Međupredmetna tema
Učiti kako učiti
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Anksiozan/na sam u ispitnim situacijama - kako si mogu pomoći?

Međupredmetna tema
Učiti kako učiti

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • BIO: stres, adrenalin, kortizol
 • KEM: biomolekule
 • GU: glazbena improvizacija, scat pjevanje
 • LU: umjetničko djelo
Nastavna aktivnost za predmet Biologija

Spoznaj svoje strahove

Na početku zamolite učenike da se prisjete zadnje provjere znanja prije koje su bili jako uznemireni. Recite im neka se pokušaju prisjetiti reakcije svoga tijela na tu situaciju. Pokažite učenicima interaktivnu video animaciju Kad osjećam zabrinutost... Zamolite učenike da pozorno pogledaju video i razmisle koje prikazane promjene sami doživljavaju kada su uznemireni ili preplašeni. Predložite učenicima da pročitaju pojmove koji su navedeni pored prikazane mačke te da razmisle o njima. Izradite u Forms upitnik (obrazac Ocjena) i podijelite ga s učenicima te neka zatim samostalno uz svaki navedeni pojam upišu koliko jako doživljavaju svaku navedenu promjenu (na skali od 0 do 3, na kojoj 0 označava “uopće ne doživljavam”, a 3 – “vrlo jako doživljavam”). Analizirajte rezultate upitnika zajedno s učenicima. Podijelite nakon toga učenike u više grupa. Učenici se okupljaju u grupu s obzirom na doživljaj koji su procijenili jako doživljenim (jačina intenziteta 3). U grupama neka razgovaraju o promjenama koje uočavaju na sebi i povežu ih s djelovanjem adrenalina i kortizola. Također neka u istim grupama razmijene iskustva o postupcima koje upotrebljavaju kako bi sami sebe umirili i koji im pomažu da se priberu i ponovo budu u mogućnosti kontrolirati svoje tijelo, ponašanje, emocije i misli. Koriste li vježbe opuštanja poput: videozapis Vježba mišićna relaksacija. Svaka grupa neka za sebe (za svoju skupinu promjena) izradi kratke upute kako se brzo i kvalitetno “izvući” iz anksioznog stanja.

Upute mogu izraditi u alatu Sway i podijelititi poveznice na zajedničkom mrežnom mjestu kako bi bile stalno dostupne svim učenicima. Neka učenici objedine i urede upute te ih objavite na mrežnim stranicama škole.

Postupci potpore

Pripremite slikovne primjere situacija svakodnevnog života koji ilustriraju stresne situacije. Za učenike s oštećenjem vida pripremite pisane opise prikazanih situacija. Pitanjima potaknite učenike na prisjećanje vlastitih iskustva pritom pazeći na emocije učenika, osobito učenika s emocionalnim teškoćama. Neka učenici sami iznose vlastita iskustva ako ih žele podijeliti. Prezentaciju pripremljenu za učenike neka prati i naracija ili detaljan opis za učenike s oštećenjem vida. Pri praćenju crteža mačke usmjeravajte učenike pitanjima, a za učenike s teškoćama pažnje pripremite pitanja za praćenje u pisanom obliku. Pojmove koji se pojavljuju, vezane uz manifestaciju stresa, u ppt, pripremite u pisanom obliku i proslijedite učenicima. Pri sastavu grupa učenika omogućite ravnopravno i aktivno sudjelovanje učenika s teškoćama (npr. omogućite rad u paru učeniku s oštećenjem vida). Pripremite kratke natuknice u pisanom obliku o svojstvima i djelovanju adrenalina i kortizola na čovjeka. Postupke umirivanja učenici neka zapišu na kartice, kako bi ih mogli koristiti i ubuduće. Za korištenje digitalnih aplikacija smjernice možete naći na sljedećoj poveznici: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Posebno motivirani učenici mogu stripom napravljenim u alatu Pixton prikazati anksiozne situacije u kojima se najčešće nalaze, promjene koje doživljavaju u vlastitom tijelu i postupke kojima si pomažu kako bi se najbrže ponovno umirili.

