x
Učitavanje

9.6 Oplošje piramide

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

London
The Shard

Prepoznajete li grad sa slike?

Ovo je pogled s Temze na dio Londona u kojem se ističe prekrasna piramida. Izgrađena je 2012. godine, kao vertikalni grad. Naziva se The Shard. Trenutačno je to najviša zgrada u Velikoj Britaniji, s visinom od gotovo 310 metara. Izgrađena je na području oblika kvadrata površine 54 488 m 2 . Možete li odrediti koliko je staklenih panela bilo potrebno za izgradnju te pravilne četverostrane piramide ako je trećina bočnih ploha od stakla, a paneli su veličine 5 m 2 ?

Da bismo odredili broj panela, potrebno je izračunati površinu pobočja te piramide. U ovoj ćemo jedinici naučiti od čega se sastoji oplošje piramide i kako ga izračunati.

Mreža piramide

Mreža piramide je prikaz svih ploha koje omeđuju tu piramidu.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 1.

 Povežite vrstu piramide s pripadnom mrežom.

Trostrana piramida
Pravilna četverostrana piramida
Peterostrana piramida
Mreža pravilne šesterostrane piramide
Mreža deseterostrane piramide
Mreža kose četverostrane piramide
null
null

Oplošje piramide

Oplošje geometrijskog tijela jednako je površina svih ploha koje ga omeđuju. Piramida je geometrijsko tijelo omeđeno konveksnim mnogokutom koji se naziva  piramide i s n trokuta koji čine  piramide.
null
null

Označimo li s B površinu baze piramide i s P površinu pobočja, kako će glasiti formula za određivanje oplošja piramide?

null
null

Oplošje piramide površine baze B i površine pobočja P jednako je O = B + P .

Oplošje trostrane piramide

Mreža pravilne trostrane piramide

Mreža trostrane piramide sastoji se od trokuta.

Da bismo odredili oplošje trostrane piramide, prisjetimo se formula za određivanje površine trokuta.

Neka su a , b , c duljine stranica trokuta, s poluopseg​, R polumjer opisane kružnice, ρ polumjer upisane kružnice trokuta, v a , v b , v c visine trokuta na stranice ​ a , b , c . Tada površinu trokuta možemo odrediti s pomoću jedne od formula:

P = a · v a 2 = b · v b 2 = c · v c 2

P = a b c 4 R

P = ρ · s

P = s · s - a · s - b · s - c

Površinu jednakostraničnog trokuta duljine stranice a određujemo

P = a 2 3 4

Površina pravokutnog trokuta duljina kateta​ a , b određuje se i kao pola površine pravokutnika

P = a b 2

Primjer 1.

Pravilni tetraedar
Pravilni tetraedar

Odredimo oplošje pravilnog tetraedra omeđenog jednakostraničnim trokutima duljine stranice​ a = 10 cm .

Baza pravilnog tetraedra je jednakostranični trokut s duljinom stranice a = 10 cm .

Površina baze je B = a 2 3 4 = 25 3 cm 2 .

Kako se i pobočje ove piramide sastoji od tri jednakostranična trokuta sukladna bazi, P = 3 · 25 3 = 75 3 cm 2 .

Zbrojimo li bazu i pobočje, dobit ćemo ​ O = 100 3 cm 2 .

Zanimljivost

Naziv tetraedar dolazi od grčke riječi tetraedos (tetra=četiri, edar=ploha) što bi značilo da se radi o geometrijskom tijelu koje se sastoji od četiri plohe. Pravilni tetraedar je trostrana piramida kojoj je baza jednakostranični trokut i ortogonalna projekcija vrha pada u središte baze. Platonovo tijelo je pravilni tetraedar kojem su sve pobočke jednakostranični trokuti.

Ipak, u literaturi se pod pojmom tetraedar često smatra da se radi o pravilnoj trostranoj piramidi.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 2.

Izračunajte oplošje pravilne trostrane piramide kojoj je duljina brida baze ​ a = 12 3 cm, a duljina visine piramide ​ h = 8 cm .

ρ = 6 cm

v 1 = h 2 + ρ 2 = 100 = 10 cm

B = a 2 3 4 = 108 3 cm 2

P = 3 · a · v 1 2 = 180 3 cm 2

O = 288 3 cm 2


Primjer 2.

Baza piramide je jednakokračni trokut s duljinama stranica ​ a = 70 cm i b = 37 cm . Bočni brid s jednim krajem u vrhu baze gdje se spajaju krakovi okomit je na ravninu baze. Odredimo oplošje piramide ako je njezina visina 16 cm .

Pogledajmo trokute od kojih se sastoji mreža te piramide.

Baza je jednakokračni trokut sa stranicom a = 70 cm i visinom v a = 37 2 - 35 2 = 12 cm .

Površina baze iznosi ​ B = 70 · 12 2 = 420 cm 2 .

