Međupredmetna tema
Učiti kako učiti
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Kazališne improvizacije

Međupredmetna tema
Učiti kako učiti

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • HRV: realizam, pripovijetka, novela
 • ENG: poezija, Shakespearovi soneti
 • TAL: televizijski program
 • MAT: elipsa, hiperbola, parabola
 • IZVAN: nacionalna revolucija, Josip Jelačić
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Šenoa na naš način

Aktivnost možete provesti u svrhu provjere pročitanosti Šenoine pripovijetke Prijan Lovro te ujedno upoznati učenike s utjecajem društveno-povijesnih okolnosti na njeno nastajanje. Ispišite na listiće nekoliko ključnih prizora u pripovijetki, primjerice situaciju Lovrinog susreta s Melvinom; očevo priopćenje da ne može više financirati njegov studij u Beču; razvrgnuće zaruka s Minkom nakon što dozna istinu o mirazu; dolazak u Dalmaciju i upoznavanje s Anđelijom; stričevu intervenciju kad dozna za Lovrine namjere,...Podijelite učenike u onoliko grupa koliko je prizora. Svaka grupa učenika izvlači listić te ima zadatak uprizoriti situaciju napisanu na njemu. Dok određena grupa glumi prizor, ostali učenici imaju pravo prekinuti prizor i preuzeti neku od uloga te intervenirati i reagirati na drukčiji način ili dati sugestiju onome tko glumi. Na taj način imaju priliku izraziti svoje mišljenje i obrazložiti svoje razumijevanje teksta. Unaprijed osmislite i pripremite upitnik o refleksiji u kojem će argumentirati svoj stav; koliko su bili glumački uvjerljivi, jesu li intervencije u prizor bile u skladu s povijesnim i društvenim okolnostima, ukupni dojam o izvođenju prizora i slično, izvedba kojeg prizora im se najviše svidjela te zašto, koji će učenici popuniti u obrascu u Google Forms. Izražavanjem emocionalnoga, spoznajnoga i estetskoga dojma o scenskome uprizorenju određenih prizora učenici će pokazati razinu shvaćanja književnoga djela u cjelini, a dobivene rezultate možete zajednički prokomentirati nakon aktivnosti.

Postupci potpore

Pripremite slikovne prikaze prizora pripovijetke, osobito za učenike s teškoćama učenja (čitanja), koji će pratiti kratak tekst. Svaki prizor može biti opisan s jednom do dvije rečenice, kratkom natuknicom što prizor prikazuje. Učenike u grupama birajte po zajedničkim interesima, različitim sposobnostima učenika u grupi, kako bi učenici s teškoćama mogli ravnopravno i aktivno sudjelovati u grupi (rad u paru unutar grupe za učenike s oštećenjem vida). Prilagodite ulogu potrebama i sposobnostima učenika. Primjerice, ako učenik ima govorno-jezične teškoće, uloga će se temeljiti na pokretu, s malo teksta kroz jednostavne, kratke rečenice. Pripremite unaprijed tekst koji će učenici izgovarati, u pisanom obliku. Poštujte raspoloženje i osjećaje učenika. Primjerice, ako se javi trema, neugodan osjećaj nastupa pred drugima, preusmjerite ulogu, napravite stanku i porazgovarajte s učenikom. Upitnike na kraju aktivnosti prilagodite sposobnostima učenika, odnosno, ako učenik ima teškoće čitanja, primjereno oblikujte tekst i podlogu za čitanje te pripazite na broj pitanja. Upute za cijelu aktivnost pripremite kao korake na listu papira te proslijedite kao smjernicu učenicima s teškoćama pažnje.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više neka istraže informacije o temi Šenoa i kazalište, jedni njegovu djelatnost kao ravnatelja kazališta, drugi kao dramaturga, kazališnog kritičara, Šenoina djela na kazališnim daskama te izrade različite interaktivne sadržaje pomoću alata ThingLink.

