x
Učitavanje

5.2 Graf i svojstva eksponencijalne funkcije

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

S pojmom funkcije kao zakonitosti pridruživanja smo se već susreli. Ako realnim brojevima pridružujemo realne brojeve, riječ je o realnoj funkciji realne varijable.

Zamislimo stroj koji proizvoljnim realnim brojevima po određenoj zakonitosti pridružuje neke druge realne brojeve. Nazovimo ga funkcijski stroj. Pogledajmo kako takav stroj u nastavku stvara uređene parove brojeva te im pridružuje pripadajući graf i to za tri različita pridruživanja.

Funkcijski stroj

Prepoznajete li što nam je nacrtao „funkcijski stroj” u prvom slučaju? A u drugom?

Najprije smo s pomoću linearne funkcije nacrtali pravac, a zatim s pomoću kvadratne funkcije parabolu.


Možete li pogoditi kroz koji su „funkcijski stroj” prošle točke u trećem slučaju? Kako izgleda funkcija?

Je li dovoljno imati samo zakon pridruživanja da bi funkcija bila dobro definirana? Prisjetimo se čime je funkcija definirana i kako smo do sada crtali grafove nekih funkcija.

Pojam funkcije i njezin graf

Zadatak 1.

Ponovimo što smo dosad naučili o funkciji i njezinu grafu.

 1. Funkcija je preslikavanje koje elementu x pridružuje točno jedan element y .
  Da bi funkcija bila dobro definirana potrebno je sljedeće:
  1. Postupak u kojem se svakom elementu domene x pridružuje točno jedan realan broj y   nazivamo  i pišemo y = f x .
  2. x je element skupa koji nazivamo ili područje definicije funkcije, D .
  3. y je iz skupa koji nazivamo ili područje vrijednosti funkcije K . Za x D , jedinstveni pridruženi y K , y = f x nazivamo , a skup svih takvih vrijednosti funkcije nazivamo .

   

  null
 2.   Pridružite nepoznanici točno značenje.

  x D  
  y = f x  
  null
 3. Graf funkcije f : D K je skup svih uređenih parova oblika:

  null

Kako smo crtali pravac, palabolu?

S obzirom na to da se graf funkcije f sastoji od točaka oblika x , f x , pronašli smo nekoliko takvih točaka i povukli krivulju kroz njih.

Funkciju oblika f x = x n , n N nazivamo potencija. Zbrajanjem, oduzimanjem i množenjem različitih potencija dobivamo polinome. Do sada smo se susretali s polinomima nultoga, prvoga i drugog stupnja. Prisjetimo se njihovih svojstava i grafova.

Zadatak 2.

 1. Razvrstajte elemete u pripadajuća tri skupa polinoma.

  Slika: - , y 0 , za a < 0 , ili y 0 , + , za a > 0 .  

   polinom drugog stupnja

  polinom nultog stupnja

  polinom prvog stupnja

  null
  null
 2. Polinom nultog stupnja ili  je funkcija čiji je graf .

  null
  null
 3. Polinom prvog stupnja ili je funkcija čiji je graf .

  null
  null
 4. Polinom drugog stupnja ili je funkcija čiji je graf .

  null
  null

Zanimljivost

Gottfried Wilhelm Leibniz

„Najbolja je povijest ona što se dogodila jer druge i nije bilo."

G. W.  Leibniz

Pogledajmo zato kako su se kroz povijest postupno uvodile vrijednosti eksponenata potencije od prirodnih do realnih brojeva.

 • Uz prirodne brojeve za eksponent je nulu prvi počeo upotrebljavati samarkandski astronom i matematičar al-Kashi (1380. 1429.).
 • Nicolas Chuquet je u eksponent potencije uveo cijele brojeve (1484.).
 • Francuski matematičar Nicole d'Oresme (1323. 1352.) uvodi ideju o razlomku u eksponentu.
 • Ostali matematičari koji su poslije uočavali korisnost razlomaka u eksponentu su: njemački matematičar Michael Stiefel (1544.) i Nizozemac Simon Stevin (1548. 1620.); engleski matematičari John Wallis (1616.   1703.) i George Peacock (1791.   1858.) te njemački matematičar Hermann Hankel (1839. 1873.).
 • Potkraj 17. stoljeća pojavila se nužnost proširenja eksponenata na sve realne brojeve čijom su se idejom bavili: G. W. Leibniz (1679.), Christian Huygens (1629. 1695.) i Johann Bernoulli (1667. 1748.), a zatim i Bernoullijev učenik Leonhard Euler (1707. 1783.).

