Rječnik

Izbornik slova
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

A

 • a (ispred konsonanata), ab (ispred vokala i h), abs (redovito ispred t), od (s abl.); s, sa (s gen.)

 • abdomen, inis, n. trbuh

 • abduco, 3. duxi, ductum odvesti, odvratiti

 • aboleo, 2. evi, itum uništiti, zatrti, istrijebiti

 • abortus, us, m. pobačaj

 • abutor, 3. usus sum trošiti, potrošiti, iskorištavati, zloupotrebljavati

 • ac i, a, te, pa, i to, i k tomu

 • accelero, 1. pospješiti, ubrzati; hitjeti, žuriti se

 • acclamo, 1. dovikivati

 • accuso, 1. tužiti, pozvati na sud, tužiti se na koga ili na što, koriti koga

 • acer, acris, acre oštar, zašiljen; žestok; bistar, oštrouman; smion, hrabar; goropadan, divlji

 • Achaea, ae, f. Ahaja

 • acies, ei, f. oštrina; oštrina vida, vid; oštroumlje; bojni red; boj, bitka, oštrica

 • acus, us, f. igla

 • ad (s ak.) k, ka, prema, do, protiv, na, blizu, pred

 • adaptatio, onis, f. prilagođavanje, prilagodba

 • adeo dotle; tako, toliko; upravo

 • adipiscor, 3. adeptus sum dostići; dokopati se čega

 • adoleo, 2. lui, ultum spaliti (žrtvu)  

 • adolescens1, entis ili adulescens, entis, adi. mlađahan

 • adolescens2, entis, m. i f. mlad čovjek, mladić; mlada žena

 • adolescentia i adulescentia, ae, f. mlado doba, mladost

 • adulter, eri, m. preljubnik; ljubavnik

 • adulterium, ii, n. preljub

 • advento, 1. dolaziti, primicati se

 • adversus (adversum) nasuprot; (s akuz.) prema, k, protiv

 • advoco, 1. prizvati, dozvati, pozvati; sazivati

 • aedes i aedis, is, f. hram, crkva; pl. aedes, ium kuća ili stan

 • aedificium, ii, n. zgrada, građevina

 • aedifico 1. graditi, zidati, sagraditi, sazidati

 • Aegates, ium, f./Aegatae, arum, f. Egatski otoci

 • Aegyptus, i, m. Egipat

 • Aelia, ae, f. Elija, žensko ime

 • Aeneas, ae, m. Eneja, sin Anhiza i Venere

 • Aenona, ae, f. Enona, Nin

 • aequus, 3 jednak, ravan; zgodan, prikladan; povoljan, dobrostiv; ravnodušan, miran

 • aether, eris, m. (ak. sg. aethera) gornji sloj zraka, eter; zrak; nebo

 • Afer, fra, frum afrički

 • Africa, ae, f. Afrika

 • Africanus, 3 afrički

 • Africus, 3 afrički; Africa (terra) Afrika

 • ager, agri, m. njiva, oranica; selo; zemlja

 • aggredior, 3. gressus sum, pristupati; poći komu; napasti, navaliti na koga; prihvatiti se, latiti se čega

 • aggrego, 1. pridruživati, pridružiti

 • agito, 1. tjerati; upravljati; poticati, podbadati; goniti, loviti; uznemirivati; baviti se

 • agmen, inis, n. skup, povorka, jato, rulja

 • ago, 3. egi, actum tjerati, goniti; voditi, načiniti, sagraditi; baviti se; age, agite de! dede! deder!, hajde!

 • agrestis, e poljski; samonikao, divlji; seoski, seljački; prostački; neotesan, surov

 • agricola, ae, m. ratar

 • agricola, ae, m. težak, ratar

 • agricultura, ae, f. zemljoradnja

 • Agrigentum, i, n. Agrigent, grad na Siciliji, grč. Acragas, Akragant

 • albus, 3 bijel, blijed

 • aliquandiu neko vrijeme

 • aliquando jedanput, jednom; ikad; ipak jednom, jedva jedanput; katkad, kadšto

 • aliquot nekoliko, nešto

 • alius, a, ud (gen. alterius, dat. alii) drugi; alius aliud jedan ovo, drugi ono; različit; drukčiji; ostali

 • alo, 3. alui, altum hraniti; odgajati, povećavati

 • altaria, ium, n. pl. žrtvenik (sg. rijedak)

 • alter, era, erum, jedan od dvojice, drugi; sljedeći

 • altus, 3 visok; uzvišen, ponosit

 • Ambarvalia, orum, n. Ambarvalija, svetkovina u čast božice Cerere

 • ambulo 1. šetati se, prošetati se; hodati, ići; marširati, putovati

 • amica, ae, f. prijateljica; ljubavnica

 • amicus, i, m. prijatelj; saveznik, drug

 • amnis, is, m. rijeka; struja; voda uopće

 • amo, 1. ljubiti; rado činiti, običavati

 • amor, oris, m. ljubav; ljubimac; pohlepa, pohota

 • amphitheatrum, i, n. amfiteatar

 • amputo, 1. rezati, odrezati, odsjeći

 • Anchises, ae, m. Anhiz, Enejin otac

 • ancilla, ae, f. sluškinja

 • Andautonia, ae, f. Andautonija, Ščitarjevo

 • Andautonienses, ium, m. Andautonci, stanovnici Andautonije

 • angulus, i. m. ugao, kut; zakutak

 • animal, alis, n. živ stvor; životinja

 • animo, 1. oživiti, udahnuti (dušu)

 • animus, i. m. duša, duh; volja, želja, namjera; čuvstvo, osjećaj; ćud; mišljenje

 • annus, i, m. godina

 • anser, eris, m. i f. guska (gusak)

 • ante (s ak.) pred; prije

 • antea prije toga; otprije

 • antebrachium, ii, n. podlaktica

 • antiquitus, od starine, odvajkada; u davno doba, negda, nekoć

 • antiquus, adi. prednji; star; prijašnji; staromodan, staroga kova; u komp. i sup. pretežniji, znamenitiji, važniji

 • Antonius, ii, m. Antonije, često rimsko ime, Marcus Marko Antonije

 • anulus, i, m. prsten

 • anus, i, m. anus čmar

 • Apollo, inis, m. Apolon, bog sunca, zaštitnik ljepote, glazbe, pjesništva, liječništva i proroštva

 • appello, 1. nagovoriti; zazivati koga; opominjati, sjećati; zvati, nazvati

 • appono, 3. posui, positum dodati, pristaviti, primaknuti, postaviti, pridati

 • apud. kod, pri, do; kraj (s ak.), u (s gen.), pred

 • aqua, ae, f. voda; toplice

 • Aquae Ias(s)ae, arum, f. Varaždinske Toplice

 • aquaeductus, us, m. akvedukt, vodovod

 • Aquincum, i, n. Akvink, lokalitet u Budimpešti, Mađarska

 • Aquitania, ae, f. Akvitanija

 • ara, ae, f. žrtvenik; utočište, zaštita, A. pacis žrtvenik mira

 • Arabia, ae, f. Arabija

 • aratrum, i, n. plug

 • arca, ae, f. ormar, sanduk

 • architectura, ae, f. arhitektura

 • arcus, us, m. luk

 • argumentum, i, n. argument, dokaz, činjenica

 • aries, etis, m. ovan

 • arma, orum, n. pl. oruđe, sprava, alat; bojna sprava, oružje

 • armilla, ae, f. narukvica

 • ars, artis, f. umjetnost; znanost; teorija; vještina, umijeće; hitrina, majstorija, spletka; artes umjetnine

 • arvum, i, n. oranica; poljana, kraj

 • as, assis, m. as (rimski novac)

 • Asia, ae, f. Azija

 • aspectus, us, m. pogled, vid; lice

 • asper, era, erum hrapav, neravan; ljutit, oštar; osoran, surov, grub; divlji, opasan

 • Asseria, ae, f. Aserija, lokalitet blizu Benkovca

 • astrum, i, n. zviježđe, zvijezda

 • at (zastarjelo ast) ali, no, nego

 • atavus, i, m. šukundjed; praotac; pl. predci

 • athleta, ae, m. atlet, hrvač, borac

 • atque i, a, te, pa, i to, i k tomu

 • atrium, ii, n. atrij, središnji prostor rimske kuće

 • atrocitas, atis, f. grozota, strahota; divljaštvo, surovost

 • atrox, ocis grozovit, strašan, užasan; nemilosrdan, divlji

 • Atticus, i, m. Atik, vlastito ime

 • attribuo, 3. tribui, tributum, pridijeliti; odrediti, doznačiti; dodijeliti, dodati; nametnuti namet; pružiti; podložiti; pripisivati što

 • auctor, oris, m. i f. množitelj; začetnik, osnivač, utemeljitelj

 • auctoritas, atis, f. ugled, uzor; preporuka, privola; dostojanstvo

 • audax, acis, adi. smion, srčan, hrabar, odvažan; drzak, drzovit

 • audio, 4. čuti; slušati, poslušati; saslušati, preslušati koga

 • aufero, auferre, abstuli, ablatum odnositi; odvratiti, zavesti; oteti, ugrabiti; dobiti, steći

 • Aufidus, i, m. Aufid, rijeka u Apuliji, sada Ofanto

 • aureus, 3 zlatan; pozlaćen; prekrasan

 • auricula, ae, f. ušna školjka

 • auris, is, f. uho

 • aurora, ae, f. zora; božica zore

 • aurum, i, n. zlato; predmet od zlata

 • Ausonia, ae, f. Auzonija

 • aut ili; aut... aut ili... ili

 • autem a, pak, no, ali

 • auxilium, ii, n. pomoć, potpomaganje; pomoćna sredstva; pl. pomoćne čete

 • avia, ae, f. baka

 • avidus, 3 pohlepan, požudan, željan; nezasitan; slavohlepan

 • avus, i, m. djed

 • avus, i, m. djed; pradjed; pl. predci

 • axilla, ae, f. pazuh

B

 • Bacchanalia, ium, n. bakanalije, neformalne svetkovine u čast boga Bakha ili Libera

 • basilica, ae, f. bazilika, dvorana

 • Belgium, i, n. Belgija

 • bellum, i, n. rat

 • bene dobro

 • Bithynia, ae, f. Bitinija

 • bitumen, inis, n. beton

 • bonus, 3 dobar; prikladan; čestit, hrabar; plemenit; dobroćudan

 • bracchium i brachium, ii, n. ruka, nadlaktica; sve što je nalik na ruku: grana

 • brevis, e kratak; uzak; nizak, malen; plitak

 • Britannia, ae, f. Britanija (Engleska)

 • Britannus, i, m. Britanac

 • bulla, ae, f. zlatna hamajlija za dječake

 • Burnum, i, n. Burnum, lokalitet u Nacionalnom parku Krka

 • Byzantium, ii, n. Bizant

 • bucca, ae, f. obraz

C

 • C. Gaius, i, m. (C.) Gaj, osobno ime

 • cadaver, eris, n. mrtvac, truplo, strvina

 • cado, 3. cecidi, casurus pasti, srušiti se; umrijeti, poginuti; doći, zapasti u što (in s ak.)

