Međupredmetna tema
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Oprez-uzmi sigurnosni ključ!

Međupredmetna tema
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • INF: elektroničko nasilje, prevencija nasilja, lažno predstavljanje na mreži
 • HRV: novinski naslov, subliminalne poruke
 • TZK: tijelo, tjelesna aktivnost, zdravlje
 • KEM: alkohol, etanol, alkoholna pića
 • IZVAN: digitalne novine, tehnologija i mediji
Nastavna aktivnost za predmet Informatika

Sigurni klik

Pozovite učenike neka prouče sadržaj mrežne stranice Hrvatski naivci - #SURFAJSIGURNIJE. Nacionalni CERT pokrenuo je nacionalnu kampanju “Veliki hrvatski naivci”. Cilj predložene aktivnosti je voditi učenike u organizaciji njihove vlastite kampanje čime će postati uzor mlađim učenicima u osnovnim školama koje će podučiti o sigurnosti na internetu.

Predložite učenicima da, podjeljeni u grupe, pripreme kampanju “Sigurni klik” u kojoj će izraditi seriju vizualno atraktivnih letaka kojima će poruke o sigurnosti na internetu prenijeti učenicima osnovnih škola iz lokalne zajednice. Naglasak kampanje neka bude na elektroničkom nasilju, savjetima kako se zaštititi te kome se obratiti za pomoć. Pri izradi letaka učenici proučavaju sadržaje o temi putem raznih digitalnih priručnika i korisnih mrežnih stranica: Pet za Net, Virtualna učionica - modul 4 - Sigurnost, Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje, Nasilje preko interneta – cyberbullying, Svijet interneta na dlanu - sigurnost i privatnost na internetu, "Nasilje preko interneta", priručnik za djecu i mlade i sl.

Aktivnost podijelite u dva dijela. U prvom dijelu učenici na online ploči za vizualnu suradnju u alatu Conceptboard osmišljavaju i komentiraju zajednički predložak koji bi povezao sve letke, a u drugom dijelu svaka grupa izrađuje svoj letak na način da izradi skicu svog letka prateći pri tome druge grupe kako bi se svi međusobno uskladili i nadopunili. Kako bi postigli cjelovitost projekta i kako bi najvažnije teme bile obrađene, najbolje da nastavnik grupama podijeli teme o vrstama elektroničkog zlostavljanja koje su sistematizirane u brošuri Nasilje preko interneta.

Alat Conceptboard, iako besplatan, zahtjeva registraciju korisnika te služi za izradu zajedničkog vizualnog dizajna plakata. Sve grupe zajednički dogovaraju boje, vrstu pisma (font), smještaj pojedinih elemenata na plakatu…

Nakon pripreme, svaka grupa izrađuje svoj letak u alatu Canva. Digitalnu verziju letaka neka učenici objave na mrežnoj stranici škole te podijele putem kanala društvenih mreža. Tiskani letak podijelit će učenicima osnovnih škola lokalne zajednice povodom Dana sigurnijeg interneta, a samim time i promovirati svoju školu.

Postupci potpore

Učenicima s teškoćama posebice učenicima s oštećenjem vida omogućiti podršku tijekom pretraživanja mrežnih stranica. Nakon pretraživanja mrežnih stranica, učenicima objasniti zadatak izrade letaka. Učenicima s teškoćama pripremite sažetak o temi koju trebaju istraživati na različitim stranicama. Tijekom podjele učenika u grupe vodite računa da je učenik s teškoćama u grupi vršnjaka koji mu mogu i žele pomoći. Tijekom izrade letaka učeniku s oštećenjem vida detaljno se opisuje vizualni izgled letka. Učenik s teškoćama aktivno sudjeluje u radu grupe i izradi letaka, ako nije u mogućnosti izrađivati letak u aplikacijama zbog svojih teškoća, daje prijedloge i savjete o izgledu i tekstu u letku. Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici mogu organizirati radionice za učenike osnovne škole ili učenike škole koju pohađaju povodom Dana sigurnijeg interneta. U priručnicima će proučiti i upoznati razne oblike radionica i aktivnosti te ih prilagoditi svojim mogućnostima kao voditeljima radionica, odnosno potrebama učenika. U okviru radionica učenici mogu izrađivati križaljke i osmosmjerke u čemu će im pomoći učenici-voditelji.