Što ako nam je u zapisu potencije baza konstanta, a eksponent promjenjiva varijabla? Kako definirati takvu funkciju, nacrtati graf ili odrediti sliku?

Počnimo redom.

Graf eksponencijalne funkcije

Primjer 1.

Nacrtajmo u bilježnicu ponovno graf iz uvodne animacije te pronađimo pravilo pridruživanja (funkciju).

Zamjećujemo da je svaki sljedeći rezultat y dvostruko veći od prethodnog, dakle dobijemo ga tako da prethodni pomnožimo s 2 , 2 n - 1 · 2 = 2 n .

Napravite u bilježnici tablicu s vrijednostima za x : - 3 , - 2 , - 1 , 0 , 1 , 2 , 3 te nacrtajte graf.

Tablica i graf funkcije 2^x

U sljedećoj interakciji s pomoću klizača smanjujte razmak između točaka. Razmislite što je domena te funkcije s obzirom na točke koje promatramo. Na grafu su vrijednosti apscisa između - 4 i 4 , što se događa izvan tih vrijednosti? Što se događa s grafom kada se razmak između x -eva smanjuje?

Povećaj ili smanji interakciju

Uočimo da smo najprije u eksponentu imali cijele brojeve (domena je skup cijelih brojeva). Smanjivanjem razmaka između točaka naše apscise postaju decimalni brojevi (domena je skup racionalnih brojeva). S prirodnim, cijelim i racionalnim brojevima znamo potencirati, tj. znamo izračunati y (pravila potenciranja ponovili smo u prošloj jedinici). Što se događa kad x postaje realan? Iz ovog razmatranja možemo zaključiti (ako uzmemo iracionalan broj zaokružen na nekoliko decimala) da se graf funkcije „popunjava” s realnim brojevima u neprekinutu krivulju.

Vratimo se još jedanput na našu interakciju s eksponencijalnom funkcijom. Ovoga puta ćemo uz promjenu gustoće točaka mijenjati i bazu naše funkcije.

Promatrajte što se događa kada se mijenja baza. Neka razmak između točaka za početak bude jedan. Posebno uočite sljedeće situacije (prikaz možete povećavati i pomicati) i promjene koje se pritom događaju.

Sada sva zapažanja ponovite mijenjajući gustoću točaka za različite baze.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 3.

 1. Je li krivulja koja nastaje kad je baza negativna graf funkcije s domenom R ?

  null
  null
 2. Je li krivulja koja nastaje kad je baza pozitivna graf neke funkcije?

  null
  null
 3. Što je graf funkcije kad je baza jednaka jedan?

  null
  null
 4. Za bazu između nula i jedan vrijednosti funkcije (kako x raste) su:

  null
  null
 5. Za bazu veću od jedan vrijednosti funkcije (kako x raste) su:  

  null
  null
 6. Što je domena funkcije, uz uvjet da je baza pozitivna i različita od jedan?

  (Za koje vrijednosti x -eva su funkcije definirane?)

  null
  null
 7. Što je slika funkcije, uz uvjet da je baza pozitivna i različita od jeda n?

  (Koje sve vrijednosti funkcija može poprimiti?)

  null
  null

Ako na neko od pitanja niste znali odgovoriti, vratite se na interaktivnu vježbu, istražite i pokušajte pronaći odgovor.

Koliko god smanjivali udaljenosti između apscisa točaka, one nam popunjavanju praznine u grafu. Možemo intuitivno zaključiti gdje će na grafu biti točke s iracionalnim apscisama.

Eksponencijalnu funkciju definirali smo kao funkciju oblika f x = a x za realan broj a > 0 i a 1 .

Domena funkcije je skup realnih brojeva R , a slika funkcije skup pozitivnih realnih brojeva R + .

