Međupredmetna tema
Osobni i socijalni razvoj
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Ništa kontra stresa

Međupredmetna tema
Osobni i socijalni razvoj

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • HRV: opis, pripovijedanje, igra uloga
 • NJEM: školska svakodnevica, stres, upravljanje vremenom
 • MAT: Yerkes-Dodsonov zakon, zvonolika krivulja, grafički prikaz
 • KEM: adrenalin, kortizol, oblik molekula
 • BIO: stres, adrenalin, prilagodba
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Naša pizza

Učenike podijelite u skupine od četiri ili osam članova. Za svaku skupinu pripremite okrugle komade papira koji su razrezani na četvrtine ili osmine veličine papira A1. Svaki učenik na jedan komad papira zapisuje situaciju koja mu je bila izrazito stresna. Zatim učenici prosljeđuju svoj primjer kolegama u skupini koji mu na drugu stranu papira zapisuju svoje savjete kako se nositi s tom situacijom. Papiri kruže dok se ne vrate do učenika koji je postavio primjer. Svaki učenik čita savjete koje je dobio od kolega i daje svoj osvrt.

Uputite učenike na video o stresu i načinima nošenja sa stresom i na interaktivni element Stres i pogreške u mišljenju, s pregledom vrsta pogrešaka u mišljenju koje mogu doprinijeti u procjeni neke situacije stresnom: crno-bijelo mišljenje, katastrofiziranje, personalizacija, moranje/trebanje, generalizacije, čitanje misli, gatanje, filtriranje/umanjivanje pozitivnoga, etiketiranje i sl.

Učenici nakon proučavanja svoje primjere kategoriziraju prema ponuđenoj podjeli i ispunjavaju mrežnu anketu izrađenu u Forms da bi cjelovit razredni odjel na kraju dobio uvid u učestalost pojedinog tipa mišljenja u izazivanju stresa u njihovu razredu.

Nakon što su svi učenici proučili slučajeve svojih kolega i dali si međusobno savjete, upoznali se s kratkim pregledom vrsta pogrešaka u mišljenju koje mogu doprinijeti procjeni neke situacije stresnom, skupina odabire jedan slučaj ili na osnovi prikupljenih primjera konstruiraju novi slučaj koji će predstaviti ostalim kolegama. Osmišljavaju dramsku igru u kojoj likovi primjenjuju strategije rješavanja problema u stresnim situacijama te na kraju likovi s nadom i vjerom gledaju u budućnost. Učenicima predložite popise strategija za uspješno rješavanje stresa ili ih potaknite na istraživanje na internetu.

Postupci potpore

U pripremi ove aktivnosti, ako imate u razredu učenika s poremećajem pažnje ili PSA, izraditi ćete predložak s uputama, koje mogu biti u obliku tablice. Upute su podsjetnik na aktivnosti i njihov redoslijed te predviđeno vrijeme za svaki etapu ili zadatak aktivnost. Za zadnji dio aktivnosti stoji i uputa za sudjelovanje u osmišljavanju dramske igre te je potrebno učeniku s PSA prije aktivnosti objasniti socijalni situaciju koja će se realizirati putem dramske igre. Više o uputama o izradi teksta možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Provjerite jesu li učenici s teškoćama uspješno proveli jednu etapu zadatka prije prijelaza na novu. Poželjno je da u paru (ako se svim učenicima da izbor rada samostalno ili u paru) pregledavaju multimedijski prikaz mogućih kognitivnih pogrešaka koje doprinose procjeni neke situacije kao stresne, jednako kao da rade u paru u ispunjavanju mrežne ankete o kategorijama kojima pripadaju njegovi primjeri. Učenik s teškoćama potiče se na aktivno sudjelovanje prilikom osmišljavanja dramske igre uputom na predlošku: Predloži da lik u dramskoj igri napravi istu grešku u procjeni situacije kao što si je napravio i ti.

