Procijenite svoje znanje

Brzina i ravnoteža kemijskih reakcija

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

1 Odaberite točan odgovor.

Brzina kemijske reakcije \ce{N2(g) + 3H2(g) -> 2NH3(g)} , iskazana promjenom koncentracije reaktanata i produkata je:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

2 Odaberite točan odgovor.

Dušikov(IV) oksid razlaže se na dušikov(II) oksid i kisik prema navedenoj jednadžbi kemijske reakcije:

\ce{2NO2(g) -> 2NO(g) + O2(g)}

Odaberite točnu tvrdnju.

Netočno
Točno

Povlačenjem elemenata uskladi odgovarajuće parove.

3 Spojite parove premještajući pojmove po stupcima.

Jednadžba razlaganja dušikova(V) oksida na dušikov(IV) oksid i kisik jest:

\ce{2N2O5(g) -> 4NO2(g) + O2(g)}

Povežite točne izraze pojmovima koji su nevedeni u lijevom stupcu.

brzina reakcije u odnosu na reaktant i produkte

v(\ce{NO2}) = \dfrac{\Delta c(\ce{NO2})}{\Delta t}

ili

v(\ce{O2}) = \dfrac{\Delta c(\ce{O2})}{\Delta t}

brzina trošenja reaktanta

v(\ce{N2O5}) = -\dfrac{\Delta c(\ce{N2O5})}{\Delta t}

brzina nastajanja produkata

v = -\dfrac{1}{2}\cdot \frac{\Delta c(\ce{N2O5})}{\Delta t}
= \dfrac{1}{4}\cdot\frac{\Delta c(\ce{NO2})}{\Delta t}
=\dfrac{\Delta c(\ce{O2})}{\Delta t}

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

4 Dopunite rečenicu.

U otopinu klorovodične kiseline množinske koncentracije
2,00 mol dm–3 pri sobnoj je temperaturi dodano 3 g cinka u granulama.

Odredite hoće li se brzina nastajanja vodika, koji nastaje reakcijom, povećavati, smanjivati ili ostati nepromijenjena ako se naprave sljedeće promjene:

(Pojmovi koje možete upisati su: povećava, smanjuje ili ne mijenja se.)

a) Ako zamijenimo 3 g cinka u granulama sa 3 g cinka u prahu brzina reakcije se
.

 

b) Ako zamijenimo 3 g cinka u granulama s 1,5 g cinka u granulama brzina reakcije se
.

 

c) Ako zamijenimo otopinu klorovodične kiseline množinske koncentracije 2,00 mol dm–3 s octenom kiselinom istog volumena i jednake množinske koncentracije brzina reakcije se
.

 

d) Ako se temperatura povisi za 10 °C brzina reakcije se
.
Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

5 Odaberite točan odgovor.

Označite koja će od navedenih kemijskih reakcija imati veću brzinu:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

6 Odaberite točan odgovor.

Koji od sljedećih primjera opisuje homogenu ravnotežu?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

7 Odaberite sve točne odgovore.

Označite u kojim se reakcijama s povećanjem temperature ravnoteža pomiče prema reaktantima.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

8 Odaberite sve točne odgovore.

U kojim od navedenih reakcija tlak utječe na pomak kemijske ravnoteže?

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

9 Dopunite rečenicu.

Za reakciju:

\ce{H2O(g) + CO(g) <=> H2(g) + CO2(g)}\quad \Delta_{\textrm{r}}H^{\circ} > 0 ,

odredite hoće li koncentracija vodika u ravnoteži biti veća, manja ili će ostati ista ako se:

a) poveća koncentracija vodene pare;

 

b) smanji koncentracija ugljikova monoksida;

 

c) ukloni nešto ugljikova dioksida;

 

d) plinska smjesa zagrijava;

 

e) poveća tlak reakcijske smjese;

 

f) ako se smanji volumen reakcijske smjese;
Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

10 Odaberite točan odgovor.

Reakciju ugljikova(II) oksida s kisikom prikazuje jednadžba:

\ce{2CO(g) + O2(g) <=> 2CO2(g)}\quad \Delta_{\textrm{r}}H^{\circ} = -\pu{565 kJ mol-1}

Pri kojim uvjetima će koncentracija ugljikova(IV) oksida biti najveća?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Procijenite svoje znanje

Brzina i ravnoteža kemijskih reakcija

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

1 Odaberite točan odgovor.

Brzina (v) kemijske reakcije \ce{N2(g) + 3H2(g) -> 2NH3(g)} , iskazana promjenom koncentracijec) reaktanata i produkata je:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

2 Odaberite točan odgovor.

Dušikov (IV) oksid (NO2) razlaže se na dušikov (II) oksid (NO) i kisik (O2) prema navedenoj jednadžbi kemijske reakcije:

\ce{2NO2(g) -> 2NO(g) + O2(g)}

Odaberite točnu tvrdnju.

