Predmet
Njemački jezik 1
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Es gibt keinen Plan(eten) B!

Naziv predmeta
Njemački jezik 1

Razred
1. razred, srednja škola

Razina učenja jezika
9. godina učenja

Odgojno-obrazovni ishodi
ključni pojmovi
 • okoliš
 • zaštita okoliša
 • elementarne nepogode
 • ekološke katastrofe
 • ekološki i ekološki neprihvatljivi postupci
 • dvostruki veznici
 • razvrstavanje otpada
 • ekološke organizacije, pokreti i aktivisti
 • ekološke akcije
 • planiranje projekta

Die Natur gibt zurück, was man ihr gibt!

Učenici pristupaju jedinici na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1, Zadatak A te prepoznaju plastični otpad i temu zaštite okoliša.

Navode asocijacije uz pojam okoliša. Navode što sve taj pojam obuhvaća, prepoznaju različite kategorije te u njih razvrstavaju svoje odgovore, npr. životinje, biljke, vode i sl. Na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1 Zvučni dio zadatka H prepoznaju dijelove okoliša te uočavaju koji dijelovi nedostaju. Naime, i čovjek i izgrađeni okoliš predstavljaju dijelove okoliša.

Zatim na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1 Umweltschutz – ein wichtiges Thema čitaju tekst u kojem se upoznaju s ključnim pojmovima vezanim za zaštitu okoliša te rješavaju zadatke A – D za provjeru čitanja s razumijevanjem i utvrđivanje vokabulara. Učenici povezuju temeljne pojmove iz područja zaštite okoliša s njihovim definicijama.

Na hrvatskom jeziku pokušavaju definirati pojmove i navesti razliku u značenju pojmova Umweltschutz, Naturschutz i Ökologie. Svoja tumačenja uspoređuju sa službenim definicijama. Navode primjere mjera koje spadaju u te tri domene. Raspravljaju na hrvatskom jeziku.

Izradite vježbu razvrstavanja u alatu LearningApps u kojoj učenici trebaju prepoznati i razvrstati ekološki prihvatljiva i štetna ponašanja. Primjer takve vježbe možete pronaći na poveznici bit.ly/UMWELT01. Alatu učenici pristupaju putem QR koda koji alat automatski generira. Alat je jednostavan za uporabu, prikladan za vježbe razvrstavanja te ima mogućnost zvučne interpretacije napisanoga.

Na nekoj od tražilica slika slobodnih za uporabu bez kršenja autorskih prava, npr. Pixabay, pronađite fotografije elementarnih nepogoda i ekoloških katastrofa. Pripremite radni listić sa slikama elementarnih nepogoda i ekoloških katastrofa te s nazivima pojedine nepogode ili katastrofe. Učenici neka prepoznaju i povezuju sliku s pojmom. Također neka komentiraju koje su se slične pojave dogodile u njihovu kraju ili zemlji u nedavnoj prošlosti. Učenici zatim pretražuju mrežne izvore na njemačkom jeziku te izrađuju vremensku crtu nemilih ekoloških događaja iz svojeg okruženja.

Pritom neka uoče važnost zaštite okoliša te protumače rečenicu: Die Natur gibt zurück, was man ihr gibt!“ Podijelite učenike u parove izvlačenjem kartica s nazivima humanitarnih akcija pokrenutih nakon elementarne nepogode ili ekološke katastrofe u nedavnoj prošlosti. Na karticama neka bude i slogan konkretne akcije. Učenici u paru osmišljavaju slogan kojim će upozoriti na čovjekov neprimjeren odnos prema okolišu. Također neka ukažu na to da su brojne katastrofe proizašle iz promjena u okolišu koje je uzrokovao čovjek. Svojim sloganima neka potiču ljude na zaštitu okoliša. Slogan se može odnositi na vrstu nepogode ili katastrofe na kartici, ali ne mora nužno biti povezan s njom. U povodu Dana planeta Zemlje (22. travnja) učenici mogu urediti pano u hodniku škole.