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Šenoa na naš način

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Treći razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ HJ B.3.2. Učenik uspoređuje književne tekstove iste teme ili žanra na sadržajnoj i izraznoj razini i tumači reprezentativnost književne vrste u različitim književnopovijesnim razdobljima
 • SŠ HJ B.3.3. Učenik interpretira književne tekstove s obzirom na književnopovijesni, društveni i kulturni kontekst
 • SŠ HJ A.3.2. Učenik sluša u skladu s određenom svrhom upućivačke i raspravljačke tekstove različitih funkcionalnih stilova i oblika
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Engleski jezik

Twist na šekspirovski način

Na internetu pronađite videozapis u kojem neka osoba iz javnog života recitira jedan Shakespearov sonet, primjerice: Happy Birthday.. Shakespeare sonnet 18, narrated by David Tennant Nakon odslušanog soneta, povedite razgovor s učenicima o pjesmi, provjerite jesu li razumjeli sonet, imaju li nedoumica, nepoznatih riječi i što misle o poeziji općenito. Pokažite im videozapis Shakespeareova soneta u modernoj izvedbi, primjerice: rap verziju. Nakratko porazgovarajte s učenicima o dvije različite verzije soneta.

Podijelite učenike u timove od maksimalno 3 osobe i svakom timu dajte jedan Shakespeareov sonet. U timu imaju zadatak pročitati sonet, provjeriti razumiju li značenje pjesme u cjelini i pojedinih stihova. Nakon isteka zadanog vremena provjerite sa svakim timom treba li im objasniti nešto. U drugom dijelu aktivnosti, učenici osmišljavaju vlastitu verziju izvedbe zadanog Shakespeareova soneta. Mogu ga prevesti na suvremeni engleski jezik i onda ga recitirati, otpjevati na neku svoju melodiju ili otpjevati na melodiju neke poznate pjesme, mogu ga odglumiti. Na kraju učenici izvode svoju verziju soneta pred razredom. Dok jedan tim izvodi svoju verziju soneta, drugi timovi prate izvedbe i u rubrici za vršnjačko vrednovanje daju ocjenu prema kriteriju kreativnosti, točnosti izgovora ili nešto slično. Možete odrediti jednog učenika kao snimatelja svih izvedbi pa nakon odrađene aktivnosti te uratke možete podijeliti u zajedničkoj grupi. Za snimanje zvučnog zapisa predlažem korištenje digitalnog alata Vocaroo, a za snimanje videozapisa možete koristiti kameru bilo kojeg mobilnog telefona.

Postupci potpore

Učenicima s oštećenjem vida osigurajte blizinu sjedenja izvoru zvuka, a za učenike s oštećenjem sluha videozapis mora imaati titl. Pripremite odslušan tekst u pisanom obliku, koji će biti smjernica u praćenju i razgovoru nakon slušanja učenicima s teškoćama pažnje. Usmjerite učenike tijekom slušanja na što da obrate pažnju te možete smjernice pripremiti u obliku pisanih uputa. Primjerice, potaknite učenike da bojom podvuku ili zaokruže nepoznate riječi. Pripremite tablicu u koju će upisati nepoznate riječi i njihovo značenje. Pripremite podsjetnik ili ga izradite zajedno s učenicima, na kojem će biti prikazane vrste soneta. Sonet prikažite primjerom, a bojama označite sličnosti i razlike. Izvedbu soneta prilagodite sposobnostima i interesima učenika. Ako učenik ima govorno-jezične teškoće, usmjerite ga na interpretaciju plesom, primjerice. Ako učenik ima neugodu pri interpretaciji, pokušajte pronaći izričaj koji mu odgovara te poštujte raspoloženje učenika u tom trenutku. Ako učenik ima tremu od nastupa pred razredom, može svoju izvedbu snimiti kod kuće pa vam poslati.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji se žele dodatno baviti ovom temom mogu osmisliti pitanja koja bi postavili Shakespeareu kada bi imali mogućnost s njim voditi intervju. Nakon toga mogu uprizoriti taj intervju pred razredom.

