Međupredmetna tema
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Predrasude i stereotipi

Međupredmetna tema
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • GEO: ruralna naselja, urbana naselja, kultura življenja
 • HRV: medijski tekst, medijska poruka, neizravno značenje
 • TZK: ples, engleski valcer, sport
 • LU: kut gledanja, perspektiva, fotografija
 • TAL: kultura, predrasude
Nastavna aktivnost za predmet Geografija

Život na selu u hladu ili u bijelom gradu

Povedite razgovor s učenicima te ih pitajte da navedu prednosti i nedostatke života na selu/gradu. Svoje dojmove i razmišljanja mogu podijeliti u alatu Mentimeter (Word Cloud). Prije početka debate postavite učenicima pitanje: Imate li predrasude i izgrađujete li stereotipe prema osobama koje kažu da žive na selu naspram onih koji žive u gradu? Potaknite učenike da iznesu svoja razmišljanja i neka ih obrazlože primjerima ili argumentima.

Pripremite učenike za provođenje debate u razredu na temu različitosti između gradskog i seoskog načina života. Kako bi motivirali učenike za debatu, pogledajte s učenicima videozapis Život na selu ili Život izvan sistema te videozapis Život u gradu ili na selu?. Pri pripremi debate osvijestite učenike da su današnji gradovi i sela izgubili svoj stereotipni izgled i način života te ih usmjerite da obrate pozornost na te činjenice. Gradska kultura življenja je dijelom ušla u ruralne prostore kao i seoska kultura življenja u gradski prostor zbog nekontroliranog širenja gradova. Tehnologija je ušla gotovo u sve sfere i stoga su razlike zanemarive.

Podijelite učenike u dvije grupe: grupu učenika koja predstavlja urbani stil života i grupu učenika koja predstavlja ruralni stil života. Potom slijedi istraživanje teme i priprema argumenata svake ekipe za provođenje debate. U debati postoje stroga pravila vezana uz redoslijed govornika te točno vrijeme za pripremljeni govor. Kao predložak možete koristiti Karl Popper debatu.

Učenici prije dolaska na nastavu trebaju proučiti i istražiti odabranu temu te svaka grupa pripremiti po šest argumenta. U pravilu u ovoj debati sudjeluje ukupno šest govornika, ali može se proširiti i na deset, uz posebne uloge sudaca (najmanje tri, idealno šest), voditelja debate, mjeritelja vremena, snimatelja i zapisničare (barem dva).

Prvi govornik (afirmacija) se zalaže za neku tezu i navodi jedan argument, a drugi (negacija) izlaže svoj argument i uz to nastoji pobiti argument govornika iz afirmacijske grupe. Slijedi unakrsno ispitivanje, pa drugi govornik. I tako do kraja kada šesti govornik zaključuje debatu. Od ostalih pravila važno je napomenuti da svaka ekipa ima pravo na ukupno deset minuta za dogovaranje koje se može koristiti u bilo kojem trenutku osim tijekom govora ili unakrsnog ispitivanja. Tijekom debate učenici koji su zaduženi za vođenje zapisnika debate, zapisnik vode u Google Dokumentima, a u tablicu koja se nalazi u zapisniku upisuju pozitivne i negativne strane života u gradu i selu.

Na kraju debate, suci se povlače i raspravljaju o tome koja je ekipa imala uvjerljivije argumente i nastup, koristeći svoje bilješke i bilješke zapisničara te s većinom glasova proglašavaju pobjednika debate. Pri prosudbi, važno je ne suditi debatu prema osobnim stavovima već prema jačini i uvjerljivosti argumenata.

Nakon proglašenja pobjednika raspravite kako bi debata izgledala da se treba održati u trajanju od pola sata, ako sudionici žive raštrkano, u različitim selima i gradovima. Takvu debatu je moguće organizirati uz pomoć tehnologije, primjerice, videopozivom. Na koji način bi se vodila rasprava? Koliko bi činjenica da su neki sudionici debate na selu/gradu utjecala na način ophođenja sudionika?

