x
Učitavanje

6.1 Logaritamska funkcija

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Bakterije
Bakterije

Jednog jutra Marko se probudio u vrućici. Umjesto u školu, krenuo je k liječniku. Liječnk ga je poslao na vađenje krvi i bris grla. Ustanovljeno je da ima bakterijsku upalu grla te da se broj bakterija u njegovom uzorku mijenja eksponencijalno prema formuli N t = 2000 · e 0.055 t , gdje je t vrijeme u minutama od trenutka uzimanja uzorka.

Za koliko će se vremena broj bakterija u uzorku povećati na 100 000 ?

Da bismo odredili kad će broj bakterija biti 100 000 , uvrstimo u formulu N t = 100 000 . Dobivamo 100 000 = 2000 · e 0.055 t . Riješimo sada tu jednadžbu.

Podijelimo s 2000 i dobivamo e 0.055 t = 50 . Nepoznanica nam se nalazi u eksponentu.

Kako ćemo riješiti tu jednadžbu? Možemo li odrediti eksponent za određenu vrijednost potencije?
Odgovor na to pitanje pronaći ćete u nastavku.

Logaritam

 Spoji jednadžbe s pripadnim rješenjima.

x + 2 = 4  
x = 2 2   
2 x = 8   ​
x = ?  
x = 2   ​
x = 4 : 2   
2 x = 4  
x = 4 - 2   
null
null
Za rješavanje jednadžbi tipa ​ 2 x = 8 potrebna nam je neka inverzna radnja (funkcija) koja će poništiti bazu potencije (eksponencijalnu funkciju). Ta radnja naziva se logaritam.

Logaritam po pozitivnoj bazi ( a 1 ) od nekog pozitivnog broja y označavamo log a y , a čitamo "logaritam broja y po bazi a ". To je jedinstveni eksponent x , kojim treba potencirati bazu a da bi se dobilo y. Matematički zapisano: log a y = x a x = y .

Nazivi kod logaritama

Pripazite na zapisivanje logaritama. Oznaka za logaritam log piše se u istoj ravnini kao i argument logaritma y i vrijednost logaritma x , dok je baza a  indeks i piše se spušteno, manje veličine.

Primjer 1.

log 2 8 = 3 2 3 = 8

log 3 81 = 4 3 4 = 81

log 2 2 = 1 2 2 1 2 = 2  

log 4 1 = 0 4 0 = 1  

Spojite ekvivalentne jednakosti.

49 = 7   ​
3 3 = 27   
log 3 27 = 3  
log 49 7 = 1 2   
8 2 = 64  
8 - 1 = 1 8   
log 8 1 8 = - 1   ​
log 8 64 = 2   ​
null
null

Spojite ekvivalentne jednadžbe.

log M N = b
M b = N   ​  
b M = N
b N = M     
M N = x
log b N = M  
log b M = N  
log M x = N
null
null

Da biste odredili logaritam nekog broja, možete taj broj napisati kao potenciju s bazom koja je ujedno i baza logaritma. Logaritam je tada eksponent te potencije.

"Logaritam je eksponent, to svatko zna!"

Primjer 2.

log 2 16 = log 2 2 4 = 4  

log 5 5 = log 5 5 1 = 1

log 4 2 = log 4 4 1 2 = 1 2

log 1 5 25 = log 1 5 1 5 - 2 = - 2

Zadatak 1.

Odredite vrijednosti logaritama.

log 2 32 =
log 5 25 =
log 3 1 9 =
log 9 3 =
null
null

Kod definicije logaritama naveli smo da baza mora biti pozitivna i različita od 1 .

Što bi se dogodilo da je baza negativna?

Kad bi baza bila npr. - 2 i logaritam 1 2 , tj log - 2 x = 1 2 , ne postoji realan broj  x   za koji vrijedi - 2 1 2 = x .
Kad bi baza bila 1 , računajući log 1 5 = x dobili bismo 1 x = 5 , što je nemoguće (ne postoji x za koji je 1 x = 5 ).

Kako je vrijednost potencije s pozitivnom bazom različitom od 1 uvijek pozitivna, nije moguće odrediti logaritam od negativnog broja ili nule.

Zadatak 2.

Izračunajte:

 1. log 3 27 =
 2. log 25 5 =
 3. log 7 1 49 =
 4. log 9 1 3 =
 1. log 3 27 = 3
 2. log 25 5 = 1 2
 3. log 7 1 49 = - 2
 4. log 9 1 3 = - 1 2

Iz definicije logaritama slijedi da sve što je zapisano s pomoću logaritama možemo napisati s pomoću potencija, i obrnuto: sve što je napisano s pomoću potencija možemo zapisati s pomoću logaritama.

