Međupredmetna tema
Poduzetništvo
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Kolika je cijena?

Međupredmetna tema
Poduzetništvo

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • MAT 1: volumen, geometrijska tijela, novac
 • TEH: tehnička dokumentacija, uporabni predmet
 • MAT 2: geometrijsko tijelo, volumen
 • IZVAN: šivanje, recikliranje, spora i brza moda
 • INF: računalne komponente, svojstva računala, kvaliteta računala
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Kocka znanja

Učenike podijelite u grupe. Zadatak je svake grupe na list papira nacrtati mrežu kocke brida duljine 5 cm. Nakon što provjerite točnost izvršenog zadatka, učenici izrađuju model kocke iz kartona istih dimenzija.

Učenike upoznajte s pojmom didaktičke kocke. Uputite učenike da takvu kocku izrade za nastavu matematike. Za svaku stranu kocke, grupnim radom, učenici mogu osmisliti pojam ili crtež kojim će se ponavljati geometrijski likovi i tijela. Svoja inovativna rješenja kocke grupe prezentiraju razredu.

Dodijelite grupama listić s prijedlogom materijala za izradu kocke (papir, drvo, glinamol, spužva, glina…) i budžetom od 200,00 kn. Materijal iz kojeg bi izradili kocku svaka grupa izabire sama. Potom potaknite učenike da izračunaju cijenu jedne kocke pretraživanjem na internetu cijene sirovine koja im je potrebna za rad (vodeći računa o veličini kocke, kao i cijeni rada). Nakon utvrđivanja cijene, učenici izračunavaju koliko je kocki moguće izraditi unutar zadanog budžeta. Zatim određuju tržišnu cijenu po kojoj bi se kocka prodavala. Za olakšavanje izračuna možete učenike uputiti na sljedeću poveznicu. Svoje izračune i rješenja prezentiraju čitavom razredu putem prezentacije izrađene u alatu Prezi.

Nakon prezentiranja radova, zajednički prodiskutirajte te promislite o upotrebljivosti i ekonomičnosti kocaka: Papir je najjeftinija sirovina, no je li papirnata kocka pogodna za upotrebu u razredu? Mogu li se sve sirovine upotrijebiti za izradu didaktičkih kocaka za upotrebu u školi? Smatrate li staklo pogodnom sirovinom? Što je isplativije: glina ili drvo? Ali što je dugovječnije? Razred prosuđuje koja je kocka, s obzirom na spomenute kriterije, najpogodnija za upotrebu na nastavi. Na kraju možete iskoristiti izrađene kocke za ponavljanje gradiva. Učenici mogu izraditi didaktičku kocku od gline, spužve ili drveta. Didaktičke kocke mogu poslužiti za prodaju na nekom od školskih sajmova. Uz didatičku kocku obavezno napišite upute za upotrebu.

Postupci potpore

Prije aktivnosti crtanja mreže kocke, poželjno je da učenici navedu slijedom korake kojima će izraditi mrežu, a za izradu mreže učenicima možete podijeliti mrežni papir (primjerice učenicima s ADHD-om, oštećenjima vida, motoričkim teškoćama). Učenicima s oštećenjima vida važno je da čuju opis svakog koraka kako pri izradi mreže, tako pri izradi kocke i odabiru ponavljajućeg motiva, ako je u pitanju crtež.

Za izradu didaktičke kocke i kasnije za pretraživanje na internetu, po potrebi omogućite rad u paru s dodijeljenim ulogama koje su odgovarajuće mogućnostima i teškoćama učenika (primjerice, za učenike s oštećenjima vida, motoričkim oštećenjima, intelektualnim teškoćama, PSA-om).

Zajednički utvrdite slijed radnji u izradi kocke koji im možete ponuditi i pisano na predlošku na kojem će oni u predviđena polja navesti materijal za izradu, njegovu cijenu, fiktivni budžet, trošak za jednu kocku, mogući broj izrađenih kocaka te prodajnu cijenu. Na isti predložak učenici mogu upisati način izračuna cijene kocke te ga pohraniti kao koristan primjer (pogodno za učenike s ADHD-om i PSA-om).

