x
Učitavanje

4.2 Trigonometrijske vrijednosti šiljastih kutova veličina 30°, 45° i 60°

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Definirali smo omjere stranica pravokutnog trokuta. Znamo iz danih omjera (i barem još jednog podatka) izračunati nepoznate stranice, visinu, opseg i površinu pravokutnog trokuta.

S pomoću zadanih trigonometrijskih definicija šiljastog kuta znamo konstruirati taj kut, ali još ne znamo mjeru toga kuta. Kako se sve što se može konstruirati može i analitički izračunati, krenimo u potragu za metodama računanja kutova i trigonometrijskih vrijednosti ako su nam kutovi poznati.

Pokušajmo najprije pronaći trigonometrijske vrijednosti nekih kutova (za koje nam ne treba džepno računalo) iz omjera stranica jednakostraničnih, odnosno jednakokaračnih trokuta.

Trigonometrijske vrijednosti kuta veličine 30 °

Zadatak 1.

Ponovimo jednakostranični trokut.

 1. Jednakostraničnim trokutima su veličine svih kutova jednake i iznose  °. Jednake su im i sve tri .
  null
  null
 2. Prisjetite se nekih formula za jednakostraničan trokut sa stranicom duljine a i povežite istinite tvrdnje.

  površina, P =  
  a 3 2   ​
  opseg, o =
  a 2 3 4   ​
  visina, v =  
  3 a   ​
  null
  null
 3. Ako jednakostraničan trokut podijelimo visinom na stranicu, dobijemo dva:

  null
  null
 4. Manji šiljasti kut dobivenog trokuta je veličine °, a veći  °.
  null
  null

Nacrtajmo u bilježnicu jednakostraničan trokut i označimo ga kao na slici.

Jednakostraničan trokut podijeljen visinom na dva pravokutna trokuta.

Zadatak 2.

Ponovimo trigonometrijske omjere pravokutnog trokuta A N C s obzirom na kut od 30 ° .

 1. Za stranicu pravokutnog trokuta A N C s obzirom na kut od 30 ° kažemo da je

  a 2
  v
  a
  null
  null
 2. Danim trigonometrijskim vrijednostima kuta od 30 ° pridružite pripadajuće omjere stranica trokuta A N C .

  tg 30 °   ​
  nasuprotna k. hipotenuza = a 2 a  
  cos 30 °  
  priležeća k. nasuprotna k. = v a 2   ​
  ctg 30 °  
  priležeća k. hipotenuza = v a   ​
  sin 30 °  
  nasuprotna k. priležeća k. = a 2 v   ​
  null
  null

Iz pravokutnog trokuta A N C riješimo do kraja trigonometrijske omjere s obzirom na kut od 30 ° . Iz prethodnog zadatka imamo omjere, sredimo dvojni razlomak i uvrstimo za =   a 3 2 .

sin  30 ° = a · 1 2 · 1 2

cos   30 ° = a 3 · 1 2 · a = 3 2

tg   30 ° = 2 · a 2 · a 3 = 1 3 · 3 3 = 3 3    

ctg   30 ° = 2 · a 3 2 · a = 3

Trigonometrijske vrijednosti kuta veličine 60 °

Zadatak 3.

Jednakostraničan trokut podijeljen visinom na dva pravokutna trokuta.

Ispišite u bilježnicu trigonometrijske omjere stranica trokuta A N C , ali s obzirom na drugi šiljasti kut, 60 ° .

sin   60 ° = a 3 · 1 2 · a = 3 2

cos   60 ° = a · 1 2 · a = 1 2

tg   60 ° = 2 · a 3 2 · a = 3

ctg   60 ° = 2 · a 2 · a 3 = 1 3 · 3 3 = 3 3  


Jesmo li mogli i brže dobiti trigonometrijske vrijednosti kuta od 60 ° ?

Zadatak 4.

Prisjetite se još nekih činjenica o kutovima pravokutnog trokuta.

 1. Zbroj svih kutova u trokutu iznosi ° . U pravokutnom trokutu za šiljaste kutove vrijedi α  β  = ° .
  null
  null
 2. Kutove čiji je zbroj 90 ° nazivamo  kutovi. Ako je jedan kut 30 ° , njegov komplementarni kut iznosi ° .
  null
  null
 3. Prisjetite se kako su definirani trigonometrijski omjeri komplementarnih kutova. Povežite iste vrijednosti.

  sin 30 °  
  sin 30 °   ​
  ctg 60 °   ​
  tg 30 °  
  tg 60 °   
  ctg 30 °   ​
  cos 60 °  
  cos 60 °
  null
  null

Poznavajući trigonometrijske vrijednosti kuta od 30 ° odmah smo mogli zaključiti što vrijedi za omjere stranica s obzirom na kut od 60 ° .

