x
Učitavanje

10.2 Stožac

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Čaše za šamšanjac
Izvor: pixabay.com

Imate li ovakvih čaša kod kuće? Evo za početak mali zadatak kao uvod u priču o ovome geometrijskom tijelu. Izmjerite visinu (bez stalka) i promjer čaše koju ste pronašli. Poslije ćemo izračunati koliko u nju stane nekog pića.

Znate li koje se piće poslužuje u ovakvim čašama?

Definicija stošca

Piramidu smo definirali kao poliedar kojem je baza konveksni mnogokut, a sve su ostale strane (pobočke) trokuti sa zajedničkim vrhom, koji se naziva vrh piramide. Sve pobočke zajedno tvore pobočje piramide. Pogledajmo u sljedećoj interakciji što se događa s pravilnom piramidom kada joj se povećava broj stranica/pobočki, a smanjuje joj se duljina brida osnovice.

Povećaj ili smanji interakciju

Dakle, možemo zaključiti da n -terostrana pravilna piramida za beskonačno veliki n   postaje oblo geometrijsko tijelo koje nazivamo stožac.

Slika stošca
Izvor: pixabay.com

Stožac je najmanji konveksni skup koji sadržava krug i točku izvan ravnine kruga.

Stožac, kao i valjak, možemo definirati s pomoću izvodnice.

Uspravan i kosi stožac

 ​

Stožac je geometrijsko tijelo omeđeno

 
koju čine sve dužine V T - , pri čemu je T proizvoljna točka kružnice. Krug se naziva
 
stošca, zakrivljena ploha njegov je
 
, a spojnica V T -
 
stošca.
Ako je S središte baze stošca, spojnicu V S - nazivamo
 
stošca. Ako je os stošca okomita na ravninu baze, stožac je
 
, inače je
 
stožac.
Točka O je
 
vrha V na bazu stošca.

izvodnica
baza
os
uspravan
ortogonalna projekcija
krugom i zakrivljenom plohom
plašt
kosi

 

null

Zanimljivost

U XI. knjizi Euklidovih Elemenata definicija stošca glasi:

Ako se pravokutni trokut okreće oko jedne od svojih kateta i ponovno se vrati u isti položaj iz kojeg se počeo kretati, opisana figura bit će stožac.

Nepomična kateta je os stošca, a krug koji čini kateta koja se okreće je baza stošca.

Kutak za znatiželjne

Neka su u nekoj ravnini zadane elipsa i točka V izvan te ravnine. Stožac je geometrijsko mjesto točaka koje čine sve dužine između zadane elipse i vrha V . Elipsa je baza stošca, a V vrh stošca. Ako s T označimo proizvoljnu točku na elipsi, dužinu V T - nazivamo izvodnica stošca. Skup svih točaka izvodnice, kada točka T prolazi elipsom, nazivamo plašt stošca. Udaljenost vrha V od baze je visina stošca. Ako je baza elipsa, stožac je eliptični, a ako je krug, stožac je kružni. U daljnjem ćemo radu podrazumijevati da je stožac kružni.

Povezani sadržaji

Slika puža Conus monile
Izvor: commons.wikimedia.org

Conus ili puž stožac (puž čunjaš) rod je morskih puževa prednjoškržnjaka, kojeg čini više od 750 priznatih vrsta. Čunjaši žive u Indijskom i Tihom oceanu, te u Sredozemnome moru, na pješčanom dnu i stjenovitoj obali. Predatori su naoružani otrovom koji može biti smrtonosan i za čovjeka. Zato se ubrajaju među najotrovnija bića na svijetu.

Na slici je Conus monile ili ogrlica. I ta je vrsta, kao i ostale, grabežljiva i otrovna. Sposobni su ubosti ljude. Zato sa živim puževima treba oprezno rukovati ili ih uopće ne dirati.

Još zanimljivosti o tim vrstama puževa potražite na internetu. Pročitajte članak o Conus snailu. O najotrovnijoj vrsti Geography Cone pročitajte na stranicama Nacional Geographica.

Mreža stošca

U videosnimci pozorno pogledajte kako izraditi stožac iz dane mreže.

Mreža i izrada stošca

Zadatak 1.

Vidjeli ste da je za izradu stošca potrebna kružnica, odnosno kružni isječak. Ponovimo osnovne pojmove i formule o kružnom isječku.

Dani kružni isječak dopunite točnim oznakama i formulama na za to označenim mjestima (crtama).