Postupci potpore

U prilagodbi scenarija važno je imati na umu da učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju heterogenu skupinu i da odabir prilagodbi valja temeljiti na individualnim karakteristikama pojedinog učenika (jakim i slabim stranama, specifičnim interesima i slično), kao i na obilježjima same teškoće. Postupke prilagodbe važno je osmisliti i provoditi u suradnji sa stručnim suradnikom škole, ovisno o vrsti teškoće koja je prisutna u učenika (sa psihologom, edukacijskim rehabilitatorom, logopedom itd.). Preporučuje se da učenika s teškoćom premjestite u prednji dio učionice kako biste mu što brže i učinkovitije osigurali pojašnjenje ili pomoć.

Učenike sa specifičnim teškoćama učenja uputite da na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1 odaberu opciju načina čitanja za disleksiju, a učenike oštećena vida uputite na opciju povećanja fonta. Učenicima s intelektualnim teškoćama pripremite i prijevode ekološki prihvatljivih i ekološki neprihvatljivih ponašanja. Osim toga, pripremite im popis nepoznatih riječi uz tekstove za čitanje u jedinici na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1 koji već imate dostupan u gornjem lijevom kutu.

Učenicima koji imaju teškoća s apstraktnim mišljenjem (učenici s poremećajem iz autističnog spektra i učenici s intelektualnim teškoćama) možda će biti potrebno objasniti značenje određenih fotografija koje moraju razvrstati u ekološki prihvatljive predmete ili ekološki neprihvatljive predmete (primjerice, objasnite im što štakor na fotografiji znači u ekološkom smislu).

Fotografije koje ćete rabiti unaprijed pošaljite učeniku oštećena vida ili mu tijekom aktivnosti opišite što se na svakoj od fotografija nalazi.

Pri podjeli učenika u parove vodite računa o tome da učenik s teškoćama radi u paru s vršnjakom koji će ga aktivno uključivati u aktivnost osmišljavanja slogana. Učenika s poremećajem aktivnosti i pažnje smjestite u par s učenikom koji je uzorna ponašanja te mu može pomoći usmjeriti pažnju na zadatak ako je potrebno.

Sve pojmove i gramatičke strukture koje su se u ovoj aktivnosti rabile pripremite u obliku kratkog podsjetnika učenicima s teškoćama kojim se mogu koristiti i u budućim aktivnostima.

Dodatne informacije o postupcima potpore učenicima s teškoćama u razvoju možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. Također, potražite Smjernice za rad s učenicima s teškoćama i savjete učiteljima na stranicama Hrvatske udruge za disleksiju.

Za učenike koji žele znati više

Učenici proučavaju nedavnu ekološku katastrofu ili elementarnu nepogodu. Pripremaju prezentaciju u alatu po želji te rezultate istraživanja predstavljaju na panel-raspravi na njemačkom jeziku koju možete organizirati uz Dan planeta Zemlje. Tijekom panel-rasprave učenici preuzimaju uloge osoba s pogođenog područja, stručnjaka u STEM područjima i članova volonterskih i ekoloških skupina. Ako se nastavnici STEM područja služe njemačkim jezikom, možete ih uključiti u raspravu. Panel-raspravu vodi učenik koji jako dobro vlada njemačkim jezikom i osjeća se sigurnim u javnom nastupu. Raspravu možete, uz dopuštenje svih panelista i publike, snimiti te poslati na objavu administratoru školskog YouTube kanala.

Nastavna aktivnost za predmet X

Die Natur gibt zurück, was man ihr gibt!

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • Učenik pri čitanju razumije srednje duge i srednje složene tekstove o zaštiti okoliša.
 • Učenik sudjeluje u srednje dugoj i jednostavnoj govornoj interakciji o okolišu, zaštiti okoliša, ekološkim katastrofama i elementarnim nepogodama.
 • Učenik piše kratak slogan kojim potiče na zaštitu okoliša.
 • Učenik prikuplja i kritički procjenjuje informacije iz različitih izvora te priprema vremensku crtu s elementarnim nepogodama i ekološkim katastrofama u svojem kraju.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Održivi razvoj

Kleine Schritte mit großer Wirkung

U tražilici slika slobodnih za uporabu bez kršenja autorskih prava Pixabay pronađite sliku piknika te je podijelite učenicima. Umjesto slike možete na nastavu donijeti punu košaru za piknik, raširiti karirani stolnjak i pripremiti improvizirani piknik u učionici kako biste lakše pridobili pozornost učenika.

