x
Učitavanje

2.12 Aktivnosti za samostalno učenje

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Kako biste proces učenja vlastitim sposobnostima i talentima učinili još zanimljivijim, pripremili smo vam aktivnosti za samostalan rad.

Istražujemo vijesti

Zadatak 1.

Naučili smo da se rečenica može promatrati kao komunikacijska jedinica i da u komunikaciji ona dobiva svoj smisao. U komunikaciji možemo uočiti obavijesno ustrojstvo iskaza koje se sastoji od teme (onoga što nam je u iskazu poznato) i reme (nove obavijesti u iskazu). Naveli smo primjer: Što je Ana jučer poslije večere radila? Ana je jučer poslije večere čitala knjigu. U odnosu na prvi iskaz, onaj u obliku pitanja, u drugom iskazu, odgovoru, možemo odrediti temu: Ana je jučer poslije večere i remu: čitala knjigu.

U nekim dnevnim novinama ili na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije pronađi jednu današnju vijest i u njezinim rečenicama označi temu (ono što ti je poznato) i remu (ono što ti je nova informacija).

Analitički jezici

Korelacija

Jezici se po broju morfema i oblika (primjerice, padeža) prosječnih riječi dijele na dvije skupine:

 • sintetičke jezike – jezici u kojima prosječna riječ sadrži veći broj morfema; npr. sanskrt, grčki, latinski, hrvatski
 • analitičke jezike – jezici u kojima se prosječna riječ sastoji samo od jednoga morfema ili od malenoga broja morfema; npr. kineski, vijetnamski i suvremeni engleski jezik.

U sintetičkim jezicima subjekt od objekta, između ostaloga, razlikujemo po padežu:

N Ak. S
O O (Ak.)
S (N)
Krešimir voli Mariju = Krešimir voli Mariju. = Mariju voli Krešimir.

Istražite na koji se način u analitičkim jezicima (koji imaju malo padeža ili ih uopće nemaju) razlikuju subjekt i objekt.

Poster o tipovima sročnosti

Izradi vježbu

Samostalno ili sa svojim prijateljima iz razreda izradite poster u kojem ćete prikazati sve tipove sročnosti subjekta i predikata. Svaki tip sročnosti oprimjerite rečenicama koje ste pronašli u svome udžbeniku, zabilježili ih na nastavi, pročitali na mrežnim stranicama, novinama ili u lektiri.

Prilikom izrade postera koristite se Microsoft Publisherom, Microsoft PowerPointom ili  nekim od besplatnih programa za izradu postera.

Povedite računa o ovim najvažnijim obilježjima postera:

 1. GLAVNE SASTAVNICE 
  Poster treba biti sastavljen od ovih dijelova: naslova, sažetka, uvoda, metode/metoda, rezultata, zaključaka i literature. Navedite, najbolje ispod naslova, sva imena i prezimena autora i naziv škole te mjesto u kojem se nalazi. U sažetku iznesite što ste i kako istraživali i iznesite rezultate toga istraživanja. U uvodu naglasite pitanja koja su postavljena u istraživanju i osnovne istraživačke metode i postupke. U iznošenju rezultata primijenite grafičke prikaze (tablice, grafikone, slike). Zaključak neka vam bude kratak i jasan. U njemu objasnite zašto je tema o kojoj govorite važna. I na kraju navedite izvore kojima ste se služili i koje bi netko tko želi više znati o temi mogao potražiti. 
 2. ČITLJIVOST
  Naslov postera treba biti istaknut te čitljiv najmanje s 2 metra udaljenosti. Podnaslov i tekst moraju biti čitljivi najmanje s 1,5 metar udaljenosti. U tekstu treba izbjegavati različite tipove slova i sjenčanje.
 3. PREGLEDNOST
  Tema postera treba biti prikazana jasno, u logičnome slijedu i sa što manje teksta.
 4. LIJEP IZGLED
  Kompozicija postera treba biti pregledna i s pravilnim rasporedom elemenata plakata (teksta i slika).

Odnosi među riječima

Zadatak 2.

Istražite tradicionalna jela kraja u kojem živite. Zapišite dva recepta i iz njih izdvojite primjere hiperonima i hiponima, sinonima, antonima, homonima.

Istražujemo sinonime u rječnicima

Zadatak 3.

