Međupredmetna tema
Održivi razvoj
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Naša banka

Međupredmetna tema
Održivi razvoj

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • HRV: opis, digitalne aplikacije za organizaciju i pohranu sadržaja, zbirka otvorenih obrazovnih sadržaja
 • LU: ljudsko tijelo, fotomontaža, kolaž
 • POV: kameno doba, nomadi, socijalna pravda
 • IZVAN: školska riznica, volontiranje, društvena pravda
 • MAT: prikaz podataka, realni brojevi, recikliranje papira
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Obrazov(a)ni hrčak

Na početku aktivnosti razgovarajte s učenicima o tome kako prikupljaju, pohranjuju i organiziraju informacije i ideje, različite članke, knjige, filmove i glazbu. Postavite im pitanje vode li pri preuzimanju i dijeljenju prikupljenih sadržaja računa o intelektualnome vlasništvu i zaštiti autorskih prava i bi li se služili sadržajima koji su nelegalno dostupni na internetu. Osobito im možete skrenuti pozornost na dostupne filmove, fotografije i književne tekstove koji se piratski dijele na “tamnome internetu”. Učenici mogu upisati svoje odgovore u digitalnu aplikaciju za prikupljanje i dijeljenje ideja Tricider.

Nakon što zajednički prokomentirate prikupljene odgovore, predložite učenicima da istraže koja bi digitalna aplikacija mogla poslužiti kao razredna banka informacija korisnih u nastavi Hrvatskoga jezika pod ravnopravnim mogućnostima. Možete im predložiti nekoliko aplikacija koje mogu usporediti po funkcionalnosti i obliku organizacije podataka. To mogu biti: Wakelet, Pocket, Microsoft One Note, Trello, Diigo i sl.

Podijelite učenike u pet grupa koje će ispitati prednosti i nedostatke odabranih aplikacija za njihove potrebe prikupljanja, organiziranja i dijeljenja sadržaja pod ravnopravnim mogućnostima. Svaka grupa istražuje mogućnosti jedne odabrane aplikacije. Sastavljaju kratak pisani opis aplikacije u kojem odgovaraju na pitanja: Je li aplikacija besplatno dostupna? Koje su mogućnosti organiziranja sadržaja? Tko može surađivati na dokumentima? Kako je moguće urediti sadržaj? Gdje je sve dostupna aplikacija - na kojoj vrsti uređaja? Zašto predlažemo upravo tu aplikaciju? Čime aplikacija omogućuje ravnopravno, pravedno i održivo dijeljenje sadržaja?

Svaka grupa predložit će i oblik organiziranja sadržaja koji smatraju primjerenim, npr. po abecedi, po predmetnim područjima, prema mediju, prema licenci za dijeljenje sadržaja, označivanje tagovima i sl. Nakon usmenih predstavljanja svake aplikacije i njezinih mogućnosti organizirajte raspravu o tome koju bi aplikaciju bilo najbolje odabrati za organizaciju zbirke otvorenih obrazovnih sadržaja. Učenici glasaju pomoću aplikacije Mentimeter (Ranking tip pitanja). Nakon što odaberu aplikaciju, učenici se ponovno dijele na grupe prema dogovorenom dizajnu zbirke, pišu uvodne opise i pridodaju prve recenzirane i tagirane obrazovne sadržaje.

Na kraju ove aktivnosti svaki učenik upisuje na izlaznu karticu koliko osjeća da će razredna zbirka otvorenih obrazovnih sadržaja omogućiti ravnopravniji pristup obrazovanju i razvoju kompetencija svih učenika u razrednome odjelu.

Postupci potpore

S obzirom na veliki fokus koji će tijekom provođenja aktivnosti biti stavljen na korištenje i uspoređivanje različitih digitalnih alata, obratite posebnu pažnju na smještanje učenika s teškoćama u grupe u kojima će moći dobiti primjerenu podršku vršnjaka i priliku za sudjelovanjem. Posebno se to odnosi na slijepe učenike i učenike s većim motoričkim teškoćama koji većinu predviđenih digitalnih alata neće moći samostalno koristiti i istraživati.

