Međupredmetna tema
Učiti kako učiti
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Budućnost pripada pojedincima, a ne članovima grupe!?

Međupredmetna tema
Učiti kako učiti

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • ENG: istraživanje, značajni pojedinci
 • LOG: argument, pogreške u argumentaciji
 • SOC: identitet, socijalna nejednakost, životne šanse
 • POV: Francuska revolucija, staleško društvo, prava čovjeka i građanina
 • IZVAN: rasprava, argumenti, teza
Nastavna aktivnost za predmet Engleski jezik

Tko mijenja svijet?!

Pokažite učenicima trailer za film Šalji dalje (originalni naziv filma je "Pay it forward") te s učenicima nakon gledanja povedite kratki razgovor o temi filma. Pitajte ih je li zaista moguće da neko djelo pojedinca napravi razliku u životima mnogih ljudi. Nakon toga ih podijelite u grupe od 3 do 4 osobe te im recite da unutar grupe moraju na Internetu pronaći imena i biografije adolescenata koji su, iako mladi, svijetu donijeli velike promjene. Možete i svakoj grupi unaprijed dodijeliti jednu od predloženih stranica na kojima će pronaći popise značajnih adolsecenata/mladih ljudi u svijetu: stranica 1, stranica 2, stranica 3, stranica 4.

Zadatak učenika je napraviti popis od 5 osoba za koje smatraju da su svijetu donijele najviše koristi te obrazložiti čime su te osobe zadužile svijet. Osobe mogu biti iz prošlosti ili iz sadašnjosti.

Nakon što odluče kojih pet osoba žele uvrstiti u svoj popis, učenici moraju osmisliti kako će svoj popis predstaviti ostatku razreda. Mogu izraditi letak u digitalnom obliku u alatu Canva ili realnom obliku, izraditi prezentaciju, napisati imena tih osoba na ploči i jednostavno govoriti o njima. Koji god oblik predstavljanja odabrali, trebaju izaći pred razred te svaki član tima treba predstaviti svoj dio ostatku razreda. Dok jedan tim prezentira, drugi timovi prate izvedbe i u rubrici za vršnjačko vrednovanje daju ocjenu prema kriterijima koje ste im pripremili (npr. izgled i funkcionalnost prezentacije, kvaliteta prezentiranog sadržaja, jezična točnost svakog člana tima, itd.).

Postupci potpore

Videozapis trailera popratite titlovima za učenike s oštećenjem sluha, a učenike oštećena vida posjednite bliže izvoru zvuka. Provjerite razumiju li učenici riječi, osobito učenici s teškoćama pažnje i učenja. Usmjerite učenike na što obratiti pozornost tijekom gledanja trailera. Pripremite pitanja o filmu kao smjernice u razgovoru, osobito za učenike s teškoćama pažnje. Osigurajte ravnopravno i aktivno sudjelovanje učenika s teškoćama u radu u timu. Po potrebi, primjerice za učenike oštećena vida ili sluha, osigurajte rad u paru s vršnjakom unutar tima te će se kroz suradničko učenje pružiti podrška učeniku. Pomozite učenicima u pretraživanju. Za učenike s teškoćama pažnje pripremite upute za pretraživanje Internet preglednika te pitanja koja će se odnositi na osobu koju bi mogli pretraživati. Za pretraživanje pripremite primjere osoba sličnih zasluga i karakteristika. Također, pripremite tablice s navedenim osobinama i zaslugama osobe koju će učenici pronaći i odabrati kao primjer. Za učenike s teškoćama pažnje odredite jednu do dvije osobe za pretraživanje. Učenici s teškoćama pisanja mogu i usmeno opisati odabrane osobe.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više mogu osmisliti vlastite primjere "dobrih djela" koje bi oni sami mogli provesti u svom životnom okruženju te pokušati utjecati na druge ljude da naprave isto. Recite im da njihov mini-projekt mora sadržavati određene etape (osmišljavanje koja su to djela, provođenje tih djela, praćenje učinka tih djela na druge ljude, bilježenje "šalji dalje" efekta među ljudima u vlastitoj okolini). Nakon svake etape neka vam učenici predaju kratak izvještaj usmenim ili pisanim putem. Na kraju mini-projekta- predložite učenicima da svoj projekt predstave razredu.