U Velikom rječniku hrvatskoga standardnog jezika pronađite četiri primjera sinonimskih parova i četiri primjera sinonimskih nizova. Želite li istraživati samo sinonime, potražite Rječnik sinonima hrvatskoga jezika (Ljiljana Šarić i Wiebke Wittschen). 

Vatra, oganj ili plamen?

Kutak za znatiželjne

Koristeći se kolokacijama na mrežnoj stranici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, usporedite značenja leksema VATRA, OGANJ, PLAMEN iz konteksta u kojima se javljaju, odnosno u dijelovima tekstova koji su navedeni kao primjeri za te riječi. Zaključite u kakvom su leksičko-semantičkome odnosu ti leksemi.

Istražujemo značenja riječi

Korelacija

Obratite pozornost na jezik različitih (elektroničkih i tiskanih) medija i poruke koje odašilju. Pokušajte popisati što veći broj riječi kojima se koriste u njihovu izvedenom, denotativnom značenju.

Izdvojene lekseme zabilježite u obliku leksikografskoga članka, dopunjujući im značenja koja uočavate te oblikujte rječnik najčešćih medijskih izraza i frazema.

Slično napravite i s vlastitim leksikom te leksikom svoj vršnjaka – proučite poruke koje izmjenjujete na društvenim mrežama te izdvojite što više riječi koje se upotrebljavaju u metaforičnom ili metonimijskom značenju.

Istražujemo prvi hrvatski rječnik

Praktična vježba

Provedite istraživanje Vrančićeva rječnika uz pomoć sljedećega popisa riječi. Riječi su zapisane u obliku kako ih nalazimo u Vrančićevu rječniku, a u zagradama je naveden današnji način bilježenja.

Iz Rječnika pet najuglednijih europskih jezika

LATINE
latinski
ITALICE
talijanski
GERMANICE
njemački
DALMATICE
hrvatski
UNGARICE
mađarski
Abies Abete Ein Thannbaum Yela (jela) Fenyő-fa
Aestas Esta Sommer Lito (ljeto) Nyar
Agnus Agnello Ein Lamb Yanyacz (janjac) Barany
Ales Ucello Ein Vogel Pticza (ptica) Madar
Artifex Maestro Ein Kinstler Mestar (majstor) Mester
Beta Bieta Mang Blitva Parey
Caemantarius Murator Maurer Kamenar (zidar) Keü-mives
Carpentarius Legnarolo Ein Wagner Drivodilya (drvodjelja) Kerek-yarto
Coquus Cuoco Koch Kuhacs (kihar) Szakach
Denarius Denaro Ein Pfening Pinez (novac) Penz
Domus Casa Hauß Kuchya (kuća) Haz
Fortuna Fortuna Gluck Szrichya (sreća) Szerenche
Histrio Comediante Comedispiler Glumacz (glumac) Alakos
Institor Fattore Kramer Targovacz (trgovac) Kalmar

Pokušajte uz pomoć tablice riječi riješiti sljedeće zadatke.

1. Način zapisivanja riječi u Vrančićevu rječniku nije jednak današnjem načinu zapisivanja. Usporedite način zapisivanja riječi i izdvojite pet riječi čiji se zapis najviše razlikuje od današnjega. Koja slova Vrančić zapisuje drukčije?

2. Potražite obilježja čakavskoga narječja i ikavskoga govora te navedite tri riječi s tim obilježjima.

3. Izdvojite iz Vrančićeva rječnika nekoliko riječi koje danas ne postoje u suvremenome hrvatskom jeziku i zamijenjene su drugim izrazima.

4. Iz popisa izdvojite latinske riječi koje su slične engleskim riječima koje poznajete. Što zaključujete?

5. Usporedite Vrančićev rječnik s bilo kojim rječnikom današnjice (višejezičnim rječnikom, njemačko-hrvatskim rječnikom, rječnikom stranih riječi). Što primjećujete u načinu pisanja? Kojim slovom završava Vrančićev rječnik, a kojim današnji rječnici?

...i na kraju

Samostalno učenje vrijeme je za kreativnost i kritičko promišljanje. Vjerujemo da ste odabrane aktivnosti uspješno odradili i saznali više o hrvatskom jeziku.

Povratak na vrh