x
Učitavanje

2.9 Značenjski odnosi među leksemima

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Kada smo govorili o jednoznačnosti i višeznačnosti leksema, rekli smo kako je priroda jezičnoga znaka dvodijelna – jezični se znak sastoji od izraza i sadržaja.

Jezični se znak najčešće izražava jednim leksemom: majka, otac, pjesma, slovo, jezik, ali postoje i jezični znakovi koji se sastoje od više leksema: hvala lijepa, dobar dan, lijep pozdrav, medeni mjesec, izgubiti nadu, izraziti duboku zabrinutost upustiti se u nadmudrivanje... Svaki navedeni jezični znak označuje pojam ili predmet u izvanjezičnoj zbilji.

JEZIČNI ZNAK

IZRAZ (označitelj)

 • niz glasova (fonema) u govoru: /g/l/a/s/
 • niz slova (grafema) u pismu: g+l+a+s

SADRŽAJ (označeno)

 • 'zvuk koji nastaje radom govornih organa u grlu'
 • 'jez. najmanji govorni odsječak na koji se riječi mogu rastaviti'
 • 'odluka koju pojedinac donosi na izborima [dati ~ komu]'
 • 'ono što se komu prenosi ili šalje kao obavijest [Stigao je ~ o njima.; O njemu ni glasa.]'

Prisjetimo se da pojmom leksem označujemo riječ i sve oblike te riječi koji se u jeziku mogu pojaviti. Leksemi se u jezikoslovlju pišu velikim tiskanim slovima. Leksem GLAS podrazumijeva ukupnost oblika koje ima riječ glas, odnosno tu imenicu u jednini i množini (glas i glasovi) i u svim padežima (glas, glasa, glasu...; glasovi, glasova, glasovima...).

Jedan leksem može imati jedno ili više značenja, dakle može biti jednoznačan ili višeznačan. Na primjer leksem GLAS osim svoga osnovnog značenja, u jezikoslovlju znači i 'najmanji govorni odsječak na koji se riječi mogu rastaviti' , a ima i druga značenja koja smo naveli u prethodnoj slici. Leksem se GLAS može naći i u većem broju frazema, na primjer u frazemu biti na dobru glasu, tj. 'biti poznat po dobru, uživati ugled, biti cijenjen (poštovan)' ili u frazemu ne dati glasa od sebe u značenju 'ne progovoriti ni riječi, ne javiti se, ne dati vijesti o sebi '.

U ovoj ćemo jedinici govoriti o značenjskim odnosima između dvaju ili više leksema. To su sinonimija, homonimija, antonimija, hiperonimija i hiponimija koje nastaju iz odnosa između izraza i sadržaja leksema.

ZNAČENJSKI ODNOS MEĐU RIJEČIMA SINONIMIJA

Sinonimi su leksemi istoga ili sličnoga značenja, a različitih izraza.

(odnos istosti ili sličnosti značenja, a različitosti izraza)

kompjutor – računalo (sinonimski par)

rajčica – paradajz – pomidor – poma (sinonimski niz)

HOMONIMIJA

Homonimi su leksemi različitoga značenja, ali istoga izraza.

(odnos različitosti značenja, a istosti izraza, tj. isto pisanje i isti naglasak)

lȁk (lagan) – lȁk (premaz)

Homofoni (istozvučnice) su leksemi različita značenja koji se isto izgovaraju, ali različito pišu: vȉšnja (voćka) i Vȉšnja (žensko ime).

Homografi (istopisnice) su leksemi različita značenja koji se različito izgovaraju, ali isto pišu: lȕk (biljka) i lûk (vrsta oružja).

ANTONIMIJA

Antonimi su leksemi suprotnih značenja.

(odnos suprotnosti značenja i različitosti izraza)

ulaz – izlaz (antonimski par)

HIPERONIMIJA/HIPONIMIJA

Hiperonim (nadređenica) je leksem koji ima značenjski šire značenje od ostalih riječi, tj. obuhvaća značenja svojih podređenih pojmova.

Hiponim (podređenica) je leksem koji ima uže značenje od nadređene riječi/pojma.

(odnos širega i užega značenja)

voće (hiperonim / nadređenica) jagoda naranča (kohiponimi / supodređenice)

Leksikologija; Leksička semantika

Grana jezikoslovlja koja proučava i opisuje leksik, tj. lekseme i odnose među njima, naziva se leksikologija.