Učenici povezuju izraze ökologisch i unökologisch s pojmovima umweltfreundlich, umweltbewusst i umweltfeindlich. Prepoznaju ekološke i neekološke elemente piknika, npr. plastične čaše ili čaše za višekratnu upotrebu. U ovoj aktivnosti učenici prepoznaju potencijalni otpad i uočavaju da sve što radimo u prirodi na njoj ostavlja trag.

Podijelite ekran s dijelom videolekcije snimljene u sklopu i-nastave Umweltschutz (4'42'' - 7'07''). Učenici rješavaju kviz u kojem prepoznaju ekološki prihvatljiva i ekološki neprihvatljiva ponašanja. Prema potrebi dodatno objasnite značenje pojedinih fraza.

Zatim na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1 Zweiteilige Konjunktionen prepoznaju značenje i način upotrebe dvostrukih veznika te rješavaju zadatke A, F i G. Zadatak proširuju koristeći se frazama koje označavaju ekološki prihvatljiva i ekološki neprihvatljiva ponašanja iz prethodne vježbe te oblikuju nove rečenice (npr. Ich verwende nicht nur die Baumwolltragetaschen, sondern kaufe auch nur große Verpackungen.).

Učenici pristupaju jedinici na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1 Was machst du für die Umwelt?, čitaju tekst i rješavaju zadatke čitanja s razumijevanjem i utvrđivanja vokabulara (zadatci H, I i J).

Odgovaraju na kratko pitanje o tome misle li da oni pridonose zaštiti okoliša i u kojoj mjeri. Navode što oni i njihovi ukućani čine kako bi zaštitili okoliš. Odaberite dva ili tri primjera, oblikujte namjernu rečenicu s veznikom damit i napišite ju na ploču. Učenici na primjeru prepoznaju značenje rečenica s veznikom damit te uočavaju pravilan redoslijed riječi u zavisnosloženoj rečenici.

Na radnom listiću koji ste im unaprijed pripremili učenici dvije smisleno povezane rečenice o koracima zaštite okoliša u svakodnevnom životu povezuju u zavisnosloženu rečenicu s veznikom damit.

Zatim traže primjer rečenice u kojoj se objašnjava zašto je važno razvrstavati otpad. Raspravljaju o razlici između pojmova Müll i Abfall te daju primjere za smeće i otpad.

U alatu Wizer pripremite vježbu u kojoj učenici razvrstavaju različite vrste otpada u odgovarajuće virtualne kante čija boja odgovara stvarnim kantama za razvrstavanje otpada. Alat omogućava umetanje slika pa je pogodan za ovakvu vrstu vježbe, a učenici mu pristupaju putem poveznice koju ste skratili alatom Thinfi.

Učenici u grupama u alatu Canva izrađuju kućni red ekološki prihvatljiva ponašanja u domaćinstvu. Svoje kućne redove izlažu i međusobno uspoređuju komentirajući koja su poboljšanja još moguća. Kućne redove pošaljite administratoru školske mrežne stranice kako biste ih učinili dostupnima javnosti. Potaknite učenike na to da kućni red pokušaju provoditi u svojim kućanstvima te da fotografijom dokumentiraju u kojoj mjeri to čine.

Učenici u paru pripremaju i vode kratke razgovore između ukućana u kojima jedan ukućanin upozorava drugoga na ekološki neprihvatljivo ponašanje te, koristeći se modalnim glagolima, daje prijedlog ili nalaže kako ekološki postupiti. Pritom vode računa o točkama svojega kućnog reda ekološki prihvatljiva ponašanja.

Postupci potpore

U prilagodbi scenarija važno je imati na umu da učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju heterogenu skupinu i da odabir prilagodbi valja temeljiti na individualnim karakteristikama pojedinog učenika (jakim i slabim stranama, specifičnim interesima i slično), kao i na obilježjima same teškoće. Postupke prilagodbe važno je osmisliti i provoditi u suradnji sa stručnim suradnikom škole, ovisno o vrsti teškoće koja je prisutna u učenika (sa psihologom, edukacijskim rehabilitatorom, logopedom itd.). Preporučuje se da učenika s teškoćom premjestite u prednji dio učionice kako biste mu što brže i učinkovitije osigurali pojašnjenje ili pomoć.