Važno je da ovisno o individualnim mogućnostima učenika s teškoćama pokušate pronaći neki dio aktivnosti u kojem će ovi učenici moći aktivno sudjelovati, a ne biti samo pasivni promatrači. Mogu, primjerice, biti zaduženi za zapisivanje odgovora na pitanja, odnosno opisa aplikacije ili druge zadatke koje mogu izvršiti uz pomoć asistivne tehnologije. Ako i ne mogu doprinijeti na neki konkretan način, bitno je unutar grupe poticati suradnju, komunikaciju, uvažavanje različitosti i svačijih ideja i mišljenja. Ključno je da se učenik osjeti uključenim i uspješnim unutar grupe, dobije priliku za razvoj pozitivne slike o sebi, socijalnih i emocionalnih vještina te motivacije za daljnje sudjelovanje u grupnim radovima.

U ovom smislu možete iskoristiti i završnu raspravu o ravnopravnom pristupu informacijama, obrazovanju i razvoju kompetencija svakog učenika u razredu te podizanju svijesti o preprekama s kojima se učenici s teškoćama svakodnevno susreću.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele mogu pripremiti i početno usmeno izlaganje o tome što su otvoreni obrazovni izvori, po čemu se razlikuju od komercijalnih izvora i kako oni pridonose razvoju zajednice koja uči.

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Obrazov(a)ni hrčak

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ HJ A.1.1. Učenik opisuje i pripovijeda u skladu sa svrhom i željenim učinkom na primatelja.
 • SŠ HJ A.1.3. Učenik čita u skladu s određenom svrhom opisne i pripovjedne tekstove različitih funkcionalnih stilova i oblika.
 • SŠ HJ A.1.4. Učenik piše tekstove opisnoga i pripovjednog diskursa u kojima ostvaruje obilježja funkcionalnih stilova u skladu sa svrhom i željenim učinkom na primatelja.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Likovna umjetnost

Kada misliš da je kraj...

Na kraju nastavne godine organizirajte s učenicima svih razreda i ostalim osobljem škole prikupljanje starih, neiskorištenih listova papira iz bilježnica. Neka svaki učenik prelista bilježnice koje je koristio i istrgne prazne listove te ih razvrsta prema formatu (A4 ili A5) i karakteristikama (kvadratići, crte...). Može se preuzeti i papir prikupljen tijekom aktivnosti Matematike iz ovog scenarija. Uputite dio učenika da učeničke plakate nastale tijekom godine razrežu na A4 i A5 formate. Neka učenici sve papire uredno poslože na unaprijed definirano mjesto (npr. kutak u školskoj knjižnici). Pripremite i ostale materijale koji će učenicima trebati pri uvezu (igle, konac za uvezivanje, ravnala, olovke).

Na početku nove školske godine prikažite učenicima video koji predstavlja šest umjetnika koji koriste reciklirane i iskorištene materijale. Porazgovarajte s učenicima o otpadu i materijalima koji se mogu ponovno iskoristiti i reciklirati te kako materijali utječu na formu i proces oblikovanja. Usmjerite zapažanja učenika na načela simetrije/asimetrije, kontrasta ili različite vrste ritmova koji su primijenjeni u prikazanim radovima. Upoznajte ih s pojmovima asamblaža, fotomontaže i kolaža u kojima se mogu iskoristiti odbačeni materijali u svrhu stvaranja novog sadržaja i forme.