U interaktivnoj smo vježbi zamijetili da je tablica kod potencija s negativnom bazom uglavnom prazna (s upitnicima). Negativna se baza može potencirati samo za cijele eksponente i to za parne postaje pozitivno rješenje, a za neparne ostaje negativno rješenje. Kažemo da rješenja alterniraju (izmjenjuju se predzanci).  Za bazu manju od nule izraz f x = a x ne određuje funkciju čija je domena skup realnih brojeva nego je domena skup cijelih brojeva. Pripadni bi graf bio „točkast”. Takve funkcije ne smatramo eksponencijalnim funkcijama.

Kada potenciramo bazu 1 na bilo koji realan eksponent, dobivena će potencija također biti jednaka 1 pa je takva funkcija konstantna.

Zato smo u definiciju uveli ograničenje na pozitivnu bazu različitu od jedan.

Kutak za znatiželjne

Elementarne funkcije dijelimo na algebarske i transcedentne (potražite na internetu koje su to elementarne funkcije, npr. na poveznici). S algebarskim funkcijama smo se već susretali (npr. linearna, kvadratna, polinomi, potencije s racionalnim eksponentom). To su funkcije čije se vrijednosti mogu dobiti primjenom četiriju osnovnih računskih radnji, potenciranjem i korjenovanjem. Funkcije čije se vrijednosti ne mogu dobiti samo algebarskim radnjama nazivamo transcedentim funkcijama. Takva je eksponencijalna funkcija, a uskoro ćete upoznati još jednu, logaritamsku funkciju.

Zadatak 4.

Nacrtajte u bilježnicu grafove funkcija f x = 3 x i g x = 1 3 x s pomoću tablice.

Grafički prikaz eksponencijalnih funkcija iz zadatka s tablicama.

 ​


Često se pod eksponencijalnom funkcijom podrazumijeva oblik f x = a · b g x , gdje je a R \ 0 , b R + \ 1 i g x linearna funkcija. U zadatcima primjene iz poznatih podataka trebamo odrediti eksponencijalnu funkciju ili iz zadane eksponencijalne funkcije „pročitati” neki podatak. Pokušajmo iskoristiti tehnologiju i na jednom primjeru odrediti eksponencijalnu funkciju koristeći se dostupnim interaktivnim predlošcima u GeoGebri te „pročitati” rješenje s grafa.

Primjer 2.

Slika GGB s prozorom za podešavanje omjera koordinatnih osi

Posadili ste biljku s pet listova. Nakon dva tjedna prebrojili ste 20  listova. Ako i dalje s ljubavlju njegujete i zalijevate biljku, ona će nastaviti rasti i broj listova će se eksponencijalno povećavati. Koliko će biljka imati listova nakon mjesec dana (četiri tjedna)?

Pokušajmo dobiti rješenje s pomoću GeoGebre.
Postavimo problem. Neka nam je na osi apscisa broj tjedana, a na osi ordinata broj listova od trenutka sadnje. Dakle, imamo dvije točke na krivulji: 0 , 5 i 2 , 20 .

Možemo iskoristiti alate GGB-a i pokušati najprije dobiti eksponencijalnu funkciju. Otvorimo GGB te u polje za unos upišimo naredbu: PrilagodbaRasta((0,5),(2,20))  i Enter. Dobili smo graf s pripadajućom funkcijom f x = 5 · 2 x .

Prilagodimo omjere koordinatnih osi u grafičkom prikazu (desna tipka miša), npr. na 1 : 10 radi preglednosti.

Naredbom Točka(f) postavimo točku na graf te ju pomičimo dok ne dobijemo željene koordinate. U našem se zadatku traži broj listova nakon četiri tjedna. Dakle, potrebno je pronaći točku s apscisom 4  i pročitati ordinatu.

Lijevo u algebarskom prozoru imamo sve potrebno za „pročitati” rješenje.

Povećaj ili smanji interakciju
Slika GGB s rješenjem primjera.

Eksponencijalno povećanje listova dano je formulom f x = 5 · 2 x .

Iz točke A  možemo pročitati da će za četiri tjedna x = 4 na našoj biljci biti biti 80  listova.Zadatak 5.

Sarin je tata dobio kaznu za prebrzu vožnju kad se vraćao s posla. Iznos kazne povećava se eksponencijalno s obzirom na broj mjeseci odgode plaćanja. Ako plati za mjesec dana, kazna iznosi 300 kn , no ako plati za tri mjeseca, kazna se povećava na 675 kn . Koliko će platiti kaznu ako ju ne plati pet mjeseci? Koliko bi iznosila kazna da je platio odmah?