ELIMINACIJA LOGARITAMA

log a y = x y = a x

log a a x = x  

ELIMINACIJA POTENCIJE

a x = y x = log a y

a log a y = y  

Zadatak 3.

Odredite vrijednost izraza:

5 log 5 7 =

log 5 125 =

log x x 9 =

3 1 + log 3 7 =  

5 log 5 7 = 7

log 5 125 = log 5 5 3 = 3

log x x 9 = 9

3 1 + log 3 7 = 3 1 · 3 log 3 7 = 3 · 7 = 21


Zanimljivost

Logaritmi su naziv dobili od škotskog matematičara Johna Napiera (1550.-1617.).

Riječ logaritam dolazi iz grčkog jezika, od dviju riječi: logos, što znači računanje, i arithmos, što znači broj. Napier je mislio kako će otkriće logaritama ubrzati računanje s velikim brojevima.

U njegovo doba to je bila velika korist astronomima, koji su bez upotrebe kalkulatora ili računala trebali računati s vrlo velikim brojevima. Stoga je francuski matematičar Pierre Laplace (1749. - 1833.) izjavio da je Napier "udvostručio život astronoma".

Kako poznavanje logaritama može ubrzati računanje s velikim brojevima, vidjet ćete u jedinici 6.4 Računanje s logaritmima.

Zadatak 4.

Poredajte vrijednosti navedenih izraza po veličini, od manje prema većoj.

 • log 2 4   
 • log 2 1 4   
 • log 2 2   
 • log 2 1   
 • log 2 1 2   
null
null

Izračunajmo log 2 3 .

Broj 3 se ne može prikazati kao potencija s bazom 2 i racionalnim eksponentom.

Znamo da je log 2 2 = 1 i log 2 4 = 2 .

Zadatak 5.

Vrijednost​ log 2 3 jednaka je 1.5 .

Pomoć:

Prisjeti se potencija i eksponencijalne ovisnosti. Logaritmi su inverzni od potencija.

null

Da bismo odredili vrijednost logaritma log 2 3 , možemo upotrijebiti džepno računalo. Tipka koja nam daje mogućnost računanja logaritama izgleda ovako: log x y ili log .

Vrijednost koju dobijemo računanjem na džepnom računalu je log 2 3 = 1.584962501 .

Ako vaše džepno računalo nema takve tipke, ne očajavajte. Pravim matematičarima ona i ne treba (nekad matematičari nisu ni imali džepna računala). Dovoljne su tipke log ili tipka ln . Postupak prebacivanja logaritama iz jedne baze u drugu detaljno je prikazan u jedinici 6.4 Računanje s logaritmima.

Dekadski logaritam

Zadatak 6.

Koristeći se džepnim računalom i tipkom log izračunajte logaritme brojeva 0.01 , 0.1 , 1 , 10 , 100 , 1000 .

- 2 , - 1 , 0 , 1 , 2 , 3


Možete li iz rezultata koje ste dobili zaključiti koja bi bila baza logaritma koji nema istaknutu bazu?

(Podsjeća li vas to na drugi korijen? Ipak, baza log y   nije 2 . )​

Kako već svatko zna da je logaritam eksponent, pogledajmo što smo imali u prethodnom zadatku.

log 0.01 = log 10 - 2 = - 2  

log 0.1 = log 10 - 1 = - 1

log 1 = log 10 0 = 0 . . .

Zadatak 7.

Ako baza logaritma nije istaknuta, podrazumijeva se da je baza jednaka:

null
null

Logaritam po bazi 10 naziva se dekadski ili Briggsov logaritam i označava​ log y .

Uvijek kad ne spominjemo bazu logaritma, smatramo da je baza 10 .

Primjer 3.

S pomoću džepnog računala odredimo vrijednosti logaritama brojeva 0.1 , 0.5 , 1 , 2 , 10 , 20 , 200 , - 10 .

log 0.1 = - 1

log 0.5 - 0.3

log 1 = 0

log 2 0.3

log 10 = 1

log 20 1.3

log 200 2.3

log ( - 10 ) = M a t h E r r o r

Pokušajte odrediti logaritam iz još nekih negativnih brojeva ili iz nule (npr. log - 1 , log - 50 , log 0 ...).