Zatim uputite učenike u realizaciju aktivnosti i način njezina provođenja. Od prikupljenih prošlogodišnjih papira učenici mogu napraviti recikliranu bilježnicu, a korice trebaju izvesti od pripremljenih ostataka tvrđeg papira (hamera). Usmjerite učenike na bazu/arhivu koju tijekom godine izrađuju putem Google Diska s temom “Ljudsko tijelo u likovnoj umjetnosti”. Učenici iz arhive mogu pohraniti likovne primjere na svoj memorijski ključ i ispisati u školskoj knjižnici (npr. Vitruvijev čovjek, Nosač koplja, Bacač diska, Willendorfska Venera). Dodatno uputite učenike da kreativno pristupe zadatku te da kroz dizajn korica kolažem i fotomontažom mogu ostvarivati različite principe oblikovanja: načela simetrije/asimetrije ili kontrasta, različite vrste ritmova ili upisivati inspirativne citate, crežom reproducirati umjetnička djela ili dodavati, primjerice, stripovske oblačiće. Na složenija likovna rješenja i raznolike mogućnosti oblikovanja usmjerite ih prikazivanjem radova umjetnika poput Roya Lichtensteina, Richarda Hamiltona ili Andyja Warhola. Kod uveza bilježnica, uputite ih da slijede upute na poveznici (neka uključe automatski prijevod na hrvatski). Objasnite učenicima da svaka izrađena bilježnica vrijedi jedan bod koji će zabilježiti knjižničar kada učenik preda izrađenu bilježnicu. Nakon što učenici sakupe određen broj bodova, ostvaruju pogodnosti u školi koje ćete unaprijed definirati i dogovoriti u zbornici (npr. tri sakupljena boda iznose jedan sat ili jedan dan po učenikovom odabiru bez odgovaranja, dva sakupljena boda iznose besplatan obrok u školskoj kantini…).

Tako oblikovane bilježnice prikupljajte te ih iskoristite na unaprijed dogovoreni način. To može biti doniranje bilježnica nekoj udruzi, korištenje bilježnica kao svojevrsnih dnevnika pri satu razrednika, mogućnost da bilježnice koriste učenici slabijeg imovinskog statusa ili mogućnost da bilježnice postanu dio identiteta škole te da se dijele u promotivne svrhe škole (npr. ako je škola domaćin nekog natjecanja).

Na kraju godine nagradite učenika koji je napravio najviše bilježnica ili učenika koji je donio najviše praznih papira koji mogu poslužiti za izradu bilježnica nekom simboličkom nagradom (knjigom, setom pribora za pisanje, majicom s logotipom škole, planerom ili slično).

Postupci potpore

Učenicima s većim motoričkim teškoćama i oštećenjem vida omogućite podršku vršnjaka u aktivnosti prikupljanja i razvrstavanja papira. Učenici s motoričkim teškoćama možda mogu listati bilježnice i pronalaziti prazne listove, trgati ih uz pridržavanje i fizičku podršku, razvrstavati ili upućivati vršnjaka koji bi išao u koju kategoriju. Slijepi učenici listove mogu trgati i raspoređivati prema veličini.

U aktivnosti izrade reciklirane bilježnice osigurajte učenicima s motoričkim teškoćama prilagođeni pribor i fizičku podršku gdje je potrebno.

Za učenike oštećenog vida zadatak možete modificirati na način da umjesto fotokopija umjetničkih djela na koricama mogu oblikovati neki taktilno osjetljivi dizajn.

Poveznicu s uputama za uvez bilježnice učenicima pošaljite unaprijed kako bi je učenici stigli proučiti svojim tempom i koliko je puta potrebno. Učenicima s poremećajem pažnje, učenicima s poremećajem iz spektra autizma i učenicima s oštećenjem sluha možete pripremiti i pisanu uputu sa sažeto objašnjenim i po koracima rastavljenim uputama, a ako je moguće i uz slikovnu podršku. Provjerite jesu li učenici razumjeli postupak i, ako je potrebno, dodatno pojasnite i demonstrirajte pojedine dijelove.

Učenici s oštećenjem vida postupak uvezivanja bilježnice najlakše će usvojiti uz početno vođenje i objašnjavanje od strane druge osobe. Isprobajte i uvježbavajte zadatak s njima dok ga ne budu mogli izvesti samostalno te, ovisno o individualnim potrebama i u dogovoru s učenikom, prilagodite dijelove koje učenik ne može izvesti samostalno.

Za učenike koji žele znati više

Vanjski izgled svake bilježnice skenirajte te jedanput u godini putem društvenih mreža ili mrežnih stranica škole organizirajte virtualnu izložbu i anonimno glasovanje za najkreativnije i najljepše dizajnirane korice bilježnice. S učenicima koji žele znati više, pogledajte korice bilježnica koje su dobile najveći broj glasova. Upitajte ih da artikuliraju zbog čega smatraju da su te bilježnice pobijedile. Osvrnite se na vizualnost bilježnica te elemente forme i principe oblikovanja koje uočavaju na pobjedničkim bilježnicama. Potaknite ih da za naslovnice bilježnica koje su dobile najveći broj glasova napišu kratak kritički osvrt i u njega ukomponiraju uočene elemente forme i principe oblikovanja. U školskom listu predstavite pobjednike aktivnosti te napisane kritičke osvrte koji se odnose na pobjedničke bilježnice.