Nastavna aktivnost za predmet Biologija

Spoznaj svoje strahove

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Treći razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ BIO B.3.2. Analizira posljedice narušavanja homeostaze.
 • SŠ BIO D.3.2. Argumentira i preispituje različita mišljenja o etičkim pitanjima u biološkim istraživanjima i primjeni rezultata bioloških otkrića u svakodnevnome životu suvremenoga čovjeka te donosi odluke o vlastitim postupanjima povezanim s njihovom primjenom.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Interaktivni sadržaj za učenike
Nastavna aktivnost za predmet Kemija

Tko se ispita boji još!?

Uputite učenike da tijekom obrađivanja teme Kemija odabranih biomolekula barem jednom iskažu svoje osjećaje spram neke nadolazeće ispitne situacije. Osjećaje trebaju napisatii na jednom od dva stupca koja ćete im podijeliti u alatu Padlet (obrazac Shelf). 1. Sve će biti u redu! 2. Anksiozan/na sam u vezi s ispitom. Svoje osjećaje neka povežu s najmanje 5 neuroprijenosnika koji sudjeluju u razvoju kognitive, fiziološke i emotivne komponente predispitne anksioznosti. Kako biste im olakšali istraživanje kemijske pozadine svojih osjećaja spram ispitne situacije, uputite ih na literaturu poput Hormon sreće – kako prirodno povisiti hormone i neuroprijenosnike? i Ispitna anksioznost: kad ste uvjereni da nećete položiti ispit.

Forma i stil zapisa mogu biti znanstveni, ali to može biti i vic, stih ili haiku pjesma, šaljivi crtež ili strip (ne smije biti uvredljiv). Ako se učenik ne osjeća ugodno u šaljivoj formi, ne treba na njoj inzistirati. Svaki zapis mora u sebi, uz iskazane osjećaje, sadržavati prikazane strukturne formule odabranih neuroprijenosnika te povezati strukturu odabranih biomolekula s njihovom funkcijom u organizmu. Na svakoj strukturnoj formuli neka označe i imenuju postojeće funkcijske skupine te označe i navedu broj asimetričnih ugljikovih atoma u molekuli. Strukturne formule mogu nacrtati pomoću alata MolView. Crteže i stripove mogu crtati rukom pa zatim fotografirati i postaviti na zid fotografiju ili mogu crtati koristeći alat, npr. Pixton. Na satu zajednički analizirajte sadržaj zidova. Povežite učenike u parove ili u grupe u kojima će biti po barem jedan učenik iz navedenih kategorija osjećaja i potaknite ih da razmijene svoje strategije suočavanja s ispitnom anksioznošću. Naročito potaknite učenike iz kategorije Sve će biti u redu! da podijele s drugima svoje strategije učenja i pripreme za ispit te strategije suočavanja s osjećajima prije i za vrijeme ispita. Opisane strategije učenja i suočavanja s osjećajima neka zajednički povežu s navedenim neuroprijenosnicima i zapišu u zasebnom stupcu u alatu Padlet.

Postupci potpore

U tjednu prije ispita, u svrhu promišljanja o osjećajima, pripremite tablicu za praćenje emocija u koju će učenici upisati kako se osjećaju pred ispit.. U zaglavlju tablice mogu pisati dani u tjednu, a u redovima kako su se osjećali. Ako učenik ima teškoće pisanja, može nacrtati emotikon ovisno o svojim emocijama toga dana. U dijelu aktivnosti u kojoj učenici određuju pojmove iz sadržaja za ponavljanje, pripremite pitanja koja će ih usmjeravati u odabiru pojmova (učenici s teškoćama učenja i pažnje). Na kraju aktivnosti učenici analiziraju strategije učenja i strategije suočavanja s opisanim osjećajima, a kao podršku u razgovoru,učenici iste strategije neka napišu ili nacrtaju na listu papira uz vaše usmjeravanje pitanjima. Za korištenje digitalnih aplikacija smjernice možete naći na sljedećoj poveznici: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više mogu pomoću alata Moovly napraviti šaljivi video koji bi obuhvatio više ispitnih sadržaja. Videozapis neka također objave na jednom od 3 raspoloživa zida u alatu Padlet.