Za tekst na poveznici možete im prirediti ključna pitanja ili isprintati i obilježiti ključne rečenice te objasniti pojam 'marža' (pogodno, primjerice, za učenike s jezično-govornim teškoćama ili ADHD-om).

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Za učenike koji žele znati više

Potaknite učenike na istraživanje o važnosti didaktičke kocke u nastavi usmjeravajući ih pitanjima: Smatrate li da didaktičke kocke mogu potaknuti zainteresiranost učenika za učenje? Za što bi se u nastavi didaktička kocka mogla koristiti? Smatrate li da njima možemo utjecati na razvoj pažnje učenika?

Nakon istraživanja važnosti didaktičke kocke u nastavi te utvrđivanja njezine prednosti, učenici mogu snimiti kratak promotivni oglas didaktičke kocke ili izraditi letke za bolju prodaju u digitalnom alatu Canva.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Kocka znanja

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Osmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ MAT C.8.1. Skicira prikaz uspravnoga geometrijskog tijela u ravnini.
 • OŠ MAT C.8.2. Analizira i izrađuje modele i mreže uspravnih geometrijskih tijela.
 • OŠ MAT D.8.2. Primjenjuje oplošje i volumen geometrijskih tijela.
 • OŠ MAT D.8.4. Odabire i preračunava odgovarajuće mjerne jedinice.
 • OŠ MAT E.8.2. Interpretira podatke povezane s novcem te na osnovi toga donosi odluke.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Tehnička kultura

Izradi i zaradi

Razgovarajte s učenicima o uporabnim predmetima u stvarnom životu: tko ih je napravio, zašto, tko se njima služi i gdje se sve upotrebljavaju. Pitajte učenike: Koja je razlika između predmeta i uporabnih predmeta? Kako izraditi jedan uporabni predmet? Kome uporabni predmet može koristiti? Što je sve potrebno za izradu jednog uporabnog predmeta? Pomoću Mentimetra (Open Ended) dopustite učenicima da odaberu po vlastitom izboru jedan njima najdraži uporabni predmet koji bi mogli izraditi i sami (primjerice: cvijeće od papira, kuća od kartona, ogrlica, kuglice…).

Prema sličnim sklonostima učenika, podijelite ih u rad u grupama, u kojima najprije izrađuju vlastitu tehničku dokumentaciju, a potom uporabni predmet. Tehničku dokumentaciju učenici mogu pisati na papir. Tehnička dokumentacija je materijal na temelju kojeg se izrađuje uporabni predmet, a sastoji se od naslova uporabnoga predmeta, opisa uporabnoga predmeta, crteža sastavnih dijelova s pripadajućim mjerama, popisa potrebnog pribora i alata, pravila zaštite na radu te izgleda uporabnog predmeta. Učenici ukratko opisuju uporabni predmet (npr. čemu služi, od čega se izrađuje), crtaju sastavne dijelove s pripadajućim mjerama u centimetrima, popisuju potreban pribor (npr. olovka, gumica, ravnalo, trokut, šestar) i alat (npr. čekić, kliješta), navode pravila zaštite na radu (npr. koristeći zaštitne rukavice, zaštitno odijelo) i prikazuju izgled uporabnog predmeta. Učenici uporabni predmet mogu izrađivati od tvrdog papira ili iz drveta (npr. balza, šperploča).

Zadajte učenicima da izračunaju prodajnu cijenu svog uporabnog predmeta s početka aktivnosti te ih uputite da ćete im prikazati videozapis koji to objašnjava; neka ga pomno poslušaju i zapišu određene elemente izračuna prodajne cijene. Uputite ih na sljedeći videozapis br. 2.