Nastavna aktivnost za predmet Likovna umjetnost

Kada misliš da je kraj...

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ LU A.1.1. Učenik istražuje odabrani problem u sklopu tema »Ljudsko tijelo u likovnoj umjetnosti« ili »Pogled na svijet« te prezentira/izlaže rezultat istraživanja praktičnim radom u odabranome mediju.
 • SŠ LU B.1.1. Učenik analizira umjetničko djelo koje se uklapa u teme »Ljudsko tijelo u likovnoj umjetnosti« i »Pogled na svijet« te izražava kritički stav.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Matematika
Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Moje, a naše

Nakon što ste s učenicima obradili način života u prapovijesti, u svrhu ponavljanja, zamolite ih da zamisle kako žive u kamenom dobu te idu u "kupnju" u prirodu. Učenici će napraviti popis svega što je čovjeku bilo potrebno za život, a uzimalo se iz prirode (popis može sačinjavati sljedeće kategorije: hrana i piće, oruđe i oružje, izrada nastambe, odjeća i obuća). Nakon što nekoliko učenika pročita svoje popise te se međusobno nadopune, zamolite ih da razmisle kako će kupljeno "platiti", tj. odužiti se prirodi.

Učenicima prikažite kartu svijeta na kojoj je označeno gdje i danas plemena izolirana od modernog svijeta žive nomadskim načinom života (tzv. uncontacted tribes). Učenici će imenovati kontinente te po bojama na karti zaključiti o geografskim obilježjima ovih podneblja. Postavite pitanje: Što možemo naučiti od modernih plemena?

Učenike podijelite u nekoliko grupa te im uz kartu pripremite kratke tekstove i fotografije koji prikazuju plemenski način života. Svaka grupa treba usporediti plemenski život s načinom života u kamenom dobu te izraditi prezentaciju koristeći mrežni alat Emaze koja će dati odgovore na sljedeća pitanja: Što je drugačije? Što je isto? Koji su glavni uzroci nestanka paleolitskog plemenskog načina života, a koji će biti uzroci, vrlo mogućeg, nestanka modernih plemena? Koji uzroci su kratkoročni, a koji dugoročni? Koje kontinuitete i promjene možemo zamijetiti? Kako je sve ovo povezano s nama? (Primjeri tekstova koje možete iskoristiti u suradnji s nastavnikom Engleskog jezika: Masai, Agta, Janomami, Hadza, Piaroa. Fotografije možete pronaći ako u tražilicu unesete pojmove: indigenous/tribal people way of life/weapon/house…).

Nakon što učenici predstave rezultate svojih istraživanja, zamolite ih da svaka grupa donese zaključak što je najvažnije što su naučili istražujući moderna plemena. Učeničke odgovore usporedite s onim što su zaključili znanstvenici i istraživači. Zamolite učenike da izdvoje ključne pojmove iz ovog teksta (za pretpostaviti je kako će se na popisu naći obitelj, zajednica, dijeljenje, jednakost, mir). Kako bismo (samo djelomično) platili onaj dug prirodi s početka te kako bismo poštovali mudrost onih koji žive u skladu s njom, pokušajmo dijeliti s drugima svjesno donoseći odluku kako nećemo kupovati svoj predmet koji većinu vremena neće biti korišten. Potaknite učenike da nauče zajednički posjedovati, čuvati i koristiti predmete tako što će kreirati popis stvari koje možda ne koriste često, a spremni su ih dijeliti (npr. društvene igre, glazbeni instrumenti, sportska oprema, alat…). Na ovaj način obogaćujemo svoju “banku”, smanjujemo proizvodnju i čovjekov utjecaj na okoliš te istodobno premošćujemo socijalne razlike između vršnjaka.