 • caedes, is, f. sječa, ubojstvo, pokolj, krvoproliće; prolivena krv

 • caelum, i, n. svod (nebeski), nebo; obzor

 • caementum, i, n. rezani kamen, zidarski kamen

 • caeruleus (caerulus), 3 modar, plav, sinji, tamnozelen, taman, mrk

 • Caesar, aris, m. Cezar, Gaius Iulius Gaj Julije Cezar

 • caliga, ae, f. vojnička čizma

 • calx, calcis, f. peta

 • Cannae, arum, f. / Canna, ae, f. Kana, grad u Apuliji

 • cano, 3. cecini, cantatum pjevati; svirati; trubiti; zvečati; pjevati; slaviti, hvaliti; proricati, vračati

 • Cantium, ii, n. Kancija, jugoistočni dio Britanije, danas Kent

 • capillus, i, m. dlaka; vlas, pl. kosa

 • capillus, i, m. kosa, dlaka; brada (u ljudi)

 • capio, 3. cepi, captum hvatati, zgrabiti, uzeti (arma, tj. oružje); osvojiti, zauzeti; prispjeti kamo, doploviti; zarobiti (duces)

 • Capitolium, ii, n. Kapitolij, jedan od sedam rimskih brežuljaka

 • Cappadocia, ae, f. Kapadokija, danas pokrajina u Turskoj

 • capra, ae, f. koza

 • caput, pitis, n. glava; glavica, vrh; izvor, vrelo; ušće; početak; čovjek, duša; komad; život; poglavlje

 • carcer, eris, m. zatvor, tamnica

 • cardo, inis, m. stožer, crta, šarka na vratima; pol; glavna ulica u taboru, sjever ‒ jug

 • carinatus, 3 kokošji

 • carmen, inis, n. pjesma, popijevka; glas

 • caro, carnis, f. meso

 • Carthaginiensis, e kartaški; Carthaginiensis, is, m. Kartažanin

 • Carthago, inis, f. Kartaga, grad u Africi

 • carus, 3 skup, visoke cijene; drag, mio; poštovan

 • caseus, i, m. sir

 • castra, orum, n. tabor, oko, logor

 • castrum, i, n. kula, tvrđava; pl. v. castra

 • casus, us, m. padanje, pad; propast; slučaj; prilika, povod, uzrok (belli, tj. za rat/rata); padež

 • catapulta, ae, f. katapult

 • caterva, ae, f. hrpa, gomila, četa; stado, jato; čopor

 • Catilina, ae, m. Katilina, poznati Rimljanin; Lucius Sergius Lucije Sergije

 • causa (s gen.) radi, poradi

 • causa, ae, f. uzrok, povod, razlog; izgovor; posao, stvar

 • cedo, 3. cessi, cessum ići, stupati; uspijevati, polaziti za rukom; odlaziti, uzmicati

 • celeber, bris, e glasovit, slavan, na glasu

 • celer, eris, e, adi. brz, hitar, okretan, živ; nagao

 • cellula, ae, f. sobica

 • Celsus, i, m. Celzo, vlastito ime

 • cena, ae, f. ručak (u Rimljana između 15 i 16 sati)

 • censeo, 2. ui, sum procijeniti imutak; ispitati, procijeniti; misliti, izreći mišljenje, glasovati za; odlučiti, zaključiti, odrediti

 • census, us, m. procjena imutka; popis; popis građana; bogatstvo

 • centesimus, 3 stoti

 • centrum, i, n. centar, sredina, središte

 • centum sto, stotina

 • centuria, ae, f. satnija, centurija

 • cepa (caepa), ae, f. luk (crljenac, crveni)

 • cera, ae, f. vosak

 • Ceres, eris, f. Cerera, božica plodnosti, poljoprivrede i usjeva

 • cerno, 3. crevi, cretum razlučiti; razabirati, vidjeti, opažati, poznati, razumjeti; odlučiti, zaključiti, presuditi

 • certus, 3 odlučan; gotov, pripravan; određen; pouzdan, siguran, prav, istinit

 • cervix, icis, f. šija, vrat, zatiljak; snaga

 • cervus, i, m. jelen

 • chlamys, ydis, f. hlamida (ratni plašt u Grka)

 • Christus, i, m. Krist

 • Cibalae, arum, f. Vinkovci

 • Cicero, onis, m. Ciceron, Marcus Tullius Marko Tulije, rimski govornik

 • Cicero, onis, m. Ciceron, pridjevak roda Tulijevaca

 • Cilicia, ae, f. Kilikija

 • cippus, i, m. cipus, stećak, nadgrobni kamen

 • circulus, i, m. krug, kružnica; prsten, obruč; kolo, društvo

 • circum (s ak.) oko, naokolo; oko; blizu, u blizini, kod

 • circumdo, dare, dedi, datum podići, sagraditi; opkoliti, opasati, opkopati

 • circus, i, m. krug, trkalište, cirk, Circus maximus, poznato trkalište u Rimu

 • civilis, e građanski

 • civilis, e građanski; državni; uljudan, udvoran, usrdan

 • civis, is, m. i f. građanin; državljanin; građanka; sugrađanin, sugrađanka

 • civitas, atis, f. građansko pravo, državljanstvo; država, grad, općina

 • clades, is, f. šteta, gubitak, nesreća; ratna nesreća, poraz

 • clamo, 1. vikati, zvati, dovikivati

 • clamor, oris, m. vika, graja, buka, klicanje

 • clarus, 3 jasan, svijetao, sjajan; razgovijetan; glasovit, slavan

 • classis, is, f. odjel, razred; mornarica

 • claudo, 3. si, sum zaključati, zatvoriti; zapremiti, zakrčiti; dovršiti; opkoliti, podsjedati; okružiti

 • Cleopatra, ae, f. Kleopatra, vladarica u Egiptu

 • cliens, entis, m. klijent, štićenik

 • cloaca, ae, f. kloaka, podzemni kanal, Cloaca maxima rimski sustav kanalizacije

 • clunis, is, f. guz; pl. stražnjica

 • cogito, 1. misliti, smišljati; snovati, namjeravati; razmišljati

 • cognatio, onis, f. rod po krvi, srodstvo; sličnost; rodbina, rođaci

 • cognatus, 3 rođak, rođakinja, rod; i, m. rođak, rod

 • cognosco, 3. novi, nitum, poznati, spoznati, opaziti, doznati, čuti, osjetiti; upoznati, prepoznati

 • collum, i, n. vrat

 • colo, 3. colui, cultum, obrađivati zemlju; težiti, uzgajati, održavati; stanovati; brinuti se, skrbiti se; poštovati

 • colonia, ae, f. kolonija

 • color, oris, m. boja; sjaj; stanje, položaj; značenje, kolorit

 • comes, itis, m. i f. pratitelj, pratiteljica, drug, drugarica

 • committo, 3. misi, missum sastaviti, sklopiti, svezati, ujediniti; podbadati; committere pugnam, proelium zametnuti boj

 • communis, e zajednički, opći; ljubazan, društven

 • comparatio, onis, f. usporedba, uspoređivanje; nagodba

 • comparo 1. spariti, izjednačiti; usporediti

 • complures, a više njih; mnogi, gdjekoji

 • compluvium, ii, n. kompluvij, otvor na krovu kuće

 • comprehendo (comprendo), 3. prehendi, prehensum skupiti, obujmiti; zgrabiti; uhvatiti, pohvatati; shvatiti; razumjeti

 • computo, 1. izračunati, zbrojiti

 • conclamo, 1. vikati, klicati; zvati; naricati za; zvati u pomoć

 • concursus, us, m. stjecanje, strka; sukob, sraz; borba, boj, navala

 • condo, 3. didi, ditum sazidati, sagraditi, utemeljiti, osnovati (urbem); napisati, spjevati (carmen); čuvati; sakriti

 • confertus, 3 zbijen, stisnut, gust; natrpan, prepun

 • confido, 3. fisus sum pouzdati se, oslanjati se

 • confodio, 3. fodi, fossum prekopati; probosti, prosukati

 • confusus, 3 zbunjen

 • coniugium, ii, n. povezanost, veza, brak

 • coniugo, 1. sprezati

 • coniungo, 3. iunxi, iunctum svezati, sjediniti, združiti; spojiti; povezati vjenčanjem

 • coniuratio, onis, f. zajedničko zaklinjanje; urota

 • coniurator, oris, m. urotnik

 • coniux (coniunx), ugis, m. i f. muž; žena; pl. supruzi

 • conscius, 3 suznajući; suznalac, dionik, svjestan sebe, samosvjestan

 • conscriptus, 3 upisan, izabran; patres conscripti izabrani oci, senatori

 • consentio, 4. sensi, sensum sudarati se, slagati se; zaključiti; udružiti se, urotiti se

 • consilium, ii, n. savjet; vijećanje, vijeće; promišljenost, razboritost; odluka, osnova, namjera, naum, misao; ratna osnova

 • consimilis, e posve sličan

 • consisto, 3. stiti, — postaviti se, stati; ustrajati; bivati; zbivati se; zasnivati se na čemu

 • conspicio, spexi, spectum, 3. gledati na što; vidjeti, spaziti; razmisliti

 • constituo, 3. ui, utum sastavljati, postaviti, metnuti; utemeljiti, osnovati; zaključiti, odlučiti

 • constructio, onis, f. sklop, gradnja; konstrukcija

 • consuetudo, inis, f. običaj, navika; općenje, drugovanje; prijateljevanje, ljubav

 • consul, ulis, m. konzul

 • consultum, i, n. zaključak, odluka; proročanstvo; senatus consultum odluka senata

 • contra (s ak.) na suprotnoj strani; nasuprot, opet; prema, k; protiv, na

 • controversia, ae, f. rasprava, pravda, razmirica; učena prepirka

 • conubium, ii, n. brak

 • conventus, us, m. sastanak, zbor, skupština

 • copia, ae, f. zaliha, množina; ratna zaliha; zgoda, prilika; pl. sredstva, velika zaliha, bogatstvo, imutak; čete

 • corona, ae, f. vijenac

 • corpus, oris, n. tijelo; mrtvac, strvina; tvar; zbor, družba

 • corruptus, 3 pokvaren, zaveden; podmićen, potkupljen; oskvrnjen; neukusan

 • Corsica, ae, f. Korzika, otok

 • cotidie (quotidie) svaki dan

 • cranium, ii, n. lubanja

 • creber, bra, brum gust, čest, mnogobrojan

 • credo, 3. didi, ditum povjeriti, predati (komu što); dati u zajam; uzdati se (u koga); vjerovati; smatrati istinitim; misliti, držati

 • cremo, 1. paliti; žrtvovati

 • crepido, inis, f. zidani temelj, podnožje

 • Creta, ae, f. Kreta, otok

 • Creusa, ae, f. Kreuza, Enejina žena

 • crinis, is, m. kosa, vlas

 • Croton, onis, f. Kroton, grad u Italiji

 • crudelis, e nemilosrdan, okrutan, surov

 • cruentus, 3 krvav, okrvavljen

 • crus, cruris, n. potkoljenica

 • crusta, ae, f. kora, ljuska; štukatura

 • cryptoporticus, us, f. kriptoportik, natkriveni trijem

 • cubiculum, i, n. spavaonica

 • cubitum, i, n. lakat

 • culina, ae, f. kuhinja

 • culmen, inis, n. vrh, sljeme, zabat

 • culpa, ae, f. krivnja, pogreška

 • cultus, us, m. obrađivanje, sađenje; održavanje, uzgajanje; običaj, obrazovanost, naobraženost; raskošnost

 • cum kad, budući da; dok; premda; kako, čim

 • cum (s abl.) s, sa

 • Cumae, arum, f. Kuma

 • cupidus, 3 željan; pohlepan; dobrohotan; zavidan; pristran, naklonjen

 • cupio, 3. ivi ili ii, itum željeti, žudjeti

 • cura, ae, f. briga, skrb; upravljanje; liječenje; služba

 • curia, ae, f. kurija, vijećnica

 • Curicta, ae, f. Krk, Civitas Curictarum

 • curro, 3. cucurri, cursum trčati, hitjeti, hrliti

 • currus, us, m. kola; pobjednička kola; slavlje, trijumf; zaprega, konji; plug; lađa

 • cursus, us, m. trk, trčanje, put, putovanje, smjer; c. honorum tijek službe

 • custodia, ae, f. straža, čuvanje; skrovište, zaklon; zatvor, tamnica

 • cutis, is, f. koža

 • Cyprus, i, f. Cipar, otok

 • Cyrene, es, f. Kirena, grad u Africi

D

 • Dacia, ae, f. Dacija, rimska provincija, danas područje Rumunjske

 • Dalmatia, ae, f. Dalmacija, rimska provincija

 • Dalmaticus (Delmaticus), 3 dalmatski

 • Dardanius, 3 dardanski

 • de (s abl.) s ili sa, iz, od; između; o, po, prema

 • debeo, 2. ui, itum biti dužan, dugovati; morati, biti obvezan

 • decem deset

 • decimus, 3 deseti

 • declaro, 1. razjasniti, objasniti, proglasiti

 • declino, 1. deklinirati, sklanjati

 • decumanus (decimanus), 3 desetinski; ulica u rimskom taboru, istok ‒ zapad

 • decurro, 3. curri ili cucurri, cursum strčati se, žuriti se, trčati; pretrčati, prevaliti

