Međupredmetna tema
Poduzetništvo
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Okruženi resursima

Međupredmetna tema
Poduzetništvo

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • POV: kolonija, grčka kolonizacija
 • PRI: obnovljivi izvori energije, Sunce, sunčani kolektori
 • MAT: mjerne jedinice, opseg i površina geometrijskih likova
 • TEH: vodenica, vodni resurs, energija
 • HRV: stvaralačka preoblika književnog teksta, čitanje s razumijevanjem
Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Grčka Nova d.o.o.

S učenicima povedite razgovor o tome zašto je dobro živjeti u njihovu rodnom kraju: Što je za taj prostor jedinstveno? Čime se ljudi bave i od čega žive? Kako im prirodni resursi olakšavaju život? Postoji li povezanost geografskih obilježja prostora i onoga čime se ljudi bave?

Učenike podijelite u nekoliko grupa te im predstavite zadatak: oni su zaposlenici agencije koja je smještena u Ateni, a bavi se osnivanjem novih grčkih kolonija diljem Sredozemlja. Njihov je zadatak uvjeriti potencijalne klijente da napuste polis u kojem su rođeni i sve što im je poznato, otisnu se na more i sudjeluju u pustolovini života, a njima, učenicima, daju povjerenje kao organizatorima puta.

Uskoro se održava sajam na kojem će promovirati svoju agenciju i pokušati pridobiti klijente za novo putovanje.

Učenicima pripremite nekoliko zadataka i popratnih listića koje je potrebno popuniti, a mogu tematizirati nešto od sljedećeg:

 • učenici smišljaju ime i logo agencije koji će kod potencijalnih klijenata pobuditi zanimanje, a vezani su uz temu;
 • učenici definiraju tko su njihovi potencijalni klijenti (koje su životne dobi, kojeg spola, što bi ih moglo privući na putovanje, koje bi razloge mogli imati da se odsele iz svog polisa i sudjeluju u osnivanju nove kolonije, čemu se nadaju);
 • učenici moraju razmisliti koja geografska obilježja treba imati prostor na kojemu će kolonija biti osnovana, koje prirodne resurse prostor nudi, a što će zasigurno utjecati na život ljudi na tom prostoru (mogu koristiti alat Google karte kako bi proučili reljef Sredozemlja te odredili mjesto osnivanja nove kolonije);
 • na temelju smještaja u prostoru, učenici klijentima nude bar dvije opcije čime se tamo mogu baviti (proizvodnja maslinovog ulja, vina, kozjeg sira, voća i povrća; iskorištavanje šuma za izradu uporabnih predmeta, oruđa ili oružja; iskorištavanje kamena za izgradnju hramova, kipova; iskorištavanje resursa iz mora; trgovina…);
 • učenici formiraju cijenu putovanja brodom koju će klijenti platiti; razmišljaju koliko nisku cijenu mogu ponuditi a da ipak ostvare dobit, kolika će biti pojedinačna cijena, hoće li ponuditi npr. obiteljsku cijenu (učenicima možete izraditi tablicu izdataka za održavanje broda, plaću posade, cijenu hrane koja se poslužuje na brodu, prema kojoj je njihov zadatak odrediti cijenu putovanja koja će agenciji donijeti zaradu);
 • učenici objedinjuju sve podatke kako bi izradili plakat koji će na sajmu biti izložen kod njihova štanda: kako na plakatu objediniti sve bitne informacije a da nije pretrpan, kako da ostane živopisan, a da je oku ugodan (plakat se može izraditi u digitalnom alatu Canva);
 • učenici pišu promotivni govor kojim će klijentima predstaviti sebe i agenciju te ih uvjeriti da izaberu baš njih.

S ciljem lakšeg praćenja zadataka, predlaže se izrada kontrolne tablice izvršenih zadataka za učenike.

Sajam se može održati u paralelnom razrednom odjelu. Učenici tog odjela mogu biti potencijalni klijenti koji će nakon održanih prezentacija objasniti što je utjecalo na njihov konačni odabir.