Postupci potpore

Učenicima s većim teškoćama, osobito učenicima s poremećajem iz spektra autizma, poremećajem pažnje ili oštećenjem sluha olakšajte izradu popisa za "kupnju" pripremanjem grafičkog organizatora s kategorijama koje treba popuniti i primjerom za svaku od kategorija, a prema potrebi učenike navodite potpitanjima i sugestijama.

Provjerite mogu li učenici oštećenog vida uz pomoć čitača ekrana koristiti podatke na karti svijeta te im, ukoliko ne mogu, osigurajte te podatke u obliku koji će moći samostalno čitati i obrađivati ili im omogućite rad u paru. Ako je moguće, izradite taktilnu kartu na način da obrise kontinenata i mjesta na kojima plemena žive prikažete pastom za označavanje ili pištoljem s vrućim ljepilom. Za slabovidne učenike kartu možete ispisati i uvećati te koristiti intenzivnije i lakše uočljive boje za geografska obilježja koja treba analizirati.

Učenicima s teškoćama osigurajte smještanje u grupe u kojima će moći aktivno sudjelovati i dobiti potrebnu podršku drugih učenika. Jasno odredite njihovu ulogu i zadatke u skupini kako biste im osigurali uspješnost. Možete im pripremiti organizator pažnje s potpitanjima koja će učenike voditi kroz tekst i usmjeravati ih na ključne elemente sadržaja. Učenicima s izraženijim teškoćama (specifičnim teškoćama učenja, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti, poremećajem iz spektra autizma i učenicima s oštećenjem sluha) možete smanjiti količinu informacija u tekstu te označiti dijelove u kojima mogu pronaći podatke koji će im biti važni za odgovaranje na postavljena pitanja.

Učenicima oštećenog vida detaljno opišite fotografije plemena i pri tome odaberite manji broj onih koje najbolje prenose željenu ideju. Koristite jednostavne i jasne izraze, imenujte sve ključne dijelove prikaza, a izbjegavajte općenite i nejasne pojmove koji učenika mogu zbuniti. Za slabovidne učenike pokušajte pronaći primjere fotografija koje su dovoljno velike, sa što manje detalja i u jasnom kontrastu u odnosu na pozadinu. Učenike s poremećajem iz spektra autizma upućujte na promatranje cjelovitog prikaza fotografije i dojma koji pokušava prenijeti.

Ohrabrite učenike s teškoćama da predstave rezultate istraživanja u ime grupe, ali ne inzistirajte da učenici koji imaju teškoće glasovno-jezično-govorne komunikacije govore pred drugima ako to sami ne žele. Ako se odluče izlagati, dajte im dovoljno vremena, ne ispravljajte ih i dopustite uporabu podsjetnika.

Dodatne informacije možete potražiti u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici će izraditi brošuru Prapovijest za budućnost u kojoj će, možda u obliku stripa, vršnjacima približiti život u skladu s prirodom te podići svijest o prekomjernom iskorištavanju resursa. Učenici mogu svoju banku zajedničkih predmeta dići na višu razinu tako što će ideju prezentirati Vijeću učenika, ali i lokalnoj zajednici šireći njezin repertoar kao i krug korisnika.

Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Moje, a naše

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ POV A.1.1. Učenik analizira društvene promjene i odnose između društvenih skupina u prapovijesti i starome vijeku.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Engleski jezik
Izvannastavna aktivnost

Moje, ali ne samo moje

Ukažite učenicima na pozitivan primjer Udruge romskog prijateljstva "Luna" o njihovoj knjižnici alata u Belom Manastiru. U otvorenom razgovoru dopustite učenicima da istaknu dobrobiti ovakve akcije. Potaknite ih da promišljaju o ideji stvaranja školske riznice. Upoznajte učenike s projektnim aktivnostima i zamolite ih da nadopune projektnu ideju svojim prijedlozima.

U suradnji s učenicima izradite anketu koristeći alat Microsoft Forms koja će biti pokazatelj odnosa učenika prema ideji. U anketi obradite dobrobiti koje učenici uočavaju, što su spremni donirati te imaju li potrebu koristiti materijale iz školske riznice. Analizom provedene ankete utvrdite stav učenika i izradite s učenicima idejni plan kojim ćete odgovoriti na pitanja tko, što, gdje, kada, kako i zašto. Takav idejni plan, uz Microsoft PowerPoint prezentaciju, predstavite vodstvu škole, Vijeću učenika i Vijeću roditelja koji vam mogu pomoći u realizaciji plana.