Nastavna aktivnost za predmet Kemija

Tko se ispita boji još!?

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Četvrti razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ KEM A.4.12. Istražuje svojstva, sastav i vrstu odabranih biomolekula primjenjujući kemijsko nazivlje i simboliku u okviru koncepta.
 • SŠ KEM D.4.17. Uočava zakonitosti uopćavanjem podataka prikazanih tekstom, crtežom, modelima, tablicama i grafovima.
Razina složenosti primjene IKT
 • Složena
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Glazbena umjetnost

Scat što?

Provodite aktivnost kao motivaciju pri obradi jazza ili neke druge skladateljske tehnike temeljene na improvizaciji. U uvodnom dijelu aktivnosti koristeći Mentimeter zamolite učenike da podijele s razredom svoje asocijacije na pojam improvizacija te potrebne vještine koje vežu uz navedeni pojam. Zajedno prokomentirajte odgovore. Prema potrebi dodatno potaknite razgovor (improvizacija podrazumijeva kreativnost, preuzimanje rizika, rješavanje problema, istraživanje, davanje drukčijega konteksta sadržajima preustrojem postojećih ili dodavanjem novih, improviziranjem se razvija fleksibilnost u načinu razmišljanja, prilagođavanje novonastalim situacijama što može pridonijeti razvoju samopouzdanja, a time lakšem suočavanju sa stresnim situacijama).

Zajedno s učenicima izvedite sljedeću vježbu. Unaprijed dogovorite kako će se učenici izmjenjivati u svojim improvizacijama:

 1. Zajedno zapjevajte razredu poznatu pjesmu, jednostavnog oblika i harmonijske strukture.
 2. Pri ponavljanju pjesme neka se izdvoji jedan učenik s ritamskim i melodijskim improvizacijama dijela napjeva ili napjeva u cijelosti (to može biti jednostavno ritmiziranje postojećeg napjeva neutralnim slogovima (scat pjevanje), primjerice: bam, ba-da, ba-va-da i sl., do složenijih melodijskih improvizacija s tekstom i neutralnim slogovima),
 3. Improvizirani dijelovi neka se izmjenjuju s izvornom inačicom pjesme koju izvodi cijeli razred.

Prokomentirajte s učenicima kako su se osjećali tijekom izvedbe, zajedničkog pjevanja i improvizacija. U početku, improvizirani dijelovi možda neće zadovoljiti razinu naših očekivanja, ali će s vremenom pridonijeti dubljem poznavanju sadržaja, a samim time i većoj sigurnosti u njegovoj interpretaciji te zadovoljstvu zbog postignutoga.

Postupci potpore

Pri traženju asocijacija, učenicima s teškoćama pažnje pružite podršku usmjeravanjem pitanjima. Pripremite slikovne prikaze, crteže ili fotografije simbola jazza ili drugog glazbenog pravca koji sadrži improvizaciju (instrumenta, glazbenika i sl.) što će biti smjernica u učenju i približavanju pojma improvizacije učenicima s teškoćama pažnje i poremećajem iz spektra autizma (Aspergerov sindorm). Također, kako biste približili pojam improvizacije, učenicima pripremite primjere iz svakodnevnog života, situacije u kojima se može improvizirati. Učenici s oštećenjem sluha glazbu će doživjeti kroz vibraciju, prilagodite njihovo sudjelovanje u ritmičkoj improvizaciji i scat pjevanju. Upute za improvizaciju prikažite u pisanom obliku, u vidu koraka izvođenja improvizacije (učenicima s teškoćama pažnje). Provjeravajte razumiju li upute učenici tijekom cijele aktivnosti.

Za učenike koji žele znati više

Potaknite učenike da naprave punk, rap ili hip-hop glazbenu improvizaciju na temelju nastavnoga sadržaja, iz glazbene umjetnosti ili nekog drugog predmeta (primjerice odrepati pojmove koje teže memoriraju i sl.), čija interpretacija u njima izaziva napetost ili anksioznost i na taj način sadržaje učine bliskima i zanimljivima.