Postupci potpore

Za uvodni dio možete pripremiti PowerPoint prezentaciju na kojoj će biti prikazani pojedini dijelovi Hrvatske s prikazima reljefnih obilježja, resursima i ljudskim radom.

Projektni rad planirajte u paru unutar grupe, a učenicima namijenite određene zadaće (primjerice, za učenike s oštećenjima vida, motoričkim oštećenjima, intelektualnim teškoćama, PSA-om ili ADHD-om) koje odgovaraju njihovim mogućnostima, a ujedno služe za objektivno vrednovanje.

Poželjno je da s učenicima prije određivanja potencijalnih klijenata sažeto ponovite sve ključno za život stanovnika Atene, a što može utjecati na želju za odlazak na područje izvan polisa.

Ispitajte kako se učenici snalaze na Google karti i po potrebi ih uputite u njezino korištenje. Ponudite im smjernice/pitanja kojima će se rukovoditi u pronalaženju prostora kolonija. Učenicima s oštećenjima vida omogućite zvučne opise područja koja se na karti istražuju.

Na predlošcima možete prirediti popise ključnih resursa i poslova na područjima koja učenici pronalaze na Google karti. Također, možete pripremiti uvećane geografske karte s obilježenim područjima istraživanja, koja trebaju imenovati te pridružiti s uručenim popisima (pogodno za učenike s oštećenjima vida, motoričkim oštećenjima, intelektualnim teškoćama i PSA-om).

Tablicu za izradu troškovnika predvidite u uvećanom formatu, a upisane podatke neka učenici iščitaju i navedu na koji će način izvršiti izračun pojedinačne cijene putovanja brodom.

Uputite učenike u značaj promidžbe, istaknite što je u predstavljanju ključno/plan te omogućite dovoljno vremena za pripremu (posebno učenicima s jezičnim i intelektualnim teškoćama te PSA-om). Detaljnije upute možete vidjeti u: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Klijenti su unaprijed uplatili za putovanje, posada je pripremila brod, međutim, velika je oluja razbila usidreni brod. Što sada?

Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Grčka Nova d.o.o.

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ POV A.5.1. Učenik objašnjava dinamiku i promjene u pojedinim društvima u prapovijesti i starome vijeku.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Priroda

Iskoristi sunce

U uvodnom dijelu aktivnosti objasnite učenicima da će im biti dodijeljena uloga zaposlenika u tvrtci koja se bavi zelenom gradnjom, odnosno dizajniranjem i prodajom energetski neovisnih kuća. Tvrtka veliku pažnju posvećuje zelenoj ekonomiji, a proizvodi koje nudi nastoje doprinijeti ekološkoj održivosti. Porazgovarajte s učenicima o tome jesu li čuli za pojmove 'zelena ekonomija' i 'zelena gradnja'. Koje su im prve asocijacije na te pojmove? Upoznajte ih sa značenjem i osnovnim područjima zelene ekonomije koristeći sljedeću poveznicu te kako zelena gradnja primjenjuje te principe u svrhu održivog rasta koristeći poveznicu.

Zadatak je učenika da osmisle model sunčane kuće i istraže tko su potencijalni kupci energetski neovisnih kuća, a potom da odrede način na koji će doprijeti do potencijalnih kupaca.

Kako biste motivirali učenike za aktivnost, pogledajte uvodni videozapis o obnovljivim i neobnovljivim izvorima energije. Razgovarajte s učenicima o prednostima i nedostacima korištenja obnovljivih izvora energije te o njihovu utjecaju na okoliš. Usmjerite učenike na primjere obnovljivih i neobnovljivih izvora energije razvrstavajući slike energenata i uređaja na obnovljive i neobnovljive u interaktivnoj vježbi pod nazivom Obnovljivo ili neobnovljivo?. Predložite učenicima samostalnu istraživačko-praktičnu aktivnost pod nazivom Bicikliram i punim mobitel. Po završetku aktivnosti u nastavku, potaknite učenike na razmišljanje o mogućnostima korištenja resursa, o globalnim i lokalnim ekološkim problemima, kao i o važnosti odgovornog ponašanja u galeriji Razmisli i istraži.