Nastavna aktivnost za predmet Engleski jezik

Twist na šekspirovski način

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Treći razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ (1) EJ A.3.3. Govori dug tekst koristeći se složenim jezičnim strukturama i stilom primjerenim komunikacijskoj situaciji.
 • SŠ (1) EJ C.3.4. Koristi se različitim tehnikama kreativnoga izražavanja i prilagođava ih: kritički vrednuje postojeće i osmišljava nove ideje povezane s osobnim iskustvima i općim/stručnim sadržajima.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Talijanski jezik

Što je na TV programu?

U digitalnom alatu poput PowerPoint-a prikažite fotografije ili GIF-ove primjerice: Gif TV Italiana na kojima se vide scene iz različitih emisija na TV-u: sapunica, akcijski film, horor, reality show, dokumentarac, vremenska prognoza, vijesti, itd. Prilikom odabira slikovnih prikaza, birajte scene iz kojih se jasno vidi o kojoj vrsti programa je riječ ili scene iz učenicima poznatih programa koje bi im mogle pomoći u identifikaciji vrste emisije. Učenici na temelju slikovnog prikaza trebaju prepoznati o kojoj vrsti programa se radi, a zatim uz pomoć tehnike oluja ideja navode riječi (glagole, imenice, pridjeve, itd.) koji se mogu povezati s tim vrstama programa. Učenici stvaraju mapu leksika na ploči/u bilježnici koja će im kasnije koristiti u improvizacijama. Upozorite učenike da se jedna riječ smije ponoviti samo jednom u opisu neke emisije, budući da je cilj izbjeći ponavljanje istih riječi.

U sljedećem koraku podijelite učenike u grupe od 3 do 5 članova. Svaka grupa izvuče iz ‘šešira’ papirić s jednom vrstom emisije na TV-u i treba u desetak minuta osmisliti nekoliko scena te emisije/serije/filma. Svi članovi grupe imaju aktivnu govornu ulogu (npr. ako je riječ o sceni iz igranog filma, svaki član grupe mora imati ulogu i nešto govoriti ili ako se radi o vremenskoj prognozi, od grupe se očekuje da osmisli onoliko različitih vremenskih prognoza koliko je i članova ili da, primjerice, svaki član bude zadužen za jednu regiju Italije i njenu vremensku prognozu). Ako aktivnost provodite nakon obrade i uvježbavanja određenih gramatičkih struktura, možete učenicima zadati obaveznu uporabu tih struktura u izvođenju scena (npr. imperativ). Najavite učenicima kako će, po isteku vremena, uprizoriti zadanu scenu, a vi ćete, s daljinskim upravljačem u ruci, mijenjati programe ovisno o tome koliko vam se neka scena (ne)svidi pa se možda odlučite i prije kraja scene promijeniti program. U tom slučaju učenici koji izvode scenu prestaju s glumom, a svoju izvedbu počinje ona grupa čiji program ste odabrali daljinskim upravljačem pokazavši prema odabranoj grupi.

Postupci potpore

Učenicima s oštećenjem vida osigurajte blizinu sjedenja izvoru zvuka te pisani opis videozapisa. Za učenike oštećena sluha videozapisi moraju imati titl. Prije aktivnosti, s učenicima s teškoćama pažnje izradite podsjetnike o glavnim značajkama vrste programa. Učenici mogu dati primjer za svaku vrstu programa iz vlastitog iskustva. Pri podjeli učenika u grupe pripazite na interese i sposobnosti učenika u grupi kako bi učenici s teškoćama mogli ravnopravno i aktivno sudjelovati. Učenicima s oštećenjem vida osigurajte podršku vršnjaka ili rad u paru.

U dijelu zadatka kad učitelj daljinskim prebacuje program na drugu grupu, dogovorite zvučni znak (zvonce), što će biti podrška učenicima s oštećenjem vida. Pripremite pisane upute, kroz korake aktivnosti za učenike s teškoćama pažnje. Također, pripremite smjernice za osmišljavanje scena (na što obratiti pozornost, podjela uloga, što prikazujemo scenom itd). Potaknite učenike na podjelu uloga unutar grupe u kojoj će doći do izražaja njihove sposobnosti. Primjerice, učenik s govorno-jezičnim teškoćama može plesom, pokretom, pantomimom izvoditi scenu, dok ostali učenici čitaju naglas.