Grafički prikaz rješenja u GGB.
Nakon x = 5 mjeseci kazna će iznositi 1 518.75 kn . Pogledajte grafički prikaz rješenja. Odgovor na drugo pitanje dobijemo tako da uvrstimo x = 0 . To je točka u kojoj krivulja siječe os ordinatu. Da je platio odmah, kazna bi iznosila 200 kn .

Kutak za znatiželjne

Translacija grafa eksponencijalne funkcije

​Kod kvadratne funkcije smo crtanje parabole translacijom usporedili s grafom funkcije apsolutne vrijednosti. Iz jednadžbi krivulja y = a x - x 0 2 + y 0 i y = a x - x 0 + y 0 znamo da osnovne krivulje oblika y = a x 2 i y = a x translatiramo u smjeru osi x za x 0 i u smjeru osi y za y 0 . Istovrsno vrijedi i za eksponencijalnu funkciju. Graf krivulje y = a · b x - x 0 + y 0 dobijemo pomakom grafa y = a · b x u smjeru osi x za x 0 te u smjeru osi y za y 0 .

Nacrtajmo grafove eksponencijalnih funkcija:

 1. y = 3 x + 1
 2. y = 3 x - 2. .

Graf prve krivulje dobijemo pomakom eksponencijalnoga grafa y = 3 x za 1 prema gore, ​a druge pomakom za 2 udesno. Ako graf crtamo s pomoću točaka, pomaknemo dobivene točke grafa y = 3 x za y 0 = 1 , odnosno za x 0 = 2 te povučemo krivulju kroz nove točke (kao što smo učinili i s parabolom). Nacrtajte u bilježnici, a rezultat provjerite s pomoću sljedeće GeoGebre.

Zadana je fukcija oblika f x = a · b k x - x 0 + y 0 . Unosom u prazna polja upišite koeficijent a koji množi eksponencijalnu funkciju ili ostavite zadani a = 1 (kao i koeficijent k uz x ), a s pomoću klizača definirajte bazu b te pomake x 0 i y 0 .

Pokušajte sami zaključiti što nam x 0 i y 0 govore o grafu eksponencijalne funkcije. Koja je asimptota krivulje i u kojoj točki krivulja siječe os y ?

Riješite i sljedeći zadatak. Kao pomoć iskoristite interaktivni predložak u nastavku.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 6.

Nacrtajte u bilježnicu graf funkcije f x = 2 x te s pomoću pomaka nacrtajte grafove funkcija:

f 1 x = 2 x + 3 , f 2 x = 2 x - 3 , f 3 x = 2 x - 3 i f 4 x = 2 x + 3 .

Grafičko rješenje pomaknutih eksponencijalnih funkcija

 ​


Svojstva eksponencijalne funkcije

U sljedećoj ćemo vježbi pokušati utvrditi koja svojstva ima eksponencijalna funkcija.

Imamo dvije funkcije s bazama a (između 0 i 2 ) i b (između 1 i 10 ). Mijenjajte baze (jednu učvrstite, a drugu mijenjajte), usporedite grafove i pokušajte odgovoriti na  pitanja.

Koordinate nekih točaka upisane su u tablicu tako da možete uspoređivati vrijednosti funkcija. Postoji istaknuta točka na grafu koju možete pomicati i pratiti što se događa s ordinatom točke kako povećavate apscisu. Što se događa s grafom kada je x jako mali? Postoji li neki realan broj x za koji graf presijeca os apscisu? Pomičite točku na krivulji ulijevo i pratite vrijednost ordinate te točke. Hoće li poprimiti negativnu vrijednost, to jest prijeći ispod osi apscisa?

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 7.

Odgovorite na sljedeća pitanja. Ako na neko pitanje ne znate odgovor, vratite se i ponovno istražite što se od vas traži.