Potaknite raspravu kroz koju će učenici procijeniti jesu li i u kojoj mjeri primijenjeni principi zelene gradnje u njihovom domu. Neka razmisle koje sve izvore energije koriste u kućanstvu, koji su od njih obnovljivi a koji neobnovljivi, imaju li dovoljno prirodnog svjetla u prostorijama, kako je uređen okoliš i sl. Neka iznesu svoja iskustva ukoliko je njihova stambena zgrada ili kuća energetski obnovljena i što to znači.

Razgovarajte s učenicima postavljajući im pitanja: Koliko sunca i sunčanih dana ima Hrvatska (osobito krajevi uz more)? Je li važan položaj kuće koja koristi Sunčevu energiju? Može li se takva energija koristiti za vrijeme oblačnih dana? Onečišćuje li ona okoliš? i sl.

Za aktivnost je potrebno učenicima osigurati potreban “građevinski” materijal za simulaciju (karton, drvo, “solarni kolektori” itd.).

Upoznajte učenike s pojmom energetski neovisne kuće. Objasnite im da je to vrsta objekta koji pretvorbom sunčeve energije (ili nekog drugog obnovljivog izvora energije) dobiva svu potrebnu energiju za funkcioniranje (grijanje, hlađenje, rasvjeta i sl.) te je potpuno neovisan o mreži javne opskrbe.

Podijelite učenike u grupe (ovisno o broju učenika) s obzirom na njihove vještine (matematičke - računanje, organizacijske, prezentacijske, dizajniranje, crtanje). Učenici u prvoj grupi izrađuju model kuće od drveta ili kartona - koristeći dizajnerski predložak, navode tehničke karakteristike (solarni kolektori).

Nakon što grupe učenika osmisle model kuće, uputite ih da provedu istraživanje tržišta. Zadatak je učenika da istraže potencijalne kupce takvih kuća te potom odrede ciljano tržište. Prva grupa odgovara na sljedeća pitanja: Koji problem kupci rješavaju kupnjom energetski neovisne kuće (npr. potencijalni kupci žele biti ekološki osviješteni)? Koja skupina potrošača najvjerovatnije ima taj problem (starost, lokacija, kupovna moć, zanimanje, nivo obrazovanja, visina primanja)? i sl.).

Druga grupa istražuje na internetu potencijalne tvrtke koje se bave prodajom energetski neovisnih kuća. Zapisuju njihove prednosti i nedostatke. Na osnovi prikupljenih informacija o potencijalnim kupcima i konkurenciji, svaka grupa definira način na koji će potencijalnim kupcima predstaviti svoj proizvod (putem maila, na sajmu, prezentacijama, lecima i sl.). Zadatak im je da izrade promotivni materijal u obliku letka ili brošure u kojim žele komunicirati potencijalnom tržištu sve prednosti njihove tvrtke i njihovog proizvoda.

Unutar tvrtke i grupa učenici mogu surađivati u alatu Teams, u kojem dogovaraju sastanke, međusobno izmjenjuju ideje, predlažu rješenja, komentiraju. Na samom kraju povedite razgovor o uspješnosti promocije svake grupe i raspravite koja je grupa napravila uspješniju promociju s obzirom na rezultate istraživanja tržišta. Učenici mogu svoj projekt predstaviti povodom obilježavanja Dana Sunca, 3. svibnja, ostalim učenicima u školi.

Postupci potpore

Ključne informacije s navedenih poveznica učenicima ukratko prepričajte, objasnite značenje novih pojmova, provjerite razumijevanje i po potrebi dodatno pojasnite (posebno važno za učenike s intelektualnim teškoćama i PSA-om). Tekstove s poveznica možete učenicima pripremiti kao sažetke (primjerice, učenicima s jezično-govornim ili intelektualnim teškoćama te ADHD-om).