Za učenike koji žele znati više

Učenici kojima odgovara ovakav način rada mogu odabrati neki konkretan film i prepričati ga u nekoliko pažljivo osmišljenih, a zatim i odglumljenih, scena. Svoj uradak mogu i snimiti uz pomoć kamera na mobilnim telefonima.

Nastavna aktivnost za predmet Talijanski jezik

Što je na TV programu?

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Četvrti razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ (2) TJ A.4.4. Učenik sudjeluje u kratkome i srednje složenome razgovoru na teme iz svakodnevnoga života, osobnoga ili općeg interesa.
 • SŠ (2) TJ B.4.2. Učenik primjenjuje prikladne obrasce ponašanja u poznatim situacijama te fleksibilno reagira u nepoznatim situacijama.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Zakrivljene i zanimljive

Aktivnost obrade nastavne cjeline o krivuljama drugog reda, u svrhu ponavljanja.

Podijelite učenike u grupe i svakoj grupi zadajte naziv krivulje koju će predstavljati: kružnica, elipsa, hiperbola i parabola.

Uputite učenike da pomoću računalnog programa GeoGebre ponove osnovna svojstva zadanih krivulja te pretražujući na internetu pronađu i primjere njihovih primjena u svakodnevnom životu. U svakoj grupi zadužite jednog učenika za fotografiranje aktivnosti te grupe.

Zadatak svake grupe je da na zanimljiv, drugačiji, način, upotrebom dramskih tehnika, predstave krivulju koja im je zadana.

Krivulje mogu opisati koristeći svoje tijelo i naglašavajući glavne karakteristike zadane krivulje. Uputite ih da uvrste i primjere primjene krivulja te i opišu jednadžbu krivulje (koju također mogu uprizoriti svojim tijelima). Neki od učenika mogu predstavljati primjere primjene i navesti neke zanimljivosti. (Npr: ”Ja sam pulska Arena. Ja sam najveći i najsačuvaniji spomenik antičkog graditeljstva u Hrvatskoj.ili nešto slično). Fotograf svake grupe snima ili fotografira aktivnosti svoje grupe i objavljuje na unaprijed pripremljenom zajedničkom Padlet zidu.

Postupci potpore

Na početku aktivnosti, zajedno s učenicima pripremite podsjetnike koji će sadržavati crtež krivulja. Na crtežu označite sličnosti i razlike, možete različitim bojama. Za učenike s oštećenjem vida pripremite opis krivulja, kao i opis u čemu su slične, a u čemu se razlikuju. Učenike rasporedite u grupe po interesima i različitim sposobnostima kako bi se mogli nadopuniti. Primjerice, učeniku s oštećenjem vida, ostali vršnjaci opisuju fotografije, zajedno osmišljavaju pokret. U izvedbi predstavljanja krivulja, učenicima s motoričkim teškoćama omogućite prikaz putem jednostavnih pokreta ili zvukovima, glazbenom izvedbom. Pripremite primjere krivulja u svakodnevnom životu (oblici građevina) u obliku fotografija, crteža. Učenicima s teškoćama pažnje te vidne percepcije primjeri će biti smjernica u izvedbi dramskih tehnika. Za korištenje digitalnih aplikacija smjernice možete naći na sljedećoj poveznici: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više mogu od prikupljenog materijala (fotografija i snimaka) napraviti razredni film o krivuljama drugog reda u alatu Adobe Spark. Film mogu objaviti na mrežnim stranicama škole.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Zakrivljene i zanimljive

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Treći razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ MAT C.3.10. Primjenjuje jednadžbe elipse, hiperbole i parabole.
 • SŠ MAT D.3.3. Primjenjuje jednadžbu kružnice.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Primjena IKT-a
Izvannastavna aktivnost