Upitajte učenike jesu li promijenili svoj stav prije početka debate. Učenici koji su bili zaduženi za snimanje debate montiraju najzanimljivije dijelove koristeći Adobe Spark i predstavljaju snimljeni materijal na mrežnim stranicama škole. Učenici drugih razreda na zatvorenom forumu školske mrežne stranice pridružuju se u raspravi o načinu života u gradu u odnosu na selu na zatvorenom forumu školske mrežne stranice.

Postupci potpore

Učenicima s teškoćama pripremite popis stranica na kojima mogu proučiti temu za debatu. Tijekom podjele grupa vodite računa da je učenik s teškoćama dio grupe s kojom dobro surađuje. Kod gledanja videozapisa učenicima s oštećenjem vida opišite bitne dijelove vizualnog sadržaja, a učenicima s oštećenjima sluha pripremite predložak s napisanim sadržajem teksta. Ako učenik ima većih govorno-jezičnih teškoća ili problema s govorom pred razredom, omogućite mu da odabere ulogu koju će imati tijekom debate ili mu vi odaberite sukladno njegovim sposobnostima i interesima. Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici izrađuju digitalnu anketu s pitanjima vezanim za život na selu i u gradu te je provode u školi. Rezultate ankete prilažu rezultatima debate te izrađuju infografiku u digitalnom alatu Piktochart na temu gradske i seoske kulture življenja.

Nastavna aktivnost za predmet Geografija

Život na selu u hladu ili u bijelom gradu

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ GEO B.2.3. Učenik analizira i uspoređuje morfološku i funkcionalnu strukturu naselja te uspoređuje obilježja i funkcije ruralnih i urbanih naselja u Hrvatskoj.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

O predrasudi prosudi, odmah ne sudi!

Nakon čitanja Šenoina Zlatareva zlata porazgovarajte s učenicima o tome kako su “građeni” likovi toga doba. Magda sa šiljastim nosom i bradavicom na vrhu proglašavana je vješticom. Susrećemo li se danas, gotovo 500 godina nakon događaja iz romana sa sličnim situacijama? Sudimo li ljude prema fizičkom izgledu, podrijetlu? Neka navedu neke primjere. Razlikuju li predrasudu od stereotipa? Je li tvrdnja da su žene osjećajnije, a muškarci objektivniji predrasuda ili stereotip? Kao pomoć u razlikovanju uputite ih na videozapis Predrasude i stereotipi. Potom neka riješe zadatak u kojem ponuđene izjave moraju razvrstati na stereotipe i predrasude. Raspravite o razlici između predrasude i stereotipa, kako se društvo može riješiti predrasuda, što oni mogu učiniti...?

Zadajte im nakon toga zadatak da u grupama pretraže različite medije i pokušaju otkriti skrivaju li se u medijskim porukama predrasude i stereotipi. Na online zid u Padletu neka objave poveznicu na članak ili snime dio teksta u kojem otkrivaju neizravno značenje. Budući da će mnoge poruke biti skrivene, uputite ih da ispod objave u komentarima napišu koju poruku otkrivaju i iščitavaju li je kao predrasudu ili stereotip. Na isti način bi i učenici mogli objavljivati pa provjeriti slažu li se ostale grupe u razredu s njihovom odlukom. Predlažemo da u postavkama podesite da svaku objavu morate prethodno odobriti. Raspravite na temelju njihova pretraživanja i rezultata o stereotipnome ponašanju u međukulturnome okružju, a učenici neka ponude rješenje na koji bi način oni poboljšali/promijenili te iskrivljene mentalne slike.