Potaknite učenike da prilikom određivanja prodajne cijene uporabnog predmeta uključe što više elemenata koje su spoznali u prethodnom videozapisu, a odnose se na njihov uporabni predmet. Pretraživanjem interneta ili u svom okruženju učenici mogu istražiti cijene potrebnog materijala za izradu uporabnog predmeta, roditelje mogu upitati za prosječne režijske troškove, a Vi im možete odrediti prosječnu cijenu rada po satu. Uputite učenike na razmišljanje postoji li jednak uporabni predmet onom koji su izradili, a čija je cijena znantno viša u odnosu na prodajnu cijenu koju su oni izračunali. Upitajte ih zašto misle da je to tako. Učenici bi trebali doći do zaključka da na tržištu postoje proizvodi koji se znanto ističu u odnosu na druge. Učenici navode razloge više cijene: marka, materijali koji se koriste u proizvodnji, način proizvodnje i sl. Iz svega navedenog, donestite zaključak da se prodajna cijena ne formira isključivo na osnovu troškova uvećanih za zaradu. Učenici izrađene uporabne predmete mogu prodavati u okviru učeničke zadruge na božićnom sajmu u školi ili na obližnjem sajmu u lokalnoj sredini.

Postupci potpore

Prije rada u alatu Mentimetar, ukoliko je učenicima potrebno (primjerice, učenicima s intelektualnim teškoćama), demonstrirajte način njegove upotrebe.

Učenicima unutar pojedinih faza rada pružite podršku ovisno o njihovim teškoćama i dodijelite konkretne zadatke. Primjerice, učenik s oštećenjima vida treba opipati sve alate i materijale s kojima će se raditi, potrebno mu je opisivati pojedine faze rada, auditivno ga podsjetiti na dijelove tehničke dokumentacije, dati mu mogućnost da navodi kakva je tehnička dokumentacija za uporabni predmet koji će se izrađivati, a ukoliko crta, omogućiti mu žućkasti veći papir, podršku vršnjaka i sl. Učenicima s intelektualnim i jezično-govornim teškoćama uputno je dati pitanja po kojima će opisivati uporabni predmet. Učeniku s oštećenjima sluha osigurajte dobru vidljivost artikulacije sugovornika tijekom bilo koje faze rada. Učenicima s motoričkim oštećenjima, po potrebi, omogućite da radi skicu na mrežnom papiru ili mu osigurajte pomoć vršnjaka u paru. S učenikom s intelektualnim teškoćama po koracima slijedom prođite sve etape rada, provjerite razumijevanje, a po potrebi dajte mu mrežni papir za crtanje i pružite podršku. Poželjno je da učenik s ADHD-om, kao i učenik s PSA-om, prije samog crtanja navede sve etape rada ili ih napiše i po njima slijedom radi. Učenike prije početka rada možete organizirati u parove. Pritom jasno odredite njihove zadaće slično navedenim primjerima.

Ključne sastavnice tehničke dokumentacije, kao i izrade troškovnika, možete demonstrirati na jednom primjeru ili ih dati u pisanoj, grafički prilagođenoj formi na grafički sređenom predlošku (uvećan i pojačan tisak, povećani razmaci), odnosno u zvučnom obliku za učenike s oštećenjima vida. Za izradu troškovnika također možete organizirati rad u paru s konkretiziranim zadacima. Za učenika s intelektualnim teškoćama možete predvidijeti obračun jedne stavke troškovnika po jasno određenim uputama.

Pri navođenju na zaključak da se prodajna cijena ne formira isključivo na osnovi troškova uvećanih za zaradu, potaknite učenike postavljanjem pitanja i alternativnih odgovora tako da imaju mogućnost izbora. Po potrebi navedite neki primjer iz života (posebno za učenike s intelektualnim teškoćama).

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Za učenike koji žele znati više

Potaknite učenike da razmisle od kojeg bi još materijala mogli izraditi uporabni predmet (primjerice, plastika, staklo, guma i sl.). Uputite učenike da izračunaju trošak izrade predmeta od odabranog materijala, odrede prodajnu cijenu i obrazlože prednosti izrade uporabnog predmeta od odabranog materijala.

