Kiseline, baze i soli

Moći ću:
  • definirati kiseline i baze po Arrheniusu, Brønsted-Lowryju i Lewisu
  • objasniti ulogu pufera u otopinama
  • uspoređivati kiseline, baze i pufere po njihovu sastavu, vrsti i svojstvima
  • kritički razmotriti upotrebu kiselina, baza, oksida i soli te njihov utjecaj na okoliš
  • prirodoznanstveno pristupiti rješavanju problema
  • prepoznati kiseline, baze i soli među različitim kemijskim spojevima
  • odgovorno postupati s nagrizajućim i opasnim tvarima
  • utvrditi sposobnost rješavanja problema
Kiseline
4.1

Kiseline

Na temelju predznanja o prirodi kemijske veze i kritičkim razmatranjem zaključite, a pokusom ispitajte zašto se neki spoj ponaša kao kiselina. S ciljem razvijanja sposobnosti razumijevanja i primjene shematskog i grafičkog prikaza usvojite temeljne pojmove iz kiselina: Arrheniusova, Brønsted-Lowryjeva i Lewisova teorija kiselina i baza, konjugirani parovi kiselina i baza te jakost kiselina i baza (slabe i jake).

Baze
4.2

Baze

Što su to baze, kojih mjera opreza se treba pridržavati u radu sa bazama te njihov utjecaj na okoliš, objašnjava se na temelju eksperimentalnog istraživačkog rada uz primjenu IKT alata. e Ponovite i provjerite svoje znanje rješavanjem različitih tipova zadataka.

Ravnotežna konstanta ionizacije vode i pH-vrijednost
4.3

Ravnotežna konstanta ionizacije vode i pH-vrijednost

Razumijevanje ravnotežnog stanja u otopinama kiselina i baza, temelj su za shvaćanje ionskog produkta vode, Kw. Povezujući znanja iz matematike o logaritamskoj funkciji, obradit će se pH-vrijednost vodenih otopina. Važnost poznavanja koncentracije vodikovih iona u otopini potkrijepit će se primjerima iz svakodnevnoga života.

Soli
4.4

Soli

Predznanje iz osnovne škole o metodama dobivanja soli i važnosti pojedinih soli za svakodnevni život, nadogradite na temelju pokusa i uz primjenu IKT-a. Znanje o kemijskoj ravnoteži u otopinama polazna je točka za razumijevanje djelovanja hidrolize soli, puferskih otopina, a u zasićenim otopinama teško topljivih spojeva, put k razumijevanju produkta topljivosti.

Puferi
4.5

Puferi

Na temelju multimedijalnih sadržaja upoznajte principe djelovanja pufera. Povežite sadržaj ove DOS jedinice sa sadržajima biologije i svakodnevnoga života te istraživačkim radom proučite važnost puferskih sustava za organizam čovjeka.

Usustavljivanje gradiva o otopinama, kiselinama, bazama i solima
4.6

Usustavljivanje gradiva o otopinama, kiselinama, bazama i solima

Primijenite stečeno znanje iz kemije i povežite ga s osnovnim znanjem matematike u izjednačavanju odnosa množina tvari i kemijskom računu.