Postupci potpore

Za uvodni razgovor učeniku s teškoćama pripremite kratki podsjetnik knjige Zlatarevo zlato kako bi aktivno sudjelovao u razgovoru. Učeniku s oštećenjem vida tijekom korištenja digitalnih alata provjerite podržava li čitač ekrana aplikaciju. Ako ne podržava, omogućite mu rad u paru. Demonstrirajte učenicima rad u digitalnom alatu Padlet. Učenicima s specifičnim teškoćama i teškoćama iz spektra autizma pripremite prilagođene pisane upute sa slikovnim shemama za rad u interaktivnim sadržajima te provjerite razumiju li zadatatak. Tijekom rada u digitalnima alatima pratite njihov rad i pružajte im podršku. Učenicima s teškoćama osigurajte smještanje u grupe u kojima će moći aktivno sudjelovati i dobiti potrebnu podršku drugih učenika. Jasno odredite njihovu ulogu i zadatke u grupi kako bi mu osigurali uspješnost. U raspravama omogućite učeniku s teškoćama da kaže svoje mišljenje i potičite ga na zaključivanje potpitanjima i sugestijama. Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele više mogu od fotografija novinskih članaka u digitalnom alatu Canva izraditi poster Stereotipi i predrasude u medijima. Upriličite izložbu plakata uz Međunarodni dan prava na pristup informacijama ili Međunarodni dan tolerancije.

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

O predrasudi prosudi, odmah ne sudi!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ HJ C.2.2. Učenik analizira tekstove iz hrvatske kulturne baštine i kulturnoga kruga i njihov utjecaj na vlastiti kulturni identitet
 • SŠ HJ C.2.1. Učenik prosuđuje utjecaj medijskih tekstova na oblikovanje životnoga stila primatelja
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Interaktivni sadržaj za učenike
Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Moć pokreta

Razgovarajte s učenicima o njihovim stavovima vezanim uz predrasude i stereotipe. Postavite im pitanja: znaju li što su predrasude te imaju li oni neke prema određenim sportovima? Je li ples sport kojim se bave samo djevojke ili mogu i mladići? Što podrazumijevaju pod nazivom stereotip i s kojim sportovima ga mogu povezati? Poštuju li različita stajališta uvažavajući sportove u kojima se primjenjuje ritmičnost pokreta?

Uputite ih na pretraživanje internetskih stranica o povijesti engleskog valcera. Kada se prvi puta spominje i u kojim državama je bio najrasprostranjeniji, među kojim staležima i zašto? Upitajte ih mogu li korake koji se primjenjuju u engleskom valceru primijeniti i na koji način ih mogu primijeniti u nekim od današnjih sportova tipa nogomet, košarka, rukomet, gimnastika, itd. Svoja zapažanja bilježe na online zidu u Padletu. Engleski valcer ima točan obrazac kretanja. Kada uspoređujemo ples s određenim sportom bitno je poznavanje tijela odnosno kretanje tijela i ritmičnost pokreta u prostoru i na terenu. Postavite im pitanja: može li fluidnost pokreta koja se primjenjuje u plesnim koracima pridonijeti lakšem kretanju na terenu (košarka, nogomet...), imaju li ostali sportovi točan obrazac kretanja u smislu fintiranja, broja koraka i smjera kretanja? Podijelite učenike u nekoliko grupa i svaka grupa neka istražuje na koji način bi mogli primijeniti plesne korake engleskog valcera kod izvođenja određenih elemenata u odabranom sportu (finta, kretanje u obrani...).

Svaka grupa učenika neka istraženo provede na nastavi uz objašnjenje zašto su baš tu aktivnost odabrali. Na kraju aktivnosti razgovarajte s učenicima o tome što se promijenilo, kako su se osjećali na početku i na kraju aktivnosti, a vezano uz eventualne predrasude i stereotipe o povezanosti plesnih koraka engleskog valcera s odabranim sportom.

Postupci potpore

Učenicima s oštećenjem vida omogućite podršku učenika iz razreda tijekom pretraživanja povijesti engleskog valcera kako bi mu mogao opisivanjem dočarati kako je to izgledalo. Učenika s teškoćama uključite u razgovor postavljajući mu potpitanja i davanjem sugestija. Tijekom rada u grupi, učenika s teškoćama stavite u grupu učenika s kojima surađuje i koji mu pomažu. Definirajte njegovu ulogu i zadatak unutar grupe. Ako se u grupi nalazi učenik s motoričkim oštećenjem, potaknite učenike da osmisle aktivnost kojoj i on može pridonijeti i sudjelovati. Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više osmišljavaju štafetnu igru u kojoj koriste plesne korake engleskog valcera i odabranog sporta. Sve navedeno snimaju kamerom te prikazuju cijelom razredu koji provodi osmišljenu igru.

Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Moć pokreta

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ TZK G.A.2.1. Učenik usvaja i primjenjuje teorijska i motorička znanja.
 • SŠ TZK G.A.2.2. Učenik primjenjuje složenije elemente tehnike i taktike raznovrsnih sportova.
 • SŠ TZK G.D.2.3. Učenik podupire i kreira cjeloživotne navike tjelesnog vježbanja i gibanja.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Likovna umjetnost

Subjektivno iza objektiva

Na početku aktivnosti zamolite učenike da fotografiraju jednu fotografiju u učionici sa svog mjesta na kojem sjede. Podijelite učenike u parove i zamolite ih da razmijene fotografirane fotografije. Zatim upitajte učenike vide li oni iz svoje pozicije točno ono što je njihov kolega iz razreda fotografirao. Zajedno kroz razgovor zaključite kako je svaki učenik okinuo različitu fotografiju ovisno o svojoj poziciji i onom što mu se činilo važnim, iako se svi učenici nalaze u istom prostoru koji se može objektivno opisati. Putem razgovora povedite učenike do zaključka kako, iako medij fotografije smatramo objektivnim, svatko vidi prostor drugačije i drugačije ga fotografijom prikazuje ovisno o mjestu gdje se nalazi, ovisno o poziciji iz koje taj prostor sagledava. Naposlijetku, uputite učenike u pojmove fotografija, objektiv, perspektiva i kut gledanja kako bi učenici jasno razlikovali navedene pojmove i kako bi ih kasnije mogli uspješno primijeniti u vlastitom istraživanju.

Zatim putem PowerPoint prezentacije učenicima prikažite nekoliko fotografija autora Lewis Hinea koje su snimljene u istoj tvornici i koje progovaraju o izrabljivanju djece u tvornicama. Pokrenite razgovor o tome kako se značenje i naša saznanja o toj temi mijenjaju ovisno o kutu iz kojeg je scena prikazana ili o kadru koji je odabran, iako je prizor u stvarnosti jednak bez obzira na to što iz cjeline izdvojili. Povedite raspravu o objektivnosti i subjektivnosti prikazanih fotografija i potaknite učenike da izraze svoje dojmove o prikazanim fotografijama.

Zatim upitajte učenike da definiraju svojim riječima što su to predrasude i stereotipi. Upitajte ih smatraju li da predrasude i stereotipi rezultat promatranja neke teme iz samo jednog kuta gledanja ili iz više njih. Zamolite učenike da na papir napišu predrasude i stereotipe s kojima se susreću ili su se susreli u vlastitom razrednom odjeljenju. Raspravite te razredne situacije s kojima su se učenici susreli, a uključivali su predrasude i stereotipe. Zatim zamolite učenike da iz zapisanih predrasuda i stereotipa s kojima se susreću u vlastitom razrednom odjeljenju odaberu jednu predrasudu/stereotip koji im je zanimljiv i razmišljajući i propitujući tu predrasudu/stereotip zabilježe što više različitih kutova gledanja na tu predrasudu/ stereotip čime bi zapravo mogli negirati taj stereotip/predrasudu.

Podijelite učenike u grupe po 4-5 učenika. Neka svaka grupa osmisli i mobitelom snimi reklamu u trajanju do 2 minute koja afirmira različite kutove gledanja na neku inače stereotipnu temu/temu koja ima ustaljene predrasude/temu koja se pojavila u njihovom razrednom odjeljenju i koju su učenici odabrali. Uputite učenike da pohrane snimljene uratke i provedite evaluaciju u alatu SharePoint pregledavajući gotove radove učenika tijekom nastavnog sata te provedite vrednovanje s uključenom temom predrasuda i stereotipa te medija fotografije.

