Energija i kemijske promjene

Moći ću:
  • povezati promjene s pretvorbom energije unutar sustava
  • analizirati izmjenu energije između sustava i okoline
  • fizičke i kemijske promjene tvari povezati s izmjenom energije između sustava i okoline
  • razviti vještinu grafičkog prikazivanja rezultata
  • razviti sposobnost rješavanja problemskih zadataka
  • formirati znanstveni pristup rješavanju problema
  • objasniti termodinamičke pojmove
  • usporediti toplinu i entalpiju
  • primijeniti matematičke izraze u rješavanju problemskih zadataka.
Kemijske veze i kemijska energija
1.1

Kemijske veze i kemijska energija

Samostalnim izvođenjem pokusa i razvijanjem odgovornosti u radu s kemikalijama naučit ćete da svaka promjena agregacijskog stanja tvari i svaka kemijska reakcija uzrokuju promjenu energijskog stanja. Na temelju multimedijalnih sadržaja moći ćete integrirati sadržaje kemije sa sadržajima fizike. Saznat ćete kako prepoznati različite oblike energije, razlikovati endotermni i egzotermni proces, kao i prepoznati pojmove: okolina, sustav, granica sustava, te razlikovati promjenu energije u sustavu i izmjenu energije između sustava i okoline.

Toplina i toplinski kapacitet
1.2

Toplina i toplinski kapacitet

Uz upotrebu multimedijalnih sadržaja moći ćete objasniti pojmove toplina, toplinski kapacitet, specifični toplinski kapacitet; izračunati izmjenu topline zbog kemijske reakcije te opisati princip rada reakcijskog kalorimetra. Na temelju tih sadržaja kao i interaktivnih zadataka moći ćete integrirati sadržaje kemije sa sadržajima fizike.

Entalpija
1.3

Entalpija

Razumijevanje pojma entalpije put je k razlikovanju standardne molarne entalpije stvaranja i standardne reakcijske entalpije. Pomoću pokusa i multimedijalnih elemenata identificirat ćete pojam entalpije i unutarnje energije, utvrditi promjenu entalpije i entalpiju neke kemijske reakcije, napisati termokemijsku jednadžbu i izračunati reakcijsku entalpiju te skicirati entalpijski dijagram.

Usustavljivanje gradiva o energiji i kemijskim promjenama
1.4

Usustavljivanje gradiva o energiji i kemijskim promjenama

Na različitim zadatcima moći ćete primjenjivati stečena znanja, konceptualno povezivati te naučiti kako znanstveno razmišljati. Saznat ćete kako izračunati reakcijsku entalpiju na temelju promjene entalpije tijekom kemijske reakcije i množine utrošenog reaktanta / nastalog produkta. Entalpijskim dijagramom moći ćete prikazati odnose entalpija reaktanata i produkata te smjer reakcijske promjene, kao i povezati potencijalnu i kinetičku energiju čestica s unutarnjom energijom sustava.