Kružni isječak kao plašt stošca

S  

α   ​

r   ​

l = r π α 180 °   ​

r · l 2   ​

null
null

Pridružite nazive pripadajućim oznakama kružnog isječka.

r  
α  
l   ​
S  
p k i   ​
null
null

Zadatak 2.

Ako ste pozorno gledali videosnimku, znate odgovore na sljedeća pitanja.

Postavite odgovarajuće oznake na mrežu uspravnog stošca.

Mreža stošca

 površina plašta

 površina baze

r

2 r π

s

null
null

Mreža stošca sastoji se od

 
elemenata.
Baza je
 
a plašt
 
. Duljina luka kružnog isječka  jednaka je
 
. Polumjer kružnog isječka jednak je
 
stošca.

izvodnici
kružni isječak
dvaju
opsegu kruga
krug,

null
null

Primjer 1.

Slika plašta sa zadanim podacima

Kakav stožac dobijemo ako imamo kružni isječak polumjera 6 cm sa središnjim kutom 120 ° ? Odredite stošcu polumjer i visinu.

Stožac dobiven iz zadanog plašta

​Najprije iz zadanog plašta izračunajmo polumjer baze, r .

6 · π · 120 ° 180 ° = 2 r π r = 2 cm  

Zatim iz pravokutnog trokuta (kao na slici) možemo dobiti visinu, h .

h = s 2 - r 2 = 4 2 cm


Izradi vježbu

Izradite uspravni stožac iz prethodnog primjera. Za pomoć, pogledajte još jedanput prethodnu videosnimku.

Koje elemente možemo izračunati u stošcu?

Elementi stošca

Poznavajući piramidu i valjak, označite elemente stošca (na sredinu predviđene crte).

Uspravni i kosi stožac s označenim elementima

 polumjer baze

 baza stošca

 izvodnica

 visina

 vrh stošca

 os stošca

null
null

Povežite definicije s pripadajućim elementima stošca.

Točka najudaljenija od baze
Pravac koji prolazi vrhom stošca i središtem baze
Dužina koja povezuje vrh stošca s točkom na obodu baze
 Baza stošca
 Plašt stošca
null
null
Osni presjek stošca leži u ravnini koja sadržava stošca. Osni presjek stošca je . Ako je stožac uspravan, trokut je .
null
null

Kao i kod kosog valjka, od svih osnih presjeka kosog stošca izdvaja se onaj okomit na bazu stošca. Takav osni presjek naziva se karakteristični presjek stošca. Stranice tog trokuta su promjer baze te najkraća i najdulja izvodnica.

Karakteristični presjek stošca

Zadatak 3.

Neka je karakteristični presjek kosog stošca pravokutan jednakokračan trokut s površinom 18 cm 2 . Koliki su visina te polumjer baze stošca?

Grafički prikaz karakterističnog presjeka

Jednakokračni trokut s jednakim katetama ... s m = 2 r

Površina pravokutnog trokuta... P = 2 r · s m 2 = r · s m 2 r 2 = 18 r = 3 cm polumjer

Pravokutni trokut... 2 · 2 r 2 = s M 2 s M = 2 r 2 = 6 2 cm najveća izvodnica.

Visina je jednaka najkraćoj izvodnici ... h = 2 r = 6 cm  


Ako je osni presjek uspravnog stošca jednakostranični trokut, takav se stožac naziva jednakostranični stožac. Njegov plašt razvijen u ravnini jest polukrug.

Zadatak 4.

Ako je plašt jednakostraničnog stošca polukrug duljine luka 6 π , izračunajte polumjer baze r , duljinu izvodnice s te visinu stošca h .

Jednakostraničan stožac s plaštem

Duljina luka plašta... 2 r π = 6 π r = 3

Osni je presjek jednakostranični trokut... s = 2 r = 6

Visina stošca je visina jednakostraničnog trokuta... h = s 3 2 = 3 3


Oplošje stošca

Oplošje piramide kojoj je površina baze B te površina plašta P

 
. Ako umjesto
 
bazu zamijenimo s
 
, dobijemo
 
.

O = B + P
stožac
mnogokuta
krugom

null
null

Vrijedi li za oplošje stošca ista formula kao i za piramidu?

null
null

U formuli za oplošje stošca B je površina 

 
s formulom
 
, a P   površina
 
s formulom 
 
.

kružnog isječka
B = r 2 π  
kruga
P = r π s   ​

null
null

Kojom formulom računamo oplošje stošca?

null
null

Oplošje uspravnog stošca polumjera baze r i duljine izvodnice s jednako je O = r π r + s .