Za učenike koji žele znati više

Svaku igranu situaciju skupina snima i zatim režira jednominutni obrazovni igrano-dokumentarni film. Objavljuju svoje filmove na YouTubeu ili Vimeu na zajedničkom kanalu na temu stresa.

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Naša pizza

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ HJ A.1.1. Učenik opisuje i pripovijeda u skladu sa svrhom i željenim učinkom na primatelja.
 • SŠ HJ A.1.4. Učenik piše tekstove opisnoga i pripovjednog diskursa u kojima ostvaruje obilježja funkcionalnih stilova u skladu sa svrhom i željenim učinkom na primatelja.
 • SŠ HJ B.1.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitom interesu potaknut tekstom.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Informatika
Interaktivni sadržaj za učenike
Nastavna aktivnost za predmet Njemački jezik

Kradljivci vremena

Kako biste učenike uveli u temu i potaknuli njihovo predznanje postavite dva pitanja pomoću nekog od digitalnih alata kao što je primjerice Mentimeter - opcija Oblak riječi (primjerice: Što mi stvara stres? Što me opušta?). Njihove odgovore prikažite u obliku dva oblaka riječi te povedite raspravu o uzrocima stresa, utjecaju nedostatka vremena na pojavu stresa (tzv. “kradljivcima vremena”) i opuštajućim aktivnostima u njihovoj (školskoj) svakodnevici. Možete ih uputiti na gledanje videa o stresu i načinima nošenja sa stresom. Podijelite učenicima video putem ove poveznice.

Podijelite učenike u parove i uputite ih da na internetu pronađu i prouče metode upravljanja vremenom (Eisenhowerova matrica, ABC analiza, Pomodoro metoda, ALPEN metoda). Omogućite učenicima korištenja rječnika i/ili online rječnika poput Crodict-a. Uputite učenike da odaberu jednu od proučenih metoda upravljanja vremenom te da ju tjedan dana primjenjuju uz vođenje kratkih bilješki u jednom od kolaboracijskih alata, primjerice One Note/Class Notebook e-predmetnoj bilježnici koju možete prethodno za njih pripremiti. Zadajte učenicima da na kraju svoje bilješke oblikuju u kratak izvještaj. Pripremite radni listić sa smjernicama za pisanje bilješki i izvještaja te ga podijelite s učenicima u e-predmetnoj bilježnici. Budući da je jedan od značajnih kradljivaca vremena pregledavanje društvenih mreža i općenito provođenje vremena pred mobilnim ekranom, predložite učenicima korištenje besplatnih aplikacija poput Forest: Stay focused za android uređaje i Saplingy: Stay focused za iOS uređaje. Ove aplikacije mogu učenicima pomoći u kontroli vremena provedenog na mobitelu, čime se omogućava da se usredotoče i postignu veću učinkovitost u udovoljavanju školskim i socijalnim zahtjevima. Naposljetku zamolite učenike da pročitaju izvještaje drugih učenika i napišu komentare (feedback). Provedite raspravu u razredu o njihovim iskustvima na temelju njihovih izvještaja.

Postupci potpore

Na početku aktivnosti dati predložak sa slijedom aktivnosti onim učenicima s teškoćama kojima je potrebna vremenska orijentacija u događanjima (poremećaj pažnje, PSA). Prilikom izbora para učeniku s teškoćama u provođenju aktivnosti (ukoliko se teže snalazi na internetu), potrebno je imati u vidu da učinak ovog para ne bude lošiji od učinka drugih parova. Učenika s teškoćama (poremećaj pažnje, teškoće učenja, PSA) ćete poučiti demonstriranjem kako koristiti OneNote /ClassNotebook, u kojem će imati uputu za primjenu metode upravljanja vremenom, kako voditi dnevne bilješke i naputak za pisanje kratkog izvještaja.