 • dedo, 3. didi, ditum predati, ustupiti, prepustiti, izručiti; žrtvovati

 • deduco, 3. duxi, ductum odvesti, voditi, povesti sa sobom; premjestiti, otpremiti

 • defendo, 3. fendi, fensum odbiti, odvratiti; braniti, štititi; zastupati; tvrditi; držati, zauzimati

 • delecto, 1. naslađivati, razveseliti, zabavljati; pas. naslađivati se, veseliti se, uživati (u čemu)

 • deleo, 2. evi, etum izbrisati, razoriti, razvaliti; usmrtiti

 • deligo, 3. legi, lectum, ubrati, natrgati; odijeliti, ukloniti; odabrati, izabrati

 • delinquo, 3. liqui, lictum pogriješiti, izazvati, prouzročiti

 • Delmatae (Dalmatae), arum, m. Delmati, Dalmati

 • dens, dentis, m. zub

 • desiderium, ii, n. želja, žudnja, čežnja

 • designo, 1. označiti, obilježiti, pokazivati, uperiti u koga; odrediti, osnovati

 • deus, i, m. (vok. deus; pl. dei, dii, i, gen. deorum i deum, dat. deis, dis, dis) bog, božanstvo

 • devenio, 4. veni, ventum sići, doći

 • Diāna, ae, f. Dijana, božica lova, šuma i mjeseca

 • dico, 3. dixi, dictum reći, kazati, govoriti, razložiti, priopćiti; objaviti

 • Dido, onis, f. Didona, utemeljiteljica i kraljica Kartage

 • dies, ei, m. (rijetko f.) dan, rok

 • differo, ferre, distuli, dilatum raznijeti, raširiti; razglasiti, izvikivati, razvikati; razlikovati se

 • difficilis, e težak, mučan, trudan; neljubazan; opasan, pogibeljan

 • digitus, i, m. prst

 • dignitas, atis, f. vrijednost, zasluga; dostojanstvo, ugled; poštenje, čestitost

 • diligens, entis marljiv

 • dimico, 1. boriti se, vojevati

 • Diocletianus, i, m. Dioklecijan, rimski car, Gaj Aurelije Valerije

 • dirigo, rexi, rectum, 3. ispraviti; upraviti, okrenuti; urediti, prilagoditi (ad alqd); okrenuti se

 • discipula, ae, f. učenica

 • discipulus, i, m. učenik, đak

 • disco, 3. didici, — , učiti, naučiti

 • discordia, ae, f. nesloga, razdor, svađa

 • dissimilis, e nesličan, različan

 • distribuo, tribui, tributum, 3. razdijeliti, podijeliti

 • diversus, 3 okrenut na razne strane; protivan, rastavljen; udaljen, zabitan; različit

 • divinus, 3 božanski, božanstven; izvrstan, divan; bogom nadahnut, proročanski

 • divitiae, arum, f. bogatstvo; plodnost; obilje

 • do, dare, dedi, datum davati, dati; predati, prepustiti

 • doctrina, ae, f. nauk; znanje, učenost; pl. znanosti; načelo, običaj

 • documentum, i, n. dokaz, opomena; ugled, uzor

 • dolor, oris, m. bol; duševna bol, žalost; srdžba; strast; ganuće

 • dominatio, onis, f. gospodstvo, vlast; despotizam, tiranija

 • domino, 1. gospodariti, vladati, upravljati

 • dominus, i, m. domaćin, gospodar; vlasnik; vladar, zapovjednik

 • domo, 1. mui, mitum pripitomiti; krotiti; pokoriti, nadvladati

 • domus, us, f. (dat. domui, rijetko domo, abl. domo, gen. pl. domuum i domorum, ak. obič. domos) dom, kuća; domovina; kućanstvo; domi kod kuće; domum kući, doma; domo od kuće, iz kuće

 • dono 1. darovati, pokloniti, dati; žrtvovati; oprostiti, pokloniti

 • donum, i, n. dar, poklon; prilog, žrtva

 • dormio 4. spavati

 • dorsum, i, n. leđa, hrbat; sljeme

 • druides, dum, m. druidi (svećenici, keltski)

 • ducenti, ae, a dvjesta, dvije stotine

 • duco, duxi, ductum, 3. voditi, povesti; zapovijedati; provesti, provoditi; in matrimonium d. oženiti se

 • Duillius, i, ii, m. Duilije, rimski konzul

 • dulcis, e sladak, ugodan; ljubak, mio

 • duo, ae, o dva

 • duodecim dvanaest

 • duodecimus, 3 dvanaesti

 • dux, ducis, m. i f. vođa, voditeljica; vojvoda, zapovjednik

 • Dyrrachium, ii, n. Dirahij, Albanija

E

 • e (samo pred suglasnicima) ili ex (pred samoglasnicima i suglasnicima), s abl. iz, od, po, na

 • edictum, i, n. oglas, naredba

 • edo, 3. edi, esum jesti; žderati; izjesti, uništiti

 • edoceo, 2. docui, doctum (temeljito) poučiti, potanko pokazati

 • effero, ferre, etuli, elatum iznijeti, odnijeti; roditi; raznijeti, razglasiti

 • effugio, 3. fugi, — pobjeći, uteći, ukloniti se

 • egestas, atis, f. potreba, nužda; oskudica, siromaštvo

 • ego ja

 • egredior, 3. gressus sum izići; pokrenuti se, dignuti se; udaljiti se; prestupiti, prekoračiti

 • egregius, 3 izvrstan, izvanredan, osobit

 • eligo, 3. legi, lectum izabrati, odabrati; oplijeviti

 • emo, 3. emi, emptum kupovati; podmititi

 • Emona, ae, f. Ljubljana, Slovenija

 • emporium, ii, n. tržište

 • enim jer, naime; dakako, svakako;

 • eniteo, 2. tui, — sjati se; odlikovati se

 • Epidaurus, i, f. Epidaur, Cavtat

 • epistula (epistola), ae, f. poslanica, pismo

 • eques, itis, m. jahač, konjanik; vitez

 • equus, i, m. konj; pastuh

 • eripio, 3. ripui, reptum istrgnuti, otkinuti; oteti, ugrabiti (eripi umrijeti); osloboditi

 • erumpo, 3. rupi, ruptum provaliti; navaliti, nahrupiti

 • et i, te, također, još; i to, i k tomu

 • etiam i, također, dapače, pače, još

 • Etruscus, 3 etrurski

 • evenio, 4. veni, ventum izaći; dogoditi se, snaći; svršiti se

 • eventus, us, m. konac, uspjeh; sreća, sudbina

 • evolvo, 3. volvi, volutum izvaljati; razmotati, otvoriti

 • excavatus, 3 udubljen

 • excidium, ii, n. propadanje, rasap

 • exemplar, aris, n. primjer, uzor; prilika; prijepis

 • exemplum, i, n. primjer, uzor; poučan ili zastrašujući primjer; pravilo, način; sadržaj, oblik

 • exercitus, us, m. vojska

 • exiguus, 3 oskudan, malen, neznatan

 • exitium, ii, n. propast, razdor, rasap

 • exopto, 1. izabrati; željeti

 • expecto (exspecto) 1. očekivati, čekati, nadati se

 • expeditus, 3 lako odjeven, bez tereta; lako naoružan; spreman, brz; lak; bez zapreka

 • expello, 3. puli, pulsum istjerati, protjerati, prognati; lišiti koga čega (alqm vita)

 • expugno 1. nadvladati, osvojiti, pobijediti; oteti, uništiti, iznuditi

 • exsequor, 3. secutus sum pratiti; provesti do groba; progoniti; pristajati

 • exspecto (expecto), 1. očekivati, čekati, nadati se

 • exstinguo (extinguo), 3. stinxi, stinctum ugasiti; pogubiti; istrijebiti; zatrti, uništiti; pas. umrijeti, poginuti

 • externus, 3 vanjski; inozemni, tuđ; externus, i, m. stranac, tuđinac

 • extremus, 3 posljednji, krajnji, najveći, najviši

F

 • facies, iei, f. lice

 • facilis, e (s dat.) lak; prikladan; povoljan; vješt

 • facinus, oris, n. čin, djelo; zločin

 • facio, 3. feci, factum, činiti, praviti, graditi, raditi; uzrokovati, pobuditi, zadati, spremiti

 • fama, ae, f. glas, priča

 • familia, ae, f. družina, robovi; porodica, obitelj

 • familia, ae, f. obitelj

 • familiaris, e družinski, obiteljski; domaći, poznat, prijatelj, pouzdanik; prijateljski; običan

 • fatum, i, n. proroštvo; sudbina, usud; konac života; smrt

 • Fauna, ae, f. Fauna, sestra boga Fauna, proročica

 • Faunus, i, m. Faun, bog šuma i polja

 • Faunus, i, m. Faun, mitsko lice, poslije šumski bog

 • febris, is, f. groznica

 • felix, icis sretan; povoljan; plodan

 • femina, ae, f. žena; ženka

 • femur, oris, n. bedro

 • fere otprilike, malo ne; gotovo; ponajviše, obično

 • ferio, 4. (ici, ictum) udarati, tući, bosti, sjeći, klati, ubiti, probosti

 • ferocia, ae, f. neobuzdanost, srčanost; prkos

 • ferox, ocis srčan, neustrašiv; divlji, drzovit, bijesan

 • ferrum, i, n. željezo, oružje

 • ferus, 3 divlji, pust, samonikao; okrutan, tvrda srca, surov

 • ferveo, 2. fervii, — vreti, biti vruć; vrvjeti; plamtjeti, planuti

 • fessus, 3 umoran, iznemogao, slab

 • festus, 3 svečan

 • fetus, us, m. rađanje; kočenje, leženje; plod; mlad, omladina

 • fibula, ae, f. kopča, spona, kopča, igla

 • fido, 3. fisus sum uzdati se, vjerovati

 • filia, ae, f. kći

 • filius, ii, m. sin

 • finis, is, m. međa, granica; pl. zemlja, kraj; konac

 • fio, factus sum, fieri bivati, nastati, zbiti se, dogoditi se, rađati se, biti

 • firmus, 3 jak, krepak, silan; postojan, pouzdan, siguran

 • fistula, ae, f. cijev, čunak; trska, frula

 • flagitium, ii, n. sramota, prijekor, nevaljalstvo; pogreška

 • flamma, ae, f. plamen; žar, vatra

 • Flavius, ii, m. Flavije, vlastito ime

 • flavus, 3 žut

 • flecto, 3. flexi, flexum savijati; pregibati, usmjeriti, krenuti, promijeniti; odvratiti od čega

 • flos, oris, m. cvijet

 • flumen, inis, n. tekuća struja; rijeka; potok

 • focale, is, n. šal, rubac za vrat

 • fodio, 3. fodi, fossum kopati; bosti, probosti

 • foedus, eris, n. savez, ugovor; naredba; obećanje

 • foris vani

 • formidabilis, e strašan, grozan

 • fortis, e jak, snažan, čvrst; srčan, hrabar, junački; važan, postojan

 • forum, i, n. trg, tržište; Forum Romanum, glavni trg u Rimu

 • fossa, ae, f. jarak

 • frater, tris, m. brat

 • frenum, i, n. uzda, žvala

 • frons, frontis, f. čelo

 • fructus, us, m. plod; uživanje; rod, ljetina; korist, dobitak; communis fructus opće dobro

 • frumentum, i, n. žito

 • frustra uzalud, badava; pogrešno, bez svrhe

 • fuga, ae, f. bijeg

 • fuga, ae, f. bijeg; progon; strah od (s gen.)

 • fugio, 3. fugi, fugiturus bježati, pobjeći, uteći; prolaziti, nestajati, kloniti se

 • fulgeo, 2. fulsi, — blistati, sijevati; sjati, svijetliti se; istaknuti se, pokazivati se

 • functio, onis, f. obavljanje

 • funus, eris, n. sprovod, pogreb; mrtvac; smrt, ubojstvo, propast

 • furor, oris, m. bijes, bjesnoća, goropadnost

 • furtivus, 3 ukraden; potajan, skrovit

 • fusio, onis, f. izljev, istjecanje

 • futurus, 3 budući

G

 • Gaius v. C.