Nastavna aktivnost za predmet Engleski jezik

Tko mijenja svijet?!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Četvrti razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ (1) EJ A.4.3. Govori dug tekst koristeći se vrlo složenim jezičnim strukturama.
 • SŠ (1) EJ C.4.4. Koristi se širokim spektrom tehnika kreativnoga izražavanja: kritički prosuđuje postojeće i osmišljava nove ideje povezane s osobnim iskustvima i suvremenim temama.
 • SŠ (1) EJ C.4.6. Kritički vrednuje informacije iz različitih vrsta tekstova i izvora te izvodi duže prezentacije složenih sadržaja.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Logika

Argumenti su važni!

Povedite razgovor s učenicima o tome što misle mogu li pojedinci mijenjati svijet u kojem živimo. Neka u zajednički prostor OneNote bilježnice zapišu svoje mišljenje. Nakon toga možete im pokazati videozapis poput sljedećeg Erin Brockovich (2000) Official Trailer - Steven Soderbergh, Julia Roberts Movie HD. Pojasnite im kako je Erin Brockovich stvarna osoba koja je bila samohrana majka bez formalnog pravnog obrazovanja, ali je svojom upornošću odigrala ključnu ulogu u sudskoj praksi nakon koje je američka kompanija isplatila građanima veliku odštetu radi zagađivanja vode u njihovom gradu. Upozorite učenike kako su filmovi, čak i kada su rađeni prema istinitim događajima i dalje fikcija te ih ne bi trebalo zamijeniti za povijesnu interpretaciju. Cilj ovog videozapisa je pokazati učenicima kako jedna osoba može pozitivno utjecati na kvalitetu života i budućnost zajednice.

Podijelite učenike u grupe i zadajte im neka svaka grupa na internetu pronađe neki poznati govor poput primjerice: govora Malale Yousafzai Malala u UN-u pozvala na bolje obrazovanje u svijetu. djevojčice iz Pakistana, koja je u Ujedinjenim narodima apelirala na pravo svakog djeteta na obrazovanje te ukazala na problem diskriminacije djevojčica i žena u svijetu te govora hrvatskog pjesnika, esejista, filozofa i političara Vlade Gotovca Govor ispred 5. vojne oblasti (Vlado Gotovac, 1991.)

Uputite ih na druge govore pojedinaca koji su svojim djelovanjem utjecali na društveni život svog vremena ili zajednice. Recite učenicima da se mogu referirati i na govore iz biografskih filmova ako ne postoji originalni videozapis. Kada pronađu i poslušaju govor, zadatak je učenika iz odabranog govora izdvojiti argumente (ukoliko je osoba u govoru pokušavala ponuditi argument) kojima se govornik služio. U suradnji s ostalim članovima grupe neka odrede snagu izdvojenih argumenata. Također, neka u izdvojenim argumentima iz govora koje su proučavali pronađu eventualne pogreške u argumentaciji te pokušaju objasniti iz kojeg razloga se radi o pogrešci. Svaka grupa neka svoj videozapis i odgovore postavi u dio OneNote bilježnice pripremljen za to. Zatim neka izabere predstavnika koji će ostatku razreda prezentirati izabrani govor, argumente koje su u govoru izdvojili i eventualne pogreške u argumentaciji koje su u govoru uočili.

Postupci potpore

Pripremite smjernice za razgovor “Mogu li pojedinci mijenjati svijet?”. Smjernice pripremite u obliku pitanja, napisanih na listu papira, što će biti osobita podrška učenicima s teškoćama pažnje. U dijelu aktivnosti kad se prikazuje videozapis, osigurajte mjesto sjedenja blizu izvora zvuka za učenike s oštećenjem vida. Za učenike s oštećenjem sluha osigurajte titlove u videozapisu. Pripremite kratku tablicu s najvažnijim natuknicama o životu i djelu Erin Brokovich kao podsjetnik u razgovoru. Osigurajte ravnopravno i aktivno sudjelovanje učenika s teškoćama u radu u grupi, po potrebi osigurajte rad u paru unutar grupe (pr. učenik s oštećenjem vida). U svrhu razgovora i prikaza videa govora Malale, pripremite ukratko o pravima djece u vidu natuknica. Slikovno ili simbolima popratite prava, što će biti podrška učenicima s poremećajem iz spektra autizma. Provjerite razumijevanje pojma diskriminacije, argument te iste popratite primjerom iz bliske okoline učenika. Videozapis govora Vlade Gotovca popratite kratkim objašnjenjem konteksta u kojem je govor održan te pojašnjenjem ljudskih prava na mir i sigurnost također u obliku natuknica.