Fotografije piknika koje ćete rabiti, unaprijed pošaljite učeniku oštećena vida ili mu tijekom aktivnosti opišite što se na svakoj od fotografija nalazi. Za učenike s teškoćama svakako je bolja opcija da donesete konkretnu košaru i pripremite fiktivni piknik kako bi lakše zapamtili novi vokabular i aktivnije sudjelovali u aktivnosti.

Uključite transkript videolekcije i-nastave Umweltschutz (4'42''-7'07'') koju ćete gledati s učenicima. To je osobito važno za učenike oštećena sluha. Unaprijed pošaljite videolekciju učenicima s teškoćama kako bi ju mogli pregledati više puta. Slabovidnim učenicima ova videolekcija može biti previše vizualno zasićena pa im možete spomenute pojmove isprintati na nekoliko bijelih papira s nazivima riječi na njemačkom jeziku ispod odgovarajućih slika.

Učenike sa specifičnim teškoćama učenja uputite da na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7 odaberu opciju načina čitanja za disleksiju, a učenike oštećena vida uputite na opciju povećanja fonta. Učenicima s intelektualnim teškoćama pripremite i prijevode fraza koje označavaju ekološki prihvatljiva i ekološki neprihvatljiva ponašanja. Osim toga, pripremite im popis nepoznatih riječi uz tekstove za čitanje zadataka u jedinici na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1. Rječnik već imate ponuđen u gornjem lijevom kutu jedinice DOS-a. Sve aktivnosti koje ćete raditi putem Edutorija, pripremite kao rad u paru, što je osobito važno za učenike s teškoćama kako bi imali vršnjaka koji će im po potrebi pružiti podršku čitanjem, objašnjavanjem upute zadatka i slično.

Učenicama s poteškoćama pripremite gotove obrasce s rečenicama s dvostrukim veznicima i veznikom damit u kojima učenici samo moraju umetnuti dvostruki veznik ili složiti riječi u zavisnojrečenici u pravilan redoslijed.

Tijekom rada u grupama i u paru važno je da svakom učeniku s teškoćama dodijelite učenika mentora koji će mu pomoći u izvršavanju zadataka ako mu je to potrebno. Učeniku s poremećajem aktivnosti i pažnje dodijelite poticajnog i empatičnog učenika koji će ga uključivati u rad i usmjeravati mu pažnju na zadatak ako je potrebno. Ako u razredu imate učenika oštećena vida, smjestite ga u grupu koja će umjesto pisanog kućnog reda izrađivati zvučne upute za ekološko postupanje u kućanstvu. Zadatak možete oblikovati kao rap pjesmu.

Sve pojmove i gramatičke strukture koje su se u ovoj aktivnosti rabile pripremite u obliku kratkog podsjetnika učenicima s teškoćama kojim se mogu koristiti i u budućim aktivnostima.

Dodatne informacije o postupcima potpore učenicima s teškoćama u razvoju možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. Također, potražite Smjernice za rad s učenicima s teškoćama i savjete učiteljima na stranicama Hrvatske udruge za disleksiju.

Za učenike koji žele znati više

Učenici s pomoću digitalnog alata po želji predstavljaju korake koje oni i njihovi ukućani provode u svrhu zaštite okoliša. Mogu napraviti prezentaciju, snimiti video, napraviti strip i sl. Prepuštanjem odabira primjerene tehnologije učenicima ostvaruje se ishod međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.

Nastavna aktivnost za predmet X

Kleine Schritte mit großer Wirkung

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • Učenik pri čitanju razumije srednje duge i srednje složene tekstove o ekološkom postupanju u kućanstvu.
 • Učenik piše srednje duge, jednostavne tekstove o ekološkim mjerama u kućanstvu.
 • Učenik oblikuje rečenice o ekološkom postupanju u kućanstvu rabeći dvostruke veznike ili namjerne rečenice s veznikom damit.
 • Učenik primjenjuje primjerene obrasce ponašanja u poznatim situacijama te iskušava nove obrasce u ponekim nepoznatim situacijama kad je riječ o ekološkim mjerama u kućanstvu.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Održivi razvoj
 • Primjena IKT-a

Zusammen können wir alles schaffen

Učenici pristupaju jedinici na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1 Wer wird Millionär? i igraju igru Tko želi biti milijunaš? u kojoj prepoznaju ekološki prihvatljiva ponašanja i utjecaj ekološki neprihvatljivih ponašanja na okoliš. Posljednje pitanje u igri uvodi u temu aktivnosti.