Nastavna aktivnost za predmet Tehnička kultura

Izradi i zaradi

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Šesti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ TK C.6.1. Učenik izrađuje uporabni predmet prema svojoj tehničkoj dokumentaciji.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Kutija naših ruku

Porazgovarajte s učenicima o uporabnim predmetima i suvenirima. Pitajte ih što misle koje bi uporabne predmete u funkciji suvenira mogla izrađivati turistička zajednica vašeg mjesta ili škola. Koja bi obilježja mjesta/škole ti predmeti mogli promovirati? Učenicima priredite poziv na natječaj (npr. turističke zajednice ili škole) u kojem ih pozivate da naprave dizajn kutije za nakit volumena od 0,5 do 1 l. U natječaju objasnite da će se odabrati najkreativniji i cijenom najprihvatljiviji rad te kako kutija treba imati obilježja grada ili škole. Natječaj možete postaviti na, primjerice, zidu u Padletu (obrazac Shelf s onoliko stupaca koliko je grupa) ili ga predstaviti učenicima putem prezentacije.

Učenike podijelite u grupe i uputite ih u rad. Predložite im da na početku prouče fotogaleriju Uporabni predmeti/suveniri kako bi dobili ideje za mogući oblik kutije za nakit. Kako bi izradili dizajn kutije, dodijelite učenicima zadatak da istraže cijene sličnih kutija u trgovinama, usporede cijene ovisno o veličini kutije te o materijalu od kojeg je kutija izrađena, istraže cijene i dostupne dimenzije materijala od kojih bi izradili svoju kutiju. Na osnovi tih podataka odlučuju se za materijal. Nakon odluke o materijalu, učenici promišljaju i odlučuju u obliku kojeg će geometrijskog tijela biti njihova kutija za nakit. Ponudite učenicima da pogledaju instruktažni video Kako izraditi kutiju s poklopcem? kao tehničku pomoć u izradi kutije. Mogu odabrati bilo koje geometrijsko tijelo osim kugle. Koristeći interaktivne rotirajuće 3D modele geometrijskih tijela istražuju moguće dimenzije svoje kutije kako bi ona zadovoljavala traženi volumen iz natječaja. Skiciraju mrežu tog tijela i računaju koliko im odabranog materijala treba za njegovu izradu. Računaju i koliko takvih kutija mogu izraditi od kupljenog materijala (npr. neki se materijali prodaju u točno određenim dimenzijama). Uputite učenike da izrade model svoje kutije od kartona i ukrase ju. Predložite im da ponovno pogledaju fotogaleriju različitih uporabnih predmeta/suvenira radi ideja za svoj dizajn. Potrebno je da učenici izračunaju cijenu svih ukrasa koje će staviti na kutiju, npr. ukrasne kamenčiće, naljepnice i slično, kao i cijenu laka ili boja u slučaju da odluče lakirati ili obojiti kutiju. Nakon što je dizajn kutije gotov, učenici određuju njezinu konačnu cijenu, odnosno cijenu koju će ponuditi na natječaju, ali uzimajući u obzir cijene kutija u trgovinama, cijenu svog rada i cijenu potrebnog materijala. Na temelju tog izračuna sastavljaju ponudu i objavljuju je na zajedničkom zidu u Padletu. Potaknite učenike na predstavljanje kutije. Ostatku razreda objasnite da detaljno prate prezentacije jer se oni nalaze u ulozi naručitelja. Nakon izlaganja kreće izbor najkreativnije i cijenom najprihvatljivije ponude. Izbor možete odraditi u, primjerice, alatu Forms, u kojem ćete navesti imena grupa i postaviti nekoliko pitanja vezanih uz sam proizvod: Koju biste ocjenu dali za dizajn proizvoda? Kako biste rangirali ponude s obzirom na cijenu? i slično.

Nakon odabira najbolje ponude, potaknite grupe na izradu vlastitog financijskog plana (svaka grupa za svoju kutiju). Postavite im zadatak da odrede koliko takvih kutija trebaju proizvesti kako bi dostigli određeni novčani profit (npr. 1000,00 kn). U financijski plan uključuju i vrijeme potrebno za izradu kutija, prostor u kojem bi proizvodili takve kutije, imaju li sav potreban alat ili bi morali tražiti pomoć i gdje. Po završetku prezentiraju svoj plan i provodi se rasprava o realnosti svakog financijskog plana.