Leksička semantika znanstvena je disciplina koja tumači prirodu leksema, značenja leksema (osnovno i preneseno) i odnose među njima, poput sinonimije, homonimije, antonimije, kao i hiperonimije i hiponimije.

Sinonimija

Želite li se u svojim pisanim radovima ili prijevodima poslužiti što točnijim izrazom, dobro će vam doći rječnik sinonima. Više o sinonimima saznajte u nastavku.

Sinonimi; Istoznačnice; Sinonimija

Sinonimi ili istoznačnice leksemi su koji imaju različite izraze (označitelje), a iste ili slične sadržaje (označeno). Značenjski odnos između dvaju ili više leksema koji imaju različite izraze i iste ili slične sadržaje naziva se sinonimija.

Potpuni sinonim; Apsolutnim sinonim

Kada riječi imaju istu priopćajnu i komunikacijsku i uporabnu vrijednost, odnosno kada se podudaraju i u denotativnome i u konotativnome značenju, riječ je o potpunim ili apsolutnim sinonimima.

Apsolutni su sinonimi u jeziku vrlo rijetki, zato što se riječi najčešće podudaraju u denotativnome značenju (odnose se na isti pojam/predmet izvanjezične zbilje), ali se bez obzira na to ne mogu upotrijebiti u istoj govornoj situaciji. Na primjer posuđenice poput riječi kompjuter i apoteka imaju svoj sinonimski par u riječima računalo i ljekarna, ali se prednost uvijek daje riječima hrvatskoga podrijetla, pa riječi kompjuter i apoteka nemaju svoju funkciju u hrvatskome jeziku.

Primjer 1.

Primjerice, pjesnik će za djevojku reći da je djeva bajna, jezikom mladih bi se reklo da je pravi komad, a ako ne želimo prenositi dodatne obavijesti, nego se neutralno izraziti standardnim jezikom, reći ćemo za nju da je lijepa djevojka.

Isto se tako prema stilskoj vrijednosti razlikuju sinonimi stijeg, barjak i zastava i još mnogi drugi u hrvatskome jeziku.

Svi ljudski jezici neprestano žele uskladiti broj riječi kojima se izriču različiti sadržaji, a osobito broj riječi kojima se izriče isti sadržaj, jer ljudima je prirođeno da teže za manjim naporom, pa tako i za manjim naporom u komunikaciji. Jezik prati životne potrebe ljudi, odnosno ljudima su potrebne one riječi kojima bi komunicirali o onome što ih okružuje. Nije im potreban veći broj riječi da bi izrekli u istoj komunikacijskoj situaciji isti sadržaj. Na primjer sinonimi poput riječi rajčica – paradajz – pomidora imaju svoju funkciju u jeziku jer pripadaju različitim mjesnim govorima, odnosno različitim dijalektima i narječjima, a riječ rajčica je iz štokavskoga narječja preuzeta i u hrvatski standardni jezik, pa će se upotrebljavati i u javnoj, službenoj komunikaciji.

Zadatak 1.

Prisjetite se razgovora između Nike i Maje u prvoj jedinici modula Hrvatski jezik danas kada Maja u žargonu mladih kaže: „Lik me sino, totalni ignore. Ne ferma me dva posto...”

Kojim biste riječima tu informaciju prenijeli nekoj starijoj osobi koja se ne služi žargonom mladih?

Zadatak 2.

Promotrite ovaj dio novinske vijesti i u njemu pronađite dva leksema koja imaju različit izraz, a isto značenje.

„Hrvatska ima trajnih problema sa svojim brodogradilištima. Financijski se taj problem samo u ovoj godini mjeri s četrnaest milijardi kuna, kolika su državna jamstva škverovima, od kojih bi na naplatu moglo doći dvije do tri milijarde kuna.”

U sinonimične odnose mogu ulaziti riječi koje ne pripadaju uvijek istome podsustavu, poput posuđenica, arhaizama, dijalektizama, žargonizama, kolokvijalizama, vulgarizama. Isto tako sinonimiju mogu tvoriti prostorno, vremenski, stilski i socijalno obilježeni leksemi u tekstu.

U primjeru iz novinske vijesti možemo primijetiti da sinonimski par čine riječi od kojih jedna pripada hrvatskome standardnom jeziku (brodogradilište), a druga dijalektu (škver).