Netočno
Točno

Povlačenjem elemenata uskladi odgovarajuće parove.

3 Spojite parove premještajući pojmove po stupcima.

Jednadžba razlaganja dušikova (V) oksida (N2O5) na dušikov(IV) oksid (NO2) i kisik (O2) jest:

\ce{2N2O5(g) -> 4NO2(g) + O2(g)}

Povežite točne izraze pojmovima koji su nevedeni u lijevom stupcu.

brzina reakcije u odnosu na reaktant i produkte

v = -\dfrac{1}{2}\cdot \frac{\Delta c(\ce{N2O5})}{\Delta t} =
= \dfrac{1}{4}\cdot\frac{\Delta c(\ce{NO2})}{\Delta t} =
=\dfrac{\Delta c(\ce{O2})}{\Delta t}

brzina trošenja reaktanta

v(\ce{NO2}) = \dfrac{\Delta c(\ce{NO2})}{\Delta t}

ili

v(\ce{O2}) = \dfrac{\Delta c(\ce{O2})}{\Delta t}

brzina nastajanja produkata

v(\ce{N2O5}) = -\dfrac{\Delta c(\ce{N2O5})}{\Delta t}

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

4 Dopunite rečenicu.

U otopinu klorovodične kiseline (HCl) množinske koncentracije (c) 2,00 mol dm–3 pri sobnoj je temperaturi dodano 3 g (m) cinka (Zn) u granulama.

Odredite hoće li se brzina (v) nastajanja vodika (H2), koji nastaje reakcijom:

  • povećavati (>),
  • smanjivati (<) ili
  • ostati nepromijenjena (=) ako se naprave sljedeće promjene:

(Pojmovi koje možete upisati su: povećava, smanjuje ili ne mijenja se.)

a) Ako zamijenimo3 g (m) cinka (Zn) u granulama sa 3 g (m) cinka (Zn) u prahu brzina (v) reakcije se
.

 

b)Ako zamijenimo3 g (m) cinka (Zn) u granulama sa 1,5 g (m) cinka (Zn) u granulama brzina (v) reakcije se
.

 

c) Ako zamijenimo otopinu klorovodične kiseline (HCl) množinske koncentracije (c) 2,00 mol dm–3 s octenom kiselinom (CH3COOH) istog (=) volumena (V) i jednake (=) množinske koncentracije (c) brzina (v) reakcije se
.

 

d) Ako se temperatura (t) povisi za 10 °C brzina (v) reakcije se
.
Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

5 Odaberite točan odgovor.

Označite koja će od navedenih kemijskih reakcija imati veću (>) brzinu (v):

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

6 Odaberite točan odgovor.

Koji od sljedećih primjera opisuje homogenu ravnotežu?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

7 Odaberite sve točne odgovore.

Označite u kojim se reakcijama s povećanjem (>) temperature (t) ravnoteža pomiče prema reaktantima.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

8 Odaberite sve točne odgovore.

U kojim od navedenih reakcija tlak (p) utječe na pomak kemijske ravnoteže?

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

9 Dopunite rečenicu.

Za reakciju:

\ce{H2O(g) + CO(g) <=> H2(g) + CO2(g)}\quad \Delta_{\textrm{r}}H^{\circ} > 0 ,

odredite hoće li koncentracija vodika (H2) u ravnoteži biti veća (>), manja (<) ili će ostati ista (=) ako se:

a) poveća (>) koncentracija vodene pare (H2O, g);

 

b) smanji (<) koncentracija ugljikova monoksida (CO);

 

c) ukloni nešto ugljikova dioksida (CO2) ;

 

d) plinska smjesa zagrijava;

 

e) poveća (>) tlak (p) reakcijske smjese;

 

f) ako se smanji (<) volumen (V) reakcijske smjese;
Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

10 Odaberite točan odgovor.

Reakciju ugljikova (II) oksida (CO) s kisikom (O2) prikazuje jednadžba:

\ce{2CO(g) + O2(g) <=> 2CO2(g)}\quad \Delta_{\textrm{r}}H^{\circ} = -\pu{565 kJ mol-1}

Pri kojim uvjetima će koncentracija (c) ugljikova(IV) oksida (CO2) biti najveća?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?