Pobočke nad krakovima baze su pravokutni trokuti, pa je ​ P 1 = P 2 = 37 · 16 2 = 296 cm 2 .

Treća pobočka je jednakokračni trokut s osnovicom a = 70 cm i visinom v 1 = h 2 + v a 2 = 20 cm , pa je njegova površina P 3 = 20 · 70 2 = 700 cm 2 .

Sad je oplošje jednako zbroju površina svih četiriju trokuta ​ O = 420 + 296 + 296 + 700 = 1712 cm 2 .

Primjer 3.

Mreža trostrane piramide

Baza uspravne trostrane piramide je trokut s duljinama stranica ​ a = 6 cm , b = 10 cm i c = 14 cm , a pobočke s ravninom baze zatvaraju kut od ​ 45 ° . Odredimo oplošje te piramide.

Baza te piramide je raznostraničan trokut. Površinu baze možemo odrediti koristeći se Heronovom formulom ​ B = s · s - a · s - b · s - c = 15 3 .

Koristeći se formulom B = ρ · s za određivanje površine trokuta s pomoću polumjera upisane kružnice, možemo odrediti ​ ρ = B s = 3 .

U karakterističnom pravokutnom trokutu znamo jednu katetu ρ i kut od 45 ° .

Vrijedi c o s 45 ° = ρ v 1 , tj. v 1 = 6 .

Sad lako odredimo površine pobočki: ​

P 1 = 6 · 6 2 = 3 6 ,

P 2 = 10 · 6 2 = 5 6 ,

P 3 = 14 · 6 2 = 7 6 .

Kako je oplošje jednako zbroju površine baze i plašta, dobivamo ​ O = 15 3 + 15 6 .

Zadatak 3.

Baza uspravne trostrane piramide je trokut s duljinama stranica​ a = 6 cm , b = 10 cm i c = 14 cm , a pobočke s ravninom baze zatvaraju kut od ​ 60 ° . Odredite oplošje te piramide.

ρ = 3 cm

v 1 = 2 3 cm

B = 15 3 cm

P 1 = 6 3 cm

P 2 = 10 3 cm

P 3 = 14 3 cm

O = 45 3 cm


Kutak za znatiželjne

Pogledajmo ponovno prethodni primjer i zadatak. Baza je u oba slučaja bila ista, samo je nagib pobočki u odnosu na bazu u zadatku bio veći.

Što se događa s visinama piramide i oplošjima ako su baze iste, a povećava se kut između pobočke i ravnine baze?

Pogledamo li vrijednosti visina pobočki,  možemo odrediti koliko je puta visina pobočke iz zadatka veća od visine pobočke iz primjera: v 1 Z v 1 P = 2 3 6 = 2 .

Mogli bismo provjeriti jesu li i visine piramida u istom omjeru 2 . (Izračunajte upotrebom Pitagorinog poučka u karakterističnom trokutu.) 

Postoji li koeficijent proporcionalnosti koji povezuje visine i kutove piramida koje imaju istu bazu (prisjetite se sličnosti trokuta i trigonometrije pravokutnog trokuta).

Projekt

Istražite pojam sličnih geometrijskih tijela. Postoji li veza između oplošja sličnih piramida?

Oplošje četverostrane piramide

Mreža pravilne četverostrane piramide

Mreža četverostrane piramide sastoji se od četverokuta i četiri trokuta.

Da bismo odredili oplošje četverostrane piramide, prisjetimo se formula za računanje površine četverokuta.

Zadatak 4.

Spojite nazive posebnih vrsta četverokuta s formulama za računanje površine ako su a , b označene duljine stranica, e , f dijagonale, a ​ v a je visina četverokuta na stranicu ​ a .

Romb
p = a 2
Paralelogram
p = e · f 2
Kvadrat
p = a · v a
Pravokutnik
p = a · b
Trapez
p = a + c 2 · v
 
null
null

Površine ostalih nepravilnih vrsta četverokuta određivat ćemo rastavljanjem četverokuta na dva trokuta.

Primjer 4.

Pravilna četverostrana piramida

Odredimo oplošje pravilne četverostrane piramide čija je duljina osnovnog brida jednaka visini i iznosi 10 centimetara.

Baza pravilne četverostrane piramide je kvadrat.

B = 10 2 = 100 cm 2 .

Pobočje se sastoji od četiri jednakokračna trokuta duljine stranice a i visine ​ v 1 .

Visinu pobočke možemo odrediti s pomoću Pitagorinog poučka iz istaknutog pravokutnog trokuta ​ v 1 = 100 - 25 = 5 3 cm .

Površina pobočke iznosi ​ P 1 = 10 · 5 3 2 = 25 3 cm 2 .

Oplošje je tada ​ O = B + 4 P 1 = 100 + 100 3 cm 2 .

Zadatak 5.