 • Galatia, ae, f. Galacija, područje u Maloj Aziji

 • galea, ae, f. kaciga

 • Gallia, ae, f. Galija (Francuska); Belgica belgijska; Lugdunensis lijonska; Narbonensis narbonska

 • Gallicus, 3 galski (francuski)

 • gallina, ae, f. kokoš

 • Gallus, i, m. Gal (Francuz)

 • gaudium, ii, n. radost, veselje

 • Gela, ae, f. Gela, grčki grad na Siciliji

 • gena, ae, f. obraz

 • gener, eri, m. zet

 • genitor, oris, m. roditelj, otac

 • gens, gentis, f. pleme, koljeno; puk, narod; porod, potomak

 • genu, us, n. koljeno

 • genus, eris, n. rod, pleme, vrsta; porodica; narod; način, prilika, stanje

 • Germania, ae, f. Germanija

 • Germania, ae, f. Germanija; Inferior donja; Superior gornja

 • Germanus i Germanicus, 3 germanski; Germani, orum, m. Germani

 • gero, 3. gessi, gestum nositi, imati; pas. bivati, događati se; res gestae (junačka) djela; bellum gerere ratovati; rem publicam gerere, res gerere upravljati državom

 • gigno, 3. genui, genitum roditi, stvoriti; osnovati, uzrokovati

 • gladiator, oris, m. gladijator

 • gladius, ii, m. mač

 • glomero, 1. smotati; gibati, valjati; nagomilati, zgrtati

 • Gracchus, i, m. Grakho, 1. Tiberius Tiberije Grakho 2. Gaius Gaj Grakho

 • gracilis, e, adi. tanak, vitak; siromašan; priprost, jednostavan

 • Graecia, ae, f. Grčka, G. Magna Velika Grčka, područje naseljeno grčkim kolonijama u Italiji

 • grando, inis, f. tuča, grad

 • gratulor, 1. čestitati

 • gratus, 3 ugodan, mio, drag, ljubazan, povoljan; zahvalan

 • gravis, e težak; poguban; oštar

 • gravitas, atis, f. težina

 • gustus, us, m. kušanje; okus

H

 • habeo, 2. ui, itum, držati, imati, nositi, posjedovati; biti imućan; boraviti; smatrati za što

 • Hamilcar, aris, m. Hamilkar, kartaško ime

 • Hannibal, alis, m. Hanibal, vojskovođa Kartažana (Punjana)

 • Heraclea, ae, f. Herakleja, grčki grad u Makedoniji

 • hernia, ae, f. kila, bruh

 • hic, haec, hoc ovaj, sadašnji

 • hic ovdje, na ovome mjestu

 • Hispania, ae, f. Hispanija (Španjolska)

 • Hispania, ae, f. Hispanija, rimska provincija; Baetica betska; Tarraconensis taragonska

 • homicida, ae, m. i f. ubojica, krvnik

 • homo, inis, m. čovjek

 • honor, oris, m. čast, poštovanje; služba; nagrada; milina, ures, dika, ljepota

 • horridus, 3 stršeći; surov, mrzak; dršćući od zime; priprost; nekićen; grozan, strašan

 • hortor 1. sokoliti, podbadati, poticati, hrabriti; nagoniti, opominjati

 • hortus, i, m. vrt; plur. Perivoj, park

 • hospes, itis, m. gost; stranac, tuđinac

 • hostilis, e, neprijateljski, neprijateljev; zloban

 • hostis, is, m. i f. tuđinac; neprijatelj, neprijateljica

 • huc i hoc ovamo; dotle; k tomu

 • humanus, 3 čovječanski, čovječji, plemenit; čovjekoljubiv, blag, uljudan; obrazovan, uglađen

 • humilis, e nizak, malen; neznatan, slab, ubog, kukavan; puzav; podao; ponizan, malodušan

I

 • iaceo, 2. ui, — ležati, počivati

 • iacio, 3. ieci, iactum, bacati, nabacivati se, pustiti

 • Iadera (Iader), ae, f. Jadera, Zadar

 • iam već, upravo, baš sada

 • Ianus, i, m. Jan, bog početaka, vrata, prolaza i završetaka; u isto vrijeme gleda i naprijed i natrag

 • ibi ondje; onda; u tome

 • Idus, uum, f. Ide (13. ili 15. dan mjeseca)

 • ignis, is, m. vatra, oganj; požar

 • illustris, e, svijetao, jasan; bistar; slavan, odličan

 • imago, inis, f. kip, slika; poprsje; utvara

 • imber, bris, m. pljusak, kiša

 • immo nasuprot, dapače; svakako, dakako

 • immoderatus, 3 neizmjeran; neumjeren, razuzdan

 • immolo 1. žrtvovati

 • imperator, oris, m. zapovjednik, vođa; car

 • impero, 1. zapovijedati, narediti; zapovijedati komu da što dade; vladati, gospodariti

 • impleo, 2. evi, etum napuniti, ispuniti (s abl. i gen.); nasititi; svršiti, izvesti

 • impluvium, ii, n. impluvij, bazen u kojem se skupljala kišnica

 • impono, 3. posui, positum, postaviti, stavljati na (u)

 • impudicus, 3 besraman, bestidan

 • in (s abl.) u, na, za, među, (s ak.) u, na, za, protiv

 • inaures, ium, f. naušnice

 • incarceratus, 3 uklješten 

 • incedo, 3. cessi, cessum stupati, ići; marširati; napasti, obuzeti; navaliti; zavladati

 • incendium, ii, n. požar, vatra; pogibao, propast

 • incendo, 3. di, sum, upaliti, užeći; rasvijetliti; raspaliti, razdražiti; napuniti; povećati

 • incido, 3. cidi, — (cado) (slučajno) pasti u što, srušiti se; naići, namjeriti se; dogoditi se, nastati (bellum incidit rat je buknuo)

 • incipio, 3. cepi, ceptum poduzeti; počinjati; začinjati se

 • incola, ae, m. stanovnik

 • incolo, 3. colui, cultum, stanovati, nastavati; incolentes stanovnici

 • incredibilis, e nevjerojatan

 • incruentus, 3 nekrvav, neokrvavljen

 • incurro, 3. curri (cucurri), cursum natrčati na što, nasrnuti, navaliti, napasti, provaliti

 • indico, 1. prijaviti, odati, otkriti

 • industria, ae, f. radinost, marljivost

 • infelix, icis, neplodan; nesretan, beskoristan

 • inferior, ius donji; podzemni

 • infero, ferre, tuli, illatum unositi, donijeti; uzrokovati, zadati

 • inficio, 3. feci, fectum bojiti; okaljati; otrovati; okužiti

 • infinitus, 3 beskrajan, neizmjeran; neodređen, apstraktan

 • infirmus, 3 slab, bolestan

 • inflammo, 1. rasplamsati, potpaliti; ražariti, razdražiti

 • infligo, 3. flixi, flictum, udariti, zariti; zadati (vulnus, tj. ranu)

 • influenza, ae, f. gripa

 • informo, 1. oblik dati; praviti; predočiti si; obrazovati

 • ingeniosus, 3 pametan, dosjetljiv

 • inguen, inis, n. prepona

 • inimicus, i, m. neprijatelj, protivnik

 • initium, ii, n. početak

 • iniuria, ae, f. nepravda; nasilje; uvreda, šteta

 • inmortalis (immortalis), e besmrtan; neprolazan, vječan

 • inopia, ae, f. nedostatak, nevolja, oskudica, siromaštvo

 • inquam velim, kažem, tvrdim

 • insignis, e obilježen; napadan; znamenit, osobit, izvrstan

 • instituo, 3. stitui, stitutum, stavljati u, unijeti; podići, sagraditi, početi; ustanoviti, uvesti

 • insula, ae, f. otok; najamna kuća

 • integer, tegra, tegrum netaknut, neoštećen, čitav, zdrav, krepak, čio

 • intellego, 3. lexi, lectum razabirati, opažati, vidjeti, razumjeti; poznati; pojmiti, predočiti si, zamišljati

 • inter (s ak.) među, između; za, kod, sred

 • interea međutim; ipak, opet

 • interior, ius unutarnji

 • interitus, us, m. propadanje, propast

 • intersum, esse, fui biti, nalaziti se među; razlikovati se; biti nazočan, biti kod

 • intestinus, 3 unutarnji, domaći

 • inventor, oris, m. izumitelj, začetnik

 • invidus, 3 zavidan

 • ipse, ipsa, ipsum sam; sam po sebi

 • ira, ae, f. srdžba, gnjev, bjesnoća

 • iratus, 3 ljutit, bijesan

 • iris, is, f. šarenica

 • irruo, 3. ui, — provaliti, nasrnuti

 • is, ea, id on, onaj; taj; isti; takav

 • Ischia, ae, f. Ishija, otok uz obalu Italije

 • istic tamo, onamo

 • ita tako, ovako

 • Italia, ae, f. Italija

 • iter, itineris, n. put, hod, putovanje, marš; cesta, staza

 • iterum drugi put

 • iubeo, 2. iussi, iussum zapovijedati, naložiti, dati

 • iucundus, 3 ugodan

 • Iudaea, ae, f. Judeja rimska provincija

 • iudex, icis, m. sudac

 • iugulum, i, n. grkljan

 • Iugurtha, ae, m. Jugurta, numidski kralj

 • Iulia, ae, f. Julija, vlastito ime

 • Iulus, i, m. Jul, Enejin sin, začetnik roda Julijevaca

 • iungo, 3. iunxi, iunctum spojiti, svezati, složiti, upregnuti, sjediniti; sklopiti

 • Iuno, onis, f. Junona, zaštitnica braka, porođaja i obitelji i posebna zaštitnica Rima

 • Iuppiter, gen. Iovis, m. Jupiter, vrhovni bog u rimskoj mitologiji, vladar neba i zemlje

 • iuro 1. prisezati, zaklinjati se, zakleti se

 • ius, iuris, n. pravo; povlastica, pravica; moć, vlast, pravni položaj

 • iussus, abl. iussu, m. zapovijed

 • iustus, 3 pravedan

 • iuvenis, e mlad, mlađahan; iuvenis, is, m. i f. mladić; djevojka, djevica

 • iuventus, utis, f. mladost; mladež; momčad

 • iuxta tik do, posve blizu; isto tako, jednako; (s ak.) tik do, kraj, uz, kod; odmah za, iza; blizu, do

L

 • labium, ii, n. usta

 • laboro, 1. raditi, truditi se, mučiti se; brinuti se za što; trpjeti boli, bolovati, biti u neprilici

 • labrum, i, n. usna; rub, kraj

 • lac, lactis, n. mlijeko

 • lacus, us, m. jezero; voda; bazen

 • laetitia, ae, f. radost, veselje, dražest; plodnost

 • laetus, 3 veseo, dobre volje; radostan, ugodan, plodan, obilan

 • lararium, ii, n. svetište kućnih bogova 

 • Lares, um, m. Lari, rimski kućni bogovi

 • largior, 4. darivati, poklanjati, udijeliti; podmićivati; dopustiti

 • Latinus, 3 latinski; pl. Latini, narod u Laciju

 • Latinus, i, m. Latin, kralj u Laciju

 • latitudo, inis, f. širina, veličina; prostran kraj; bogatstvo izraza

 • Latium, ii, n. Lacij, zemlja u Italiji

 • latus, eris, n. bok

 • latus, eris, n. bok; strana; prsa, pluća; snaga; strana

 • laudo, 1. hvaliti, slaviti, priznavati; držati nadgrobni govor; pohvalno spominjati

 • Lavinia, ae, f. Lavinija, druga Enejina žena

 • legio, onis, f. legija (dio rimske vojske od 10 kohorata, od 4200 ‒ 6000 vojnika)

 • lego, 3. legi, lectum brati, skupljati; birati; čitati; recitirati

 • lentus, 3 žilav; vitak, gibak; spor, trom; blag; razvučen; ravnodušan

 • lepra, ae, f. guba

 • lepus, oris, m. zec

 • letum, i, n. smrt; propast

 • lex, legis, f. zakon; pismen ugovor; pogodba; zakonski prijedlog; pravilo, propis, odredba

 • libella, ae, f. vaga

 • liber, bri, m. knjiga

 • Liber, eri, m. Liber, rimski bog vina i vinove loze, poistovjećen s grčkim Dionizom