Online križaljku izradit će pomoću alata Crossword Labs, a osmosmjerke pomoću alata Word Search Labs.

Nastavna aktivnost za predmet Informatika

Sigurni klik

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ D.1.1 Učenik u suradničkome online okruženju na zajedničkom projektu analizira etička pitanja koja proizlaze iz korištenja računalnom tehnologijom.
 • SŠ D.1.2 Učenik opisuje probleme koje mogu prouzročiti zlonamjerni programi te probleme koji nastaju kao rezultat elektroničkih napada i krađe elektroničkoga identiteta te odgovorno primjenjuje sigurnosna pravila.
 • SŠ C.1.1 Učenik pronalazi podatke i informacije, odabire prikladne izvore informacija te uređuje, stvara i objavljuje/dijeli svoje digitalne sadržaje.
 • SŠ C.1.3 Učenik u online okruženju surađuje i radi na projektu.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Po naslovu se tekst poznaje

Odaberite s internetskih novinskih portala, javnih, komercijalnih i neprofitnih, različite naslove pogodne za razgovor o odabranoj temi. Potaknite učenike na razgovor u paru prema smjernicama: kome su upućeni naslovi, jesu li uključivi za sve skupine građana, sadrže li u sebi sublimne poruke, prikrivene prijetnje ili čak govor mržnje, sadrže li naslovi poruke primjerene tekstovima ili su namjerno iskrivljeni zbog cilja/poruke autora, što impliciraju naslovi i zašto.

To mogu biti naslovi poput ovih: Kate Middleton čeka četvrto dijete u karanteni?, Novi šef Agencije za zaštitu osobnih podataka piše romane o hrvatskom Jamesu Bondu. Pri odabiru naslova vodite se načelom aktualnosti i zanimljivosti, a uočenim mogućnostima manipulacije informacijama i pokušajem da se već naslovom utječe na stavove čitatelja. Zbirku naslova možete prirediti u digitalnom alatu H5P, tablica s padajućim izbornicima.

Nakon toga učenike podijelite u grupe koje će pokušati preoblikovati ponuđene naslove u neutralne, a informativne u intrigantne. Svaka grupa čita tekst koji slijedi nakon naslova, raspravlja o tome što je svrha i namjera teksta, uočavaju njegova stilska i sadržajna obilježja, kako su ideje, stavovi i mišljenja prikazani u tekstu te u skladu sa zaključcima rasprave, osmišljava novi naslov s uočenim obilježjima. Namjera je da naslov i dalje bude privlačan i zanimljiv ciljanoj publici, ali da ne promiče govor mržnje ili bilo koju vrstu isključivosti (prema podrijetlu, rasi, spolu, zanimanju, uvjerenjima i sl.). Kao pomoć pripremite učenicima listić s obilježjima novinskih naslova. Učenici priređuju razrednu online ploču u Padletu (format Grid ili Timeline) s prijedlogom novih naslova u obliku vremenske crte ili rešetke ili kao galeriju na školskom panou nakon čega razgledaju naslove i komentiraju ih jedni drugima.

Postupci potpore

Učenicima s teškoćama osigurajte rad u paru ili grupi u kojoj će aktivno sudjelovati i dobiti podršku drugih učenika, posebice ako učenik ima problema sa socijalizacijom i radom u grupi, potrebno mu je najaviti takav oblik rada i omogućiti da izabere par ili grupu s kojom će raditi. Jasno definirajte njihovu ulogu i zadatke u paru/grupi koje s obzirom na teškoću mogu uspješno izvršiti. Kod korištenja digitalnih alata, demonstrirajte učenicima s teškoćama kako ih koristiti. Za učenike sa specifičnim teškoćama učenja prilagodite upute, veličinu i font slova uz slikovne prikaze. Učenicima s PSA najvite aktivnosti te im omogućite korištenje rasporeda aktivnosti kako bi dobili jasnu strukturu sata. Učenicima s oštećenjem vida osigurajte korištenje asistivne tehnologije, a ukoliko koriste čitač ekrana, provjerite podržava li čitač aplikaciju. Ako ne podržava, osigurajte i potaknite na potporu učenika iz razreda kroz rad u paru unutar grupe. Kod takvog rada važno je da se učeniku s oštećenjem vida verbaliziraju svi koraci u radu i opisuje rad u digitalnim alatima. Učenik s oštećenjem vida treba aktivno sudjelovati u radu grupe, a ne biti pasivan član. Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici mogu prema članku D. Petriševca i diplomskom radu D. Bertek dublje jezično analizirati novinske naslove prema vlastitom odabiru te uputiti svoje kolege na jezična obilježja dobrih novinskih naslova shematskim prikazom u obliku Vennova dijagrama izrađenim u Wordu Online.