Povezani sadržaji

Trigonometrija pravokutnog trokuta često je neizbježni dio računa u planimetrijskim zadatcima. Pogledajmo primjer.

Jednakokračni trapez unutrnjeg kuta α  60 ° i osnovice 2 je tangencijalni četverokut kružnici polumjera 3 . (Pogledajte Matematika 1, Krug i kružnica.) Izračunajte površinu trapeza. Kolika je visina trapeza?

Skica zadatka. Kružnica upisana trapezu s oznakama.

U takvim zadatcima pronađimo, ako je moguće, pravokutni trokut i primijenimo trigonometrijske omjere.

Tangencijalni četverokut je četvrokut kojemu je kružnica upisana pa je visina trapeza jednaka polumjeru kružnice.

sin   60 ° = nasuprotna k. hipotenuza = 2 r b = 2 3 b b = 2 3 3 2 = 4

Duljinu A N možemo dobiti s pomoću Pitagorina poučka ili još jednoga trigonometrijskog omjera.

tg   60 ° = nasuprotna k. priležeća k. = 2 r A N A N = 2 3 3 = 2

a = c + 2 · A N = 2 + 2 · 2 = 6

P = a + c 2 · v = 6 + 2 2 · 2 3 = 8 3


Trigonometrijske vrijednosti kuta veličine 45 °

Zadatak 5.

Prisjetite ste što ste u osnovnoj školi učili o kvadratu pa odgovorite na pitanja.

 1. Kvadrat je gemetrijski lik kojemu su sve četiri stranice Kut između susjednih dviju stranica iznosi ° .
  null
  null
 2. Dijagonala kvadrata dijeli kvadrat na dva sukladna:

  null
  null
 3. Ako kvadrat ima stranicu duljine a , tada je a 2 duljina kvadrata, a šiljasti kutovi trokuta dobivenog dijeljenjem kvadrata dijagonalom su jednaki i iznose ° .
  null
  null

Nacrtajte u bilježnicu kvadrat i označite ga kao na slici.

Kvadrat podijeljen dijagonalom na dva jednakokračna trokuta

Zadatak 6.

Odredite trigonometrijske omjere kuta od 45 ° iz pravokutnog trokuta A B C .

sin   45 ° = a a 2 · 2 2 = 2 2

cos   45 ° = a a 2 · 2 2 = 2 2

tg   45 ° = a a = 1   ​

ctg   45 ° = a a = 1


Sistematizirajmo dobivene podatke u tablicu i zapamtimo ih. Često će nam trebati.

30 ° 45 ° 60 °
sin 1 2 2 2 3 2
cos 3 2 2 2 1 2
tg 3 3 1 3
ctg 3 1 3 3

Zanimljivost

U staroj Grčkoj trigonometrija se razvila kao dio astronomije. Starogrčki su znanstvenici određivali elemente pravokutnog trokuta poznavajući jednu stranicu i još jedan element. Za rješavanje takvih zadataka najprije su sastavili tablice dužina tetiva koje odgovaraju različitim središnjim kutovima kruga stalnog polumjera. Prve trigonometrijske tablice tetiva sastavio je astronom i matematičar Hiparh (180. 125. g. pr. Krista), osnivač matematičke geografije.

Primijenimo tablične vrijednosti

Primjer 1.

Izračunajmo vrijednost izraza.

 1. sin 60 ° + cos 30 ° - tg 60 ° = 3 2 + 3 2 - 3 = 0
 2. 2 sin 30 ° + 1 2 tg 45 ° - 1 = 2 · 1 2 + 1 2 · 1 - 1 = 2 1 = 2
 3. sin 2 30 ° + 2 sin 2 45 ° 3 cos 2 30 ° - cos 2 45 ° = 1 2 2 + 2 · 2 2 2 3 · 3 2 2 - 2 2 2 = 1 4 + 1 9 4 - 1 2 = 5 4 7 4 = 5 7

Zapamtimo!

sin 2 α = sin α 2 cos 2 α = cos α 2 tg 2 α= tgα 2 c tg 2 α= c tgα 2

Zadatak 7.

 Pronađite rješenje sljedećim trigonometrijskim izrazima.

5 tg 2 30 ° + ctg 2 45 ° sin 2 60 ° - 2 cos 2 45 ° =   ​
1   ​
4 sin 30 ° cos 30 ° tg 30 ° =  
0   ​
6 sin 45 ° cos 60 ° + sin 30 ° =  
- 32 3   ​
1 - 4 sin 2 30 ° 1 + 4 cos 2 30 ° =   ​
3 2   ​
null
null

Primjer 2.