Za učenike koji žele znati više

Učenicima koji su dodatno motivirani predložite da najprije ispune, a zatim prevedu upitnik o testnoj anksioznosti koristeći predložak na sljedećoj web stranici. Prevedeni upitnik možete u suradnji s profesorom matematike iskoristiti u sklopu aktivnosti prikupljanja i obrade podataka u istraživanju ispitne anksioznosti.

Nastavna aktivnost za predmet Njemački jezik

Kradljivci vremena

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ(2) NJ A.2.3. Učenik sudjeluje u razgovoru o stresu u školskoj svakodnevici.
 • SŠ(2) NJ C.2.2. Učenik uspoređuje i vrednuje informacije iz različitih izvora i pritom se služi osnovnim vještinama kritičkog mišljenja.
 • SŠ(2) NJ A.2.1. Učenik razumije i čita srednje duge i srednje složene online tekstove o metodama upravljanja vremenom.
 • SŠ(2) NJ C.2.1. Učenik bira i primjenjuje različite strategije učenja i uporabe jezika kako bi poboljšao rezultate učenja.
 • SŠ(2) NJ A.2.4. Učenik piše srednje duge, jednostavne tekstove.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Biologija
 • Psihologija
 • Informatika
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Taman stresa koliko trebam

U ovoj će aktivnosti učenici ispitati pretpostavku Yerkes-Dodsonovog zakona i provjeriti postoji li korelacija između stresnog uzbuđenja prije pisanja testa i rezultata na testu.

Prije pisane provjere znanja podijelite učenicima kratku anketu ispitne anksioznosti koristeći Google Forms s pitanjima po uzoru na one dostupne na poveznici (Nist and Diehl, 1990.).

Na sljedećem satu, nakon što ste ispravili njihove testove i prikupili rezultate upitnika, pitajte učenike što misle postižu li bolje rezultate na testu oni koji su pod stresom prije testa ili oni koji su posve smireni. Svoje zaključke mogu napisati na Lino ploču. Raspravite s njima odgovore i predstavite im Yerkes-Dodsonov zakon. Taj zakon sugerira da postoji odnos između uspješnosti u obavljanju nekog zadatka i pobuđenosti izazvane stresom te da pritom ključnu ulogu ima razina pobuđenosti. Povećana pobuđenost može pomoći poboljšati izvedbu, ali samo do određene točke. U trenutku kada je pobuđenost veća ili manja od optimalne, učinkovitost se smanjuje. Ta se ovisnost može prikazati grafički, u obliku zvonolike krivulje.

Podijelite učenicima tablicu u kojoj se nalaze rezultati testa i bodovi prikupljeni rješavanjem ankete za svakog učenika u razredu. Podatci trebaju biti anonimni, a svakom ispitaniku u tablici označite spol.

Podijelite učenike u skupine i dajte im zadatak da statistički obrade dobivene podatke i prikažu ih prikladnim dijagramom u nekom od programa za proračunske tablice, npr. Excell. Primjeri pitanja koja im možete postaviti:

- Kakva je distribucija u razredu s obzirom na ispitnu anksioznost?

- Postoji li razlika između djevojaka i mladića, odnosno koja spolna skupina pokazuje veću izloženost stresu prije pisanja testa?

- Postoji li veza između rezultata testa i bodova prikupljenih na upitniku ispitne anksioznosti?

- Koja je razina stresnog uzbuđenja optimalna, odnosno kada se postižu najbolji rezultati na testu?

- Potvrđuju li vaši rezultati Yerkes-Dodsonov zakon?

- Koja su ograničenja Yerkes-Dodsonovog zakona? Postoje li odstupanja i što mislite zašto?

Rezultate istraživanja neka prezentiraju ostalim učenicima u razredu, a mogu ih objaviti i na web stranici škole.

