x
Učitavanje

3.1 Kvadratna funkcija i njezin graf

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Fotografija vozila u kretanju
https://commons.wikimedia.org

U prvom ste razredu iz fizike učili jednoliko ubrzano gibanje. (Pogledajte Fizika 1, Jednoliko ubrzano gibanje). Prisjetimo se i pokušajmo riješiti sljedeći zadatak.

Vozilo iz stanja mirovanja ubrzava akceleracijom 5 ms - 2 . Izračunajte brzinu v i prijeđeni put s sekundu, dvije, odnosno tri sekunde nakon kretanja.

 1. ​Svoje rezultate upišite u tablicu ispod.
 2. Tek kada točno izračunate i upišete u tablicu brzinu i prijeđeni put, s ekrana će nestati obavijest o računanju brzine i puta.
 3. Odaberite koji graf želite nacrtati s obzirom na dobivene točke: graf brzine ili graf prijeđenog puta u ovisnosti o vremenu.
 4. Provjerite podudara li se vaš graf s grafom funkcije brzine, v ( t ) = a t = 5 t , odnosno grafom funkcije prijeđenog puta, s t = 1 2 a t 2 = 2.5 t 2 .

Uočite razliku između grafova. Pomičite točku na grafu da biste mogli pratiti vrijednosti prijeđenog puta i brzine. Što će se dogoditi u 4. sekundi i nakon 4. sekunde? Uočite razliku između vrijednosti brzine i puta u prvim sekundama i poslije. Možete li, s obzirom na graf, pretpostaviti što će se događati s tim vrijednostima dokle god vozilo ubrzava jednoliko? Ako smo u naseljenom mjestu (ograničenje brzine 50 kmh - 1  pretvorimo 1 ms - 1 = 3.6 kmh - 1 ), nakon koliko vremena prestajemo ubrzavati (akceleracija postaje nula) i nastavljamo se jednoliko kretati (pod pretpostavkom da ne želimo kršiti propise).

Zašto su prikazani samo dijelovi grafova (za pozitivne x  -eve)?

Vidimo da je funkcija brzine linearna funkcija čiji je graf pravac. Kažemo da se brzina mijenja linearno.

Funkcija prijeđenog puta ovisi o kvadratu vremena, dakle promjena nije linearna nego kvadratna. Kako nazivamo takvu funkciju i što je njezin graf? Potražimo odgovor na to pitanje.

Povećaj ili smanji interakciju

Ponovimo

U uvodu smo više puta spomenuli riječ funkcija. Prisjetimo se pojma funkcije (pogledajte Matematika 1, Linearna funkcija).

Funkcija (preslikavanje, pridruživanje) jedan je od najvažnijih matematičkih pojmova. Određena je trima elementima.

Uparite istovjetne pojmove.

pravilo prema kojem djeluje funkcija
 zakon pridruživanja
područje vrijednosti funkcije
 domena
područje definicije funkcije
 kodomena

 

null

Funkciju obično označavamo malim slovom (npr. f , g , h  ). Ako s  x označimo element domene, D , a s y  element kodomene, K , onda je funkcija f : D K , zadana s  y = f ( x ) . Mi ćemo proučavati funkcije koje za domenu i kodomenu imaju podskup skupa realnih brojeva. Takve funkcije nazivamo realne funkcije realne varijable. Zadavat ćemo ih samo pravilom y = f ( x ) , gdje se podrazumijeva da je domena i kodomena skup realnih brojeva.  Slika funkcije ne mora uvijek biti jednaka kodomeni. Ona je podskup kodomene. Čine ju sve vrijednosti promatrane funkcije.

U 1. razredu susreli smo se s funkcijom oblika: f ( x ) = a x + b . Ponovimo.

Funkciju f ( x ) = a x + b nazivamo , gdje su a , b R    i 0 . Za a = 0 funkcija postaje konstanta. Graf linearne funkcije je  . Ako je a > 0 , kažemo da linearna funkcija  , dok za a < 0 linearna funkcija (raste ili pada).

Pomoć:

Graf linearne funkcije ( a 0 ) nazivamo pravac.