 1. Povežite uvjete na bazu s tijekom funkcije.

  b = 1 a = a - 1  
  ( a i b recipročne baze)
  Što je baza manja,
  krivulja je strmija („brže pada”).  0 < a < 1  
  x 1 < x 2 a x 1 > a x 2  
  (funkcija je padajuća)
  a > 1  
  Što je baza veća,
  krivulja je strmija („brže raste”).
  0 < a < b < 1  
  a x = b - x   ​
  1 < a < b  
  x 1 < x 2 a x 1 < a x 2
  (funkcija je rastuća)

   

  null
 2. Za eksponencijalnu funkciju f x = a x   je:

  slika funkcije
  R f = 0 , + .​
  f 0 =   ​
  D f = R .
  domena funkcije
  1 .
  null
 3. Svi grafovi eksponencijalne funkcije:

  null
 4. Koja je jednadžba osi apscisa?

  null
  null

Zamjećujemo da su nam svi grafovi eksponencijalnih funkcija iznad osi apscisa. Iz toga možemo zaključiti što je slika eksponencijalne funkcije (svi pozitivni realni brojevi). Isto tako dolazimo do zaključka da je os apscisa „približno tangenta krivulje”, ali ne možemo naći točku u kojoj se dodiruju. Udaljenost točke na krivulji od osi apscisa je sve manja i manja kako se x udaljava prema negativnoj beskonačnosti za a > 1 (odnosno prema pozitivnoj beskonačnosti za 0 < a < 1 ), ali vrijednost funkcije uvijek ostaje pozitivna i jako blizu nule.

Pravac y = 0 je asimptota krivulje y = a x .

Sistematizirajmo svojstva eksponencijalne funkcije uočena vježbom te povežimo s onima koje znamo otprije.

Eksponencijalna funkcija f x = a x , a R + , a 1 ima sljedeća svojstva.

 • Funkcija je definirana za sve realne brojeve, D f = R .
 • Slika funkcije su pozitivni realni brojevi, R f = 0 , + .
 • Za proizvoljne realne brojeve x 1 i x 2 vrijedi a x 1 · a x 2 = a x 1 + x 2 .
 • Za proizvoljne realne brojeve x 1 i x 2 vrijedi a x 1 x 2 = a x 1 · x 2 .
 • Zajednička točka svim krivuljama je 0 , 1 , a 0 = 1 .
 • Ako je a > 1 , funkcija je rastuća, x 1 < x 2 a x 1 < a x 1   za proizvoljne realne brojeve x 1 i x 2 .
 • Ako je 0 < a < 1 ,   funkcija je padajuća, x 1 < x 2 a x 1 > a x 1   za proizvoljne realne brojeve x 1 i x 2
 • Asimptota eksponencijalne funkcije je os apscisa, y = 0 .
 • Funkcije f x = a x i f x = a - x = 1 a x  su simetrične s obzirom na os ordinatu.

Ako je a x 1 = a x 2 , tada vrijedi x 1 = x 2 . To se svojstvo naziva injektivnost funkcije.

Pogledajmo iz čega proizlazi ovo zadnje svojstvo injektivnosti.

U prethodnoj vježbi postavite a = 1 . U koliko se točaka sijeku dobiveni pravac i eksponencijalna funkcija? Postoji li barem jedan usporedan pravac s osi apscisa koji siječe eksponencijalni graf u više od jedne točke?

Horizontalnim testom provjeravamo je li funkcija injekcija. Funkcija je injekcija ako pravac usporedan s osi apscisa siječe graf funkcije u najviše jednoj točki.

Kutak za znatiželjne

Svojstvo injektivnosti lako dokazujemo tako da pretpostavimo suprotno.

Pretpostavimo da iz a x 1 = a x 2 slijedi da je x 1 x 2 . Tada mora jedan biti manji od drugog. Neka je, primjerice, x 1 < x 2 pa iz svojstva da je funkcija rastuća (padajuća) vrijedi a x 1 < a x 2 a x 1 > a x 2 , što je suprotno pretpostavci da su vrijednosti jednake. Time smo dokazali da svojstvo injektivnosti vrijedi.

Ovdje smo dobili još jednu tvrdnju ekvivalentu zapisanom svojstvu injektivnosti:

x 1 x 2 a x 1 a x 2 .

Primjer 3.

Koje od sljedećih funkcija su injekcije?

 1. linearna funkcija ( f )
 2. kvadratna funkcija ( g )
 3. konstantna funkcija ( k )
 4. funkcija apsolutne vrijednosti ( a )
 5. eksponencijalna funkcija ( e )

Nacrtajmo u bilježnicu funkcije i s pomoću horizontalnog testa utvrdimo injektivnost.