 • Liberalia, ium, n. Liberalije, svetkovina u čast boga Libera

 • liberi, orum, m. djeca

 • libertas, atis, f. sloboda

 • libertus, i, m. oslobođeni rob

 • Liburna, ae, f. (navis) liburna, lađa hitroplovka

 • limes, itis, m. međa, granica

 • lingua, ae, f. jezik

 • linteus, 3 lanen

 • littera i litera, ae, f. slovo; pl. pismo; dopis; zapisnici, službeno pismo; književnost, knjiga

 • lobulus auriculae ušna resica

 • locus, i, m. (pl. loci i loca) mjesto, prostor, određeno mjesto; čin, dostojanstvo; podrijetlo

 • Londinium, ii, n. London, Engleska

 • longitudo, inis, f. dužina, dugotrajnost

 • longus, 3 dug (navis longa ratni brod); udaljen, dalek; prostran, širok; dugotrajan

 • lorica, ae, f. oklop

 • Lucius, ii, i, m. (L.) Lucije, rimsko vlastito ime

 • luctus, us, m. žalost, tuga

 • lucus, i, m. lug, gaj, šuma

 • ludo, si, sum, 3. igrati se čega (alea); igrati; šaliti se; igrajući se čim baviti; titrati, dražiti (alqm); prevariti (alqm)

 • ludus, i, m. igra; Ludi Romāni Rimske igre svetkovine u čast boga Jupitera

 • lumbus, i, m. bok, kuk

 • luna, ae, f. mjesec, mjesečina, božica mjeseca, Luna

 • lunula, ae, f. zlatna hamajlija za djevojke

 • lupa, ae, f. vučica

 • Lupercalia, ium, n. Luperkalije, pastirske svetkovine u čast boga Fauna

 • Lusitania, ae, f. Luzitanija, rimska provincija

 • Lutetia, ae, f. Pariz, Francuska

 • lux, lucis, f. svjetlost, svjetlo, sjaj; dan

M

 • Macedonia, ae, f. Makedonija

 • Macedonicus, 3 makedonski

 • macto, 1. povećati, slaviti; počastiti; žrtvovati; ubiti, zaklati; upropastiti

 • maeror, oris, m. žalost, tuga

 • maestus, 3 rastužen, sjetan, žalostan, tužan

 • magister, tri, m. učitelj

 • magistratus, us, m. poglavarstvo; poglavar, državni činovnik, magistrat

 • magnanimus, 3 velikodušan, hrabar

 • magnificus, 3 veličanstven; sjajan, krasan; uzvišen; plemenit; ohol, hvastav

 • magnus, 3 velik; prostran, visok, dug; ugledan, znatan; ohol; silan

 • Maharbal, alis, m. Maharbal, kartaški vojskovođa

 • malus, 3 zao, zločest, nevaljao, loš, opak, zloban; jadan, nesretan

 • mamma, ae, f. dojka

 • mandibŭla, ae, f. donja čeljust

 • mando, 3. di, sum žvakati, jesti

 • manes, ium, m. mani duše pokojnika koje su čuvale svoje obitelji

 • manus, us, f. ruka, šaka

 • Marcus, i, m. (M.) Marko, vlastito ime

 • mare, is, n. more

 • margo, inis, f./m. kraj, rub; granica

 • Marica, ae, f. Marika, italska nimfa

 • maritimus, 3 morski, primorski

 • maritus, i, m. muž, suprug; zaručnik, prosac

 • maritus, i, m. suprug

 • Marius, ii, m. Marije, rimsko ime, Gaius Marius Gaj Marije

 • Mars, tis, m. Mars, bog rata i vojne snage, poistovjećen je s grčkim Aresom

 • Marsonia, ae, f. Marsonija, Slavonski Brod

 • mater, tris, f. majka, mati; mater familias domaćica; začetnica, roditeljica

 • matrona, ae, f. časna gospođa

 • Matronalia, ium, n. Matronalije, svetkovine posvećene Junoni

 • maturus, 3 zreo, dospio; svršen, sposoban; dorastao, muževan; rani; brz, hitar

 • Mauretania, ae, f. Mauretanija; Caesariensis carska; Tingitana tingitanska

 • maxilla, ae, f. gornja čeljust

 • maximus, 3 najveći, super. od magnus, 3

 • meditor, 1. razmišljati, promišljati, snovati što, pripravljati se na što (s ak.)

 • melior, ius (komp. od bonus, 3) bolji

 • membrum, i, n. ud

 • memini, isse, sjećati se, spominjati se koga (s gen.); spomenuti što (s ak.)

 • memor, oris, pamteći, koji pamti, koji se sjeća

 • memoria, ae, f. pamćenje, sjećanje

 • mens, mentis, f. duša; um, razum, pamet, srce, duh, misao; namjera; mišljenje, nazor; razmišljanje; animus et mens duša i srce

 • mentum, i, n. brada

 • mercatura, ae, f. trgovina

 • Mercurius, ii, m. Merkurije, glasnik bogova, zaštitnik trgovine, putnika, lopova

 • Mercurius, ii, m. Merkurije, rimski bog trgovine i lukavosti; zaštitnik glasnika

 • mergo, 3. si, sum uroniti, potopiti koga; unutra staviti, zavući; sakriti

 • metacarpus, i, m. zapešće

 • Metapontum (Metapontium), i, n. Metapont, grčka kolonija u Italiji

 • Metaurus (Metauros), i, m. Metaur, rijeka u Umbriji

 • meus, 3 moj, (uz subjekt ego) svoj

 • miles, militis, m. vojnik; pješak; prost vojnik

 • militaris, e vojnički, ratni, vojni; res militaris vojništvo

 • mille tisuću

 • Minerva, ae, f. Minerva, božica mudrosti, pametnog ratovanja te zaštitnica umjetnosti i obrta

 • minor, us (komp. od parvus, 3) manje

 • miratus, 3 začuđen

 • misceo, 2. miscui, mixtum (mistum) miješati, izmiješati; združiti, ujediniti

 • miser, era, erum, jadan, nesretan, tužan; kukavan, nevrijedan, siromaški

 • mitto, 3. misi, missum slati, otpremiti; bacati, metati; dati, bacati, izustiti, dati na znanje

 • modus, i, m. mjera, veličina; množina; mjerilo; takt, ritam

 • Moesia, ae, f. Mezija, rimska provincija; Inferior donja; Superior gornja

 • moneo, ui, itum, 2. opominjati, sjetiti koga na što (alqm de alqa re); pozivati, nagovarati poučiti; nadahnuti; navješćivati

 • monile, is, n. ogrlica

 • mons, montis m. brdo, gora, planina

 • mora, ae, f. boravljenje; odmor; zatezanje, boravak; zapreka; stanka; vrijeme, rok

 • mors, mortis, f. smrt

 • mortuus, 3 mrtav

 • mos, moris, m. običaj; volja, pravilo, zakon; način, moda; pl. mišljenje, ćud, značaj, vladanje

 • moveo, 2. movi, motum, krenuti, micati, premiještati; potresati, dirnuti (emotivno); skloniti koga, uzdrmati, oslabiti

 • mulier, eris, f. žena, ženska; supruga

 • multiplico, 1. umnažati

 • multitudo, inis, f. mnoštvo, množina, velik broj; svjetina, prosti puk

 • multus, 3 mnogi, mnogobrojan, velik, silan

 • mundus, i, m. svijet, svemir; nebo; zemlja

 • municipium, ii, n. municipij (grad u rimskoj vlasti s vlastitim zakonima i ustavom)

 • murmur, uris, n. mrmljanje; šum, praska, tutanj

 • Mursa, ae, f. Osijek

 • murus, i, m. zid; gradski zid; nasip, bedem; stijena; zaštita

 • muto, 1. mijenjati

 • nam (gotovo uvijek na prvome mjestu u rečenici) jer, naime

N

 • Narbonensis, e narbonski, koji pripada Narboni, gradu u Galiji

 • naris, is, f. nosnica

 • Narona, ae, f. Narona, danas Vid kod Metkovića

 • narro 1. pripovijedati, kazivati, izvješćivati; reći, kazati, govoriti

 • nascor, 3. natus sum, roditi se, potjecati; postati, bivati, nastati, ukazati se; izlaziti

 • natus, 3 rođen

 • nasus, i, m. nos

 • natio, onis, f. rod; pleme; narod; puk

 • natis, is, f. guz; pl. stražnjica

 • nato 1. plivati; preplivati

 • natura, ae, f. porod; prirođeno svojstvo, priroda, narav; ćud, značaj (karakter); svijet, svemir; natura rerum priroda

 • natus v. nascor

 • nauta, ae, m. mornar, brodar; brodovlasnik; pomorac

 • navalis, e, morski, pomorski;

 • navigo 1. broditi, jedriti; ploviti, prebroditi (terram)

 • navis, is, f. lađa, brod; navis longa ratni brod

 • –ne (enkl. upitna čestica, dodaje se riječi na kojoj je sila govora) li, je li

 • ne ne; da ne, da ne bi, neka ne

 • Neapolis, is, f. Napulj, grčka kolonija u Italiji

 • nec ili neque, i ne, te ne, a ne, također ne, također ne, niti

 • neco, 1. usmrtiti, umoriti

 • negotium, ii, n. posao, zanimanje; državna služba; nalog, zadatak, pothvat

 • nepos, otis, m. unuk; nećak

 • neptis, is, f. unuka

 • Neptunus, i, m. Neptun, bog vode, mora, konja i potresa

 • Nesactium, ii, n. Nezakcij, mjesto u Istri

 • nescio, 4. ii (ivi) itum, ne znati; ne umjeti, ne moći

 • neuter, tra, trum nijedan od dvojice, ni jedan ni drugi

 • nex, necis, f. silovita, nasilna smrt, umorstvo

 • niger, gra, grum crn, mrk, mračan, tmast; tužan; užasan, strašan; zloban, opak

 • nihil, n. ništa

 • nil v. nihil

 • nimbus, i, m. oblak; nepogoda, bura

 • nimis previše, prekomjerno; osobito

 • niveus, 3 snježan; pokriven snijegom; snježno bijel

 • nobilis, e poznat; slavan; plemenit, odličan, izvrstan

 • noctu noću, obnoć

 • nocturnus, 3 noćni

 • nolo, nolle, nolui ne htjeti; noli, nolite nemoj, nemojte

 • nomen, inis, n. ime; naslov

 • nomino, 1. imenovati

 • non, ne

 • nonagesimus devedeseti

 • nonaginta devedeset

 • nondum još ne

 • nongenti, ae, a devet stotina

 • nonus, 3 deveti

 • Noricum, i, n. Norik, rimska provincija

 • nos mi

 • noster, tra, um naš; svoj (ako je subjekt nos)

 • noto, 1. označiti, obilježiti; opisati; bilježiti; nazvati; navoditi, spominjati; opažati, promatrati

 • notus, 3 znan, poznat; običan; noti kao subst. znanci

 • novem devet

 • novus, 3 nov; homo novus novajlija, skorojević, tj. prvi iz neplemite obitelji koji je dobio kurulsku čast; neobičan, čudnovat; neiskusan, nevješt

 • nubes, is, m. oblak

 • nubilis, e za udaju

 • nucha, ae, f. šija

 • nucleus, i, m. jezgra

 • nullus, 3 nijedan; neznatan, neugledan

 • numen, inis, n. mig, zapovijed (osobito kojega boga); pl. proročanstva; božanstvo

 • numerus, i, m. broj; mnoštvo; vrsta, red; ritam, harmonija; stopa u stihu, stih

 • Numida, ae, m. Numiđanin

 • nunc sada

 • nuntius, ii, m. glasnik; glas, vijest

 • nympha, ae, f. mlada žena; vila, nimfa

O

 • O o, uzvik

 • obsidio, onis, f. opkoljavanje, zapodsjedanje

 • obstipo, 1. začepiti, zatvoriti

 • obsto, 1. stiti, obstaturus stajati na putu; priječiti, suprotstaviti se, smetati (s dat.)