U suradnji s učeničkom zadrugom ili učiteljem/icom Tehničke kulture, učenici mogu izraditi navedene kutije te ih prezentirati na npr. sajmu rukotvorina, u sklopu Dana škole ili mogu, pak, svoju ideju poslati turističkoj zajednici.

Postupci potpore

U pripremi za nastavni sat učenicima možete dati zadatak da istraže uporabne suvenire na određenoj poveznici, posebno kutijice u funkciji suvenira te obrate pažnju na oblik geometrijskog tijela koji čini njihovu kutiju. Za različite oblike geometrijskih tijela učenici mogu upisati formule za izračun volumena jer će im to u kasnijim aktivnostima biti od koristi (posebno učenicima s ADHD, PSA, intelektualnim teškoćama). Učenicima također u pripremi možete kao primjer dati na predlošku uvećanu fotografiju, sliku ili crtež suvenir kutijice uz koje mogu upisati koji oblik geometrijskog tijela imaju, koji je materijal izrade, koji su ukrasi, a iz navedenih dimenzija mogu izračunati njihov volumen prema navedenoj formuli (posebno pogodno za učenike s intelektualnim teškoćama).

Na nastavni sat možete donijeti ili ih učenike zamoliti da oni koji imaju kutije suvenire kod kuće da ih donesu na sat kako bi ih svi pogledali, odredili materijale od kojih su izrađeni, vidjeli ukrase, a učenici s oštećenjima vida imali priliku slušati opise i opipati ih.

Tekst natječaja napišite u uvećanom i pojačanom tisku s razmacima među redovima (pogodno za sve učenike, a posebno za one s oštećenjima vida i teškoćama čitanja).

Zajedno s učenicima napravite u uvećanom formatu plan postupanja po natječaju, odnosno plan izrade kutije suvenira od njegova odabira do njegove prezentacije u kojem će biti jasno označene etape rada sa svim sastavnicama (posebno važno za učenike s PSA, intelektualnim teškoćama, ADHD). Sve upute za pojedine etape rada i izradu troškovnika trebaju biti jednostavne, jasne i kratke uz provjeru razumijevanja što je važno za sve učenike. Unutar napravljenog plana učenici mogu upisivati sve važne podatke koji su im potrebni, formule za izračune i rješenja. Uz plan mogu priložiti slike i fotografije te sve pohraniti kako bi imali primjer realizacije takvog malog projekta.

Za učenike kojima je potrebno organizirajte rad u paru i u svakom slučaju jasno odredite zadatke kojima će se učenici baviti ( primjerice učenici s oštećenjem vida mogu prema opisu birati suvenir koji im se najviše sviđa, na uvećanom žučkastoj grafički pripremljenoj podlozi raditi jedan izračun uzmimo potrošnju za ukrase, učenici s ADHD ili PSA tražiti zadane poveznice, učenici s oštećenjima sluha skicirati određen geometrijski oblik ili njegov plašt, učenici s motoričkim teškoćama i oštećenjima vida voditi brigu o slijedu i načinu potrebnih izračuna, učenik s intelektualnim teškoćama računati prema zadanom modelu) ukoliko je potrebno uz podršku vršnjaka.

U svhu prikupljanja potrebnih informacija učenicima prema potrebi dajte određene poveznice na kojima mogu pogledati gdje mogu kupiti kartonažu, ukrase, slične kutije/suvenire od kartona i njihove cijene (primjerice učenicima s ADHD, teškoćama čitanja, s intelektualnim teškoćama, PSA).

Za upisivanje podataka vezanih uz cijene učenicima možete prirediti uvećanu tablicu s napisanim stavkama kao što su pojedinačne i ukupne cijene ukrasa, laka, boja, materijala, rada, itd.(primjerice za učenike s teškoćama čitanja, oštećenjima vida, motoričkim teškoćama).