Kriterij injektivnosti - horizontalni test za zadatke iz primjera

Nacrtana su tri horizontalna pravca iz kojih se vidi da su injektivne eksponencijalna i linearna funkcija. Što je s konstantnom funkcijom? U koliko točaka usporedan pravac s osi apscisa siječe graf konstantne funkcije?


Zadatak 8.

Koje od funkcija su injektivne?

Funkcije a  i d  su injektivne.


Primjena svojstava eksponencijalne funkcije na zadatcima

Primjer 4.

Primjenjujući svojstvo injektivnosti riješimo jednadžbu 7 0.5 - x = 49 .

Pronađimo jednake baze pa, koristeći se svojstvom injektivnosti, izjednačimo eksponente.

7 0.5 - x = 7 2 0.5 - x = 2 x = 2.5 = 5 2

Zadatak 9.

Primjenjujući svojstvo injektivnosti i a 0 = 1 , riješite jednadžbe.

 1. 10 x = 1
 2. 1 16 = 2 - x
 3. 3 2 - x = 3
 1. x = 0
 2. x = 4
 3. x = 1

Primjer 5.

Primjenjujući svojstvo monotonosti funkcije (rasta i pada), riješimo nejednadžbu 2 x > 8 .

Prikažimo desnu stranu s pomoću iste baze 2 x > 2 3 .

S obzirom na to da je baza a = 2 > 1 , znamo da je funkcija rastuća pa vrijedi ista nejednakost i za eksponente. Rješenje je x > 3 .

Dakle, za sve x > 3 vrijednost eksponencijalne funkcije s bazom 2 je veća od osam. Prikkažite to grafički.

Zadatak 10.

Primjenjujući svojstvo monotnosti funkcije te pravila potencije a x 1 x 2 = a x 1 · x 2 , riješite nejednadžbe. (Pazite na tok funkcije kad su baze manje od jedan.)

 1. 16 < 4 x
 2. 3 - x < 1 3 2
 3. 25 5 - x 2 > 125
 4. 0.1 2 x > 0.01
 1. 4 2 < 4 x x > 2
 2. 1 3 x < 1 3 2 x > 2
 3. 5 2 5 - x 2 > 5 3 10 - x > 3 x < 7
 4. 1 10 2 x > 1 10 2 2 x < 2 x < 1

Primjer 6.

Dvije eksponencijalne funkcije i njihove jednadžbe

Koristeći se činjenicom za a < 1 , što je baza manja krivulja je strmija, pridružimo eksponencijalnu jednadžbu pripadajućem grafu.

Veća je baza 1. eksponencijalne jednadžbe. Kako je funkcija g strmija (brže pada),  zaključujemo da zelena funkcija ima jednadžbu f x = 1 3 x , g x = 1 5 x .


Zadatak 11.

Koristeći se svojstvom bržeg rasta” eksponencijalne funkcije, povežite sljedeće jednadžbe s grafovima.

 ​

Grafički prikaz četiri eksponencijalna grafa s jednadžbama.

f x
3 . y = 4 5 x  
g x
1 . y = 5 3 x  
q x
2 . y = 2 3 x  
p x
4 . y = 5 2 x  
null
null

...i na kraju

Jedna od prvih primjena eksponencijalne funkcije je računanje konačne vrijednosti uloga kod složenoga kamatnog računa C n = C 0 · r n gdje je r = 1 + p 100  dekurzivni kamatni faktor, C 0 početni ulog i p fiksna kamatna stopa.

Osim u ekonomiji, eksponencijalna funkcija ima primjenu u biologiji, fizici, kemiji, prirodnim pojavama, razvoju raznih populacija i sl. o kojima ćete više doznati u idućoj jedinici.

Zanimljivost

Još potkraj 16. stoljeća nizozemski matematičar i fizičar S. Stevin objavio je tablicu za provođenje kamatnog računa, koji se pojavio s razvojem trgovine. (Stevin je najprije radio kao knjigovođa. Prvi je postavio pravila za jednostavni i složeni kamatni račun). Tablica je sadržavala vrijednosti potencije dekurzivnoga kamatnog faktora (potencije decimalnih brojeva oblika 1.03 , 1.05 , 1.005 ... ). Međutim, njegov suvremenik Bürgi uočio je da je ta tablica pogodna za pojednostavnjivanje računanja s velikim brojevima. Tablica je švicarskome matematičaru Bürgiju bila poticaj za sastavljanje prvih logaritamskih tablica o čemu ćete učiti u sljedećem modulu (o logaritamskom računalu ste već nešto čuli u informatici u 1. razredu).