Videozapise unaprijed kratko opišite, provjerite razumijevanje pojmova kao što su 'obnovljivi i neobnovljivi izvori energije', 'energetski neovisne kuće', 'solarni kolektori' (primjerice s učenicima s intelektualnim teškoćama), po potrebi ih pojasnite uz pomoć slika kojima raspolažete te uključite iskustva i zapažanja učenika iz njihova svakodnevnog života.

Za učenike kojima je to potrebno, predvidite rad u paru (primjerice, onima s oštećenjima vida kako bi im se pružili potrebni opisi pojedinih faza rada, mogućnost opipavanja materijala i izrađenih dijelova; učenicima s motoričkim oštećenjima u svrhu pomoći pri obavljanju skiciranja ili crtanja; s intelektualnim teškoćama za moguće navođenje koraka zadatka koji slijedi i sl.). Učenicima, ovisno o njihovim mogućnostima, dajte jasno definirane zadaće; primjerice, tko će što crtati, tko će doprinositi idejama, tko će pratiti slijed, tko će istraživati potrebnu poveznicu, tko će izrađivati pojedini dio energetske kuće itd.

Prije izrade same kuće, prokomentirajte dizajnerski predložak i ispitajte razumiju li učenici slijed kojim trebaju raditi (primjerice učenici s ADHD-om, intelektualnim teškoćama ili PSA-om). Učenicima treba pojasniti na koji se način određuju potencijalni kupci energetskih kuća. Poželjno je da učenici brošuru ili letak izrađuju prema zadanim ključnim smjernicama u uvećanom i pojačanom tisku da svakom učeniku bude čitljiv (učenicima s oštećenjima vida i teškoćama u čitanju).

Svakoj grupi, odnosno paru, ponudite ključne smjernice/korake u realizaciji njihove uloge. Po potrebi demonstrirajte upotrebu digitalnog alata MS Teams uz provjeru razumijevanja te uputite učenike da koriste određenu vrstu i veličinu fonta.

Za sudjelovanje u završnom razgovoru učenicima možete ponuditi pitanja koja će im pomoći u pripremi i sudjelovanju (primjerice, učenicima s jezično-govornim ili intelektualnim teškoćama, ADHD-om ili PSA-om).

Didaktičko-metodičke upute za učenike s teškoćama možete pronaći na Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Uputite učenike da osmisle i izrade vlastiti model (maketu) kuće kojim će demonstrirati način zagrijavanja vode pomoću Sunčeve energije. Učenici mogu snimiti model kao videozapis te izraditi izvještaj u alatu Sway, koji možete objaviti na internetskoj stranici škole.

Nastavna aktivnost za predmet Priroda

Iskoristi sunce

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ PRI C.5.1. Učenik razlikuje najvažnije izvore i oblike energije i raspravlja o njihovu utjecaju na život na Zemlji.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Tehnička kultura
Interaktivni sadržaj za učenike
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Biram - recikliram - profitiram

Učenike možete uvesti u aktivnost sljedećim pitanjima: Što je recikliranje? Što se sve može reciklirati? Što se može prikupljati kao reciklažni materijal? Gdje se prikuplja stari tekstil i odjeća? Na koji način možemo iskoristiti svoju staru odjeću?

Pripremite otpadni tekstil. Pokažite učenicima fotogaleriju Patchwork prekrivači kako bi dobili ideje za dizajn svog prekrivača. Zatim zajednički pogledajte video Izrada patchworka kako bi se učenici upoznali s ovom tehnikom.