Primjer 2.

Uspravni stožac kojem je osni presjek pravokutni trokut.

Osni presjek uspravnog stošca jest jednakokračan pravokutni trokut, a površina plašta stošca je 9 π 2 cm 2 .

 1. Izračunajmo površinu baze i visinu stošca.
 2. Odredimo kut izvodnice s ravninom baze.

Riješenje:

 1. Iz formule za površinu plašta stošca i Pitagorina poučka (osni presjek je pravokutni trokut) dobijemo polumjer baze i izvodnicu stošca.

  r π s = 9 π 2 2 r 2 = 2 s 2 r = s 2 2 s 2 = 18 te r 2 = 9 .

  Površina baze je B = r 2 π = 9 π cm 2 .

  Visina stošca je h = s 2 - r 2 = 3 cm .

 2. Iz jednakokračnoga pravokutnog trokuta slijedi da su šiljasti kutovi jednaki pa je kut između izvodnice i ravnine baze jednak 45 ° .

Zadatak 5.

Izračunajte sljedeće zadatke s uspravnim stošcem, a rješenja provjerite u interakciji u nastavku tako da klizače za polumjer baze i visinu stošca prilagodite zadatku.

 1. Izračunajte oplošje stošca čiji je polumjer baze 9 cm i izvodnica s = 15 cm .
  h =   cm
  O = π cm 2
  null
 2. Izračunajte oplošje uspravnog stošca ako je polumjer baze r = 15 cm i plašt P = 375 π cm 2 .
  h = cm
  s = cm
  O = π cm 2

   

  null
 3. Izračunajte osnovne elemente stošca r , h , i s ako je oplošje O = 216 π cm 2 i površina plašta P = 135 π cm 2 .
  r = cm
  s = cm
  h = cm   ​
  null
 4. Opseg je osnog presjeka stošca 48 cm , a površina plašta iznosi 135 π cm 2 . Izračunajte oplošje i visinu stošca.
  r = cm
  s = cm
  h = cm
  O = π cm 2  
  null
  null
Povećaj ili smanji interakciju

Obujam stošca

Znate li vezu između obujma stošca i valjka?

Pogledajte sljedeću animaciju koja pokazuje koliko puta obujam stošca stane u obujam valjka jednakih baza.

Veza između volumena valjka i stošca

Ako imamo stožac i valjak istih baza i iste visine, obujam valjka sadržava

 
obujma stošca.
Ako se obujam valjka računa prema formuli
 
, tada je formula za obujam stošca
 
 .

tri
V = 1 3 r 2 π h
V = r 2 π h

null
null

Obujam stošca polumjera baze r i visine h   jednak je V = 1 3 r 2 π h .

Zadatak 6.

Izračunjate obujam stošca iz 5. zadatka.

 1. V = 324 π cm 2
 2. V = 1 500 π cm 2
 3. V = 324 π cm 2
 4. V = 324 π cm 2

Vratite se na prethodnu interakciju i provjerite svoja rješenja. Pokušajte utvrditi kako promjena polumjera baze utječe na oplošje stošca te kako promjena visine stošca utječe njegov obujam.

Zadatak 7.

S pomoću interakcije odgovorite na sljedeća pitanja.

 1. Ako se polumjer povećava, oplošje i obujam se:

  null
  null
 2. Ako se visina smanjuje, oplošje i obujam se:

  null
  null
 3. Ako se poveća polumjer baze, da bi obujam ostao isti, visina se treba:

  null
 4. U interakciji postavite polumjer na 8 cm . Površina baze iznosi ​ π cm 2 , a obujam stošca jednak je ​ π cm 3 .
  Neka je sada polumjer 4 cm . Površina baze iznosi π cm 2 , a obujam prizme jednak je  π cm 3 .

   

  null
 5. Usporedite dobivene rezultate i pridružite točne odgovore danim omjerima.
  r 1 : r 2 = ,
  B 1 : B 2 =   ​ ,
  V 1 : V 2 =   .
  Promijenite visinu pa ponovite nekoliko mjerenja. Što zaključujete?

   

  null
 6. Ako omjer polumjera označimo s r 1 : r 2 = k , tada za omjere površina baza i plašta te omjere obujmova vrijedi:

  B 1 : B 2 =

  null
 7. V 1 : V 2 =

  null
  null
 8. Što vrijedi za omjere površina plašta stošca, P 1 : P 2 ?

  null
  null

Zadatak 8.