 • obstruo, 3. ui, utum nešto graditi; zagraditi, zatvoriti

 • occasio, onis, f. prilika, zgoda

 • occidens, entis, m. (tj. sol) zapad

 • occulte skrovito, tajno

 • Oceanus, i, m. Ocean, more i morski bog

 • Octavianus, i, m. Oktavijan, pripadnik Oktavijeva roda

 • octavus, 3 osmi

 • octingenti, -ae, -a osam stotina

 • octo osam

 • octogesimus, 3 osamdeseti

 • octoginta osamdeset

 • oculus, i, m. oko; vid

 • officina, ae, f. radionica

 • officium, ii, n. služba, dužnost; osjećaj dužnosti; posao

 • oleum, i, n. ulje

 • olim negda, jednom, jednoć; katkad, obično

 • Olympus, i, m. Olimp, gora u Tesaliji, stan bogova nebesnika

 • omnipotens, entis svemogući, svemoćan

 • omnis, e sav, svaki; čitav, cijeli

 • optimates, ium optimati, aristokrati

 • orator, oris, m. govornik, poslanik

 • orbis, is, m. krug, okrug; kotač; orbis terrae ili terrarum krug zemaljski, svijet

 • ordo, inis, m. red, vrsta; red sjedala i klupa u kazalištu; vrsta (vojn.); stalež; uredba, red

 • orior, 4. ortus sum dizati se, izlaziti; nastati, roditi se;

 • ortus, 3 rođen

 • ornamentum, i, n. ukras

 • orno, 1. opremiti; nakititi, okititi, kititi; slaviti; častiti, odlikovati

 • os, oris, n. usta, jezik, govor; ušće, ulaz; oblik, lice, obraz

 • os, ossis, n. kost

 • ostendo, 3. tendi, tensum (tum) pružati, pokazivati; izdati; upućivati na što

 • ostrum, i, n. grimiz; grimizno odijelo; pokrivač

 • Ovidius, ii, m. Ovidije, rimski pjesnik, Publije Ovidije Nazon

 • ovis, is, f. ovca; vuna

P

 • paene gotovo, zamalo

 • Paestum, i, n. Pestum, grčka kolonija u Italiji

 • Palaestina, ae, f. Palestina

 • Palatium, ii, i, m. Palatin, jedan od sedam rimskih brežuljaka

 • palla, ae, f. pala, svečani ogrtač

 • palma, ae, f. dlan

 • palma, ae, f. dlan, ruka; palma; palmina grana (kao znak pobjede); mladica, grančica

 • palpitatio, onis, f. lupanje, udaranje, titranje

 • paludamentum, i, n. vojnički ogrtač, plašt

 • panis, is, m. kruh

 • Pannonia, ae, f. Panonija, rimska provincija

 • papilla, ae, f. bradavica

 • par, paris jednak, ravan; dorastao u jakosti; prikladan

 • Parentalia, ium, n. Parentalije, svetkovine u čast predaka

 • parentes, ium, m. roditelji

 • Parentium, ii, n. Poreč

 • paro, 1. spremati, pripravljati, gotoviti; (s inf.) spremati se, namjeravati; kupiti; nabaviti paratus, 3 spreman

 • parricida, ae, m. i f. ubojica rođaka; ocoubojica; ubojica; izdajica; buntovnik; zločinac

 • pars, partis, f. dio; strana, kraj; smjer; stranka

 • particeps, cipis koji ima udio u čemu, dionik, drug (s gen.)

 • partior, 4. (partiri) partitus sum dijeliti

 • parvus, 3 malen; kratak, mlad; minores mlađi, potomstvo; neznatan; siromašan

 • passus, us, m. koračanje, korak, stopa

 • patefacio, 3. feci, factum, otvoriti; učiniti dohodnim ili prohodnim; pokazati, upozoriti; otkriti

 • pateo, 2. ui, — biti otvoren; biti prohodan, pristupan; biti izvrgnut; biti očit, vidljiv; pružati se

 • pater, tris, m. otac

 • patientia, ae, f. strpljivost, strpljenje

 • patior, 3. passus sum trpjeti, podnositi, dopuštati, dati; pretrpjeti što

 • patronus, i, m. patron, zaštitnik

 • paulum malo

 • Paulus i Paullus, i, m. Paulo (Pavao), rimsko ime

 • pavimentum, i, n. pod

 • pax, pacis, f. mir, mirovanje

 • pectus, oris, n. grudi, prsa

 • pecunia, ae, f. imovina imutak; novac

 • pecus, pecoris, n. stoka (sitna)

 • pellis, is, f. koža s dlakom ili s vunom, krzno; zimski šator od kože; obuća

 • penātes, ium, m. penati, kućni bogovi i čuvari obiteljskih zaliha hrane, izvorna su rimska božanstva

 • penis, is, m. muški ud

 • per (s ak.) kroz, po, posred, preko

 • peregrinus, 3 tuđ, stran; peregrinus, i, m. i peregrina, ae, f. tuđin, tuđinka; negrađanin

 • perficio, 3, feci, fectum dovršiti, dogotoviti; učiniti, izraditi, postignuti

 • periculum, i, n. pokus, pokušaj; opasnost, pogibao; pogibeljan pothvat

 • peristylum, i, n peristil, dvorište rimske kuće

 • peritus, 3 iskusan, vješt

 • permaneo, 2. mansi, mansum ostati; trajati, ostati u, na, pri čemu

 • personalis, e osoban, koji pripada nekome osobno

 • pertussis, is, f. hripavac

 • pervenio, 4. veni, ventum doći, dospjeti; dosegnuti, pripasti

 • perystilum, i, n. peristil

 • pes, pedis, m. noga; stopa

 • pestis, is, f. kuga

 • peto, 3. ivi (ii), itum sezati, mašiti se čega (s ak.); gađati, udarati, napadati na koga (s ak.); ići, hitjeti

 • pharetra, ae, f. tulac, tobolac

 • Philippus, i, m. Filip, vlastito ime

 • Phoenissa, ae, f. Feničanka, Didona

 • Phrygius, 3 frigijski

 • pictus, 3 obojen

 • Picus, i, m. Piko, Faunov otac

 • piger, gra, grum lijen, spor

 • pilum, i, n. koplje

 • Pistoriensis, e pistorijski, koji je dio ili se tiče Pistorije, grada u Etruriji

 • pius, 3 pobožan

 • placeo, 2. ui, itum militi se, sviđati se, dopasti se (s dat.)

 • placidus, 3 blag, tih; dobar, milostiv

 • plaga, ae, f. mreža

 • planta, ae, f. taban

 • plebs, plebis ili plebes, ei, f. građanstvo; narod, puk; svjetina

 • plenus, 3 pun (s gen. i s abl.); noseći, bređ; krupan; sit; potpun, sav

 • plerusque, pleraque, plerumque, obično pl. plerique, ponajviše njih, većina

 • Plinius, ii, m. Plinije, ime rimskog roda, Gaj Plinije Sekund Stariji i Mlađi, rimski pisci

 • pluralis, e množina

 • plurimus, 3 mnogobrojan (superlativ od multus, 3)

 • plus, pluris, pl. plures, n. plura više (komp. od multus, 3)

 • Pluto, onis, m. Pluton bog podzemlja (isto se naziva i u grčkoj mitologiji)

 • poeta, ae, m. pjesnik

 • Pola, ae, f. Pula, grad u Istri

 • polliceor, 2. pollicitus sum obećavati, obećati, ponuditi

 • Pompeius, i, m. Pompej, Gnaeus P. Gnej Pompej (Veliki)

 • pons, ntis, m. most; p. sublicius most građen na drvenim stupovima

 • Pontus, i, m. Pont, Crno more, pokrajina Pont

 • populares, um, m. populari, pripadnici pučke stranke

 • populus, i, m. narod; svijet, mnoštvo ljudi

 • porta, ae, f. vrata; ulaz; p. aurea zlatna vrata; p. septemtrionalis sjeverna vrata

 • porticus, us, f. trijem, galerija

 • porto, 1. nositi, opremati, donijeti

 • portus, us, m. luka, pristanište; utočište

 • Poseidonia, ae, f. Posidonija, grčka kolonija v. Paestum

 • possessivus, 3 posvojni

 • possum, posse, potui moći, biti kadar; znati, razumjeti

 • post straga; poslije, zatim; (s ak.) za, iza; poslije, po

 • postea zatim, potom

 • posthac potom, zatim

 • postquam pošto, nakon što, poslije nego

 • postremo naposljetku; uopće

 • potens, entis moćan, silan; podoban, valjan, vrstan

 • potestas, atis, f. moć, vlast, oblast; vlada, služba; mogućnost, prilika; habere potestatem vitae necisque imati vlast nad životom i smrti / nad glavom

 • praebeo, ui, itum, 2. pružiti (aures slušati); izvrgnuti (alqm hosti); pokazati, učiniti (se virum) uzrokovati

 • praedico, 3, dixi, dictum unaprijed reći; proricati; unaprijed određivati; unaprijed zapovijediti, zabraniti

 • praefectus, i, m. poglavar, nadstojnik, zapovjednik

 • praesens, ntis nazočan, sadašnji

 • praesidium, ii, n. zaštita, obrana, pomoć; vojnička posada, pratnja, straža; tvrđava, opkop

 • praesum, esse, fui stajati na čelu, upravljati; štititi

 • praeter mimo; izvan; osim, do; (s ak.) mimo; preko; više nego; osim, do

 • praeterea uz to; zatim

 • praetextus, 3 obrubljen

 • praetorium, ii, n. pretorij, glavni stan vojske

 • preces, cum, f. molba; molitva; proklinjanje; zagovor, želja

 • primus, 3 prvi

 • princeps, cipis, prvi; najugledniji, početak, glava; principes glave, poglavice; princeps senatus prvak senata; gospodar; car

 • prior, prius, oris, komp. prije; prednji; odličniji; priores, um, m. stari, predci; prednjaci

 • Priscus, i, m. Prisk, rimski rod, Tarkvinije Prisk, rimski kralj

 • pristinus, 3 prijašnji, bivši, negdašnji; jučerašnji

 • privatus, 3 osobni, lični, privatan

 • pro (s abl.) pred; mjesto, za, prema, po

 • procuro, 1. obavljati; nastojati, brinuti se za

 • proficiscor, 3. fectus sum spremati se, krenuti na put, putovati, dići se; poći; početi

 • profugio, 3. fugi, — odbjeći, uteći; kloniti se čega (s ak.)

 • prohibeo, 2. hibui, hibitum odbijati, priječiti; braniti, čuvati od

 • proinde potom, stoga; baš kao

 • promissus, 3 dugačak; koji mnogo obećava

 • promitto, 3. misi, missum pustiti da raste (barbam); obećati; zavjetovati se

 • pronomen, inis, n. zamjenica

 • pronuba, ae, f. djeveruša

 • propinquitas, atis, f. blizina; srodstvo

 • proprius, 3 osobit, svoj, vlastit

 • propugnaculum, i, n. utvrda, obrana, zaklon

 • Proserpĭna, ae, f. Prozerpina, božica plodnosti, vina i poljoprivrede, izjednačena s grčkom Perzefonom

 • prosperus, 3 sretan, povoljan, dobar; koji usrećuje; prospere sretno, povoljno

 • provideo, 2. vidi, visum gledati (pred sobom); predviđati; brinuti se; nabaviti

 • provincia, ae, f. pokrajina; služba, područje; posao

 • provincia, ae, f. provincija

 • proximus, 3 veoma bliz, najbliži; minuli, posljednji; idući

 • prudens, entis, adi. razborit, iskusan, vješt (rei militaris); pametan, mudar

 • publicus, 3 narodni, državni, javni; res publica ili respublica, državni posao; državni poslovi; država, državna vlast; republika

 • puella, ae, f. djevojka; kći

 • puer, eri, m. dijete dječak (u Rimljana obično do 17. godine); sin; sluga, rob; neoženjen čovjek

 • pugna, ae, f. boj, bitka; svađa, borba, prepirka

 • pugno, 1. boriti se, biti boj; pravdati se, protiviti se, prigovarati; boriti se za što

 • pulcher (pulcer), chra, chrum lijep; valjan; vrstan; slavan

 • Punicus, 3 punski

 • punio 4. kazniti; osvetiti

 • pupilla, ae, f. zjenica

 • purpureus, 3 grimizan (crven, ljubičast, crvenkast); sjajan, lijep

Q

 • quadragesimus, 3 četrdeseti

 • quadraginta četrdeset

 • quadringenti, -ae, -a četiri stotine

 • quaero, 3. sivi, situm, tražiti (alqm); ne nalaziti; steći, zaslužiti, zaraditi; težiti za čim

 • quaestus, us, m. dobivanje (na trgovini), korist, zaslužba

 • quam kako, koliko; nego, od (uz komp.)