Nastavna aktivnost za predmet Glazbena umjetnost

Scat što?

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Četvrti razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ GU B.1-4.1. Učenik ostvaruje različite glazbene aktivnosti u skladu s vlastitim interesima i sklonostima.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Likovna umjetnost

Mijenjam svoj crtež - mijenjam svoje raspoloženje

Aktivnost provedite u nekoliko koraka:

KORAK 1.

Uvedite učenike u aktivnost tako da ih upoznate s principima perceptivne organizacije prema teoriji geštalt psihologije. Za pripremu uvoda možete se poslužiti sljedećim izvorima: poveznica 1 i poveznica 2. Porazgovarajte s učenicima o različitim načinima na koji percipiramo okolinu te kako se oni mijenjaju ovisno o našim znanjima, osjećajima i slično. U nastavku aktivnosti, prikažite učenicima različita umjetnička djela, različitih autora, koja sugeriraju različite osjećaje i raspoloženja (primjeri djela koje možete prikazati: Edvard Munch: Krik, 1893, Pablo Picasso: Guernica, 1937., Pablo Picasso, San, 1932., Ernest Ludwig Kirchner: Autoportret kao vojnik, oko 1915., Vilko Gecan: Cinik, 1921., Vincent van Gogh: Starac koji tuguje - kod vrata vječnosti, 1890., Vincent Van Gogh: Žitno polje s vranama, 1890., Ivan Meštrović: Job, 1945., Kathie Kollwitz: Udovica I, 1922-1923., Henri Matisse: Radost života, 1906., Georges Seurat: Nedeljno popodne na otoku La Grande Jatte, 1884., Ivana Pipal: serija crteža “Osjećaji”: Strah,Kreativnost/Aktivnost i Umor, 2015., Ivana Pipal: “Zahvalnost”, 2018., Keith Haring: mural “Mi mladi” u Philadelphiji u SAD-u, 1987.).

Uputite učenike neka u grupama po troje zapišu asocijacije i osjećaje koji im se javljaju dok gledaju umjetnička djela. Nakon toga nekoliko učenika može pročitati svoje zapise. Upitajte učenike pronalaze li vezu između asocijacija i osjećaja koje su zapisali. Koja su likovna sredstva i postupci pobudili takve asocijacije i osjećaje pri gledanju umjetničkih djela? Koji su elementi forme utjecali na njihovo raspoloženje prilikom gledanja umjetničkih djela? Na koji su način likovnim sredstvima i postupcima prikazani različiti osjećaji ili raspoloženja?

KORAK 2.

Usmjerite učenike neka zamisle situaciju u kojoj se osjećaju anksiozno te neka nacrtaju olovkom osjećaj koji ih je obuzeo u tom trenutku. Kada završe, uputite ih da zatvore oči i zamisle suprotnu situaciju u kojoj su se osjećali opušteno i bezbrižno te vezano uz nju zamisle osjećaj opuštenosti. Nakon toga, dajte učenicima uputu da izmijene crtež nastao prisjećanjem anksiozne situacije te da unesu likovne elemente koje povezuju s osjećajem opuštenosti i bezbrižnosti. Neka učenici tako mijenjaju likovne elemente (kompoziciju, boje, vrstu linije, plohe, veličinu,...) na crtežu sve dok anksiozna situacija i osjećaj vezan uz nju ne iščeznu i dok ju ne zamijeni pozitivan osjećaj dok se crtež promatra. Povedite razgovor s učenicima o tome kojim su sve likovnim elementima uspjeli promijeniti situaciju iz anksiozne u opuštenu. Podsjetite učenike na geštalt principe perceptivne organizacije o kojima ste govorili u prvom koraku te ih upoznajte s eksperimentom Maluma Takete kod kojeg su ispitanici povezivali zvučnost fonema i određene oblike, pa bi zaobljene oblike prepoznavali kao Maluma, a ravne linije i uglate krivulje kao Takete. Ukratko im predstavite i psihologiju boja.