Postupci potpore

U predstavljanju Yerkes-Dodsonovog zakona bit će koristan naputak učenicima s teškoćama, a i drugim učenicima, putem shematskog prikaza. Poželjno bi bilo pojasniti neke pojmove (koje učenik s teškoćama još nije savladao) uz neke bliske primjere. Učeniku s teškoćama kod zadatka koji rješava u skupini dajete predložak za konkretan zadatak s koracima za rješavanje. Za prezentiranje pred razredom potrebna je priprema uz pomoć nastavnika ili pomoćnika u nastavi (ako je u razredu pomoćnik).

Za učenike koji žele znati više

Upitnik ispitne anksioznosti možete provesti u nekoliko razreda različitih generacija kako biste imali veći uzorak. Prikupite podatke i unesite ih u tablicu, a za svakog ispitanika navedite spol i razred koji pohađa. Podatci trebaju biti anonimni. Neka učenici ispitaju postoji li razlika u stresnom uzbuđenju među učenicima različitih generacija i u kojem se razredu učenici najviše “stresiraju.” Rezultate istraživanja neka objave na web stranici škole kako bi ih i drugi mogli vidjeti.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Taman stresa koliko trebam

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ MAT E.1.2. Učenik primjenjuje normalnu razdiobu.
 • SŠ MAT E.1.2. Učenik barata podatcima prikazanima na različite načine.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Psihologija
Nastavna aktivnost za predmet Kemija

Struktura stresa

Stres je za čovjeka vrlo važan faktor u preživljavanju. U trenutku neposredne opasnosti pokreće u organizmu niz kemijskih reakcija koje ga osposobljavaju za borbu ili bijeg. Zašto se onda danas stres doživljava kao nešto loše? Zato što su danas ljudi češće izloženi kroničnom stresu. Odgovor organizma za vrijeme stresne situacije je energetski zahtjevan i kada završi stresna situacija tijelu se mora dopustiti neko vrijeme za oporavak. To se događa kod akutnog stresa. Kod kroničnog stresa vremena za oporavak nema dovoljno i niz biokemijskih reakcija neprestano radi proizvodeći kemikalije koje izazivaju fiziološke promjene u našem organizmu. U prvom redu to su adrenalin, noradrenalin i kortizol. Koje su sličnosti i razlike u strukturi i djelovanju navedenih hormona, te kako možemo smanjiti njihovo izlučivanje, a time i fiziološki odgovor organizma na stres?

Učenici neka tehnikom vruće olovke u alatu Padlet zapišu sve što su radili i što im se dogodilo prethodnog dana. Neka u parovima analiziraju svoje popise situacija i postupaka i odrede kako će događaji i postupci s njihovih popisa utjecati na razinu stresa. Događaje i postupke neka podijele u dvije liste ovisno o tome je li im izazivaju povećanje stresa ili smanjenje stresa.

Zatim uputite učenike na gledanje videouratka Stres o načinima nošenja sa stresom. Zamolite učenike da tijekom gledanja zapišu na papir sve nazive hormona stresa koji se spominju u videu (kortizol, adrenalin (epinefrin) i noradrenalin (norepinefrin).

Nakon gledanja videa neka u parovima na mrežnim stranicama pronađu kako izgleda strukturna formula navedenih hormona i koje fiziološke promjene oni izazivaju u organizmu. Strukture adrenalina i noradrenalina neka nacrtaju pomoću alata Chemsketch, a zatim neka strukturne formule kopiraju u alat Padlet. Na temelju crteža neka usporede po čemu se strukturno razlikuju navedeni hormoni. Oblik molekule ima bitnu ulogu u njenom biološkom djelovanju i mala promjena u obliku molekule može uzrokovati različit fiziološki odgovor organizma. Neka učenici pretpostave kakva je geometrija oko svakog atoma u molekulama adrenalina i noradrenalina (prema VSEPR teoriji) i označe na strukturnim formulama molekula. Jesu li dobro pretpostavili oblik molekule učenici mogu provjeriti putem alata Chemsketch. To mogu napraviti tako da uključe opciju 3D optimizacije, a zatim u 3D pregledniku pogledaju oblik molekule. Još jednom neka usporede koje razlike u djelovanju na organizam izaziva razlika u obliku molekula adrenalina i noradrenalina.
Za kraj aktivnosti ponudite učenicima interaktivni element - Stres i pogreške u mišljenju, u kojem su prikazane pogreške u mišljenju koje doprinose procjeni situacije stresnijom kao i promjene u načinima mišljenja koje mogu doprinijeti smanjenju stresa. Usporedite nekoliko učeničkih popisa postupaka i izdvojite što više primjera koji su im omogućili smanjenje stresa kognitivnim putem. Na temelju prikupljenih informacija učenici mogu ažurirati svoj popis postupaka s novim prijedlozima promjena u mišljenju pomoću kojih bi mogli umanjiti stres ako se ponovno nađu u sličnoj situaciji.