 • quantuplex koliko puta?

 • quartus, 3 četvrti

 • quater četiri puta

 • quattuor četiri

 • quattuordecim četrnaest

 • -que, (enklitična čestica) i, te; pače, nego

 • quercus, us, f. hrast

 • qui, quae, quod koji, koja, koje; tko, što

 • quia što, jer

 • quies, etis, f. odmor, počinak; noćni počinak, san; smrt; mir; quieti se dare odmarati se

 • quindecim petnaest

 • quingenti, -ae, -a pet stotina

 • quinquagesimus, 3 pedeseti

 • quinquaginta pedeset

 • quinque pet

 • quintus, 3 peti

 • Quintus, i, m. Kvint, rimsko vlastito ime

 • quippe dakako, naravski

 • Quirīnus, i, m. Kvirin, zaštitnik Rima i isključivo rimsko božanstvo

 • quis, quid tko?, što?

 • quod zašto; zato; što, da; jer

 • quot koliko?

 • quoteni, ae, a po koliko?

 • quotiens koliko puta?

 • quotus, 3 koji po redu?

 • quousque dokle, do kada

R

 • rabies, ei, f. bjesnoća

 • rado, 3. rasi, rasum strugati, ugladiti, uglačati; ostrugati, obrijati; izbrisati

 • rasus, 3 obrijan

 • Raetia, ae, f. Recija, rimska provincija

 • rapina, ae, f. grabež; grabljenje; pljačka; plijen

 • rapio, 3. rapui, raptum grabiti, ugrabiti, otimati (plijen), plijeniti; silom osvojiti, oteti

 • realis, e stvaran, koji postoji u stvarnosti

 • reclamo, 1. vikati protiv čega, glasno prigovarati, protiviti se, odjekivati

 • reddo, 3. didi, ditum, vratiti; (kao dug) dati, vratiti; prevoditi; odgovarati; predati; (napamet) govoriti, kazivati, pripovijedati

 • reflexivus, 3 povratni

 • regalis, e, kraljevski, kraljev; carski

 • Regifugium, ii, n. Regifugij, svetkovina koja slavi kraljev bijeg

 • regina, ae, f. kraljica, carica

 • regio, onis, f. smjer, crta; položaj; međa; područje; zemlja, pokrajina, kotar

 • regnator, oris, m. kralj, vladar, gospodar

 • regno, 1. kraljevati

 • rego, 3. rexi, rectum upravljati, voditi; vladati (s ak.); uputiti; savjetovati

 • religiosus, 3 zdušan, savjestan; obziran; pobožan; praznovjeran; svet

 • relinquo, 3. liqui, lictum, (s ak.) ostaviti; prepustiti, pustiti, dati

 • reperio, 4. reperi (repperi), repertum, ponovno naći, iznaći, otkriti; doznati, dobiti, steći; izmisliti

 • reposco, 3. –, – tražiti natrag, zahtijevati što od koga; tražiti svoje pravo; opominjati

 • res, rei, f. stvar, zgoda, prilika; res pl. svijet, priroda, narav; res publica država; opće dobro; događaj, zgoda; res gestae junačka djela

 • resisto, 3. stiti, — stati, zaustaviti se; odoljeti, opirati se, braniti se

 • responsum, i, n. odgovor; naputak

 • restituo, 3. ui, utum dovesti natrag, vratiti; povratiti, popraviti; opet urediti

 • rete, is, n. mreža, pređa

 • retineo, 2. tinui, tentum zaustaviti, zadržati, ne pustiti; držati na uzdi; zabavljati, zanimati; održati, sačuvati

 • rex, regis, m. kralj; vladar

 • Rhegium (Rhegion), i, n. Region, grad

 • Roma, ae, f. Rim

 • Romanus, 3 rimski; Romanus, i, m. Rimljanin

 • Romulus, i, m. Romul, prvi rimski kralj, osnivač Rima

 • rosa, ae, f. ruža

 • rostratus, 3 kljunat; navis rostrata brod kljunaš

 • rudus, eris, n. komadić mjedi ili kamenja

 • ruo, 3. rui, rutum, (ruiturus), rušiti se, srušiti se; navaliti, nasrnuti; srušiti, oboriti

 • rusticus, 3 seoski

S

 • sacrificium, ii, n. žrtva

 • sacrilegus, 3 svetogrdan; bezbožan, opak

 • saepe često

 • Salonae, arum, f. Salona, puni naziv Salonae Longae

 • saluber, bris, bre (salubris, e) zdrav, koristan zdravlju; valjan, koristan; krepak, snažan

 • salus, utis, f. zdravlje; dobro; spas, čuvanje života

 • salvus, 3 zdrav, čitav, siguran, spašen

 • sanctus, 3 posvećen, nepovredljiv, svet; častan, štovan; pobožan; čist, neporočan, nevin

 • sanguis, inis, m. krv; sila; rod po krvi, pleme, koljeno; potomak

 • sanitas, atis, f. zdravlje, pamet, razboritost

 • sanus, 3 zdrav, čitav (sanum facere ozdraviti); nepokvaren; zdrave pameti, razuman, pametan; trijezan

 • sapiens, entis pametan, mudar, razuman, uman

 • Sardinia, ae, f. Sardinija

 • satis ili sat (comp. satius) dosta; dobro, prilično

 • Saturnalia, ium, n. Saturnalije, svetkovine u čast boga Saturna

 • Saturnus, i, m. Saturn, bog poljoprivrede i obilja, izjednačuje se s grčkim Kronom

 • Saturnus, i, m. Saturn, rimski bog usjeva

 • Savus, i, m. Savus, staro keltsko božanstvo

 • scabies, ei, f. svrab

 • sceleratus, 3 zločinom okaljan; zločinački, opak; strašan

 • schola, ae, f. škola

 • scientia, ae, f. znanje, poznavanje, vještina

 • scio, 4. scivi (scii), scitum, znati; doznati; umjeti, razumjeti se u što

 • Scipio, onis, m. Scipion, ime rimske obitelji

 • scribo, 3. (scrib-ĕ-re) scripsi, scriptum pisati

 • scrotum, i, n. mošnja

 • scutum, i, n. štit

 • secessio, onis, f. odvajanje, povlačenje; s. plebis odvajanje puka

 • secundus, 3 sljedeći, drugi; najbliži; najbolji; slabiji, gori; povoljan

 • securus, 3 bez brige; pouzdan, bez straha; veseo; stalan, siguran

 • sed ali, no, nego, već; non solumsed etiam ne samo — nego i

 • sedecim šesnaest

 • sedes, is, f. sjedište; stan; zavičaj, postojbina; mjesto

 • sedo, 1. umiriti, utješiti

 • selectio, onis, f. izbor

 • Selinus, ntis, f. Selinunt, grčki grad na Siciliji

 • semirutus, 3 napola porušen

 • semita, ae, f. staza

 • semper uvijek, svagda

 • senator, oris, m. senator

 • senatus, us, m. senat, vijeće

 • senex, senis star, starovječan

 • Senia, ae, f. Senj

 • sensus, us, m. osjećaj

 • sentio, 4. sensi, sensum, ćutjeti, osjećati, opaziti; znati za što; misliti

 • septem sedam

 • septendecim sedamnaest

 • septentriones, um, m. Vlašići; Veliki i Mali Medvjed; sjever; sjeverni vjetar

 • Septimontium, ii, n. Septimoncij, svetkovina u sjećanje na prvi rimski savez naroda i naselja na brežuljcima i dolinama oko Tibera

 • septimus, 3 sedmi

 • septingenti, -ae, -a sedam stotina

 • septuagesimus, 3 sedamdeseti

 • septuaginta sedamdeset

 • sequor, 3. secutus sum slijediti, ići za kim, pratiti koga (alqm); težiti za čim, nastojati na čemu, namjeravati

 • sero, 3. sevi, satum sijati, saditi; posijati, nasaditi; rađati; utemeljiti, uzrokovati, zadati

 • Servianus, i, m. Servijan, vlastito ime

 • Servius, ii, m. Servije, osobno ime

 • servo, 1. paziti, čuvati, motriti; čuvati

 • servus, i, m. rob, sluga

 • sescenti, -ae, -a šest stotina

 • sex šest

 • sexagesimus, 3 šezdeseti

 • sexaginta šezdeset

 • sextus, 3 šesti

 • si ako, da, kad; li, je li

 • Sicilia, ae, f. Sicilija, otok u Sredozemnome moru

 • sicut ili sicuti, kao što, kako, kao

 • sicuti kao što, kako, kao

 • Sidonicus ili Sidonius, 3 sidonski

 • sidus, sideris, n. zviježđe; zvijezda; nebo; ljepota

 • signum, i, n. biljeg, znak, znamenje; zapovijed

 • silva, ae, f. šuma, gora; perivoj

 • Silvānus, i, m. Silvan, rimski bog šuma i polja, zaštitnik stada

 • similis, e, sličan, nalik na (s gen. i dat.)

 • simul zajedno, u isto doba

 • sine, (s abl.) bez

 • Singidunum, i, n. Beograd, Srbija

 • singularis, e poseban, jedini, izvrstan; jednina

 • singuli, ae, a, po jedan; poseban, posebice, jedini

 • Siscia, ae, f. Sisak

 • socio, 1. združiti

 • socius, 3 zajednički; saveznički; socius, ii, m. prijatelj, drug; saveznik

 • sol, solis, m. sunce; Sunce; Sol, bog sunca, vrućina; sijanje sunca

 • solea, ae, f. sandala

 • soleo, 2. solitus sum običavati, biti naviknut

 • solum samo

 • solum, i, n. taban

 • solus, 3 sam, jedini; osamljen, pust

 • somnus, i, m. san  

 • soror, oris, f. sestra

 • Spalatum, i, n. Spalatum, danas Split

 • Spartacus, i, m. Spartak

 • species, ei, f. gledanje, pogled; pojava; priviđenje, san; misao, pojam; prilika, slika; vrsta

 • specto, 1. gledati, motriti

 • speculum, i, n. ogledalo, zrcalo

 • spelunca, ae, f. špilja, pećina

 • spes, ei, f. nada, ufanje; uzdanje; očekivanje

 • spiro, 1. puhati, piriti; sukljati; šumiti; mirisati; disati; živjeti, disati, odisati

 • statumen, inis, n. potporanj

 • statuo, 3. ui, utum, postaviti, utvrditi, sagraditi; odrediti, odlučiti, dosuditi; naumiti

 • stella, ae, f. zvijezda

 • sto, 1. steti, staturus stajati; baviti se, biti gdje; ustati, stršiti

 • stola, ae, f. stola, dugačka ženska gornja haljina

 • strenuus, 3 krepak; živ; brz, okretan, radin; odvažan; nemiran, buran

 • strophium, ii, n. grudnjak

 • studeo, 2. ui, — truditi se, nastojati, ustrajati u čemu, mariti za, težiti za čim, dati se na što (s dat.); pristajati uz koga

 • studium, ii, n. težnja, revnost; želja; znanstveno nastojanje, rad

 • stultus, 3 lud

 • sub (s ab. i ak.) pod; ispod, niže; za, kod, pri; odmah pod, prema, odmah za

 • subiectus, 3 koji leži pod čim, susjedni; podložan, izvrgnut

 • subito iznenada, odjednom, brzo

 • subitus, 3 neočekivan, iznenadan, brzo nastao

 • subligaculum, i, n. donje rublje

 • subnecto, 3. nexui, nexum podvezati, pričvrstiti, pridati, privezati

 • substituo, 3. ui, utum staviti pod što, izložiti

 • succurro (subcurro), 3. curri, cursum trčati pod što; podmetnuti se, preuzeti na sebe; doći, pasti na um; priteći u pomoć, pomagati

 • sudarium, ii, n. rubac za brisanje znoja

 • sui gen. sebe; njega

 • Sulla, ae, m. Sula rimsko obiteljsko ime; Lucius Cornelius Lucije Kornelije

 • Sullani, orum, m. Sulini pristaše

 • sum, esse, fui biti (jesam)