Podijelite učenike u grupe. Grupnim radom učenici najprije rade skicu svog “patchwork prekrivača” na papir dimenzija 20 cm x 20 cm. U izradi skice, odnosno idejnog rješenja, može im pomoći Patchwork dizajner u kojem mogu izraditi svoj virtualni prekrivač. Učenici odabiru geometrijske likove od kojih će sastaviti prekrivač, kao i dimenzije likova (“krpica”). Moraju popuniti cijelu odabranu plohu (prekrivač) te odrediti koliko im je likova potrebno. Zatim izračunavaju površine komadića od kojih su sastavili prekrivač, kao i površinu samog prekrivača. U Patchwork dizajneru učenici mogu prethodno odabrati površinu plohe odnosno prekrivača (prikaz u umanjenom mjerilu) i na kraju vidjeti koliko su kojih likova upotrijebili za prekrivanje plohe, kao i površinu pojedinog lika. Na kraju izrađuju prekrivač prema predlošku u mjerilu 1 : 5 (odnosno u odgovarajućem mjerilu ako su u Patchwork dizajneru odabrali drugi omjer duljine i širine prekrivača). Upitajte učenike koliko im je vremena bilo potrebno za izradu prekrivača.

S učenicima na internetu možete potražiti cijenu sata radnika u tekstilnoj industriji ili im možete unaprijed pripremiti potrebne podatke. Spomenite im činjenice; da, primjerice, u cijenama proizvoda koje kupujemo u dućanima cijena rada radnika u proizvodnji dolazi do 5 %. Dakle, ako kupite neki komad robe za 500 kuna, radnik dobije do 25 kuna, i to u europskim uvjetima. U Indiji je to pet puta manje.

Pripremite se čitanjem teksta s poveznice Eksploatacija u tekstilnoj industriji kako biste dobili uvid u način i uvjete rada radnika u tekstilnoj industriji, pregled stanja u tekstilnoj industriji u Hrvatskoj, o komparativnim prednostima istočne Europe. Ukratko iznesite učenicima informacije s poveznice.

Učenicima zadajte da u grupama izračunaju plaću koju će kao grupa primiti za izradu patchworka ako je satnica 25 kuna po satu.

Potom učenicima zadajte zadatak da izračunaju cijenu po kojoj bi se jedan takav prekrivač mogao prodati. Uputite ih da za izračun prodajne cijene najprije moraju izračunati cijenu koštanja. Kako bi izračunali cijenu, uputite ih da zapišu cijenu materijala (tekstila, konac i sl.) potrebnu za izradu jednog pokrivača, da cijenu sata rada pomnože sa satima potrebnim za izradu jednog pokrivača, da uračunaju režijske troškove (električna energija, najam stroja i sl.). Na cijenu koštanja potom učenici dodaju maržu od 15 % kako bi dobili prodajnu cijenu.

Učenici na kraju aktivnosti prezentiraju svoje skice i izrađene “patchwork prekrivače”. Objašnjavaju koje su geometrijske likove i površine odabrali. Učenicima dajte na promišljanje hoće li recikliranje tekstila biti ekonomski isplativo u proizvodnji. Spomenite da im je materijal bio besplatan i dostupan. Učenici osim ekonomske prihvatljivosti uviđaju i ekološku komponentu - recikliranje.

Postupci potpore

Prije gledanja fotogalerije Patchwork prekrivači, usmjerite učenike na zapažanje geometrijskih oblika i njihovih raznih kombinacija u izradi prekrivača. Nakon gledanja jedne vrste prekrivača, neka navedu koje su oblike i njihove kompozicije zapazili (primjerice, učenici s intelektualnim teškoćama ili ADHD-om).

Za učenike (posebno s oštećenjima vida i motoričkim oštećenjima) predvidite rad u paru te jasno odredite njihove zadaće (primjerice, ideje za dizajn prekrivača).