Postupci potpore

Provjerite zna li učenik s teškoćama koristiti Padlet. Pokažite učeniku i dajte mu predložak upute po koracima. Vodite računa o odabiru para s kojim će moći dobro surađivati, a da nije na štetu drugog učenika. Zajedno s učenikom u paru analizira što je dovelo kod njega do uzbuđenja te sudjeluje u ostalim etapama zadatka u skladu sa svojim mogućnostima. Učenika s teškoćama potaknite da iznese što misli kako bi si mogao pomoći u smanjenju stresa, ako se ponovo nađe u sličnoj situaciji.

Za učenike koji žele znati više

Hranom protiv stresa. Učenici koji žele znati više mogu istražiti koja hrana pomaže u borbi protiv stresa i rezultate istraživanja prikazati u obliku infografike izrađene pomoću alata Piktochart.

Nastavna aktivnost za predmet Kemija

Struktura stresa

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ KEM A.1.3. Učenik povezuje građu tvari s njihovim svojstvima.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Biologija
Nastavna aktivnost za predmet Biologija

Što možemo naučiti od životinja o nošenju sa stresom?

Poznato je da ljudi mogu naučiti životinje različitim vještinama. No mogu li ljudi naučiti ponešto i od životinja? Upitajte učenike npr. Koje vještine ljudi mogu naučiti od životinja? Neka učenici razmijene svoje odgovore pomoću digitalnog alata za izradu anketa, npr. Mentimeter (Open Ended postavka) te ih zajednički raspravite. Podijelite učenike u četiri skupine i svakoj skupini učenika dodjelite jednu skupinu životinja: domaće životinje, kućne ljubimce, životinje u zoološkim vrtovima i životinje u divljini. Učenike podijelite u skupine pomoću npr. neupotrebljenih sličica iz albuma Životinjsko carstvo (ili slično) koje će izvlačiti “iz šešira”.

U skupinama učenici odgovaraju na sljedeća pitanja: Doživljavaju li životinje stres? U kojim situacijama? Kako prepoznajemo životinju u stresu? Opišite njihov izgled i ponašanje. Kako se životinje nose sa stresnim situacijama? Opišite njihov izgled i ponašanje. Može li im opisano ponašanje pomoći da izađu iz stresne situacije? Prepoznajemo li slične oblike ponašanja i procese u svojem tijelu kada smo pod stresom? Navedite ih i opišite. Što možemo učiniti?

Svaka grupa učenika ponudit će odgovore vezane uz svoju specifičnu skupinu životinja. Rezultate neka prikažu prezentacijom izrađenom u digitalnom alatu, npr. Spark Adobe, u koju mogu ugraditi kratke filmove i/ili fotografije koje su samostalno snimili i obradili, dostupne, besplatne slike s npr. ove stranice stranice i tekst koji su pripremili. Nakon svih prezentacija raspravite zaključke. Učenici mogu tijekom održavanja prezentacija vrednovati jedni druge pomoću rubrike koju ste zajednički osmislili.