Upitajte ih mogu li povezati neki princip perceptivne organizacije s određenim osjećajem ili raspoloženjem te mogu li prepoznati u svojim radovima neke principe geštalt perceptivne organizacije, različito korištenje oblih i uglatih linija i oblka te mogu li pronaći vezu između predstavljenih istraživanja i vlastitih crteža. Upitajte ih jesu li ipak ostavili neke likovne elemente koji ih asociraju na anksioznost i zašto? Može li i kako anksioznost imati pozitivnu ulogu? Usmjerite učenike na zaključak kako u mnogim situacijama, kada je prisutna u malim ili umjerenim razinama, ispitna anksioznost djeluje poticajno i motivira osobu na ulaganje truda i postignuće. S druge strane, intenzivna ispitna anksioznost koja osobu preplavljuje djeluje ometajuće i paralizirajuće te osoba ne uspijeva iskazati svoj puni potencijal. Pitajte učenike koje sve strategije im pomažu kako bi smanjili prekomjernu anksioznost. Jesu li već koristili crtanje kao tehniku opuštanja?

KORAK 3.

Naposljetku, neka učenici zatvore oči i neka se vrate svom crtežu opuštene bezbrižne situacije. Neka asociraju pozitivan osjećaj koji su uspjeli postići kako bi im bio poznat i kako bi ga mogli ponovno prizvati kada se u budućnosti nađu u nekoj anksioznoj situaciji. Vodite ih kroz vizualizaciju: uputite ih da se što više poistovjete s pozitivnim osjećajem i završnom verzijom crteža, uputite ih da osjete mirise, da se nasmiju, da dožive prostor. Kada primjetite da su učenici vizualizirali navedeno, dajte im uputu da otvore oči. Uputite ih da ovu metodu mogu koristiti i pri pojavi negativnih osjećaja tijekom procesa učenja i time pokušati smanjiti anksioznost, nervozu i stres na način da unaprijed odrade ovu vježbu, a zatim se prisjete završnog procesa i svoje vizualizacije u trenutku kada ih obuzme anksioznost.

KORAK 4.

Na kraju neka učenici fotografiraju svoje uratke. Predložite im neka prilikom fotografiranja zoomiraju (izaberu najbolje djelove) i obrežu (cropaju u kvadratni format) crteže te ih izlože unutar kolaborativne prezentacije izrađene u PowerPoint Online. Jedan slajd mogu kreirati od radova šest učenika te na taj način od slučajnih skica kreirati zanimljive radove. U grupama neka pogledaju svoje radove te zajedno pokušaju evocirati pozitivne i negativne osjećaje koje izazivaju. Mogu pokušati uočiti i eventualnu prisutnost geštalt principa na zajedničkom slajdu.

Gotove radove, možete ispisati na fotografskom papiru i izložiti u prostoru škole ili objaviti na mrežnim stranicama škole.