Odluka o pokretanju i djelovanju školske riznice otvorit će mogućnost pripreme odabranog prostora (krečenje, čišćenje, postavljanje polica, ormara, kutija…). Organizirajte radove i volontere te pratite napredak koristeći alat Planner koji je također dio Office 365 paketa. Potaknite učenike da koristeći Microsoft PowerPoint izrade te istaknu postere kojima će objaviti vrijeme prikupljanja donacija. Informacije o početku rada školske riznice učenici mogu objaviti na društvenim mrežama ili na školskoj mrežnoj stranici. Uputite volontere da prikupljena sredstva razvrstaju prema namjeni, količini te ih sortiraju na policama. Osmislite način posudbe i korištenja sredstava u školskoj riznici. Evidentiranje posudbe, digitalno zaduživanje i razduživanje može se voditi koristeći Microsoft Access (bazu možete kreirati koristeći predložak Praćenje resursa). Svakako istaknite pravila korištenja školske riznice na mrežnoj stranici škole i u samom prostoru. Utvrdite pravila učlanjenja učenika (npr. učenici koji doniraju sredstva članovi su cijelu nastavnu godinu). Učenicima se izdaje članska iskaznica kojom posuđuju stvari na određeno vrijeme. Volonterima koji aktivno sudjeluju u radu školske riznice, zbrajaju se sati volontiranja te dobivaju benefite (npr. umanjenje cijene autobusne karte; besplatno učlanjenje u knjižnicu; ulaznice na kazališni festival ili kino ulaznice; bonovi s popustom u lokalnim restoranima; umanjenje mjesečne karte za bazen tijekom ljeta; umanjenje cijene putovanja vlakom) koje možete dogovoriti s roditeljima u Vijeću roditelja (ili s osnivačem škole).

Pozovite lokalne medije (radio, lokalna TV) da poprate aktivnosti u radu školske riznice te predstave školsku aktivnost kao dobar i održiv primjer razvoja socijalne pravde koja vodi k smanjenju razlika među mladima. Iskoristite mrežne stranice za promociju prikupljanja sredstava “Stvari u virtualnoj kutiji”, ali i društvene mreže, poput Facebooka, kako bi se podigla razina svijesti o donacijskom pogonu kao korisnoj aktivnosti održivog razvoja. Pratite razmjenu, porast broja članova i aktivnosti u školskoj riznici te podijelite napredak i korist s vodstvom škole, djelatnicima i učenicima škole na nekom od sastanaka. Iskoristite društvene medije kao motiv napretka i akcije mladih u cilju razvoja građanske i ekološke svijesti. Na kraju školske godine provedite anketu među korisnicima školske riznice o njihovim mišljenjima te analizu objavite u biltenu o školskoj riznici kao cjelogodišnjem školskom projektu volonterskog kluba. Anketu izradite koristeći Microsoft Forms, a bilten možete pripremiti koristeći Sway.

Izvannastavna aktivnost

Moje, ali ne samo moje

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Svrha
 • Učenici kroz organizaciju i vođenje školske riznice istovremeno djeluju na smanjenju ekološkog otiska i povećanju društvene pravde.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Banka papira

Porazgovarajte s učenicima o važnosti recikliranja papira i što oni mogu učiniti za zaštitu šuma. Neka na mrežnim stranicama Zaštita šuma pročitaju o tome. Ukažite koliko se papira baca te kolika je potrošnja energije. Recikliranjem papira čuvamo šume i okoliš jer za proizvodnju 1 tone papira moramo posjeći 4 stabla, potrošiti 200 000 l vode i 4 600 kWh energije.

Podijelit učenike u timove (4 - 5 učenika u svakom) te im zadajte da tijekom nekoliko mjeseci ili polugodišta prikupljaju papire koje ne trebaju, a neiskorišteni su s jedne strane. To mogu biti papiri u neiskorištenim bilježnicama, kartoni, posteri, blokovi, stranice odbačenih knjiga… U razredu odredite mjesto gdje ćete prikupljati i razvrstavati papire po veličini. Možete pripremiti nekoliko vrsta papirnatih kutija u koje će učenici stavljati papire.