Na primjeru kuta 30 ° provjerimo sljedeće identitete.

 1. sin 2 α= 2 s i n α c o s α
 2. cos 2 α = cos 2 α - sin 2 α
 3. tg α · ctg α = 1

Kutak za znatiželjne

Identitet ili istovjetnost je jednakost koja vrijedi za sve vrijednosti varijabla koje sudjeluju u toj jednakosti. Na primjer, jednakost c 2 = a 2 + b 2 poznata je kao Pitagorin poučak i vrijedi za sve pozitivne realne brojeve a , b i c   koji mogu biti stranice pravokutnog trokuta.

Dokazati identitet ne znači uvrstiti jednu vrijednost i dobiti istinitost tvrdnje. U prethodnom primjeru nismo dokazali da identiteti vrijede za sve šiljaste kutove pravokutnog trokuta (i šire). Samo smo naslutili da bi to mogla biti točna tvrdnja. Prve dvije tvrdnje dokazivat ćete u trećem razredu (vrijede za bilo koji realan broj), a treću tvrdnju za šiljaste kutove već u sljedećoj jedinici.

Zadatak 8.

Riješite zadatke.

 1. Izračunajte dane izraze za α = 30 ° , 45 ° , 60 ° i povežite slijedeće izraze.

  sin 90 ° - α =   ​
  cos α   ​
  cos α sin α =   ​
  sin α   ​
  sin α cos α =  
  tg α   ​
  sin 2 α + cos 2 α =  
  ctg α   ​
  cos 90 ° - α =   ​
  1   ​
  null
  null

b. Odredite visinu romba sa stranicom 4  te jednim kutom od 30 ° . Kako glasi formula za visinu romba ako je zadana stranica duljine a ?

c. Jednakostranični trokut sa stranicom duljine 4  podijelite visinom na stranicu na dva pravokutna trokuta. Izračunajte visinu na hipotenuzu dobivenoga pravokutnog trokuta. Kako glasi formula te visine ako je zadana stranica jednakostraničnog trokuta duljine a ?

Grafički prikaz rješenja. U rombu i jednakostraničnom trokutu istaknut je pravokutni trokut.

...i na kraju

Već u sljedećoj jedinici dokazat ćete da identiteti iz prethodnog zadatka vrijede za šiljaste kutove pravokutnog trokuta (i šire). I ne samo to, naučit ćete računati s trigonometrijskim vrijednostima bilo kojega šiljastog kuta, za što će vam trebati džepno računalo.

Prije nego što počnete potragu za novim znanjima provjerite jeste li za to spremni. Riješite sljedećih šest zadataka tako da u pripadajuće prazno polje upišete slovo uz točno rješenje, a kao nagradu dobit ćete sliku pravila za lakše pamćenje trigonometrijskih vrijednosti kutova od 30 ° , 45 ° i 60 ° .  

Uputa: Na novi zadatak ćete moći ići nakon što točno odgovorite na postavljeni zadatak (upišete veliko slovo koje je u polju s dobivenim rješenjem).

Povećaj ili smanji interakciju
PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Za dani trokut povežite omjere stranica i trigonometrijske vrijednosti pripadajućeg kuta.​

Pravokutni trokut s označenim stranicama i jednim kutom.

u z   ​
tg φ   ​
z u   ​
ctg φ   ​
z v  
sin φ   ​
u v  
cos φ   ​
null
null
2

Za dani trokut povežite omjere stranica i trigonometrijske vrijednosti pripadajućeg kuta.​

Pravokutni trokut s označenim stranicama i jednim kutom.

Nasuprotna kateta
Priležeća kateta
Hipotenuza
null
null
3

Povežite trigonometrijske nazive s pripadajućim definicijama.

kosinus kuta


priležeća kateta hipotenuza  
 tangens kuta
nasuprotna kateta hipotenuza   ​
 kotangens kuta
priležeća kateta nasuprotna kateta
sinus kuta
nasuprotna kateta priležeća kateta
null
null
4

Povežite vrijednost trigonometrijskog omjera s kutom kojem pripada.

sin φ = 1 2
φ = 30 °
cos φ = 2 2
φ = 45 °   ​
tg φ = 3   ​
φ = 60 °   ​
null
null
5

Izračunajte.

2 cos 30 ° + 5 tg 60 ° 1 + sin 2 45 ° =  

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

4.3 Računanje trigonometrijskih vrijednosti šiljastog kuta u pravokutnom trokutu