Improviziraj i bana Jelačića portretiraj

Aktivnost provedite u sklopu teme Revolucija 1848. u hrvatskim zemljama. Kako biste upoznali učenike s temom i motivirali ih, unaprijed pripremite raznolik materijal koji prikazuje okolnosti 1848. godine, primjerice videozapise Priča o Josipu banu Jelačiću Bužimskom i njegovom spomeniku na Trgu i TV-kalendar 4 srpnja ban Jelačić u Saboru pokrenuo akciju skupljanja potrebnih sredstava za obranu od Mađara. Nakon gledanja videozapisa, učenici će tehnikom oluja ideja iznijeti karakteristike bana Jelačića (vojnik, odan, domoljub, bolestan, osamljen). Potaknite učenike da svoje ideje potkrijepe povijesnim činjenicama koje su usvojili na nastavnom satu.

Aktivnost se nastavlja u sljedećem koraku koji učenici rade kod kuće. Pripremite za učenike epizodu dokumentarnog serijala Hrvatski velikani kojoj je tema ban Josip Jelačić. Tijekom gledanja učenici će zapisivati bilješke prema smjernicama koje je potrebno unaprijed pripremiti. Neke od smjernica na koje će učenici obratiti pozornost su: utjecaj odgoja i obiteljske pozadine na politički razvoj, prijelomni trenutci u Jelačićevu životu; odnos prema carskom dvoru, uzroci sukoba s Mađarima, ishod bitke kod Pakozda prema hrvatskoj i mađarskoj nacionalnoj povijesti i slično. Svoj rad učenici će prezentirati u digitalnom alatu Lino.

Nakon što su učenici detaljno istražili život i rad bana Josipa Jelačića, mogu odglumiti događaje iz 1848. godine. Podijelite učenicima uloge: Josip Jelačić, Lajos Kossuth, bečki car, zastupnici u Saboru/hrvatski narod. Učenici će uprizoriti dvije etape Jelačićeva banovanja: vrhunac političke i društvene popularnosti te mučno razdoblje razilaženja s hrvatskim narodom. Učenici imaju iste uloge i u jednoj i u drugoj uprizorenoj situaciji osim što skupina učenika jednom predstavlja zastupnike u Saboru, a drugi put hrvatski narod. U prvom odglumljenom prizoru učenici će prikazati hrabrog i odvažnog bana Jelačića, spremnog na ulazak u rat da bi se obranili hrvatski nacionalni interesi, osobu koja je povezala sve slojeve hrvatskog naroda. Svoju glumu popratit će povijesnim činjenicama. U drugoj uprizorenoj situaciji ban Jelačić je čovjek izmučen unutarnjim borbama između odanosti caru i hrvatskom narodu.

Izvannastavna aktivnost

Improviziraj i bana Jelačića portretiraj

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Treći razred srednje škole
Svrha
 • Učenici se upoznaju s likom i djelom bana Josipa Jelačića te političkim i društvenim okolnostima u kojima je djelovao.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Breber, K. i sur. (2020) Igrom do (spo)razumijevanja, Izbor oglednih primjera dramskopedagoških radionica u nastavi hrvatskoga jezika, Teatar Tirena (13. 8. 2020.)

Čubrilo, S., Krušić, V., Rimac Jurinović, M., ur. (2017) Odgoj za građanstvo, odgoj za život, Priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje s primjerima dobre prakse, Hrvatski centar za dramski odgoj i Školska knjiga, Zagreb. (13. 8. 2020.)

Flegar Nemec, Ž. (2014) Improvizacijsko kazalište u nastavi, Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi 3, str 109-125. (13. 8. 2020.)

Samardžija, T. (2019) Dramske tehnike u odgoju i obrazovanju, diplomski rad, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku (13. 8. 2020.)

Yanow, D. (2008) Učenje i improvizacija: Iskustva iz kazališta. (13. 8. 2020.)

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.