Nakon prikupljanja neka svaki tim prebroji svoje papire prema vrstama. Neka prikupe podatke koliko su prikupili listova na kvadratiće, crte, prazne, a zatim koliko prema debljini: različite debljine kartona, listova iz bilježnica… Na kraju neka izvažu sve donesene papire. Zatim im zadajte da nacrtaju dijagrame u kojima će prikazati podatke o količini prikupljenog papira prema vrstama i prema debljini. Podatke neka prikažu tablično, stupčastim dijagramom i dijagramom stablo - list.

Neka timovi izračunaju koliko su kuna uštedjeli, prezentiraju jedni drugima svoje izračune, a zatim neka u timovima izračunaju koliko bi uštedjela cijela škola ili grad da se prikuplja prema njihovim podatcima. Neka odgovore na pitanja koliko bi se stabala i koliko vode sačuvalo ovakvim recikliranjem. Na temelju usporedbe izračuna i razgovora motivirajte učenike da koriste svežanj papira za ponovno korištenje, npr. za pisanje ispita znanja. Dio papira učenici će jednom u polugodištu proslijediti na Likovnu umjetnost gdje će izrađivati “nadciklirane” bilježnice, a možete nagraditi tim koji je prikupio najviše papira.

Postupci potpore

Tekstove o važnosti recikliranja papira na stranici Zaštita šuma prema potrebi prilagodite slabovidnim učenicima, učenicima sa specifičnim teškoćama učenja te učenicima s poremećajem pažnje i učenicima oštećenog sluha. Za uspješno čitanje, ovim je učenicima potreban veći font i prored, podebljan, tamniji tisak i naglašeniji kontrast između teksta i pozadine. Dobro je koristiti i lijevo poravnanje teksta i pozadinu žućkaste nijanse koja manje reflektira svjetlost. Preporučljivo im je zato dati tekst u pisanom obliku, umjesto da ga čitaju na mrežnoj stranici. Smanjite pri tome količinu informacija u tekstu te naznačite dijelove u kojima učenici mogu pronaći podatke koji će im biti potrebni u nastavku aktivnosti. Osigurajte dovoljno vremena za čitanje.

Tijekom polugodišta češće podsjećajte učenike s teškoćama na zadatak prikupljanja papira, osobito učenike s poremećajem iz spektra autizma i učenike s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti.

Kutije za odlaganje pojedine vrste papira jasno označite za učenike oštećenog vida uvećanim natpisom, natpisom na Brailleovom pismu ili drugom taktilnom oznakom te ih postavite na mjesto dostupno učenicima s motoričkim teškoćama.

Uključite učenike s većim motoričkim teškoćama i oštećenjem vida u aktivnosti brojanja, vaganja i razvrstavanja prikupljenog papira, ovisno o individualnim mogućnostima.

Prikupljene podatke ispišite i jasno grafički organizirajte.

Učenicima s poremećajem iz spektra autizma, učenicima s teškoćama pažnje i koncentracije te učenicima sa specifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija) možete pripremiti predložak s pitanjima na koja trebaju odgovoriti, računskim zadacima i označenim prostorom na koji trebaju upisati tražene podatke i prikazati ih tablično, stupičastim dijagramom i dijagramom stablo - list.

Prilikom računanja ušteđenih iznosa, učenicima s teškoćama omogućite uporabu podsjetnika, hodogram za rješavanje zadataka ili rješavanje prema ponuđenom modelu.

Za učenike koji žele znati više

Zadajte učenicima da naprave plakat u digitalnom alatu Canva. Neka istraže koliki je udio površine šuma u RH, koliko se godišnje zasadi šuma, a koliko posječe. Neka najvažnije podatke prikažu na plakatu i potaknu učenike na važnost recikliranja papira i čuvanja šuma. Plakate neka izlože na pano škole ili mrežnu stranicu škole te ih prezentiraju lokalnoj zajednici i poduzećima u njoj.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Banka papira

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ MAT E.1.2. Barata podatcima prikazanima na različite načine.
 • SŠ MAT A.1.1. Računa s realnim brojevima.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Likovna umjetnost

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.