Ponovite postupak mjerenja i uspoređivanja, ali sada mijenjajte visinu, a polumjer baze je konstanta. Usporedite visine, površine baza, oplošja i obujme. Što zaključujete? Kako oplošje i obujam ovise o visini?

Ako je omjer visina h 1 : h 2 = k , tada za omjere površina baza, oplošja i obujma vrijedi:

B 1 : B 2 =

null
null

O 1 : O 2 =  

null
null

V 1 : V 2 =  

null
null

Kutak za znatiželjne

Dokažite prethodne tvrdnje direktnim uvrštavanjem koeficijenta proporcionalnosti, k , u formule za površinu baze, plašta i obujma stošca.

Napravimo to za obujam ako je h 1 : h 2 = k . S obzirom na to da su polumjeri jednaki, jednake su i površine baza stošca.

V 1 : V 2 = 1 3 B · h 1 : 1 3 B · h 2 = h 1 : h 2 = k

Ostale omjere provjerite sami.

Zadatak 9.

Kako površine baza i obujma ovise o polumjeru i visini?

 1. S čime je obujam proporcionalan? (moguće je više odgovora)

  null
  null
 2. S čime je površina baze proporcionalna?

  null
  null
 3. S čime je površina plašta proporcionalna?

  null
  null

Zadatak 10.

Obujam uspravnog stošca je 100 π cm 3 , a njegova izvodnica čini s ravninom baze kut od 67 ° 22 ' 10 ' ' . Izračunajte površinu plašta stošca.

Skica stošca s pravokutnim trokutomi danim kutom

Uočite pravokutni trokut (kao na slici).

Iz sustava jednadžbi 1 3 r 2 π h = 100 i tg 67 ° 22 ' 10 ' ' = h r dobiju se polumjer i visina.

r = 5 cm

h = 12 cm

Pitagorin poučak... s = r 2 + h 2 = 13 cm

P = 65 π cm 2


Zanimljivost

Drugi je naziv za stožac čunj ili konus (lat. conus ili grč. konos ‒ čep, tuljac, borov češer). Zato presjeke stošca još nazivamo čunjosječnice ili konike.

Kutak za znatiželjne

Prikaz presjeka para konusa ravninom (4 različita presjeka).).
Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki Autor: Pbroks13; Licencija: CC BY 3.0

Ako stožac presječemo ravninom, što možemo dobiti?

U kojim slučajevima dobijemo točku, dužinu ili trokut? Skicirajte!

Osim tih posebnih slučajeva, kao presjek stošca i ravnine dobijemo krivulje, koje ste do sada samo djelomično upoznali.

S obzirom na to da je drugi naziv za stožac konus (čunj), presjeke stošca ravninom nazivamo konike (čunjosječnice).

Uz navedene, postoje još četiri presjeka konusa ravninom, ovisno o položaju ravnine:

Pogledajte o kojim je presjecima riječ na slici. Prikazani su parovi konusa da bi se bolje uočila hiperbola koja ima dva kraka.

Pronalazak ovih krivulja pripisuje se Menehmu iz Atene (4. st. pr. Krista). S parabolom ste se već upoznali, a ostale ćete krivulje učiti u 3. razredu.

Modelirajmo sa stošcem

Zadatak 11.

Crtež ribnjaka oblika stošca u vrtu
Ribnjak u obliku stošca u vrtu

Svatko od nas ima neki hobi ili kućnog ljubimca s kojim provodi slobodno vrijeme. Dorian u svojemu vrtu ima mali ribnjak u obliku stošca pokraj kojeg provodi veliki dio slobodnog vremena. Ribnjak je širok 3 m , a dubok 1.5 m . Sada Dorian već ima toliko ribica da su roditelji odlučili proširiti njegovo malo carstvo. Proširuju ga pola metra i bit će dublji cijeli metar (oblik stošca ostaje).

Koliko je litara vode do sada stalo u ribnjak? (Sva rješenja zaokružite na jednu decimalu.) Ribnjak je kapaciteta   m 3 . Nakon proširenja, ribnjaku je promjer m , a dubina (visina stošca) iznosi    m .

 

null

Zadatak 12.

Nakon proširivanja ribnjaka, višak zemlje potrebno je odvesti. Koliko mora minimalno biti kapacitet kamiona da bi odjedanput odvezao svu iskopanu zemlju?