 

Graf funkcije koji skiciramo u koordinatnom sustavu pokazuje nam kako se jedna veličina mijenja u ovisnosti o drugoj. Graf prikazuje skup svih uređenih parova (točaka u koordinatnom sustavu) kod kojih je prva koordinata (apscisa) broj iz domene funkcije, nezavisna varijabla. Uvrštavanjem vrijednosti prve koordinate u funkciju, tj. u zakon pridruživanja, dobijemo drugu koordinatu točke (ordinatu), to jest zavisnu varijablu.

Funkciju oblika f ( x ) = a n x n + a n - 1 x n - 1 + + a 2 x 2 + a 1 x + a 0   , gdje su a n , a n - 1 , , a 1 , a 0 R , a n 0 nazivamo polinom jedne varijable n-tog stupnja (čitaj: entog stupnja).

n je stupanj polinoma, dok a n nazivamo vodeći koeficijent. Polinomi su definirani za svaki realni broj x   pa je domena tih funkcija skup realnih brojeva.

 1. Spojite odgovarajuće parove.

  f ( x ) = a x 2 + b x + c  
   polinom nultog stupnja
  f ( x ) = a x + b  
  polinom drugog stupnja
  f x = c   ​
  polinom prvog stupnja

   

  null
 2. Povežite nazive istih funkcija.

   polinom drugog stupnja
   linearna funkcija
  polinom prvog stupnja
   kvadratna funkcija
  polinom nultog stupnja
  konstantna funkcija

   
  null

Definicija kvadratne funkcije

Kvadratna funkcija ili polinom drugog stupnja je funkcija  f : R R   definirana formulom f ( x ) = a x 2 + b x + c .

Koeficijenti ​ a , b   c su realni brojevi te vrijedi a 0 .

Prema analogiji s kvadratnom jednadžbom (pogledajte modul Kvadratna jednadžba) povežite koeficijente s njihovim nazivima.

Za kvadratnu funkciju​ f ( x ) = a x 2 + b x + c povežite oznake s nazivima realnih koeficijenata.

b
 linearni koeficijent
a
 vodeći koeficijent
c
 slobodni koeficijent

 

null

Primjer 1.

Odredimo koeficijente kvadratne funkcije f ( x ) = x 2 - x + 2 .

Rješenje je a = 1 b = - 1 c = 2

Primjer 2.

Koje su od sljedećih funkcija kvadratne?

 1. f x = 3 x - 2 + x 2
 2. g x = - x + 2
 3. h x = - x 2 + 3 x - 2 + x 3
 4. u x = 2 + 2 x + 2 x 2
 5. v x = 2 x - 2 + 3 x 2 + 1

Kvadratne funkcije ili polinomi drugog stupnja su funkcije kojima je 2 najveći nenegativan eksponent varijable x .

Dakle od ponuđenih funkcija kvadratne su  f x ​i  u x .

Primjer 3.

Odredimo slobodni koeficijent kvadratne funkcije f ( x ) = - 3 x 2 - 4 x + c ako je f ( - 1 ) = 8 .

Uvrstimo u funkciju x = - 1  te vrijednost funkcije 8 pa imamo  - 3 · ( - 1 ) 2 - 4 · ( - 1 ) + c = 8 .

Sređivanjem jednadžbe dobijemo c = 7 .

Zadatak 1.

Riješite zadatke s kvadratnim funkcijama.

 1. Koje su od sljedećih funkcija kvadratne?

  Pomoć:

  Nakon sređivanja izraza najveći eksponent od x mora biti 2 .

  null
 2. Odredite koeficijente kvadratne funkcije f x = - x 2 + 2 x .
  a = , b = i c = .
  null
 3. Odredi linearni koeficijent b  funkcije f ( x ) = 2 x 2 - b x - 10 ako je f ( - 3 ) = - 1 .

  Pomoć:

  U funkciju uvrstite x = - 3  te za vrijednost funkcije y = f ( x ) = - 1 . Dobije se - 1 = 2 · ( - 3 ) 2 - b · ( - 3 ) - 10,  iz čega slijedi rješenje.

   

 4. Danom x -u pridružite vrijednost y = f ( x ) za zadani zakon pridruživanja f ( x ) = 2 x 2 - 3 x + 1 .

  x = - 2
  x = - 1
  x = 0
  x = 1
  x = 2

  Pomoć:

  Uvrstite u funkciju vrijednost za x. Npr. y = f ( - 1 ) = 2 · ( - 1 ) 2 - 3 · ( - 1 ) + 1 = 6

Graf kvadratne funkcije

Graf kvadratne funkcije nazivamo parabolas jednadžbom y = a x 2 + b x + c .