Učenicima s oštećenjima vida ukoliko je potrebno osigurajte zvučne opise predmeta/suvenira u fotogaleriji. Za skiciranje mreže geometrijskog tijela učenicima s motoričkim oštećenjima i štećenjima vida možete ponuditi mrežni papir.

Omogućite dovoljno vremena učenicima za pripremu predstavljanja suvenir kutije u koju svrhu im možete dati odrednice ključne za izlaganje ili pitanja (posebno važno za učenike s jezično-govornim teškoćama, intelektualnim teškoćama i PSA). Učenicima naručiteljima možete dati pisane smjernice ili pitanja temeljem kojih će pratiti prezentaciju, (primjerice učenicima s intelektualnim teškoćama, PSA), a učenicima s oštećenjima vida osigurati opis prezentiranog. Pitanja koja postavljate u bilo kojem alatu uopišite u uvećanom fontu i pojačanom tisku.

Prije izrade financijskog plana koji će im donijeti profit zajedno s učenicima utvrdite sve stavke koje je potrebno uzeti u obzir u njegovoj izradi koje možete dati u u uvećanoj tablici s predviđenim mjestima za upis potrebnih podataka. Učenike je potrebno uputiti kako će izračunati troškove najma prostora za izradu suvenira ukoliko ga nemaju, gdje će naći potrebne podatke o cijenama alata i sl. ili im na primjeru pokazati (primjerice učeniku s intelektualnim teškoćama). Za raspravu o financijskom planu također omogućite dovoljno vremena za pripremu i sudjelovanje.

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici određuju kojeg bi oblika trebala biti ukrasna kutija, tj. koje geometrijsko tijelo, uz napomenu da otpadni materijal bude najmanji mogući. Možete im i zadati dimenzije materijala npr. drvena ploča dimenzija 5 dm x 5 dm ili neka koriste dimenzije materijala koji su pronašli ranije. Dimenzije odnosno volumen kutije je isti kao u natječaju. Određuju postotak otpadnog materijala. Isto tako, biraju još jedno geometrijsko tijelo za koje smatraju da bi imalo najveći postotak otpadnog materijala koji više ne mogu iskoristiti za, npr., još jednu takvu kutiju. Potaknite učenike na razmišljanje na koji se još način može iskoristiti otpadni materijal u izradi kutije (npr. za izradu ukrasa). Iz dobivenih rezultata zaključuju kojeg bi oblika trebala biti ukrasna kutija s ciljem najisplativije proizvodnje. Svoje zaključke prikazuju u obliku referata ili prezentacije.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Kutija naših ruku

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Osmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ MAT C.8.1. Skicira prikaz uspravnoga geometrijskog tijela u ravnini.
 • OŠ MAT D.8.2. Primjenjuje oplošje i volumen geometrijskih tijela.
 • OŠ MAT C.8.2. Analizira i izrađuje modele i mreže uspravnih geometrijskih tijela.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Tehnička kultura
Interaktivni sadržaj za učenike
Izvannastavna aktivnost

Skrpati kraj s krajem

Učenicima prikažite video Životni ciklus majice Angele Chang za koji je dostupan prijevod na hrvatski jezik. Video govori o tome kako izrada obične bijele majice utječe na okoliš, a time i na ljude. S učenicima povedite razgovor o tome koliko odjeće kupujemo, a koliko je zaista trebamo te na koje načine možemo doprinijeti smanjenju zagađenja koje proizvodi tekstilna industrija (npr. popravak ili prekrajanje odjeće, korištenje većih odjevnih predmeta za izradu manjih veličina, kupovanje u dućanima rabljenom odjećom). Ujedno upitajte učenike: Kako možemo ponovno iskoristiti odbačeni tekstil? Poznate li uspješne poduzetnike koji prodaju proizvode od recikliranih materijala? Uputite ih na sljedeće primjere: primjer 1 i primjer 2.