U hrvatskome jeziku postoje mnoge riječi koje su sinonimi. Češće se ti sinonimi u svojim značenjima podudaraju samo u jednom dijelu, priopćajnome, komunikacijskome ili u uporabnoj vrijednosti, odnosno najčešće se podudaraju u denotativnom značenju (odnose se na isti pojam/predmet izvanjezične zbilje), ali se bez obzira na to ne mogu upotrijebiti u istoj govornoj situaciji. Najčešće jednoj od tih riječi standardni jezik daje prednost, a može se dogoditi i da obje pripadaju hrvatskome standardnome jeziku, ali da im se značenja ne podudaraju u svim slučajevima. Takve su na primjer riječi dar i poklon.

Zadatak 3.

Poslušajte sljedeći jezični savjet o riječima dar i poklon te saznajte u kojim se dijelovima značenja te dvije riječi razlikuju.

Istražimo

Kako bismo znali u komunikaciji upotrijebiti riječi u njihovim pravilnim značenjima, možemo se poslužiti rječnikom hrvatskoga jezika i enciklopedijom.

Pogledajte kako je na Hrvatskome jezičnom portalu opisana riječ ljubav, a kako je opisana u natuknici Hrvatske enciklopedije Leksikografskoga zavoda Miroslava Krleže. Sastavi kratke bilješke o tome u čemu se ta dva opisa razlikuju.

Homonimija

Zanimljiva je jezična pojava svakako i podudarnost izraza koji imaju različita značenja. Promotrite u nastavku na koje načine nastaje homonimija.

Homonimi

Homonimi su leksemi istoga izraza, ali različitoga značenja (odnos istosti izraza, tj. isto pisanje i isti naglasak, a različitosti značenja).

NASTAJANJE HOMONIMIJE PRIMJERI
povijesno uvjetovane glasovne promjene  bȉti (postojati) i bȉti (tući)
tvorbeni postupci istúpiti (iz+stupiti) i istúpiti (iz+tupiti)
udaljavanje značenja višeznačnica kòsa (vlasi), kòsa (alatka) i kòsa (padina)
posuđivanje iz stranih jezika pȁša (ispaša) i pȁša (osmanska titula)

Polisemija; Višeznačnost

Polisemija (višeznačnost) je pojava da jedan leksem ima dva ili više značenja.

S obzirom na to da takav leksem ima dva ili više značenja, primateljima u određivanju njegova točnoga značenja pomažu jezični i izvanjezični kontekst.

Primjer polisemije
Dva mladića razgovaraju i prvi kaže drugom

Polisemija (višeznačnost) češća je pojava u jeziku od homonimije.

Antonimija

Vjerojatno su vam poznate riječi hrvatskoga jezika s prefiksom anti- (npr. antiratni, antipatičan) gdje taj prefiks označuje suprotnost. U nastavku saznajte što znači antonimija.

Antonimi

Antonimi su leksemi suprotstavljeni kojom svojom značenjskom sastavnicom. 

Primjer antonimije
Antonimija - crna olovka na bijeloj pozadini i bijela na crnoj.

Antonimi mogu nastati među leksemima kada oni izražavaju

 • vremenske odnose
  danas – sutra
 • prostorne odnose
  bliže – dalje
 • kakvoću
  slatko slano
 • količinu
  puno – malo
Primjer antonimije
Antonimija - s lijeve strane je urbana sredina s tvornicom i cestom dok je s desne netaknuta priroda s bujnim zeleniom i planinom u pozadini.

Podjela antonima

Antonimi se mogu dijeliti s obzirom na različite kriterije. 

1. Prema vrsti riječi imenički: selo – grad
pridjevski: star – mlad
glagolski: ulaziti – izlaziti
priložni: brzo – sporo
prijedložni: ispred – iza
2. Prema tvorbenoj strukturi netvorbeni: istina – laž
tvorbeni: zabavan – nezabavan
3. Prema broju članova antonimnog niza dvočlani: lijep – ružan
tročlani: gornji – srednji – donji
četveročlani: leden – hladan – mlak – topao – vruć
4. Prema mogućnosti stupnjevanja i postojanja međučlanova komplementarni – svojstva jednoga nisu sadržana u svojstvu drugoga, oni se ne mogu stupnjevati i ne mogu imati srednjih članova: živ – mrtav
stupnjeviti ili kontrarni – mogu se stupnjevati i mogu imati srednje članove: lijevi – srednji – desni.