Uputite učenike da prije računanja navedu formule koje će koristiti, računske operacije i korake u radu (korisno za sve učenike, posebno za one s intelektuaknim teškoćama, PSA-om te ADHD-om). Učenicima s intelektualnim teškoćama možete dati predložak s tim podacima na koji mogu upisati i dimenzije krpica, izračune površina, cijenu sata rada te izračun njihove dobiti kao grupe, što mogu pohraniti kao model rada. Učenicima zadajte konkretne zadatke vezane uz izračun vodeći brigu o vremenskom okviru, a učenicima s intelektualnim teškoćama namijenite zadatak sukladno stečenim znanjima i po potrebi prođite korake njegova rješavanja. Po potrebi, na jednom primjeru pokažite korištenje Patchwork dizajnera (primjerice, učenicima s intelektualnim teškoćama ili PSA-om).

Sadržaj teksta o radu u Indiji ukratko im prepričajte ili ponudite sažetak (posebno važno za učenike s teškoćama u čitanju, učenike s oštećenjima vida i intelektualnim teškoćama te oštećenjima sluha).

Učenicima ponudite ključne smjernice/pitanja za prezentiranje njihova uratka i omogućite im dovoljno vremena za pripremu (primjerice, učenicima s jezično-govornim ili intelektualnim teškoćama te PSA-om).

Korisno je da učenici sami tijekom aktivnosti izrade predložak s dimenzijama prekrivača, izračun potrebnih sati rada i, u konačnici, cijene rada (primjerice, učenici s PSA-om ili ADHD-om).

Didaktičko-metodičke upute za učenike s teškoćama možete pronaći na ovoj stranici Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

U alatu poput Make Beliefs Comix učenici mogu izraditi strip na temu što sve mogu učiniti sa starim tekstilom. Uputite ih na kontejnere za recikliranje tekstila ili na trgovine koje u zamjenu za stari tekstil daju popust na jedan artikl.

Učenici mogu sami osmisliti i međusobno razmijeniti problemske zadatke vezane uz uštedu na odabranom artiklu. Osmišljene zadatke rješavaju samostalno ili u paru. Dobivena rješenja prezentiraju i analiziraju s ostalim učenicima.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Biram - recikliram - profitiram

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ MAT A.5.5.Računa s decimalnim brojevima.
 • OŠ MAT D.5.2. Odabire i preračunava odgovarajuće mjerne jedinice.
 • OŠ MAT D.5.4. Računa i primjenjuje opseg i površinu geometrijskih likova.
 • OŠ MAT D.5.3. Primjenjuje računanje s novcem.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Interaktivni sadržaj za učenike
Nastavna aktivnost za predmet Tehnička kultura

Snaga vode

Ukoliko ste u mogućnosti, s učenicima posjetite obližnju vodenicu gdje se iskorištava prirodni resurs voda, odnosno energija vodotoka, te vrši pretvorba energije u koristan rad. Ako možete posjetiti hidroelektranu, posjetite i nju. Ako nemate te mogućnosti, pokažite im videozapis Rad vodenice.

Razgovarajte s učenicima o korisnosti vodenice u prošlosti, o tome da se koristi i danas te zašto. Prokometirajte s njima poduzetničku priču „Mlin iz bajke” koju su učenici upoznali u videozapisu. Prikažite im interaktivni 3D model vodenice i detaljno raspravite tematiku vodenice odgovorima na postavljena pitanja: Koji su glavni dijelovi vodenice? Što vodenica koristi za pretvorbu energije? Koja se pretvorba energije odvija u vodenici? Koja je namjena vodenice? Može li vodenica proizvoditi električnu energiju? Napomenite da je vodenica struktura koja koristi vodeničko kolo za mljevenje žita i dobivanje brašna, piljenje dasaka, obradu tekstila i druge poslove koji rade na vodeni pogon (potoka ili rijeke).

Uputite učenike u aktivnost sljedećim tekstom: Naše mjesto raspisalo je natječaj za inovativna rješenja za napuštenu i trošnu vodenicu koju žele ponovno oživjeti i učiniti je funkcionalnom s ciljem poticanja proizvodnje. Na natječaj se mogu javiti mali poduzetnici koji žele doprinijeti inovativnim rješenjima za ponovnu uporabu vodenice te iskorištavanje vodenog resursa u lokalnoj zajednici.