Učenicima prikažite sliku tzv. Liberation skirt te ih upoznajte s osnovama patchwork tehnike. Patchwork nam omogućava da tkanini damo novi život, ponovnu uporabu, ali i da korištenjem već postojećih komada tkanine stvorimo emocionalnu vrijednost. Na taj način iskorištavanjem ostataka tkanine različitih komada i veličina stvaramo novi proizvod.

Patchwork platnena torba jednostavan je i praktičan projekt za početnike koji ujedno ne zagađuje okoliš. Izrađujemo je od već postojećeg tekstila, čime se njezina cijena spušta na onu plastične vrećice, koja je za okoliš mnogo pogubnija. Uputite učenike da sortiraju materijale koji su im dostupni te da čvršće tkanine iskoriste za donji dio torbe (npr. odjevni predmeti od trapera, žutica ili komad nekog dekora), a da za gornji dio kombiniraju različite boje i uzorke kako bi dobili jedinstvenu torbu koja može poslužiti godinama. Za podstavu i dodatni efekt biraju tanje tkanine, npr. ostatke posteljine.

Ako učenici osmisle i na sve proizvode sašivene u školskoj šivaonici prišiju uvijek istu etiketu, ona postaje znak raspoznavanja, a učenici sudjeluju u brendiranju. Uputite učenike da razmisle po čemu bi se njihova torba razlikovala od drugih torbi takve vrste. Kada učenici utvrde na koji je način torba drugačija od drugih na tržištu, znači da stvaraju drugačiji proizvod, koji će se na tržištu prepoznati. Zatim osmišljavaju logo koji poručuje prepoznatljivost torbe te razmišljaju na koje će sve načine komunicirati specifičnost torbe. Za svoje proizvode mogu formirati i prodajnu cijenu nakon što istraže tržište i izračunaju kolika bi ona bila, primjerice, kada bi kupovali tkaninu potrebnu za izradu, dodali trošak potrošene električne energije za šivanje i glačanje te uračunali svoj rad.

Usmjerite učenike na razmišljanje o plasmanu recikliranih proizvoda pitanjima: Tko će vaš proizvod kupovati? Tko će ga koristiti? Postoje li konkurentski proizvodi u vašem okruženju? Usmjerite učenike na sljedeći sadržaj.

Torbe učenici mogu prodavati na školskom božićnom sajmu, sajmu vještina, smotri školskih zadruga… One također mogu poslužiti kao unikatni pokloni ako učenici ili učitelji škole sudjeluju u npr. projektu Erasmus.

Izvannastavna aktivnost

Skrpati kraj s krajem

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Osmi razred osnovne škole
Svrha
 • Učenici spoznaju zagađenja koju svakodnevna industija proizvodi te primjenom inovativnih i kreativnih rješenja utječu na smanjenje zagađenja, upoznavajući proces recikliranja te izrađuju nove proizvode od recikliranog materijala.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Informatika

Dobro promisli i računalo osmisli

Povedite razgovor s učenicima o kupnji računala: koja su im svojstva računala važna, kako izgleda kupnja računala, odnosno gdje se kupuju, na osnovi čega se odlučuju za jedno od ponuđenih računala u trgovini i jesu li bili zadovoljni kupnjom, kupuju li sastavljena računala s već gotovim rješenjima ili računala s vlastitim odabirom računalnih dijelova... Ponudite učenicima internetsku trgovinu u kojoj mogu pronaći gotova računala te proučite njihove konfiguracije. Učenici daju primjere što bi promijenili na određenoj konfiguraciji. Razgovarajte o tome znaju li točno koji su računalni dijelovi ugrađeni u računalo.

Predložite učenicima da sami sastave svoje računalo. Podijelite ih u grupe prema interesima (oni koji vole igrice, grafički dizajn, uređivanje videouradaka, produkciju glazbe, programiranje, uredski posao, multimediju ili nešto drugo). Svaka grupa sastavlja računalo koje bi najbolje odgovaralo njihovim interesima te izrađuju izračun troškova u digitalnom alatu Excel. Ponudite učenicima tri internetske trgovine u kojima mogu pronaći komponente. Učenici trebaju u izračun uvrstiti sve dijelove računala koji su im potrebni s točnim specifikacijama (središnja jedinica s izabranim komponentama, monitor, računalni miš, tipkovnica, zvučnici, mikrofon, igraća palica, skener, pisač, web kamera…). Također, napomenite im da odaberu operativni sustav i uključe ga u izračun. Ukoliko im neki dijelovi nisu potrebni, ne moraju ih kupiti.

