2.2. Pojmovnik latinizama u hrvatskom jeziku

Prethodna jedinica
Sljedeća jedinica

Na početku

Žena na putu uspjeha

Marija je u ranim tridesetima i još kad je kao djevojčica išla u ljekarnu činilo joj se da je to mjesto na kojem se zbivaju čudesne stvari. Gospođe su uvijek imale dobar savjet, a u prostorijama iza pulta događale su se neke tajnovite aktivnosti. Stoga je birajući svoje buduće zanimanje odabrala da će studirati na fakultetu. Pohađala je studij farmacije i postala je magistra, završila specijalizaciju i priprema svoj doktorat. Puno radi i u ljekarni, ali i honorarno na fakultetu. Pomalo je razočarana odnosom prema svojoj struci, ima osjećaj da korisnici apoteke u kojoj radi misle da je ona samo prodavačica lijekova, a sa specijalističkim studijem kliničke farmacije sigurno ima dovoljno znanja da može dati i dobar savjet i pomoći struci.

Promisli, možeš li prepoznati riječi koje potječu iz latinskog jezika?

Latinizmi su posuđenice i usvojenice u hrvatskom jeziku koje potječu iz latinskog jezika. Njihova je uporaba vrlo raširena u svim europskim jezicima, pa tako i u hrvatskom jeziku i zajedno s grecizmima nazivaju se europeizmi ili internacionalizmi. Jezik kojim se danas najčešće služimo u komunikaciji s ljudima drugih nacija, ako ne znamo njihov jezik, jest engleski. Prema svim jezičnim analizama velik dio riječi u engleskom jeziku potječe iz nekih drugih jezika, a od toga najveći dio dolazi iz latinskog ili grčkog jezika. Stoga učenje latinskih riječi i latinizama može znatno pomoći u učenju drugih jezika, osobito kad u tim jezicima pokušavamo nešto pravilno napisati, jer je grafija, bez obzira na izgovor, često sličnija latinskom izvorniku.

Primjerice: engl. nation dolazi od lat. natio ili engl. ambition dolazi od lat. ambitio.

Iz takvih primjera možemo puno naučiti o izgovoru i načinu pisanja ili o postanku takvih usvojenica u engleskome i u drugim jezicima.

Latinski možemo prepoznati u mnogim riječima kojima se koristimo u svakodnevnom životu, kao što su dekoracija, impotencija, kompozicija, memorija, prohibicija i sl. Za te riječi možemo lako naći i odgovarajuće hrvatske zamjene kao ukras, nemoć, skladba, pamćenje, zabrana i sl.

Često prepoznajemo i usvojenice koje su se vrlo dobro prilagodile hrvatskome jeziku i za koje najčešće nemamo zamjenu ili češće upotrebljavamo usvojenicu nego hrvatsku inačicu, kao što su civil, doktor, formula, horor, humus, literatura... Ti se trendovi u uporabi neke riječi i mijenjaju pa ćemo danas češće možda u razgovornom jeziku čuti književnost nego literatura.


Izvor za tumačenje natuknica u ovoj lekciji i modulu je Hrvatski jezični portal.

Hrvatski jezični portal

U sljedećim pojmovnicima (Jezik, Društvo, Pravo, Medicina, Prirodoslovlje) primijetit ćeš dvije vrste zagrada. Oble zagrade tu su kao direktno, nadovezujuće značenje pojma ili pak kao napomena razlike. Uglate zagrade služe za isticanje primjenjivosti značenja pojma, odnosno kako pojam uobičajeno koristimo ili čujemo da se koristi u svakidašnjem životu.

Jezik

Latinizmi u ovoj temi trebali bi biti gotovo svi poznati, jer se upotrebljavaju u svim jezicima, pa i u hrvatskom kao standardni dio jezične terminologije.

U osmosmjerci  pronađi sve padeže u latinskom jeziku.

Pronađene pojmove u osmosmjerci možeš označiti na dva načina.

Strelicom miša klikni na svako slovo traženog pojma ili pojam označi povlačenjem miša preko slova koja tvore traženu riječ.

Nakon što si označio cijeli tražen pojam polja će promijeniti boju i riječ će se pojaviti kao cjelina.

Društvo

Tema društva donosi samo mali dio pojmova koji bi se ovdje mogli navesti. Obuhvaća i riječi koje se mogu čuti u svakodnevnom životu i neke za koje možda nismo više svjesni da potječu iz latinskog jezika.

Pronađi parove latinizama i njima hrvatskih riječi istoga značenja.

Pravo

Pojmovi vezani za pravo ovdje su odabrani nasumično. Moglo bi ih sigurno biti i više. Još više ima izreka i fraza koje se svaki dan koriste u pravnoj terminologiji, stoga je latinski jezik temelj za svaki pravni sustav danas.

Medicina

Iako su pojmovi u medicini većim dijelom zapravo grecizmi, ovdje su odabrani pojmovi koji su isključivo latinskog podrijetla. I ovi grčkoga mogu se naravno svi izreći na latinskom, jer su nastali u vrijeme kad se u medicini upotrebljavao latinski, no neki su pojmovi baš latinskog podrijetla, pa im je ovdje dana prednost.

Prirodoslovlje

Prirodoslovlje koje uključuje pojmove iz matematike, fizike, biologije, kemije, geografije i drugih srodnih znanosti kao tema ovdje donosi samo djelić pojmova koji se u tim disciplinama primjenjuju svaki dan. Bez latinskog prirodne znanosti bile bi bez jezika i mogućnosti komunikacije. Još i danas znanstvenici, kad nečemu trebaju dati ime, posežu za latinskim jezikom.

 Pronađi parove latinizama i hrvatskih riječi istoga značenja.

Već smo spomenuli da neke riječi imaju nekoliko značenja i da se primjenjuju u više područja i disciplina. Primjerice:

AKT

U pravu i društvu znači nešto što je učinjeno; čin, djelo, postupak ili službeni spis, dokument, no u povijesti umjetnosti označuje sliku, crtež ili kip koji prikazuje golo ljudsko tijelo. Ista riječ u kazališnoj terminologiji podrazumijeva dio kazališne predstave, čin.

FUNKCIJA

U kontekstu društva znači položaj u službi; djelatnost, djelovanje, uloga, zadatak ili posebna svrha zbog koje netko ili nešto postoji ili djeluje. U biologiji označuje specifičan rad organa i uopće rad organizma, a u matematici preslikavanje s jednog skupa na drugi, u kojem je svakom elementu prvoga priključen jedinstveni element drugoga skupa. U novije vrijeme ima značenje i u informatici, u kojoj je u nekim računalnim jezicima izraz za rutinu, potprogram.

Takvih riječi ima mnogo i u tim je slučajevima potrebno poznavati misaonu cjelinu kojoj riječ pripada kako bi se odabralo točno značenje riječi.

Pročitaj sljedeći tekst u kojem se riječ akt upotrebljava u različitim značenjima i promisli možeš li bez problema razumjeti tu riječ s obzirom na kontekst.

U prvom aktu predstave koju sam pogledala jučer shvatila sam zašto je na plakatu bio stilizirani akt. Doista je svojim aktom glumica jasno dala do znanja da je zaprimila službeni akt i na njega je odgovarajuće reagirala.

Provjera znanja

Samostalan rad
Procijenite znanje

Sadržaj