 • summus, 3 najgornji, najveći (summus mons vrh brijega); posljednji, krajnji, najveći, najviši, najodličniji

 • sumptuosus, 3 skup; rastrošan

 • superior, ius, gornji, viši; pređašnji, stariji; odličniji, jači

 • supero, 1. dizati se, nadilaziti; biti bolji; pretjecati; ostati; prijeći, prevesti se preko; nadvisiti, nadvladati

 • superus, 3 gornji; (dii) superi bogovi (prema ljudima), nebeski bogovi (prema bogovima pod zemljom)

 • sura, ae, f. list

 • surgo (surrigo), 3. surrexi, surrectum uspraviti, uzdići; dići se, ustati; poći; nastajati

 • suus, 3 svoj, njegov, njezin, njihov

 • Sybaris, is, f. Sibaris, grad u Italiji

 • Syracusa, ae, f. Sirakuza, grad na Siciliji

 • Syria, ae, f. Sirija

T

 • taberna, ae, f. radionica, krčma

 • tablinum, i, n. glavna soba u kući

 • tabularium, ii, n. pismohrana, arhiv

 • tabulatus, 3 popločan; koji ima pod

 • taceo, 2. ui, itum šutjeti, biti tih

 • talis, e, takav, ovakav, onakav

 • tam tako, toliko

 • tamen ipak, opet

 • tandem napokon, napokon ipak, konačno

 • tango, 3. tetigi, tactum taknuti, ticati; graničiti (Rhenum s Rajnom); pogoditi, dirnuti; primiti se, latiti se čega (opus)

 • tantus, 3 tolik, ovolik, tako velik, jak

 • Tarentum, i, n. Tarent, grad u Italiji

 • Tarquinius, ii, m. Tarkvinije, rimsko ime

 • tectum, i, n. krov; strop u sobi; kuća, stan

 • tellus, telluris, f. zemlja; tlo

 • telum, i, n. oružje (za navalu); koplje, strelica; mač, buzdovan

 • temperatus, 3 umjeren, blag; koji se drži prave mjere, miran, razborit

 • templum, -i, n. hram

 • tempus, oris, n. vrijeme, doba; čas; prigodno vrijeme, prilika, pravi čas; sljepoočnica

 • tendo, 3. tetendi, tentum (tensum), napinjati, rastegnuti; pružati (dextram); razapinjati (vela, tj. jedra); odapinjati (sagittam, tj. strelicu); pružati se; težiti za čim, raditi o čemu

 • teneo, 2. tenui, tentum držati, imati; shvaćati, razumjeti; posjedovati, posjesti, držati

 • terra, ae, f. zemlja; terrae motus potres; terra marique na kopnu i na moru; kraj, okolica svijet, zemlja; orbis terrae ili terrarum svijet

 • territus, 3 prestrašen

 • tertius, 3 treći

 • testor, 1. svjedočiti

 • thalamus, i, m. ženska soba, stan; spavaća soba: bračna postelja; brak, ženidba, uopće: soba, odaja, stan

 • Thracia, ae, f. Trakija, pokrajina u Grčkoj

 • Thrasimenus, 3 trazimenski, vezan za jezero u Italiji

 • tibia, ae, f. goljenica

 • timor, oris, m. bojazan, strah

 • toga, ae, f. toga, odijelo za izlazak iz kuće u javnost

 • tolero, 1. podnositi, trpjeti

 • tollo, 3. sustuli, sublatum, dići, podići; dizati u vis; primiti u, uzeti

 • totus, 3 gen. totius, dat. toti, cijeli, čitav; potpun

 • trado, 3. didi, ditum predati, uručiti; povjeriti; izdati; prepustiti; dati se na što, posvetiti se čemu; pripovijedati; predavati

 • traduco (transduco), 3. duxi, ductum, prebaciti, prevesti (preko); premjestiti; provesti, voditi; prevesti

 • Traianus, i, m. Trajan, ime rimskog cara

 • trames, itis, m. prijeki put, staza, stranputica

 • trans, (s ak.) s jedne strane na drugu, preko; onkraj, s onu stranu, za

 • transalpinus, 3 zaalpski, transalpski

 • transgredior, 3. gressus sum prelaziti; pristupiti k; ići preko, proći, prelaziti

 • transilio, 4. lui i livi, — preskočiti, skočiti preko (muros); brzo proći, prohujati

 • trecenti, -ae, -a tri stotine

 • tredecim trinaest

 • tremo, 3. ui, itum drhtati, tresti se, bojati se

 • tres, tria tri

 • tricesimus, 3 trideseti

 • triclinium, ii, n. triklinij, počivaljka u blagovaonici; blagovaonica

 • triginta trideset

 • triquetrus, 3 trokutan, trokutast

 • tristis, e tužan

 • Troianus, Troius, Troicus, 3 trojanski; Trojanac

 • trucido 1. poklati, pobiti, posmicati; uništiti

 • truncus, i, m. trup

 • tu ti

 • tuba, ae, f. truba

 • Tullius, ii, m. Tulije, ime rimskoga roda, npr. Marko Tulije Ciceron

 • tum onda, tada; nato, zatim, nakon toga

 • tunc onda, tada

 • tunica, ae, f. tunika, vuneno donje odijelo

 • turbo, 1. uznemirivati; uzrujati, uzburkati; pomutiti, poremetiti; plašiti

 • Turicum, i, m. Turik, Zürich, Švicarska

 • Turnus, i, m. Turno, rutulski kralj

 • turris, is, f. toranj

 • Tuscus, 3 toskanski

 • tussio, 4. kašljati

 • tussis, is, f. (akuz. tussim, abl. tussi) kašalj

 • tuus, 3 tvoj; svoj

 • Tyrius, 3 tirski; Tyrius, ii, m. stanovnik Tira

U

 • ubi gdje; kako, pošto, kada

 • ubinam, ta gdje? ubinam gentium, gdje u svijetu?

 • ulcus, eris, n. čir, prišt

 • ullus, 3 ikoji, itko, ikakav; (s negacijom) nikoji, nijedan, nitko

 • ultimus, 3 krajnji, posljednji; najviši, najveći, najljući, najniži, najmanji

 • ultio, onis, f. osvećivanje, osveta, kazna

 • ululo, 1. zavijati, urlikati, tužiti, cviljeti

 • umbilicus, i, m. pupak

 • umbo, onis, m. pupak (sredina) štita, štit

 • umerus (humerus), i, m. rame

 • umbra, ae, f. sjena, hlad; mrak, noć; sjena umrloga, duh; opsjena, utvara

 • undecim jedanaest

 • undecimus, 3 jedanaesti

 • unicus, 3 jedini; izvrstan, osobit

 • unus, 3 (gen. unius, dat. uni) jedan, jedini

 • urbs, urbis, f. grad (osob. Rim)

 • uter, utra, utrum koji od obojice; jedan od dvojice

 • uterque, utraque, utrumque i jedan i drugi

 • utor, 3. usus sum upotrijebiti, služiti se, koristiti se čime

 • uxor, oris, f. žena, supruga

V

 • vado, 3. —, — ići, poći; koračati, stupati

 • valde jako, žestoko, vrlo, veoma

 • valeo, 2. ui, iturus krepak, biti jak; biti zdrav; vale (ostaj) zbogom! zdravo!

 • varius, 3 šaren, različit; izmjeničan; nepostojan, prevrtljiv, ćudljiv; varie različito, izmjenično

 • Varvaria, ae, f. Varvarija, lokalitet na Bribirskoj glavici

 • vastus, 3 pust, prazan; opustošen, poharan; golem; neizmjeran, užasan

 • vates, is, m. i f. prorok, vrač, proročica, vračarica; pjesnik

 • veho, 3. vexi, vectum voziti, nositi, vući, donijeti; pas. vehi voziti se, jahati, broditi, letjeti

 • venabulum, i. n. lovno koplje, lovačka sulica

 • venatio, onis, f. lov, hajka; divljač

 • venator, oris, m. lovac

 • vendo, 3. didi, ditum prodati, prodavati

 • Veneralia, ium, n. Veneralije, svetkovine u čast božice Venere

 • venio, 4. veni, ventum doći, dolaziti; vratiti se; dospjeti

 • venter, tris, m. trbuh

 • Venus, eris, f. Venera, božica ljubavi i ljepote, poistovjećena je s grčkom Afroditom

 • Venus, eris, f. Venera, božica ljubavi

 • verbum, i, n. riječ, izraz, glagol

 • vergo, 3. –, – naginjati se, spuštati se, ležati; primicati se; primicati se kraju, naginjati; uliti, usuti

 • vero uistinu, doista, zbilja

 • versor, 1. kretati se, okretati se; općiti s kim; boraviti, nalaziti se; baviti se čim, ticati se čega

 • versus, us, m. red; redak; stih

 • vertex (vortex), icis, m. vir, vrtlog; tjeme; glava; vrh; brežuljak, brdo

 • vertex, icis, m. tjeme

 • Vesta, ae, f. Vesta, božica kućnog ognjišta, doma i obitelji

 • vester, stra, strum vaš (ako je subjekt vos) svoj

 • vestio, 4. odijevati; zaodjenuti čime

 • vestis, is, f. haljina, odijelo, odjeća

 • vestis, is, f. odjeća

 • vetus, eris, ostario, star; nekadašnji, drevni

 • via, ae, f. cesta; v. sacra sveta cesta, glavna ulica u Rimu

 • vicesimus, 3 dvadeseti

 • vicinus, 3 susjedni, okolni, obližnji

 • victor, oris, m. pobjednik

 • victoria, ae, f. pobjeda

 • victus, us, m. živež, hrana; način života, življenje

 • video, 2. vidi, visum vidjeti, opaziti, zagledati, prepoznati; motriti, razmatrati

 • vigilia, ae, f. bdjenje; stražarenje, (noćna) straža; budnost, briga

 • viginti dvadeset

 • villa, ae, f. vila, ladanjska kuća, seosko imanje

 • vinco, 3. vici, victum pobijediti, svladati, nadvladati; nadvisiti, nadići

 • Vindobona, ae, f. Beč, Austrija

 • vinum, i, n. vino

 • vir, viri, m. muž; suprug; čovjek

 • virgo, inis, f. djevica, djevojka; mlada žena

 • virilis, e muški, muževan

 • virtus, utis, f. hrabrost, postojanost, odvažnost; snaga, vrlina, zasluga; pl. junačka djela; krepost

 • virus, i, n. otrovna sluz, otrov

 • vis (ak. vim, abl. vi, pl. vires, ium), f. sila, moć, snaga, jakost; neprijateljska sila, nasilje, navala; moć, pl. vires fizičke sile, snaga; bojne sile, čete

 • vita, ae, f. život, način života

 • vito, 1. kloniti se, bježati od koga; dočekati, suzbiti udarac; uteći

 • vitrum, i, n. staklo; kristal; biljka kojom se modri, sač

 • vivo, 3. vixi, victurus živjeti; trajati, ne propasti, postojati; živjeti o čemu, hraniti se čim;

 • vivus, 3 živ; svjež, trajan, u prirodnom stanju

 • vix jedva, jedva jedvice

 • voco, 1. zvati, dozivati, pozivati

 • voluntas, atis, f. volja, želja, namjera; slobodna volja, revnost, gorljivost

 • voluptas, atis, f. naslada, slast, veselje, uživanje, radost, zabava

 • volvo, 3. volvi, volutum valjati, kotrljati, okretati; razmotati; pas. valjati se, okretati se; razmišljati

 • vos vi

 • vox, vocis, f. glas, ton; riječ, govor, izraz, razgovaranje; zapovijed

 • Vulcanalia, ium, n. Vulkanalije, svetkovine posvećene bogu Vulkanu

 • Vulcānus, i, m. Vulkan, bog vatre i kovačkog umijeća, poistovjećen je s grčkim bogom Hefestom

 • Vulcanus, i, m. Vulkan, rimski bog vatre

 • vulnero (volnero), 1. ranjavati, raniti; uvrijediti, vrijeđati

 • vulnus, eris, n. rana; udarac; gubitak, šteta

 • vultus, us, m. obraz, lice, pogled; izvanje lice, vanjština

 • vulva, ae, f. stidnica

Z

 • Zagrabiensis, e zagrebački, koji pripada Zagrebu