Izračunajte najprije obujam novog ribnjaka.

null
null
Koliko je potrebno iskopati kubnih metara zemlje? m 3 .
null
null

​Dakle, kamion mora biti minimalne nosivosti:

null
null

Pretvorite dobivene rezultate u litre i odgovorite koliko će više vode stati u ribnjak nakon proširenja.

Do sada je stalo 3 500 litara, a nakon proširenja stat će 8 500 litara vode. Kapacitet se povećao za 5 000 litara.


Zadatak 13.

Izračunajte koliko je potrebno kvadrata pločica da bi se cijeli novi ribnjak obložio? Potrebno je napraviti i tendu (prekrivač) za ribnjak, za zaštitu od lošeg vremena. Kojih će dimenzija biti tenda?

Duljina izvodnice stošca novog ribnjaka iznosi:

null
null

Koliko je potrebno kupiti kvadrata pločica da bi se obložio ribnjak?

null
null
Potrebno je nabaviti tendu u obliku kruga polumjera m , površine ​(zaokružite na jednu decimalu) m 2 .
null
null

Zadatak 14.

Slika s prometnim čunjevima.
Izvor: pixabay.com

Veliki prometni čunjevi pune se vodom radi sigurnosti da se neće pomicati pri  postavljanju na za to predviđeno mjesto. Promjer je svakog čunja 60 cm , a visina mu je 100 cm . Ako cisterna koja doprema vodu ima kapacitet 1900 litara, koliko će se čunjeva moći odjedanput napuniti?

Koliki je obujam svakog čunja u dm 3 ?

Pomoć:

1 dm = 10 cm  

null
Cisterna koja doprema 1900 l vode napunit će odjedanput  čunjeva.

Pomoć:

1 dm 3 = 1 l  

Podijelite kapacitet cisterne s obujmom jednog čunja. ​

null

...i na kraju

Čaše u obliku stošca napunjene pjenušcem.
Izvor: pixabay.com

Vratimo se na priču iz uvoda. Jeste li provjerili koje se piće pije iz čaša u obliku stošca?  Naravno, možete piti što želite, čak i vodu. Međutim, često se u takvim čašama poslužuje pjenušac. Jeste li čuli za Bakarsku vodicu, naše domaće pjenušavo vino iz Bakra? Ima svoju povijest. Istražite.

Zanimljivost

Prirodno pjenušavo vino Bakarska vodica, nastalo na Bakarskim prezidima (padine iznad Bakra) početkom 20. stoljeća, konzumiralo se na Brijunima i na engleskom dvoru. Vinogradska tradicija u Bakru i Praputnjaku počinje još sredinom 18. stoljeća na inicijativu Marije Terezije.

Riješimo na kraju naš početni zadatak.  Kako svatko od vas ima drukčije mjere za čašu, ne postoji jedno rješenje. Izračunajte obujam tekućine tako da od vrha čaše do tekućine bude razmak 1 cm . Nećemo prelijevati čašu.

Ako ste dobro računali, čaše standardnih veličina možemo napuniti s jednim do dva decilitra tekućine.

PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Koje tvrdnje vrijede za stožac?

null
null
2

Koja slika predstavlja mrežu stošca?

Kružni isječak šiljastog kuta i krug

Kružni isječak sa središnjim kutom od 180° i krug

Kružni isječak šiljastog kuta i mali krug

Kružni isječak šiljastog kuta i dva kruga

null

 

3

 Pridružite oznake, odnosno formule elementima stošca na slici.

Slika mreže stošca s označenim mjestima za pridruživanje formula koji povezuju elemente stošca.

α   ​

r   ​

r 2 π

r π s   ​

2 r π   ​

r 2 + v 2   ​

 

4
Izračunajte obujam i oplošje uspravnog stošca kod kojeg je visina za 1 cm duža od polumjera baze, a izvodnica za 1 cm duža od visine.
r = , v =    i s =   .
V = π cm 3
O =   π cm 2 .

Pomoć:

Uvjete zadatka: v = r + 1 s = r + 2 uvrstimo u Pitagorin poučak s 2 = r 2 + v 2 .

null
5

Marija za svoj 18. rođendan planira s najboljim prijateljicama nazdraviti šampanjcem. Jedna bočica sadržava 31.2   cm 3 pjenušavog vina. Trebalo bi biti dovoljno šampanjca za 6 čaša konusnog oblika, promjera 4 cm i visine 3 cm . Koliko bočica treba kupiti Marija da bi svi prijatelji imali pune čaše?

null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

10.3 Krnji stožac