Postupci potpore

Učeniku s oštećenjem vida pružite podršku kod fotografiranja fotografije ili omogućite podršku učenika iz razreda. Detaljno mu opišite fotografiju koju je fotografirao te ostale fotografije koje će zamijeniti. Tijekom prikaza PowerPointa jasno i detaljno opišite skicu i pojmove o kojima će se kasnije raspravljati. Učenika s teškoćama stavite u grupu učenika s kojima dobro surađuje te koji mu mogu pružiti podršku, jasno definirajte uloge i zadajte zadatak koje može uspješno odraditi s obzirom na njegove teškoće. Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Prikažite učenicima Unicefovu reklamu „Would you stop if you saw this little girl on the street?“. Animirajte učenike da u grupama osmisle slično istraživanje na temu nekog stereotipa/predrasude i provedu ga u javnosti te da svoje istraživanje predstave izrađenim plakatom i prezentiraju ga negdje u školi kako bi osvijestili širi krug ljudi o predrasudama i stereotipima koji često nesvjesno nama robuju.

Nastavna aktivnost za predmet Likovna umjetnost

Subjektivno iza objektiva

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ LK A.1.1. Učenik istražuje odabrani problem u sklopu tema “Ljudsko tijelo u likovnoj umjetnosti” ili “Pogled na svijet” te prezentira/izlaže rezultat istraživanja praktičnim radom u odabranome mediju.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Talijanski jezik

Svi smo povezani!

Povedite raspravu s učenicima na talijanskom jeziku o tome što su stereotipi i znaju li razliku između stereotipa i predrasuda. Učenicima postavite pitanje znaju li nabrojati koji su česti stereotipi vezani za Hrvate (Dalmatince, Zagorce, otočane, Slavonce i dr.). Odgovore prikupite koristeći digitalni alat za prikupljanje povratnih informacija u realnom vremenu Mentimeter (World Cloud ili Open Ended). Potom zajedno prokomentirajte odgovore i zaključite na temelju čega nastaju stereotipi, zašto su najčešće negativni i koliko su zapravo neistiniti.

Učenike podijelite u manje grupe sa zadatkom da provedu istraživanje, odnosno osmisle i provedu digitalnu anketu o stereotipima vezanima za Talijane koristeći Google Forms. Svaka grupa dobiva svoj dio zadatka – jedna grupa osmišljava pitanja i sastavlja anketu (pri formuliranju pitanja neka obrate pozornost da anketa sadrži podjednak broj pozitivnih i negativnih stereotipa), druga grupa provodi anketu (prosljeđuju anketu ostalim razredima i učiteljima u školi te osmišljavaju načine kako motivirati što veći broj ljudi da sudjeluju/ispune anketu – putem web članka, WhatsApp/Viber poruka, osobnim utjecajem i sl.), treća grupa obrađuje i prezentira rezultate/zaključaka (u obliku grafičkih prikaza u PowerPointu Online prezentaciji).

Primjeri stereotipa: Talijani ne govore niti jedan strani jezik niti ga žele naučiti, Talijani svakodnevno jedu pizzu, Talijani su često "mamini sinovi“, Talijani su jako vezani za obitelj, Talijani rade najviše vrsta kave, Talijani se smatraju posebnom nacijom u Europi zbog rimske povijesti, Talijani su poznati po životnoj filozofiji guštanja u životu, Talijanke su prekrasne žene i jako se uređuju i sl.

Svaka grupa neka prikaže cijeli proces istraživanja, rezultate ankete i izdvoje najčešće stereotipe vezane za Talijane u obliku prezentacije u PowerPointu Online. Cilj je istaknuti i uvježbati postavljanje pitanja i odgovaranje na njih. Uz svako pitanje/odgovor potrebno je priložiti i kraći tekst, natuknice ili sliku/videozapis. Pomoću stereotipa učenici usvajaju strukturu afirmativnih i negativnih rečenica. Podsjetite ih da obrate pozornost na pomoćne glagole essere e avere te nepravilne glagole: fare, parlare, conoscere, bere… na koje nailaze prilikom pisanja stereotipa. Prilikom ove aktivnosti u fokusu je korištenje prezenta nepravilnih glagola (presente indicativo dei verbi irreolari) 3. lica množine.