Stilske figure utemeljene na suprotnosti

Antiteza

Antiteza (grč. anti- = protiv, thesis = položaj) stilska je figura koja se zasniva na opreci, odnosno suprotnosti. Dva se suprotna pojma stavljaju jedan uz drugi, da bi se naglasio kontrast.

Kutak za znatiželjne

Posebna su vrsta antiteze slavenska antiteza i oksimoron.

Slavenska antiteza Oksimoron
- sastoji od pitanja, igra pogađanja odgovora i odgovora - nastaje spajanjem značenjski nespojivih pojmova
- početak narodne pjesme Hasanaginice

Što se b’jeli u gori zelenoj?
Al’ su sn’jezi, al’ su labudovi?
Da su snj’ezi, već bi okopnuli,
labudovi, već bi poletjeli;
nit’ su sn’jezi, nit’ su labudovi,
nego šator age Hasan-age...
- javna tajna, živi mrtvac, originalna kopija, siguran rizik, virtualna stvarnost

Zanimljivost

Antonimski odnosi postoje u svemu što nas okružuje. Tako antonimske parove možemo pronaći u imenima mjesta, gradskih četvrti, planina, prijevoja, zviježđa, blagdana, u stručnom i znanstvenom nazivlju itd.

Mjesta Rašćane Gornje – Donje Rašćane, Gornja Bistra – Donja Bistra, Veli Godinj – Mali Godinj, Veliki Lošinj – Mali Lošinj, Starigrad – Novigrad, Veli Iž – Mali Iž
Gradska četvrt Gornji grad – Donji grad, Gornja Dubrava – Donja Dubrava
Planine Velika Kapela – Mala Kapela
Prijevoji Veliki Alan – Mali Alan
Zviježđe Velika kola – Mala kola, Veliki medvjed – Mali medvjed
Blagdani Velika Gospa – Mala Gospa
Stručni pojmovi analiza – sinteza, prefiks – sufiks, uvod – zaključak, sinkronija – dijakronija, veliko slovo – malo slovo

Istražimo

Potražite na karti Republike Hrvatske otok Lošinj. Istražite koje je mjesto na otoku veće – Veli Lošinj ili Mali Lošinj? Više o Lošinju možete pročitati i na službenoj mrežnoj stranici grada Maloga Lošinja.

Apoksiomen
Kip grčkog atleta Apoksiomena pronađen 1996. kraj Lošinja.

Kutak za znatiželjne

Poslušajte zanimljivosti vezane uz nastanak otoka Cresa i otoka Lošinja te o pronalasku antičke statue Apoksiomena.

TRANSKRIPT

Cresko-lošinjsko otočje zvalo se u antičko doba zajedničkim imenom Apsyrtides. Ime je vezano uz legendu o mitskom junaku Apsyrtu. Otoci Cres i Lošinj su u svojoj davnoj prošlosti činili cjelinu, ali su zbog potreba trgovine i Jantarskog puta razdvojeni umjetno prokopanim kanalom kod Osora.

U podmorju Orijula, otočića nedaleko od otoka Lošinja, 1996. godine pronađena je antička statua Apoksiomen, kip grčkog atleta neprocjenjive vrijednosti. Pretpostavlja se kako je statua bačena u more za vrijeme oluje u kojoj je predstavljala dodatni teret brodu na putovanju prema sjevernom Jadranu ili Italiji. Apoksiomen je izložen u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju.

Hiperonimija i hiponimija

Znate li što znači riječ hijerarhija? Potražite njezino tumačenje, a zatim saznajte kako se odnosi nadređenosti i podređenosti ostvaruju među leksemima.

Hiperonimija/hiponimija odnos između dvaju leksema od kojih jedan ima šire značenje (hiperonim ili značenjska nadređenica), a drugi je značenjski uži i dodatno određuje značenje prvoga leksema (hiponim ili značenjska podređenica).

Hiperonim; Nadređenica; Hiponim; Podređenica; Kohiponim; Supodređenica

Hiperonim (nadređenica) je riječ koja ima šire značenje od ostalih riječi, tj. obuhvaća značenja svojih podređenih pojmova.