Razmislite zašto to nije moguće izračunati? Postoji li realan broj koji na neki eksponent daje negativnu vrijednost ili nulu? Poprima li eksponencijalna funkcija negativne vrijednosti? ​A poprima li nulu?

Prirodni logaritam

Zadatak 8.

Poigrajmo se sada tipkom ln na vašem džepnom kalkulatoru.

Odredite ln od brojeva 1 , 2.718 , 7.389 .

ln 1 = 0

ln 2.718 0.99998963

ln 7.389 1.9999924   


Baza ovog logaritma bila bi približno 2.718 , što je i približna vrijednost broja​ e .

log e y = ln y   ​

Logaritam kojem je baza Eulerov broj, e , naziva se prirodni ili Napierov logaritam i označava ln x .

Zanimljivost

Prirodni ili Napierov logaritam prvi je otkrio John Napier (1550.-1617.), škotski matematičar, fizičar i astronom. Baza mu je Eulerov broj, a može se definirati za sve pozitivne realne brojeve kao površina ispod krivulje y = 1 t , u granicama od 1 do x .

Kod najčešće korištenih programskih jezika, uključujući C , C++ , MATLAB, Fortran i BASIC, "log" ili "LOG" označava prirodni logaritam (nije logaritam po bazi 10 ). ​

S pomoću džepnog računala odredite vrijednosti prirodnog logaritma brojeva 0.1 , 1 , 2 , 10 , - 10 .

ln 0.1 - 2.3026

ln 1 = 0

ln 2 0.6931

ln 10 2.3026

ln - 10 = M a t h E r r o r

Logaritamska funkcija

Vidjeli smo da je moguće izračunati logaritam bilo kojeg broja većeg od 0 . Možemo li sada definirati logaritamsku funkciju?

Logaritamska funkcija po bazi​ a realna je funkcija oblika f x = log a x , gdje je a > 0 i a 0 , a domena je skup pozitivnih realnih brojeva.

Logaritamska funkcija je realna funkcija, ali ipak ima neka ograničenja. Za x možemo uzeti samo pozitivne realne brojeve, a vrijednosti logaritamske funkcije će biti svi realni brojevi (čak i 0 i negativni realni brojevi).

Kako je logaritam inverzna radnja od potencije, onda je i logaritamska funkcija inverzna funkcija od eksponencijalne. Prisjetite se svojstava i grafičkog prikaza eksponencijalne funkcije pa razmislite koja bi svojstva imala logaritamska funkcija i kakav bi bio njezin graf.

Više o grafu logaritamske funkcije i njezinim svojstvima istražit ćete u idućoj jedinici.

Zadatak 9.

Odredite vrijednosti logritamske funkcije ​ f x = log 2 ako su vrijednosti od x : 0.25 , 0.5 , 1 , 2 , 4 .

f 0.25 = log 2 0.25 = log 2 2 - 2 = - 2

f 0.5 = log 2 0.5 = log 2 2 - 1 = - 1

f 1 = log 2 1 = log 2 2 0 = 0

f 2 = log 2 2 = log 2 2 1 = 1

f 4 = log 2 4 = log 2 2 2 = 2


Zadatak 10.

Odredite vrijednosti logritamske funkcije ​ f x = log 1 2 x ako su vrijednosti od x : 0.25 , 0.5 , 1 , 2 , 4 .

f 0.25 = log 1 2 0.25 = log 1 2 1 2 2 = 2

f 0.5 = log 1 2 0.5 = log 1 2 1 2 = 1

f 1 = log 1 2 1 = log 1 2 1 2 0 = 0

f 2 = log 1 2 2 = log 1 2 1 2 - 1 = - 1

f 4 = log 1 2 4 = log 1 2 1 2 - 2 = - 2


...i na kraju

Logaritam po pozitivnoj bazi ( a 1 ) od nekog pozitivnog broja y označavamo log a y , a čitamo "logaritam broja y po bazi a . To je jedinstveni eksponent x kojim treba potencirati bazu a da bi se dobilo y .

log a y = x a x = y

"Logaritam je eksponent, to svatko zna!"

Logaritamska funkcija po bazi a realna je funkcija oblika f x = log a x , gdje je a > 0 i a 0 , a domena je skup pozitivnih realnih brojeva.

Logaritamska i eksponencijalna funkcija s istom bazom međusobno su inverzne, tj. vrijedi​ log a a x = x i a log a y = y .

Idemo na sljedeću jedinicu

6.2 Graf i svojstva logaritamske funkcije