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Po naslovu se tekst poznaje

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ HJ C.2.1. Učenik prosuđuje utjecaj medijskih tekstova na oblikovanje životnoga stila primatelja.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Danas je sutra

Na vidljivo mjesto u školi postavite motivacijske poruke za učenike poput: svaki put, pa i onaj najduži, počinje jednim malim, običnim korakom. Najteža stvar kod vježbanja je započeti. Jednom kada vježbaš redovito, najteža stvar je prestati. Ne samo da se moraš osjećati zadovoljan samim sobom, već moraš osjećati da možeš djelovati i postići velike stvari.

Zadajte svakom učeniku da odabere jednu od navedenih poruka te da obrazloži svoj odabir. Potaknite raspravu o dobrobitima vježbi istezanja i povezanošću motivacijskih poruka koje su odabrali.
Postavite im pitanja putem Formsa: koliko vremena provode za računalom? Utječe li dugotrajno sjedenje pred računalom na njihovo zdravlje i posturu tijela? Što po njihovom mišljenju mogu promijeniti na bolje i na koji način? Misle li bi li im vježbe istezanja pomogle da poboljšaju svoje stanje organizma?

Na nastavi uputite učenike o pravilnom izvođenju vježbi istezanja kod dugotrajnog sjedenja pred računalom. Preporučite im da je potrebno odvojiti par minuta dnevno za izvođenje vježbi kako bi poboljšali tonus oslabljenih mišića. Učenike provedite kroz svih pet regija tijela (leđa, trbuh, prsa, ruke, noge). Objasnite im kako se koja vježba pravilno izvodi te njezin utjecaj na određenu mišićnu skupinu koja je ugrožena pri dugotrajnom boravku pred računalom. Isto mogu pratiti koristeći aplikaciju Stretching Exercises at Home - Flexibility Training pa im možete predložiti da je instaliraju na svoje pametne telefone. Postavite im cilj da budu bolji nego jučer jer svaka vježba ima svoj jedinstven utjecaj.

Podijelite učenike u parove da kroz zajednički rad istražuju utjecaj pojedinih vježbi kako bi spoznali i razumjeli utjecaj istih na pojedine dijelove tijela. Svoje zaključke mogu prezentirati ili zabilježiti u zajedničkoj bilježnici u OneNote alatu.

Postupci potpore

Učenicima s teškoćama pružite podršku i praćenje tijekom odgovaranja na pitanja putem digitalnih alata. Tijekom pokazivanja vježbi vodite računa o učenicima s teškoćama i njihovim oštećenjima. Osmislite vježbe koje i oni mogu izvoditi s obzirom na teškoću koju imaju. Ako je potrebno, možete im fizičkim vodstvom pokazati kako pravilno izvesti vježbe. Ako se učenik s teškoćama prvi put susreće s instaliranjem aplikacije na telefonu, pružite mu podršku i vodstvo. Za učenike s oštećenjem vida provjerite podržava li aplikacija čitač ekrana. Učenika s teškoćama stavite u par s učenikom s kojim se najviše druži kako bi zajedno jedan drugom pružili motivaciju i podršku tijekom rada na zadatku. Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici samostalno na osnovi prikupljenih informacija izrađuju poster u digitalnom alatu Canva s opisom vježbi istezanja u kojima je naveden naziv mišića i utjecaj vježbi istezanja na odabrani mišić.

Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Danas je sutra

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ TZK G.A. 2.1. Usvaja i primjenjuje teorijska i motorička znanja.
 • SŠ TZK G.D. 2.3. Podupire i kreira cjeloživotne navike tjelesnog vježbanja i gibanja.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Kemija

“Pop-up” zamke

Raspravite s učenicima o reklamama kojima vrvi digitalno okružje. Kako utječu na mlade? Znaju li koji proizvodi se ne smiju reklamirati? Zašto? Što je s reklamiranjem piva? Zakonom o hrani zabranjeno je reklamiranje alkoholnih pića uz određene iznimke kao što je reklamiranje piva. Pitajte učenike što misle o reklamama piva?

Raspravite s učenicima o tome što je pivo, odnosno ponovite što su otopine, na koje vrste se dijele i koje su njihove karakteristike te odredite koja vrsta otopine je pivo. Zadajte učenicima da na internetu pronađu sastav piva. Na temelju istraživanja neka samostalno odrede koji alkohol se nalazi u pivu.

Postavite učenicima pitanja i povedite kratku raspravu o ovisnosti o alkoholu te opasnostima alkoholizma: što je alkoholizam? Je li konzumacija alkohola štetna za zdravlje? Utječe li dugotrajna konzumacija alkohola u malim količinama na zdravlje? Utječe li dugotrajna konzumacija alkohola u većim količinama na zdravlje? Zašto se smatra da konzumacija vina u malim količinama pridonosi zdravlju? Koji su uzroci, a koje su posljedice ovisnosti o alkoholu? Znaju li neki slučaj alkoholizma u bliskoj ili daljnjoj okolini?

Nakon rasprave podijelite učenike u grupe. Svi učenici moraju prikazati molekulsku formulu alkohola etanola. Prvoj grupi zadajte zadatak da pomoću alata ChemSketch nacrtaju 2D molekulu etanola, a drugoj grupi pomoću istog alata zadajte da nacrtaju 3D molekulu etanola. Treća grupa neka izračuna koliki je volumen tekućine koji stane u jednu jušnu žlicu (uzorak za to neka im bude voda). Zatim neka izračunaju koliko je molekula etanola, odnosno brojnost molekula etanola u jednoj jušnoj žlici. Pretpostavite da je gustoća alkohola etanola 0,789 g/cm3. Nakon što svaka grupa završi svoj zadatak, neka prezentiraju svoje radove ostatku razreda.

Nakon toga mogu izraditi letak o ovisnosti o alkoholu koristeći digitalni alat Canva, na kojemu će istaknuti zaključke do kojih su došli. Letak mogu izložiti u školskim prostorima na panou.

Postupci potpore

Učenicima s teškoćama pripremite pisani prilagođeni sažetak o vrstama otopina i njihovim karakteristikama kako bi mogli ponoviti. Uputite ih na stranice na kojima mogu pronaći sastav piva. Za učenike s oštećenjem vida omogućite korištenje asistivne tehnologije tijekom pretraživanja stranice te im pružite verbalnu podršku tijekom pretraživanja. Za učenike s oštećenjem vida i specifičnim teškoćama učenja možete isprintati prilagođeni tekst na kojem se nalazi sastav piva kako bi mogli odrediti koji alkohol se nalazi u pivu. Učenike s teškoćama potpitanjima i sugestijama uključite u raspravu o alkoholizmu. Ukoliko učenik ima veće jezično govorne teškoće ne inzistirajte na odgovaranju na pitanja ako se ne osjeća ugodno govoreći pred razredom. Tijekom podjele u grupe vodite računa da je učenik s teškoćama u grupi učenika koji mu mogu pomoći i s kojima se dobro slaže, posebice ako učenik ima teškoće iz spektra autizma. Jasno definirajte ulogu i zadatak učenika s teškoćama u grupi. Kod izrade molekula u digitalnom alatu pripremite jasne upute za učenike s teškoćama, upute potkrijepite slikovnim prikazom. Za učenike s oštećenjem vida moguće je izraditi molekule etanola od konkreta (plastelina, štapića) kako bi dobio jasnu vizualnu sliku formule koji drugi učenici rade u digitalnom alatu. Učenicima s teškoćama dajte jasne upute kako izraditi letak u digitalnom alatu. Učenici s oštećenjem vida daju sugestije za letak te im se detaljno opisuje izgled letka.

Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Uputite učenike da istraže koji spol, ženski ili muški, sporije razgrađuje alkohol i zašto.