Analizirajte s učenicima rezultate i aktivnosti vezane za provedbu ankete te učenike potaknite na razmišljanje o pitanjima: Uočavate li neke sličnosti između stereotipa o Talijanima i Hrvatima (uvodna aktivnost)? Možete li izdvojiti najčešća područja života na koje se stereotipi odnose (kulinarstvo, obitelj, fizički izgled, svakodnevica ili dr.)? Prema vašem mišljenju, što najviše pridonosi stvaranju stereotipa (filmovi, knjige, druge vrste umjetnosti, mediji, državne kampanje formiranja nacionalnog imidža – npr. velika nacionalna turistička kampanja “Croatia full of life” u Hrvatskoj)?

Po raspravi učenici trebaju za sve rečenice koje su koristili u PowerPointu Online prezentaciji napisati usporedbu s Hrvatima. Kod ove vježbe pozornost je na upotrjebljenom vezniku, (congiunzioni avversative: ma, invece, d’altra parte, nonostante, comunque…). Recite im par primjera kako bi shvatili zadatak: Talijani ne govore strane jezike, dok Hrvati znaju barem jedan. Gli italiani non parlano le lingue straniere, invece gli croati parlano almeno una. Rečenice pišu u Wordu Online, svaka grupa za sebe te na kraju sata trebaju dokument podijeliti s vama kako bi zajednički provjerili i ispravili eventualne greške i nedostatke.

S obzirom na raširenost stereotipa, posebno na nacionalnoj osnovi, važno je potaknuti učenike na kritičko razmišljanje i razgovarati o tome koliko smo svjesni stereotipa te što možemo učiniti da ih osvještavamo i prestanemo upotrebljavati. Rasprava može obuhvatiti i pitanja koliko smo izloženi stereotipima putem medija, zašto je većina stereotipa negativna i zašto nije dobro imati te iskrivljene slike o sebi i drugima kako bismo naglasili učenicima koliko je važno oblikovati vlastitu stvarnost na temelju zdravih i objektivnijih procjena i zaključaka.

Postupci potpore

Pri korištenju digitalnih alata za učenike s oštećenjem vida osigurajte asistivnu tehnologiju, ako koriste čitač ekrana, provjerite podržava li čitač aplikaciju. Ako ne podržava, osigurajte i potaknite na potporu učenika iz razreda kroz rad u paru. Učenicima s teškoćama osigurajte smještanje u grupu učenika u kojoj će moći aktivno sudjelovati i dobiti potrebnu podršku drugih učenika. Jasno odredite njihovu ulogu i zadatke u grupi ovisno o njihovim mogućnostima kako bi im osigurali uspješnost i motivirali ih za rad u grupi. Učenike s teškoćama aktivno uključite u raspravu dodatnim potpitanjima i sugestijama. Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više neka istraže izreke, odnosno poslovice koje postoje i u talijanskom i u hrvatskom jeziku, a da imaju isto značenje (pohvala, kritika, savjet, uputa, životna mudrost i sl.). Neka pokušaju analizirati i strukturu njihove rečenice.

Nastavna aktivnost za predmet Talijanski jezik

Svi smo povezani!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ (2) TJ B.2.3. Učenik osvještava postojanje stereotipa i predrasuda.
 • SŠ (2) TJ A.2.3. Učenik piše kratak i jednostavan tekst na teme iz svakodnevnoga života, osobnoga ili općega interesa.
 • SŠ (2) TJ B.2.1. Učenik razlikuje bitna obilježja talijanske kulture uspoređujući ih s obilježjima hrvatske kulture.
 • SŠ (2) TJ C.2.2. Učenik pronalazi i organizira informacije u skladu sa svrhom i ciljem zadatka.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Medijska pismenost. Stereotipi u medijima (13.8.2020.)

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.