Postupci potpore

Provjerite poznaje li učenik s teškoćama digitalni alat Mentimeter, koji će se koristiti za izradu ankete. Pokažite mu ako je potrebno i pripremite predložak s uputama kako bi mogao kasnije sam koristiti ovaj alat. Pri izboru skupine bilo bi dobro da bude u onoj gdje je dodijeljena životinja koju on bolje poznaje. Za rad na zadatku u skupini pripremite mu predložak s pitanjima, vodeći računa o fontu, razmaku između riječi i razmaku redova. Učenika se potiče na aktivno sudjelovanje u nastajanju prezentacije te je potrebno pripremiti predložak s uputama za izradu ppt.

Za učenike koji žele znati više

Predložite učenicima da pogledaju film Are Zoos Good or Bad for Animals? u kojem se opisuje povijest razvoja zooloških vrtova, smisao njihova postojanja i posljedicama zatočeništva na tjelesno i psihološko zdravlje životinja. Nakon toga neka osmisle i organiziraju posjet zoološkom vrtu u blizini škole s ciljem utvrđivanja razlika između današnjeg zoološkog vrta i zoološkog vrta iz prošlih razdoblja. Predložite im da dogovore i razgovore s ravnateljem zoološkog vrta i drugim djelatnicima, biologom, veterinarom ili timariteljem kako bi se bolje upoznali sa zahtjevima koje treba ispuniti suvremeni zoološki vrt kako bi životinje u njemu bile pod što manjim stresom. Neka pokušaju prikupiti podatke o osnivanju zoološkog vrta, a pomoću fotografija zoološkog vrta iz prošlosti neka opišu uvjete u kojima su živjele životinje. Prikupljene podatke i fotografije neka međusobno usporede i kritički se osvrnu na prednosti i nedostatke suvremenih zooloških vrtova.

Nastavna aktivnost za predmet Biologija

Što možemo naučiti od životinja o nošenju sa stresom?

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ BIO A.2.2. Učenik uspoređuje specifičnosti građe pojedinih organizama i povezuje ih s razvojnim stablom živoga svijeta
 • SŠ BIO B.2.1. Učenik objašnjava održavanje i narušavanje homeostaze u različitih organizama
 • SŠ BIO B.2.3. Učenik uspoređuje prilagodbe organizama na životne uvjete te ih povezuje s evolucijom živoga svijeta na Zemlji
 • SŠ BIO C.2.2. Učenik uspoređuje energetske potrebe organizama u različitim fiziološkim stanjima.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Psihologija

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Lazarus, R.S. i Folkman, S. (2004), "Stres, procjena i suočavanje", Naklada Slap, Jastrebarsko

Pliško, V. (2002), "Općenite spoznaje o stresu i načinima suočavanja" (iz zbornika radova XII. psihologijske ljetne škole – poglavlje 4.1.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (13. 8. 2020.)

Nikolić, M. i Ivaković, F. (2014), "Učinak u različito kompleksnim kognitivnim zadacima u stresnim uvjetima", Sveučilište u Zadru, Zadar (13. 8. 2020.)

Nikolić, M. (2014), "Mislim, dakle griješim - kognitivne distorzije", Sveučilište u Zadru, Zadar (13. 8. 2020.)

Upitnik ispitne anksioznosti (Nist and Diehl, 1990.) za primjer pitanja za anketiranje učenika u sklopu aktivnosti Matematike (13. 8. 2020.)

YouTube - Above The Noise, Videozapis: "Should Zoos Exist?" (13. 8. 2020.)

Poveznice za aktivnost Njemački jezik:

Lernfoerderung.de, Zeitmanagement Tipps, (13. 8. 2020.)

Privatakademie - Institut dr. Rampitsch, Zeitmanagement fur Schulerlnnen, (13. 8. 2020.)

onlineuebung.de, Zeitmanagement fur Schulerinnen, (13. 8. 2020.)

vodafone.de, Informacije o aplikaciji Forest (13. 8. 2020.)

CroDict, Njemačko-hrvatski online rječnik (13. 8. 2020.)

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.