Postupci potpore

Pripremite pisane opise umjetničkih djela za učenike s oštećenjem vida ili osigurajte potporu vršnjaka kroz rad u paru. Vršnjak može opisivati umjetnička djela koja su prikazana u galeriji i/ili video zapisu. Podršku vršnjaka kroz rad u paru osigurajte i u dijelu aktivnosti gdje učenik uparuje umjetničko djelo s događajem nastanka istog. Pri dijeljenju asocijacija i osjećaja, usmjeravajte učenike s teškoćama pažnje pitanjima. Pitanja mogu biti pripremljena i proslijeđena učeniku na komadu papira (Npr: Na što te podjeća…?, Jesi li vidio…?, Možeš li se sjetiti…?). Također, pripremite smjernice za promatranje umjetničkih djela. U pisanim smjernicama navedite na što učenici moraju obratiti pozornost tijekom promatranja. Uputa za zadatke treba biti kratka, jasna i razumljiva učenicima. Pripazite na iznošenje emocija i prisjećanje stresnih situacija, anksioznih situacija kod učenika s emocionalnim teškoćama. Osluškujte potrebe i emocije učenika te nemojte inzistirati na sudjelovanju u ovom dijelu aktivnosti ukoliko se učenik osjeća neugodno ili uznemireno. Porazgovarajte o osnovnim emocijama te osjećaju anksioznosti s učenicima s poremećajem iz spektra autizma tako da približite emocije primjerima iz doživljenih situacija iz učenikova života. Za učenike s motoričkim teškoćama omogućite likovne tehnike i sredstva prilagođena učenikovim sposobnostima, primjerice, umjesto tankog kista- deblji kist, spužvica, prsti i sl.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više neka izrade strip vezan uz situaciju koja ih čini anksioznom. Uputite učenike da strip mogu ostvaritii kroz medij fotografije (fotostrip) ili kroz crtež. Na kraju, u zadnjem kadru, neka razrade minimalno tri različita scenarija kojima otvaraju mogućnosti na koje bi sve način jedan događaj mogao završiti. Potaknite ih da se posluže i humorom pri opisu i razradi scenarija. Naposljetku, prokomentirajte zajedno stripove i pokušajte zajedno pronaći još načina na koji bi strip mogao završiti (to mogu biti realne i nerealne situacije, bitno je da se promijeni perspektiva i situacija sagleda iz drugog kuta).

Nastavna aktivnost za predmet Likovna umjetnost

Mijenjam svoj crtež - mijenjam svoje raspoloženje

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Četvrti razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ LU B.4.1. Učenik analizira djelo koje se uklapa u teme „Umjetnost i moć“ i „Stvaralački proces“
 • SŠ LU C.4.1. Učenik prosuđuje međuodnos konteksta i umjetničkoga djela/ stila
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

BoliMe, Podrška mentalnom zdravlju mladih - nezavisna umjetnička inicijativa. (13. 8. 2020.)

Brlas, S., Martinušić, I. (2015) Kako prevladati ispitnu tjeskobu, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici i Zavod za javno zdravstvo “Sv. Rok” Virovitičko podravske županije. (13. 8. 2020.)

Cvitković, D., Wagner Jakab, A.: Ispitna anksioznost kod djece i mladih s teškoćama učenja, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol 42 No. 2, 2006. (13. 8. 2020.)

Čibarić, A. (2015) Doživljaj i iskustvo ispitne anksioznosti kod studentske populacije, diplomski rad ERF Sveučilišta u Zagrebu. (13. 8. 2020.)

Erceg, I. (2007) Povezanost ispitne anksioznosti s perfekcionizmom, diplomski rad FF Sveučilišta u Zagrebu. Preuzeto s http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/430/1/ErcegInja.pdf (13. 8. 2020.)

Lacković-Grgin, K. (2000) Stres u djece i adolescenata, Naklada Slap, Jastrebarsko

Polujahtova, T.Z., Komov, A.E. (2014) Izvornik fraktalne mudrost ili novi pogled na naše mogućnosti, Puni potencijal, Zagreb

Rijavec, M., Miljković D. (2004) Vodič za preživljavanje u školi, IEP d.o.o, Zagreb

Stallard, P. (2010) Misli dobro, osjećaj se dobro, Kognitivno bihevioralna terapija u radu s djecom i mladim ljudima, Naklada Slap, Jastrebarsko

Teatar Tirena (2020) U mojoj glavi - o anksioznosti, Teatar Tirena. Youtube videozapis (13. 8. 2020.)

Živčić Bećirević, I., Rački, Ž. (2006) Uloga automatskih misli, navika učenja i ispitne anksioznosti u objašnjenju školskog uspjeha i zadovoljstva učenika, Društvena istraživanja, časopis za opća društvena pitanja Vol. 15 No. 6(86). (13. 8. 2020.)

BIOLOGIJA:

Vježbaonica sreće (2018) Mišićna relaksacija. Youtube videozapis (13. 8. 2020.)

LIKOVNA UMJETNOST:

Arnheim, R. (2004.) Art and visual perception, Second Edition, A Psychology of the Creative Eye, Paperback

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.