U tražilici slika slobodnih za uporabu bez kršenja autorskih prva Pixabay pronađite sliku poznate ekološke aktivistice. Učenici komentiraju sliku, tj. aktivisticu. Razgovaraju o tome je li smisleno već u adolescentskoj dobi, odnosno kasnije u odrasloj dobi, uključiti se u ekološke pokrete ili akcije. U ovom dijelu dopustite i razgovor na hrvatskom jeziku.

Zatim na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1 Umweltorganisation učenici slušaju tekst i rješavaju zadatke slušanja s razumijevanjem. Razgovaraju o Maxu i njegovu uključivanju u organizaciju za zaštitu okoliša. Uspoređuju Maxa i aktivisticu sa slike na početku aktivnosti i na hrvatskom jeziku raspravljaju o opravdanosti i učinkovitosti njihovih postupaka.

Pripremite prezentaciju u alatu PowerPoint s najpoznatijim svjetskim ekološkim pokretima i organizacijama. Podijelite prezentaciju učenicima. Učenici u paru, na temelju prezentacije i mrežnih stranica pokreta ili udruga, izvlače osnovne podatke ispunjavajući unaprijed pripremljeni upitnik koji ste im podijelili na radnim listićima. Istražuju koje ekološke organizacije djeluju na području Hrvatske ili u lokalnoj sredini.

Učenici u odabranom alatu predstavljaju i međusobno uspoređuju rezultate istraživanja. Uočavaju razlike u ekološkoj angažiranosti običnih ljudi, osobito mladih u Hrvatskoj i u drugim zemljama. Povezuju stupanj angažiranosti s primjenom ekoloških načela u svakodnevnom životu, npr. u razvrstavanju otpada u domaćinstvu.

Učenici kontaktiraju lokalnu ekološku udrugu i zajedno osmišljavaju ekološku akciju svojeg razreda izrađujući plan i kalendar aktivnosti prema unaprijed zadanim kriterijima u alatu Conceptboard. Alat omogućava suradnju i izradu planova i vremenskih crta pa je primjeren ovoj vrsti aktivnosti, a učenici mu pristupaju putem poveznice koju ste skratili nekim od alata za skraćivanje poveznica. Kako bi se mogli koristiti svim funkcionalnostima alata i mogućnostima uređivanja, učenici se trebaju registrirati.

Akciju učenici mogu provoditi uz medijsku podršku i potporu lokalne zajednice. Rezultate aktivnosti pošaljite administratoru školskih mrežnih stranica kako bi ih objavio te učinio dodatno dostupnima javnosti. Na taj ćete način motivirati i druge razrede i škole na provođenje sličnih akcija.

Postupci potpore

U prilagodbi scenarija važno je imati na umu da učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju heterogenu skupinu i da odabir prilagodbi valja temeljiti na individualnim karakteristikama pojedinog učenika (jakim i slabim stranama, specifičnim interesima i slično), kao i na obilježjima same teškoće. Postupke prilagodbe važno je osmisliti i provoditi u suradnji sa stručnim suradnikom škole, ovisno o vrsti teškoće koja je prisutna u učenika (sa psihologom, edukacijskim rehabilitatorom, logopedom itd.). Preporučuje se da učenika s teškoćom premjestite u prednji dio učionice kako biste mu što brže i učinkovitije osigurali pojašnjenje ili pomoć.

Tijekom rješavanja zadataka u uvodnom dijelu aktivnosti na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1 Wer wird Millionär? potaknite učenike s teškoćama da uključe već postojeće prilagodbe (način rada za disleksiju, opciju uvećanja fonta).

Fotografije koje ćete rabiti u uvodu aktivnosti unaprijed pošaljite učenicima oštećena vida elektroničkim putem ili im objasnite što se nalazi na fotografijama tijekom aktivnosti.

U razgovoru tijekom aktivnosti o ekološkom aktivizmu potaknite na raspravu učenike s teškoćama, neka slobodno iznose svoje mišljenje i stavove, ali nemojte inzistirati na tome da usmeno izražavaju svoje mišljenje učenici kojima je izazovno usmeno izlagati (primjerice, učenici s poremećajem jezično-govorno-glasovne komunikacije).