Pripremite upute za pretraživanje govora u Internet pregledniku. Upute će se sastojati od koraka te pitanja koja će usmjeravati što učenik traži, koji sadržaj. Osigurajte vršnjačku potporu kroz suradničko učenje u pretraživanju govora u Internet pregledniku.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više mogu na temu odnosa školskog sustava u Hrvatskoj spram darovitih učenika pripremiti vlastiti govor i primjereno argumentirati vlastite stavove. Pri pripremanju govora mogu pročitati nekoliko članaka na temu obrazovanja darovitih učenihka u RH kao što su: Daroviti učenici u osnovnim školama , Zašto nam se daroviti učenici dosađuju u školi?, članak 4, članak 5.

Nastavna aktivnost za predmet Logika

Argumenti su važni!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Treći razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ LOGIKA D.1. Učenik analizira i vrednuje logičku strukturu tekstova različitih funkcionalnih stilova i na različite ih načine strukturira.
 • SŠ LOGIKA D.2. Učenik prepoznaje tipične pogreške u argumentaciji.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Sociologija

Koje su moje životne šanse?

Zadajte učenicima da u Mentimetru upišu odgovore na pitanje Tko sam ja? Neka upišu što više svojih identiteta/ vrijednosti/ interesa.

Nakon što su napisali svoje odgovore na pitanje Tko sam ja?, pokažite odgovore razredu i povedite kratku raspravu o tome koliko su im identiteti važni, bi li se mogli odreći nekog svoga identiteta, vrijednosti ili interesa.

Podijelite učenike u grupe i svakoj grupi dodijelite isti zadatak: svi moraju napraviti plakat. Temu plakata možete dogovoriti s razredom ili ju možete sami zadati, primjerice kako oni vide budućnost škole, obilježavanja nekog važnog datuma na nacionalnoj ili lokalnoj razini ili izrada plana novog dječjeg parka i sl. Jednoj grupi omogućite da ima sve: bojice, škare, raznobojne listiće, slike i sl., druga grupa neka ima samo nešto od toga, treća neka ima samo četiri flomastera u osnovnim bojama, četvrta samo obične olovke i sl.

Neke učenike možete odrediti da budu promatrači i da prate što se događa unutar grupe te procese među grupama. Nakon što su napravili plakate i postavili ih na ploču da ih vide sve grupe, započnite raspravu o procesu nastanka plakata. Potaknite učenike da vam kažu kako su se osjećali pri podjeli materijala – jesu li to doživjeli i prepoznali kao sliku razlike u društvenim položajima i životnim šansama? Neka vam opišu kako su se dogovarali: tko je donosio odluke, kako i zašto? Usporedite odgovore pojedinih grupa, te na temelju njihovih odgovora i iskustva upoznajte učenike s različitim stilovima upravljanja: autoritatarnim, demokratskim i laissez-faire. Pitajte učenike dalje: Jesu li morali odustati od nekih svojih osobnih interesa zbog interesa i ciljeva grupe? Ako da, zašto su pristali i kako su se osjećali pri tome? Je li im žao što su odustali od nekih svojih interesa zbog ciljeva grupe?

Postupci potpore

Za korištenje digitalnih aplikacija smjernice možete naći na sljedećoj poveznici: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. U dijelu zadatka kad učenici opisuju sebe (“Tko sam ja?”) pripremite smjernice u obliku pitanja koja će učenika voditi u opisivanju vlastitih osobina (npr. ”Što voliš raditi?”). Prije zadatka porazgovarajte s učenicima o zadatku. Ako učenici iskazuju nelagodu u iskazivanju svojih osobina, ne inzistirajte.. Omogućite učenicima da ilustriraju svoje osobine, interese i sposobnosti. Pojasnite učenicima njihovu ulogu u raspravi te prije rasprave s učenicima pripremite pitanja koja mogu postaviti u raspravi ili zajednički pripremite natuknice o temi o kojoj će raspravljati. Navedeno će biti podrška osobito učenicima s teškoćama pažnje i poremećajem iz spektra autizma. Pri oblikovanju teksta upute obratite pozornost na primjeren font, veličinu slova, prored, razmak između riječi, označavanje bitnog, što je važno za učenike s teškoćama učenja. Osigurajte ravnopravno i aktivno sudjelovanje učenika s teškoćama u radu u grupi, po potrebi osigurajte rad u paru unutar grupe (primjerice učenik s oštećenjem vida). Pripremite pisane upute za izradu plakata.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više mogu na temelju iskustva sa sata i dodatnog istraživanja na internetu izraditi interaktivnu prezentaciju u alatu Sway o temi: Je li nam potrebna meritokracija?