Potaknite učenike da svoje radove izlože u digitalnom alatu Padlet te prezentiraju prednosti njihova proizvoda, odnosno daju odgovore na pitanja: zašto bi kupci trebali odabrati njihov proizvod u “moru” konkurentnih proizvoda, koje su prednosti njihova proizvoda, koje mogućnosti njihov proizvod ima u odnosu na ostale proizvode i slično. U digitalnom alatu Padlet moći će uspoređivati i komentirati ponude na razini razreda, ali i u drugim razrednim odjeljenjima.

Uputite učenike da potom potraže računalo slične konfiguracije u ponudi na tržištu i obrate pažnju na možebitne razlike u cijeni u odnosu na njihovo računalo tj. njihovo rješenje. Potaknite ih da istraže razloge razlika u cijeni i provjere je li njihov proizvod zaista konkurentniji na tržištu. Neka i te rezultate objave u Padletu.

Postupci potpore

Dobro je sa svim učenicima uz vizualnu podršku, npr. putem PowerPoint prezentacije, ponoviti važne dijelove računala te svojstva koja proizlaze iz određenih konfiguracija. Nekim učenicima, posebice onima s intelektualnim teškoćama, možete pripremiti grafički predložak istog sadržaja koji će poslužiti kao podsjetnik u daljnjem radu i unutar kojeg mogu upisivati cijene za pojedine dijelove računala.

Pri podjeli u grupe za sastavljanje računala učenicima, ovisno o njihovim teškoćama, dodijelite zadatke koje mogu uspješno provesti kako bi se osjećali afirmativno. Za njih možete predvidjeti i rad u paru unutar grupe (primjerice, za učenike s oštećenjima vida, motoričkim oštećenjima i s intelektualnim teškoćama).

Prije prezentiranja prednosti sastavljenog računala, uputno je da učenici najprije unutar grupe odrede njegove prednosti prema zadanim smjernicama koje će obuhvatiti i konfiguraciju računala jer će time biti spremniji za prezentaciju koja slijedi (primjerice učenici s jezično-govorno-glasovnim ili intelektualnim teškoćama, s ADHD-om ili PSA-om). Pritom im treba dati dovoljno vremena za pripremu.

Za usporedbu njihova računala s ponudama na tržištu, učenicima možete prirediti grafički sređenu tablicu koja će sadržavati elemente konfiguracije računala, njihove cijene i istražene cijene sličnih računala na tržištu te pronađene razlike među njima.

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Za učenike koji žele znati više

Učenici istražuju iskoristivost kupovine vlastitog pisača, boje i papira s ispisivanjem u lokalnoj printaonici. Postavite im pitanje: Nakon koliko je isprintanih stranica u printaonici isplativije kupiti svoj pisač, papir i boju? Istraživanje se vrši na različitim modelima pisača. Istražuje se i je li u pitanju pisač samo s crnom tintom ili tintom u boji. Svoje zaključke učenici mogu podijeliti s drugima u digitalnom alatu Padlet.

Nastavna aktivnost za predmet Informatika

Dobro promisli i računalo osmisli

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Osmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ A.8.3 Nakon osme godine učenja predmeta Informatika u domeni Informacije i digitalna tehnologija učenik opisuje građu računalnih uređaja, objašnjava načine prijenosa podataka u računalu te analizira i vrednuje neka obilježja računala koja značajno utječu na kvalitetu rada samoga računala.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Your Europe. Nepošteno određivanje cijena (29.05.2020.).

Papić, D. (2016). Metode i politike određivanja cijene (29.05.2020.)

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.