Zanimljivost

Pojam parabola (grč. odstupanje, zastranjivanje) nastao je u starogrčkoj matematici oko 4. st. pr. Krista. Pripisuje se Menehmu. Apolonije (grčki matematičar iz Perge, 2. st. pr. Krista) prvi je za konike upotrijebio nazive elipsa, hiperbola i parabola te utvrdio da se mogu dobiti presjekom stošca ravninom (naziv parabola preuzeo je od Arhimeda).

Pokrenite sljedeću interaktivnu vježbu. Mijenjajte vrijednosti kvadratnoga, linearnoga i slobodnog koeficijenta a , b i c . Promatrajte što se događa s parabolom y = a x 2 + b x + c te odgovorite na pitanja u nastavku.

Povećaj ili smanji interakciju

Zapamtimo!

Dvije parabole, jedna je otvorena prema gore a druga prema dolje

Zadatak 2.

Vratite se ponovno na prethodnu aktivnost s parabolom, mijenjajte vrijednosti kvadratnoga, linearnoga i slobodnog koeficijenta a , b i c te odgovorite na pitanja.

 1. O čemu ovisi kako je okrenuta parabola?

   

  Postupak:

  Odaberite neke vrijednosti za dva koeficijenta, a treći mijenjajte i pratite kako se ponaša parabola. Pazite, za a = 0 parabola ne postoji.

 2. Parabola je otvorena prema gore za:

 3. Promatrajte grafove funkcija ​ y = a x 2 , y = b x i y = c i potražite točne odgovore.
  Jednadžba parabole koja prolazi ishodištem koordinatnog sustava je

   
  .
  Jednadžba pravca koji prolazi ishodištem koordinatnog sustava je
   
  .
  Pravac paralelan s apscisom koji prolazi sjecištem parabole i osi ordinate je
   
  .

  y = b x
  y = c
  y = a x 2

   

 4. Promjenom koje vrijednosti se mijenja širina parabole?

 5. Što nam je | a | veći, parabola je:

 6. Parabola je:

   

   

Kutak za znatiželjne

Menehmo (grčki matematičar, 4. st. pr. Krista) pokušao je riješiti problem udvostručenja kocke (Delski problem, jedan od triju klasičnih problema) s pomoću presjeka dviju parabola. Istražite kako. Što znate o trima klasičnim (geometrijskim) problemima? Svoja saznanja iznesite u razredu. Poslužite se internetom. ​

 1. O Menehmu možete pročitati u online izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.
 2. O trima klasičnim problemima pisali su Dragana Jankov i Ivan Papić u Osječkom matematičkom listu, br. 12 (2012.).

Graf funkcije f ( x ) = a x 2

U sljedećoj interaktivnoj vježbi najprije ćemo nacrtati parabolu y = x 2 (funkciju kvadriranja, kvadratna funkcija kojoj je vodeći koeficijent a = 1 , a linearni i slobodni koeficijenti jednaki su nuli).

Povećaj ili smanji interakciju

Nakon što smo skicirali elementarnu funkciju kvadriranja ( a = 1 ), pogledajmo kako se ponaša kvadratna funkcija f ( x ) = a x 2  u ovisnosti o vodećem koeficijentu a . Naučit ćemo skicirati parabole oblika y = a x 2 .

Mijenjajte a i promatrajte što se događa s parabolom.

Skicirajte još neke parabole tog oblika u bilježnici:

Primjer 4.

Skicirajte grafove sljedećih funkcija.

f 1 x = 1 2 x 2 , f 2 x = 2 x 2 , f 3 x = - 1 2 x 2 i f 4 x = - 2 x 2

Povećaj ili smanji interakciju

Opazimo da u prethodnoj animaciji za parabole oblika y = a x 2 vrijedi:

Zadatak 3.

 Skicirajte u bilježnicu parabole.

 1. y = 2 3 x 2
 2. y = - 3 x 2

Naučili smo skicirati parabole oblika y = a x 2 . Međutim, ako nam je zadan graf kvadratne funkcije, kako odrediti njegovu jednadžbu?

Primjer 5.

Grafički zadane funkcije, obje s tjemenom u ishodištu. Graf funkcije f s otvorom prema gore i prolazi točkom (3,3). Graf funkcije g s otvorom prema doljei prolazi točkom (-1,-4).