Nastavna aktivnost za predmet Kemija

“Pop-up” zamke

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ KEM A.1.1. Analizira svojstva, sastav i vrstu tvari.
 • SŠ KEM A.1.2. Primjenjuje kemijsko nazivlje i simboliku za opisivanje sastava tvari.
 • SŠ KEM D.1.2. Primjenjuje matematička znanja i vještine.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Izvannastavna aktivnost

Šetnja sigurnom stranom tehnologije

Na ovoj izvannastavnoj aktivnosti učenici kroz cijelu godinu pišu na talijanskom jeziku za svoje digitalne novine koje su objavljene na web stranici njihove škole. Digitalne novine mogu izrađivati u alatu MadMagz. Svaki im mjesec zadajte temu mjeseca koju će istraživati i o kojoj će pisati. Zajednički se dogovorite o zaduženjima učenika. Odaberite jednog ili više glavnih urednika, zamjenika urednika, urednike rubrika te dogovorite novinare po temama. Odaberite učenike koji će u suradnji s nastavnikom Hrvatskog jezika lektorirati tekstove podijeljene putem OneDrivea. Svaki učenik mora znati svoje zaduženje i preuzeti svoju odgovornost u procesu. S vremenom možete promijeniti zaduženja te napraviti novi raspored kako bi svi isprobali sve. Potražite među učenicima dobrovoljca koji bi preuzeo zaduženje grafičkog urednika. Bilo bi dobro da učenik poznaje osnove uređivanja slika i fotografija te ga uputite da istraži mrežne izvore o autorskim pravima kako bi ih mogao primjenjivati u svom radu.

U veljači predložite da tema bude “Tehnologija i mediji” pošto se u tom mjesecu obilježava Dan sigurnijeg interneta. Učenici će u tom mjesecu posvetiti pažnju sigurnosti na internetu, cyberbullingu i savjetima kako se zaštititi i kome se obratiti za pomoć u slučaju da su izloženi elektroničkom nasilju. Učenici mogu, kada je to prigodno, provoditi ankete koje će mailom dostaviti ostalim učenicima ili učiteljima. U ovom primjeru neka učenici provedu istraživanje koristeći Forms (Obrazac) u kojem će ispitati koliko su učenici škole informirani o opasnostima koje donosi internet, jesu li bili žrtve elektroničkog nasilja ili znaju da je netko iz njihove blizine bio, kako tehnologija utječe na njih i na okoliš i sl.

Rezultate istraživanja neka objave u tematskom broju na mrežnim stranicama škole, uz dodatne članke kojima će produbiti temu.

Izvannastavna aktivnost

Šetnja sigurnom stranom tehnologije

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Svrha
 • Ovu nastavnu aktivnost pohađat će učenici koji vole talijanski jezik i kulturu.
 • Cilj ove izvannastavne aktivnosti je produbiti znanje talijanskog jezika sa naglaskom na izradu digitalnih novina na talijanskom jeziku.
 • Prilikom izrade i pisanja članaka za novine učenici će proširiti svoj vokabular, naučiti nove izraze i izreke tipične za talijanski jezik i kulturu.
 • Raditi će ankete i prikupljati dobivene odgovore.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Informatika

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Petriševac, D. (2009). Obilježja novinskih naslova (13. 8. 2020.).

Ciboci, L., Kanižaj, I. i Labaš, D. (2018). Sigurnost djece na internetu i elektroničko nasilje (13. 8. 2020.).

Vejmelka, L., Krulić Kuzman, K. i Gorjanac, V. (2018). Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje- program prevencije e-nasilja (13.8.2020.).

Vejmelka, L., Krulić Kuzman, K. i Gorjanac, V. (2020). Razgovarajmo o životu s druge strane ekrana - Priručnik za roditelje i skrbnike učenika osnovnih i srednjih škola (10.5.2020.).

Babić Čikeš, A., Milić, M. Šincek, D. i Tomašić Humer, J. (n.d.). Priručnik za voditelje programa prevencije nasilja putem interneta (10.5.2020.).

UNICEF. Prekini lanac - zaustavimo elektroničko nasilje, priručnik programa prevencije elektroničkog zlostavljanja (13.8.2020.).

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.