Dijagonalni presjek pravilne četverostrane piramide je jednakostranični trokut duljine stranice 10 centimetara. Odredite oplošje piramide.

b = 10 cm

a = 5 2 cm

h = 5 2 6 cm

v 1 = 5 14 2

P 1 = 25 2 7 cm 2

O = 50 + 50 7 cm 2


Primjer 5.

Četverostrana piramida

Baza uspravne piramide je pravokutnik sa stranicama duljine 10 centimetara i 5 centimetara. Odredimo oplošje piramide ako joj je visina 20 centimetara.

Baza te piramide je pravokutnik, pa je površina baze jednaka B = 10 · 5 = 50 cm 2 .

Plašt čine dva para sukladnih jednakokračnih trokuta. Da bismo odredili njihove površine, potrebno je najprije odrediti visine pobočki.

v 1 = 20 2 + 5 2 = 5 17 cm i ​ v 2 = 20 2 + 5 2 2 = 5 65 2 .

Sad su površine pobočki jednake

P 1 = 5 17 · 5 2 = 25 2 17 cm 2 i ​ P 2 = 5 65 · 10 2 = 25 65 cm 2 .

Oplošje iznosi ​ O = 50 + 25 17 + 50 65 cm 2 .

Baza uspravne piramide je romb s duljinama dijagonala 6 decimetara i 8 decimetara. Visina piramide je 1 decimetar. Odredite oplošje piramide.

B = 48 dm 2

P = 26 dm 2

O = 74 dm 2


Oplošje šesterostrane piramide

Mreža pravilne šesterostrane piramide

Mreža šesterostrane piramide sastoji se od jednog šesterokuta i šest trokuta.

Da bismo odredili oplošje šesterostrane piramide, potrebno je odrediti površinu šesterokuta. Prisjetimo se formula za računanje površine pravilnog šesterokuta.

Zadatak 6.

Pravilni šesterokut je geometrijski lik koji se može rastaviti na

 
jednakostraničnih trokuta. Stoga je površina pravilnog šesterokuta duljine stranice a šest puta veća od površine  
 
trokuta duljine stranice
 
.

a
jednakostraničnog
 šest

null
null

Površina pravilnog šesterokuta jednaka je  ​ p = 6 · a 2 3 4 = 3 2 a 2 3 .

Primjer 6.

Pravilna šesterostrana piramida

Odredimo oplošje pravilne šesterostrane piramide kojoj je duljina osnovnog brida 10 centimetara, a duljina pobočnog brida je dva puta veća.

Baza te piramide je pravilni šesterokut, pa je površina baze jednaka

B = 6 · 10 2 3 4 = 150 3 cm 2 .

Kako je bočni brid dvostruko veći od osnovnog, znamo da je b = 20 cm .

Pobočka je jednakokračni trokut u kojem možemo odrediti visinu ​

v 1 = 20 2 - 5 2 = 5 15 cm .

Površina pobočke je ​ P 1 = 10 · 5 15 2 = 25 15 cm 2 .

Oplošje je stoga ​ O = 150 3 + 6 · 25 15 = 150 3 + 150 15 cm 2 .

Zadatak 7.

Odredite oplošje pravilne šesterostrane piramide visine 10 centimetara u kojoj je duljina osnovnog brida jednaka visini te piramide.

B = 150 3 cm 2

P = 150 7 cm 2

O = 150 3 + 150 7 cm 2


...i na kraju

Na kraju, vratimo se na početak.  

The Shard
The Shard

Piramida The Shard je visoka gotovo 310 metara. Baza joj je kvadrat površine 54 488 m 2 . Koliko je staklenih panela bilo potrebno za izgradnju te pravilne četverostrane piramide ako je trećina bočnih ploha od stakla, a paneli su veličine 5 m 2 ?

Pravila četverostrana piramida

Da bismo odredili broj staklenih panela, najprije trebamo odrediti površinu pobočja te piramide. Znamo da je​ h = 310 m .

Iz površine baze B = 54 488 m 2 možemo odrediti duljinu stranice kvadrata a = 233.5 m .

Tada je ​ v 1 = 310 2 + 116.75 2 = 331.26 m .

Površina jedne pobočke iznosi ​ P 1 = 233.5 · 331.26 2 = 38 674.61 m 2 .

Pobočje se sastoji od 4 sukladne pobočke, pa je površina pobočja ​ P = 154 698.42 m 2 .

Kako je jedna trećina pobočja pokrivena, slijedi da je to ​ 51 566.14 m 2 .

Površina jednog staklenog panela je 5 m 2 , pa je bilo potrebno 10 314 panela.

(Stvarni podaci mogu malo varirati u odnosu na dobivene zato što je pretpostavljeno da je neboder pravilna četverostrana piramida i neke vrijednosti su zaokružene radi lakšeg računanja.)

Idemo na sljedeću jedinicu

9.7 Obujam piramide