Hiponim (podređenica) je riječ koja ima uže značenje od nadređene riječi/pojma.

Kohiponimi (supodređenice) su dva hiponima (podređenice) ili više njih koji imaju isti hiperonim (nadređenicu).

Promotrite primjere.

boja (hiperonim / nadređenica)
crvena bijela plava žuta (kohiponimi / supodređenice)
voće (hiperonim / nadređenica)
breskva jagoda naranča banana (kohiponimi / supodređenice)
nastavni predmet (hiperonim / nadređenica)
Hrvatski jezik Matematika Tjelesna i zdravstvena kultura Glazbena umjetnost (kohiponimi / supodređenice)

Prisjetite se jednoga hiperonima, hiponima toga hiperonima i nekoliko njegovih kohiponima te s pomoću njih napišite jedan subjektivan opis. Možete se poslužiti i jednim od ponuđenih primjera.

Zadatak 4.

Promotrite ovaj dio novinske vijesti i u njemu pronađite riječi koje tvore hiperonimijsko-hiponimijski-kohiponimijski odnos:

„Razbojnik je u banku upao maskiran fantomkom i naoružan pištoljem i nožem. Policajac ga je u sekundi razoružao zaprijetivši mu oružjem.”

Frazemska sinonimija, homonimija i antonimija

Zadatak 5.

Sinonimija se može pronaći i među frazemima.

Promotrite frazeme koji imaju isto značenje, odnosno frazemski su sinonimi (istoznačnice):

 • tanak kao čačkalica, sama kost i koža – suh kao bakalar
 • gladiti bradu – trljati ruke
 • izvući čitavu kožu – iznijeti živu glavu.

Frazemi mogu tvoriti i homonime, odnosno mogu biti višeznačni.

Frazem bog bogova može značiti

 • 'utjecajan čovjek' (On je bio bog bogova.)
 • 'izvrsno' (Na izletu nam je bilo bog bogova.).

Frazemi mogu tvoriti i antonime.

Frazemi živjeti na kruhu i vodi u značenju 'oskudno, siromašno' tvori s frazemom živjeti kao bubreg u loju koji znači 'živjeti u izobilju' antonimski par.

Antonimski par tvore i frazemi spor kao puž i brz kao zec.

Razvrstajte zadane riječi/skupove riječi prema značenjskom odnosu koji postoji među njima.

pas: jazavčar – pudlica

Homonimi

Sinonimi

Antonimi

Hiperonimi i hiponimi

null
null

Izradi vježbu

IGRA – hiperonimi/hiponimi

Ovu igru možete odigrati sa svojim prijateljima ili možete predložiti da se igra u razredu. Nastavnik/nastavnica ili jedan učenik/učenica napiše riječ/pojam na ploču koja je hiperonim (nadređenica), na primjer to može biti riječ/pojam hrana, Republika Hrvatska, drama, biljke, cvijeće, životinje, informatika, prijevozna sredstva i sl. Ostali učenici imaju pet minuta da na papir napišu što više hiponima (podređenica). Nakon toga prvi učenik navede, na primjer, jedno jelo. Sljedeći mora navesti jelo koje počinje slovom kojim završava prvo jelo. Treći učenik navodi jelo koje počinje slovom kojim završava jelo koje je naveo drugi učenik itd. Ako učenik pogriješi, isključen je iz igre.

Zanimljivost

Želite li znati više o značenju pojedinih riječi hrvatskoga jezika i o njihovoj pravilnoj uporabi posjetite mrežnu stranicu Jezičnoga savjetnika Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Informacije o značenju riječi u hrvatskome jeziku, oblicima u kojima se pojavljuje i njezinu postanku možete pronaći u Školskome rječniku hrvatskoga jezika.

...i na kraju

U ovoj smo jedinici vidjeli kako jezične pojave poput sinonimije, homonimije i antonimije nastaju zato što među leksemima dolazi do različitih odnosa između njihovih izraza i značenja. Naučili smo prepoznati sinonime, homonime i antonime u govorenome i pisanome tekstu. Spoznali smo hiperonimiju i hiponimiju, tj. hijerarhijske odnose među riječima s obzirom na to imaju li šire ili uže značenje i osvijestili smo njihovu uporabu u vlastitome tekstu.

Povratak na vrh