Odredimo jednadžbe funkcija zadanih grafički.

Kod traženja jednadžbe parabole najprije pogledajmo čemu je jednak vodeći koeficijent a : y = a x 2 a = y x 2 . Znamo da svaka točka na paraboli mora zadovoljiti danu jednadžbu parabole. Kod tako zadanih parabola pronađemo točku čije koordinate s pomoću mreže lako pročitamo. Dakle, tražimo čvorišta mreže kao na slici.

Kod funkcije f odabrali smo točku kojoj je x = 3 i y = 3 . Uvrstimo to u našu jednadžbu za a i dobijemo: a = y x 2 = 3 3 2 = 1 3 .

Funkcija f glasi: f x = 1 3 x 2 .

Potražimo rješenje za funkciju g .

Kako graf funkcije g prolazi točkom ( - 1 , - 4 ), vrijedi - 4 = a · - 1 2 a = - 4 .

Funkcija g glasi: g x = - 4 x 2 .

Općenito, za bilo koje dvije točke na paraboli možemo uočiti pravilo:

Od točke ( 0 , 0 ) do točke ( - 1 , - 4 ) krećemo se za 1 u smjeru osi x, ali kako idemo u negativnom smjeru, mijenjamo predznak ( x = - 1 ), zatim nastavljamo u smjeru osi y za 4 , ali u negativnom pa je y = - 4 . Uvrstimo u jednadžbu za a : a = y x 2 = - 4 ( - 1 ) 2 = - 4 < 0 . Iz toga slijedi rješenje za g .

Rješenja možemo provjeriti u jednom od prethodnih GGB-nih predložaka.

Zadatak 4.

Dvije parabole zadane grafički s tjemenom u ishodištu. Funkcija f je s otvorom prema dolje i uža je od grafa funkcije g koji ima otvor prema gore.

Graf sa slike nacrtajte u bilježnicu i odredite jednadžbe funkcija zadanih grafički.

Grafičko rješenje zadatka

 ​


...i na kraju

Ponovimo što smo naučili o funkciji f ( x ) = a x 2  te o njezinu grafu.

 1. Koje su od sljedećih funkcija kvadratne, odnosno polinomi drugog stupnja?

   

  null
 2. Za kvadratnu funkciju f ( x ) = - 4 x 2 + x - 12 , vodeći koeficijent je jednak , linearni koeficijent je te slobodni koeficijent .
  null
 3. Parabola  y = 3 4 x 2  otvorena je prema:

  null
 4. U odnosnu prema paraboli y = x 2 , parabola ​ y = 3 4 x 2 je :

  null
 5. U odnosnu prema paraboli y = 2 x 2 , parabola​ y = 3 x 2 je:

  null
  null
 6. Točku T ( 0,0 ) na paraboli y = 3 4 x 2 nazivamo  parabole. Pravac x = 0 , koji dijeli parabolu na dva jednaka (simetrična) dijela, nazivamo .
  null
 7. Točka T je za parabolu y = 3 4 x 2 :

 8. Odaberite pravu jednadžbu parabole za graf.

  Grafički prikaz 1. parabole


  Pomoć:

  Primijenite pravila za vodeći koeficijent: kako a  utječe na otvor parabole te kad je parabola šira, odnosno kad je uža!

   

 9. Odaberite pravu jednadžbu parabole za graf.

  Grafički prikaz 2. parabole

  Pomoć:

  Primijenite pravila za vodeći koeficijent: kako a  utječe na otvor parabole te kad je parabola šira, odnosno kad je uža!

 10. Odaberite pravu jednadžbu parabole za graf.

  Grafički prikaz 3. parabole

  Pomoć:

  Primijenite pravila za vodeći koeficijent: kako a  utječe na otvor parabole te kad je parabola šira, odnosno kad je uža!

  null
 11. Odaberite pravu jednadžbu parabole za graf.

  Grafički prikaz 4. parabole

  Pomoć:

  Primijenite pravila za vodeći koeficijent: kako a  utječe na otvor parabole te kad je parabola šira, odnosno kad je uža!

  null
 12. Odaberite pravu jednadžbu parabole za graf.

  Grafički prikaz 5. parabole

  null

Idemo na sljedeću jedinicu

3.2 Pomaci grafa kvadratne funkcije