Povezani sadržaji

Prisjetite se što je kamatni račun (jednostavni i složeni) i što su kamate. Naučite razlikovati anticipativni od dekurzivnog obračuna kamata.

Jednostavni kamatni račun, K = C · p · n 100 , vam je poznat još iz osnovne škole, ali sa složenim se do sada niste susretali. Riješimo jedan primjer sa složenim kamatnim računom.

Koliko ćemo platiti kamata ako smo posudili C 0 = 40 000 kn   na četiri godine uz godišnju kamatnu stopu p = 10 ? Obračun kamata je godišnji i dekurzivan.

C 4 = C 0 · 1 + p 100 4 = 40 000 · 1.1 4 = 58 564 K=C 4 - C 0 = 18 564 kn  

Da ne biste i vi upali u dužničko ropstvo, proučite kamatni račun, naučite računati kamate i dobro razmislite prije nego što se upustite u avanturu podizanja kredita uz nepovoljne kamatne stope i još nepovoljniji obračun kamata.

Zanimljivost

Dužničko ropstvo je oblik ropstva pri kojem dužnik radi besplatno za onoga komu duguje kako bi otplatio dug. Dužničko ropstvo postoji još od antičke Grčke.

Ujedinjeni narodi su definirali dužničko ropstvo kao moderan oblik ropstva te ga zabranili međunarodnim pravom.

Dužničko ropstvo danas u velikom dijelu podrazumijeva vraćanje duga bankama. Istražite s kojim se oblicima ropstva danas moderno društvo susreće i bori​.

PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Povežite zadatak s pripadajućim rješenjem.

5 x - 4 2 y - 2 - 2 : 1 5 x 5 y - 3  
x 2 y 4   ​
- 2 4 x 2 y 5 · 1 4 x y - 2  
4 5 x 5 y - 3  
24 x 4 y 5 : - 6 x y 3  
- 4 x 3 y 2  
x - 1 y 2 - 2   ​
4 x y 3  
 
null
null
2

1 4 - 3 2 · 2 - 4 - 0.5 =

null
null
3

Odaberite eksponencijalnu funkciju koja pripada grafu.

Graf prve funkcije

null
null
4

Odaberite eksponencijalnu funkciju koja pripada grafu.

Graf 2. funkcije

null
null
5

Odaberite eksponencijalnu funkciju koja pripada grafu.

Graf 3. funkcije

null
null
6

Odaberite eksponencijalnu funkciju koja pripada grafu.

Graf 4. funkcije

null
null
7
Dopunite tvrdnje koje vrijede za eksponencijalnu funkciju f x = a x , a R + , a 1 .
 1. Funkcija je rastuća ako je
   
  , onda vrijedi: x 1 < x 2 a x 1 < a x 2 .
 2. Ako je
   
  , onda vrijedi: x 1 < x 2 a x 1 > a x 2 , kažemo da je funkcija
   
  .
 3. Sve eksponencijalne funkcije sijeku os ordinata u točki za koju je
   
  .
 4. Asimptota eksonencijalne funkcije je pravac s jednadžbom
   
  .
 5. Krivulje ​ y = a x i
   
  su
   
  s obzirom na os ordinatu.

  padajuća
  a > 1
  y = a - x   ​
  y = 0   ​
  0 < a < 1
   simetrične
  y = 1   ​

null
null
8

Nacrtajte u bilježnicu krivulje y = 2 x i y = 10 x . Promatrajte grafove i odgovorite na pitanja.

Za koje brojeve x je krivulja s bazom 2 ispod krivulje s bazom 10 ?
Za koje brojeve x krivulja s bazom 2 brže” raste od krivulje s bazom 10 ?
Sijeku li se krivulje?
  Mogu li se te krivulje sjeći u dvjema točke?
  Obje su krivulje monotono
  Krivulje simetrične zadanim funkcijama s obzirom na os ordinata su monotono
  null
  null
  ZAVRŠITE PROCJENU

  Idemo na sljedeću jedinicu

  5.3 Modeliranje eksponencijalnom funkcijom