x
Učitavanje

2.9 Primjena kvadratnih jednadžbi

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Portret Carla Freidricha Gaussa
Carl Freidrich Gauss

Zbroj prvih n prirodnih brojeva možemo izračunati formulom​ n ( n + 1 ) 2 .

Ova formula je poznata kao Gaussova dosjetka. Jednom zgodom je Gaussov učitelj, želeći biti slobodan, razredu zadao zadatak da odrede zbroj prvih 100 prirodnih brojeva. Gauss je uočio da u tom nizu ima 50 parova brojeva, čiji je zbroj 101 :

1 + 100 + 2 + 99 + . . . + 50 + 51 .

I za nekoliko trenutaka odredio je sumu prvih 100 prirodnih brojeva: 5 050 .

Detalje možete naći u članku o Gaussovoj dosjetki.

Gaussova dosjetka

Problemi drugog stupnja

Matematički prikaz raznih problema iz svakodnevnog života ili struke često se svodi na kvadratne jednadžbe ili sustave linearnih i kvadratnih jednadžbi. Takvi problemi nazivaju se problemi drugog stupnja.

Da bismo riješili probleme drugog stupnja, najvažnije je problemski zadatak točno matematički interpretirati.

Postupak rješavanja problema drugog stupnja provodimo u nekoliko koraka:

 1. nekoliko puta pažljivo pročitati problem
 2. uočiti koji podaci su nam poznati, a što se očekuje da izračunamo
 3. imenovati poznate i nepoznate varijable
 4. ako je potrebno, grafički predočiti problem pomoću slika, tablica i sl.
 5. postaviti matematičke veze između poznatih i nepoznatih veličina
 6. napisati jednadžbe ili sustave jednadžbi
 7. riješiti matematički zapis problema
 8. interpretirati rješenje
 9. provjeriti točnost i smislenost rješenja.

Primjer 1.

Koliki je n ako je zbroj prvih n prirodnih brojeva 210 ?

Zbroj prvih n prirodnih brojeva računamo formulom n ( n + 1 ) 2 .

Ako znamo da je zbroj jednak 210 , možemo postaviti jednadžbu n n + 1 2 = 210 .

n ( n + 1 ) = 420

n 2 + n - 420 = 0

n 1,2 = - 1 ± 1 + 841 2

n 1,2 = - 1 ± 29 2

n 1 = 20

n 2 = - 21

Kako n ne može biti negativan broj, uvjet zadatka da je zbroj 210 zadovoljava prvih 20 prirodnih brojeva.

Zadatak 1.

Koliki je n ako je zbroj prvih n prirodnih brojeva 861 ?

n = 41


Problemi koji se svode na kvadratne jednadžbe

Primjer 2.

Odredimo prirodni broj čiji je kvadrat za 3 veći od prethodnika.

Ako taj broj označimo slovom n , uvjet da je kvadrat za 3 veći od prethodnika matematički bismo zapisali: n 2 = 3 + n - 1 .

Dobili smo kvadratnu jednadžbu n 2 - n - 2 = 0 čija rješenja su n 1 = 2 , n 2 = - 1 . Kako se traži prirodan broj, rješenje je n = 2 .

Zadatak 2.

Odredite broj koji je za 2 manji od svog kvadrata.​

x 1 = 2 , x 2 = - 1    ​


Zadatak 3.

Odredite prirodan broj ako je suma njegovih prethodnika i sljedbenika jednaka kvadratu toga broja.

2


Primjer 3.

Bazen
Bazen

Dvjema cijevima (širom i užom) bazen se napuni za 6 sati. Isti bazen bi se punio 5 sati dulje kad bi se punio samo užom cijevi. Za koliko vremena bi se napunio bazen uporabom samo uže cijevi? ​

Iz fizike znamo da je brzina jednaka kvocijentu puta i vremena, tj. vrijeme je obrnuto proporcionalno brzini.

v = s t

t = s v  

Neka je

x - vrijeme za koje uža cijev napuni bazen ​

x - 5 - vrijeme za koje šira cijev napuni bazen.

Tada je brzina kojom uža cijev napuni 1 bazen jednaka v u = 1 x .

Brzina kojom šira cijev napuni bazen je v š = 1 x - 5 .

Brzina kojom zajedno napune 1 bazen s = 1 i t = 6 h je v z = 1 6 .

Dakle, 1 x + 1 x - 5 = 1 6 .

Množeći jednadžbu s nazivnicima i sređivanjem dolazimo do kvadratne jednadžbe:

x 2 - 17 x + 30 = 0.

Rješenja te jednadžbe su :​ x 1 = 15 , x 2 = 2 .

Kako mora biti x > 5 , slijedi da je x = 15 .

Samo uža cijev napuni bazen za 15 sati, a samo šira za 10 sati.

Problemi koji se svode na sustav kvadratne i linearne jednadžbe

Matematička interpretacija nekih problema svodi se na sustav kvadratne i linearne jednadžbe.

Primjer 4.

Pravokutnik
Pravokutnik

Jedna stranica pravokutnika je za 5 cm dulja od druge. Odredimo duljine stranica pravokutnika ako je njegova površina 24 cm 2 .

Znamo da je jedna stranica pravokutnika za 5 cm dulja od druge, a njegova površina je 24 cm 2 .

Označimo stranice pravokutnika oznakama a i b . Iz uvjeta zadatka tada slijedi a = b + 5 .

Površina pravokutnika jednaka je umnošku stranica, pa je a · b = 24 .

Sustav glasi: a = b + 5 i a · b = 24 .

Supstitucijom linearne u kvadratnu jednadžbu imamo ​

( b + 5 ) · b = 24

b 2 + 5 b - 24 = 0

Rješenja ove kvadratne jednadžbe su​ b 1 = 3 b 2 = - 8 . Kako duljina stranice ne može biti negativna, u obzir uzimamo samo pozitivno rješenje b = 3 cm . Tada je duljina stranice a za 5 cm veća od b , 8 cm .

Zadatak 4.

Ana i njen brat
Sofija i njezin brat

Sofijin brat rođen je kad je ona imala 3 godine. Koliko godina ima Sofija danas ako je umnožak njihovih godina 28 ?

Sofija ima 7 godina.


Zadatak 5.

Opseg pravokutnika iznosi 23 cm , a njegova površina iznosi 30 cm 2 . Kolike su duljine stranica pravokutnika?

a = 4 cm

b = 7.5 cm


Kutak za znatiželjne

vrt
Vrt

Baka Ana je kupila 16 m žice. Kako može ograditi svoj vrt oblika pravokutnika, a da površina ograđenog dijala bude najveća?

Pogledajmo ovisnost površine o duljinama stranica pravokutnika

Povećaj ili smanji interakciju

Površina je najveća kada se radi o kvadratu. Kvadrat kojem je opseg 16 m ima duljinu stranice 4 m .


...i na kraju

Problemi čiji matematički zapis se svodi na kvadratnu jednadžbu ili na sustav linearne i kvadratne jednadžbe nazivaju se problemi drugog stupnja.