Podijelite učenike u parove u kojima će sastavljati plan aktivnosti. Procjenjivat će resurse i aktivnosti potrebne za izradu vodenice, odrediti vremenske rokove za svaku aktivnost i rasporediti zadatke. Uputite ih da zapišu sve korake od početka planiranja do kraja, odnosno prezentacije konačnog rješenja. Potom učenici izrađuju vodenicu tj. vodeničko kolo od tvrdog papira prema tehničkoj dokumentaciji koja se nalazi unutar kutija za Tehničku kulturu. Učenici tijekom izrade vodenice fotografiraju korake odnosno faze izrade koje potom postavljaju na zajedničku online Lino ploču ili slično. Učenici su dužni pridržavati se mjera zaštite na radu koristeći zaštitnu opremu poput zaštitnih rukavica i zaštitne podloge. Svaki par uz svoju fotografiju postavlja još jednu, koja prikazuje vodenicu ili hidroelektranu na području Republike Hrvatske. Potaknite učenike da, po završetku izrade, svoje vodenice prezentiraju mjestu sukladno raspisanom natječaju demonstrirajući rad vodenice koja koristi umjetan pad vode. Učenici pri prezentaciji mogu navesti zašto je njihova vodenica najbolja, zašto trebaju odabrati baš njihovo inovativno rješenje te kako vodenica doprinosi lokalnoj zajednici i iskorištavanju resursa na njihovom području. Izrađene vodenice učenici mogu izložiti u holu škole.

Postupci potpore

Ako planirate s učenicima pogledati video, ukratko ga unaprijed prepričajte, a poželjno je da ga etapno zaustavite i prokomentirate gledano (važno za učenike s oštećenjima sluha i vida, intelektualnim teškoćama, ADHD-om i PSA-om).

Prije izrade vodeničkog kola, zajedno s učenicima pregledajte tehničku dokumentaciju i opišite ju (posebno važno za učenike s oštećenjima vida i učenike s intelektualnim teškoćama), utvrdite slijed i način njezine upotrebe kako biste unaprijed pojasnili moguće nejasnoće. Za svakog učenika u paru dogovorite zadaće, pritom vodeći brigu o mogućim zaprekama za svakog učenika (primjerice, motorička oštećenja, oštećenja vida, ADHD).

Poželjno je da svaki par najprije dogovori plan rada, odnosno korake u radu, kako biste im unaprijed pojasnili moguće nedoumice. Ukoliko je potrebno, objasnite učenicima način korištenja Lino ploče i preuzimanja potrebnih fotografija iz galerije.

Omogućite učenicima dobru pripremu za prezentaciju njihovih vodenica pomoću dobivenih smjernica unutar ključnih dijelova demonstracije. Detaljnije upute nalaze se na : Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Potaknite učenike da u Republici Hrvatskoj istraže malu hidroelektranu te navedu njezine sastavne dijelove i način pretvorbe energije. Svoja istraživanja mogu bilježiti u online Word Office 365 dokumentu, a potom prezentirati razredu.

Nastavna aktivnost za predmet Tehnička kultura

Snaga vode

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ TK B.5.2 Učenik izrađuje tehničku tvorevinu prema tehničkoj dokumentaciji koristeći se alatom i priborom.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Interaktivni sadržaj za učenike
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Cijena riječi

Ova aktivnost pogodna je za sat kreativne lektire u kojoj će učenici izradom proizvoda dokazati da su s razumijevanjem pročitali književno djelo.

Potaknite učenike na razmišljanje i razmjenu ideja o književnom tekstu kao resursu problemskim pitanjem: Na kojim ste sve proizvodima uočili zapisane književne tekstove: stihove, rečenice iz priča, dijaloge iz drama? Učenike usmjerite u željenom pravcu postavljanjem potpitanja: Imate li možda u svojoj sobi zidnu tapetu s tekstom iz "Malog princa"? Jeste li vidjeli da neke žene nose torbice ispisane stihovima? Pišu li ponekad na majicama rečenice iz bajki?