Učenike sa specifičnim teškoćama učenja uputite da na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1 Umweltorganisation odaberu opciju načina čitanja za disleksiju, a učenike oštećena vida uputite na opciju povećanja fonta. Učenicima s intelektualnim teškoćama pripremite popis nepoznatih riječi uz tekstove za čitanje i slušanje u jedinici na poveznici e-Škole DOS Njemački jezik 1, Modul 7, Jedinica 7.1 Umweltorganisation. Rječnik već imate ponuđen u gornjem lijevom kutu jedinice DOS-a. Učenicima koji imaju oštećenje sluha, pripremite slušalice kako bi mogli podešavati glasnoću ili im omogućite da stave ruku na zvučnik tijekom slušanja razgovora.

Tijekom rada u grupama važno je da svakom učeniku s teškoćama dodijelite učenika mentora koji će mu pomoći u izvršavanju zadataka ako mu je to potrebno. Učenika s poremećajem aktivnosti i pažnje smjestite u poticajnu grupu koja će ga uključivati u rad i usmjeravati mu pažnju na zadatak. Ako u razrednom odjelu imate učenika s poremećajem iz autističnog spektra ili učenika s poremećajem aktivnosti i pažnje, dodijelite mu primjeren zadatak u ekološkoj akciji koji će mu biti dovoljno privlačan, ali i dovoljno zahtjevan kako bi usmjerio pažnju na njegovo ispunjavanje (primjerice, ako ima interes i dobro se snalazi u uporabi tehnologije, može unositi plan ekološke akcije u digitalni alat).

Dodatne informacije o postupcima potpore učenicima s teškoćama u razvoju možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. Također, potražite Smjernice za rad s učenicima s teškoćama i savjete učiteljima na stranicama Hrvatske udruge za disleksiju.

Za učenike koji žele znati više

Učenici od kartona izrađuju veliki sat s pomičnim kazaljkama te osmišljavaju aktivnost Die Uhr tickt. Proučavaju ekološke probleme u školi i okolici škole te ih slažu po prioritetima kad je riječ o hitnosti njihova rješavanja. Umjesto 12 znamenki na sat stavljaju slike koje zorno predočavaju probleme, npr. sliku smeća bačenog pokraj kante ili slavine iz koja kapa voda. Kratko imenuju problem i zapisuju najmanje jedan korak u njegovu rješavanju. Umjesto slike učenici mogu izraditi instalacije tako što će na mjesta znamenki nalijepiti različite komade otpada nabacane kao na divljem odlagalištu ili posudu napunjenu količinom vode koja iscuri kapanjem u jednom danu. Učenici sat izlažu u hodniku škole pozivajući ostale učenike, djelatnike i upravu škole da počnu rješavati problem. Kazaljke su na početku namještene na 5 do 12, a sa svakim se riješenim problemom pomiču unatrag kako bi se simbolički ukazalo na činjenicu da još nije kasno pokušati barem neke stavke vratiti u početno, nenarušeno i prirodno stanje.

Nastavna aktivnost za predmet X

Zusammen können wir alles schaffen

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • Učenik pri slušanju i čitanju razumije srednje duge i srednje složene tekstove o ekološkim organizacijama, pokretima, aktivistima i akcijama.
 • Učenik sudjeluje u srednje dugoj i jednostavnoj govornoj interakciji o ekološkim organizacijama, pokretima, aktivistima i akcijama.
 • Učenik prikuplja i kritički procjenjuje informacije iz različitih izvora, ispunjava upitnik i predstavlja rezultate istraživanja.
 • Učenik uspoređuje i komentira pojedine aspekte vlastite kulture i drugih kultura s obzirom na angažiranost u ekološkim akcijama i projektima.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Održivi razvoj

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Buscha, J. i Helbig, G. 2013. Deutsche Grammatik – ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Langenscheidt. Njemačka.

Jozić, Ž.; Bartolec, G. B.; Hudeček, L.; Lewis, K.; Mihaljević, M.; Ramadanović, E. 2013. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Kljajić, J. 1998. Njemačko-hrvatski praktični rječnik (1. izd.). Školska knjiga. Zagreb.

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.