Nastavna aktivnost za predmet Sociologija

Koje su moje životne šanse?

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Treći razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ SOC A.1. Kritički propituje društvene odnose, pojave i procese u neposrednoj okolini.
 • SŠ SOC A.2. Raspravlja o sociološkim temama usmeno i pismeno.
 • SŠ SOC B.1. Analizira društvene i kulturne različitosti, nejednakosti i identitete.
 • SŠ SOC C.1. Objašnjava društvo i društvenost.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Jedan, ali vrijedan

Provedite raspravu vezanu za sadržaje aktivnosti koristeći metodu razgovora World Caffe. Kao motivaciju učenicima pokažite karikaturu o francuskim staležima prije izbijanja revolucije. Analizirajući karikaturu s učenicima povedite raspravu o tome kakvo je bilo stanje francuskog društva uoči revolucije. Tko je sve činio to društvo? Kakve su im bile obveze i odgovornosti?

Nakon toga nekoliko stolova u učionici razmjestite kao postaje. Svakoj postaji dodjelite jednu temu vezanu za francusko društvo u 18. st. (npr. feudalni odnosi, odnosi unutar francuskih staleža, pitanje poreza, kralj - apsolutni vladar, reforme državne uprave, osobne slobode itd.). Učenike podijelite u grupe po 5 učenika i svaku grupu uputite na njihovu postaju. Neka učenici za svojim postajama sjede u krugu. Vodite računa o izmjenama grupa na postajama i optimalnom trajanju diskusija na svakoj postaji. Svaka grupa neka za svoju postaju odredi voditelja koji će voditi raspravu o zadanoj temi.

Za svaku temu priredite 3-5 pitanja za raspravu (npr. Je li pojedinac mogao išta učiniti ili promijeniti? Mogu li staleži jedan bez drugog? Kako pojedinac može preuzeti odgovornost za promjene? itd.). Neka učenici unutar grupe odgovaraju na pitanja i svatko za sebe na jedan list papira zabilježi zaključke koje su zajednički donijeli tijekom rasprave.

Nakon određenog vremena dajte učenicima znak da se zapute prema nekoj drugoj postaji prema svome izboru. Na svakoj postaji neka jedna osoba ostane kao ‘’domaćin’’ koji će druge učenike upoznati s podacima koje je zabilježio te će dalje s njima nastaviti raspravu o temi. Izmjene ponavljajte sve dok učenici ne prođu sve postaje. Nakon toga vraćaju se na svoju početnu postaju i svoje bilješke i saznanja prezentiraju ostalim članovima grupe. Zajedničke zaključke učenici mogu prikazati kao umnu mapu koju mogu izraditi u digitalnom alatu kao što je Popplet.

Postupci potpore

Pri promatranju karikature učenicima proslijedite pripremljene upute koje su podsjetnik na što obratiti pozornost. Također, za učenike s oštećenjem vida pripremite pisani opis karikature ili potaknite rad u paru s vršnjakom. Tijekom rasprave učenike usmjeravajte pripremljenim pitanjima, koje će učenici s teškoćama pažnje imati ispisane na listu papira. S učenicima ponovite pravila rasprave i njihovu ulogu. Kao podsjetnik, osim pitanja, pripremite i natuknice koje se tiču teme rasprave, a koje ćete prije rasprave zajednički s učenicima odrediti. Navedeno je podrška učenicima s teškoćama pažnje te učenicima s poremećajem iz spektra autizma. Omogućite ravnopravno i aktivno sudjelovanje učenika s teškoćama u radu u grupi, po potrebi rad u paru unutar grupe (primjerice, učenik s oštećenjem vida). U zadatku se od učenika očekuje mijenjane postaja, tj. mijenjanje grupa, što pravodobno treba najaviti i uputiti učenicima s poremećajem iz spektra autizma. Potrebna je kratka i jasna uputa, razumljiva učenicima. Za bilježenje podataka pripremite tablice u koje će učenici upisivati zapažanja. Osigurajte dovoljno prostora za pisanje, što će biti primjereno za učenike s teškoćama pisanja i grafomotorike. Sve pisane materijale primjereno oblikujte (veličina, font slova, prored, razmak između riječi, isticanje bitnog i dr.). Pripremite i primjer umne mape koja će biti podsjetnik učenicima pri izradi vlastitih.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više na kraju neka izrade infografiku na temelju zaključaka i diskusija o Francuskoj revoluciji. Infografiku mogu izraditi u alatu kao što je Genially te ju na kraju prikazati ostalim grupama.

Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Jedan, ali vrijedan

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Treći razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ POV A.3.1. Učenik procjenjuje društvene promjene i migracije u svijetu i Hrvatskoj od 18. stoljeća do početka 20. stoljeća.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Sociologija
 • Politika i gospodarstvo
 • Učiti kako učiti
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Uporaba IKT-a
Izvannastavna aktivnost

I sad i ubuduće o budućnosti

Prije debate potaknite učenike na “oluju ideja” na temu Budućnost pripada pojedincima, kao prvi korak u traganju za argumentima. Raspravite o njihovim idejama te najavite debatnu tezu Budućnost pripada pojedincima kako bi svi mogli istražiti argumente i za afirmaciju i za negaciju (primjere tijekom povijesti, ali i u sadašnje doba, situacije kada su pojedinci “pokretali” svijet, uvodili novosti, bili zaslužni za napredak, ali i primjere kad je sve ovisilo o zajednici, primjere uspješnih pojedinaca koji nisu uspjeli jer nisu imali potporu zajednice i sl.) Debatu provedite u formi Karl Popper koristeći alat Kialo Edu U debati sudjeluju dvije grupe po tri govornika, neparan broj sudaca (1-3; ovisno o veličini skupine), učenik koji mjeri vrijeme, voditelj debate te publika. Možete ju upriličiti u školi ili lokalnoj zajednici uz Međunarodni dan tolerancije, Dan ljudskih prava, Međunarodni dan demokracije i dr.. Afirmacijsku i negacijsku grupa čine najsigurniji i najelokventniji učenici, a govorničke vještine, privlačenje, zadržavanje i usmjeravanje pažnje slušatelja te jasnost i strukturiranost govora, koji se postižu logičkom argumentacijom, trebaju savladati svi članovi grupe. Dobra pripremljenost (pretraživanje interneta) omogućit će im obrazloženje važnosti teme te preglednost. Nakon odluke o grupama, dajte učenicima vrijeme za pripremu unutar grupe, a zatim A1-N1 govornici predstavljaju timove, prezentiraju tezu, definiraju i nabrajaju argumente, A2-N2 proširuju tezu i dokazuju, A3-N3 daju pregled svega iznesenoga bez uvođenja novih argumenata. Nakon svakog izlaganja članovi mogu zatražiti dodatno vrijeme za konzultacije, ali tijekom unakrsnih ispitivanja ne smiju se konzutirati. Svaki član obiju grupa ima podjednaku odgovornost tijekom debatiranja, a snagom argumenata suce, oponente i publiku moraju uvjeriti u ispravnost svoje teze.

Izvannastavna aktivnost

I sad i ubuduće o budućnosti

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Četvrti razred srednje škole
Svrha
 • Poticanje zajedničkoga rada u pripremanju debatnoga materijala, usavršavanje vještina promišljanja, govorenja i kritičkoga i logičkoga mišljenja.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Brown, R. (2012) Grupni procesi, Naklada Slap, Jastrebarsko, Prvo poglavlje (13. 8. 2020.)

POVIJEST:

Carpentier, J., Lebrun, F. (1999) Povijest Francuske, Barbat, Zagreb

Schama, S. (1990) Citizens: A Chronicle of the French Revolution, First Vintage Book Edition, New York

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST:

Ajduković, D., Čorkalo Biruški, D. (2008). Promjena stava i potreba za spoznajom kod debatanata i nedebatanata. Pedagogijska istraživanja, 5 (1), 46-59. (13. 8. 2020.)

Keča, M. (2015) Metodički pristup debati u nastavi, diplomski rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (13. 8. 2020.)

Lukić, I. (2013). Debata kao nastavna metoda u predmetima društveno humanističkog područja. -neispravan link (13. 8. 2020.)

Definicije, KP format, pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo definicije u debati (13. 8. 2020.)

Kriterij, KP format, pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo kriterij u debati. (13. 8. 2020.)

Argument, KP format, pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo argument (13. 8. 2020.)

Pobijanje, KP format, pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo pobijanje debatnog slučaja (13. 8. 2020.)

Uloge govornika, KP format, pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo uloge govornika. (13. 8. 2020.)

Debatne igre, pripreme i upute za izvođenje igara kojima se razvijaju debatne vještine. (13. 8. 2020.)

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.