Nakon uvodnog razgovora, učenike podijelite u grupe u kojima će razrađivati svoje poslovne ideje do realizacije proizvoda. Potaknite ih da razmisle na koji se sve način mogu promovirati književna djela koristeći citate, slike i njihove poruke. Prvo im zadajte da metodom vruće olovke jednu minutu bez prestanka pišu sve što im padne napamet. Nakon toga učenici čitaju jedni drugima ideje, komentiraju ih i usustavljuju. Na kraju, drugim grupama predstavljaju popis svega do čega su došli objavom na digitalnom zidu u Padletu (predložak Wall ili Grid).

Pročitajte sve što su učenici napisali jer razmjenom ideja mogu doraditi svoje zamisli. U tu svrhu omogućite komentiranje pri otvaranju zida u Padletu. Nakon razmjene ideja svaka grupa odabire jedan od proizvoda kojim će promovirati književno djelo te osmišlja aktivnosti za promociju proizvoda. Objasnite učenicima da su promocije marketinške aktivnosti kojima se omogućuje izravan kontakt između proizvođača i potrošača. Cilj je svake grupe potaknuti želju za kupnjom proizvoda koji predstavljaju. Zadatak je učenika je informirati potencijalnog kupca o proizvodu i naglasiti prednosti proizvoda. Potom ih uputite da odrede kanale kojima će svoj proizvod promovirati potencijalnim kupcima (oglašavanje, mailovi, internetske stranice škole, prezentacija, leci, SMS, brošure i sl.).

Svoje proizvode učenici mogu promovirati i prodavati na školskom sajmu. Novac zarađen na sajmu iskoristite za pomoć učenicima slabijeg društvenog i ekonomskog položaja.

Postupci potpore

U uvodnom dijelu učenicima možete prikazati neke proizvode koji na sebi imaju zapisan dio književnog teksta, primjerice hrvatskog, ili im ponudite poveznice na kojima imaju mogućnost takve proizvode vidjeti. Neka učenici opišu nekoliko proizvoda, što će dobro doći učenicima s oštećenim vidom.

Za realizaciju dogovorene ideje neka učenici unutar grupe dogovore plan i slijed/korake u radu, a zatim dogovorite zadaće svakog člana uzimajući u obzir zapreke pojedinih učenika (primjerice, motorička oštećenja, oštećenja vida, ADHD).

Učenicima u pripremi realizacije proizvoda možete dati da sparuju citate i nazive njima poznatih književnih djela koje mogu koristiti kao natpise na svojim proizvodima. Također im možete prirediti ulomke iz književnih djela iz kojih mogu izdvojiti dio koji im se najviše sviđa ili samo neki dio (pogodno za učenike s intelektualnim teškoćama).

Ukažite učenicima na značaj promidžbe proizvoda, dogovorite s njima plan prezentacije i omogućite im vrijeme za pripremu (posebno učenicima s jezičnim ili intelektualnim teškoćama te PSA-om). Detaljnije upute na sljedećem linku: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

S ciljem istraživanja privlačnosti vlastitih poslovnih ideja odnosno proizvoda ciljnim skupinama (djeci, čitateljima, ženama koje vole torbice s neobičnim natpisima i sl.), potaknite učenike na predstavljanje proizvoda u lokalnoj zajednici (lokalnoj tržnici ili sajmu). Predstavljanjem proizvoda u stvarnom tržišnom okruženju učenici mogu spoznati prednosti i nedostatke svog proizvoda na temelju kojih ga mogu poboljšati, odnosno prilagoditi tržištu kako bi ga prodali.

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Cijena riječi

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ HJ B.5.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osmislite i provjerite svoju poduzetničku ideju. Vodič za one koji razmišljaju o ulasku u poduzetničke vode (26.05.2020.).

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.