x
Učitavanje

3.4 Presjek pravca i parabole

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Pogledajte animaciju.

Problem sjecišta pravca i parabole

Haubica stoji u podnožju brda. Projektil koji ispaljuje ima putanju u obliku grafa kvadratne funkcije. Kosinu brda možemo prikazati linearnom funkcijom. Na animaciji uočite kvadratnu i linearnu funkciju. Gdje će projektil pasti? Može li nam matematika pomoći da riješimo taj zadatak?

U koordinatnom sustavu nacrtani su pravac i parabola. Pravcu je moguće mijenjati koeficijente s pomoću klizača. Mijenjajući koeficijente pravca, pokušajte odgovoriti na sljedeće pitanje.

U kojem se položaju mogu naći pravac i parabola?

Povećaj ili smanji interakciju

Položaj pravca i parabole

Pravac i parabola mogu se naći u trima položajima:

 1. ​parabola i pravac se ne sijeku
 2. parabola i pravac imaju jednu zajedničku točku; pravac je tangenta parabole
 3. parabola i pravac sijeku se u dvjema točkama; pravac je sekanta parabole.

Presjek pravca i parabole moguće je pronaći na dva načina: analitički i grafički.

U sljedećim primjerima pokazat ćemo kako se to radi analitički.

Neka su pravac i parabola zadani jednadžbama. Naći presjek pravca i parabole znači odrediti koordinate točaka koje zadovoljavaju jednadžbu pravca i jednadžbu parabole. Te su koordinate rješenja pripadnog sustava jednadžbi.

Sjetite se metode supstitucije koju ste primjenjivali pri rješavanju dviju jednadžbi s dvjema nepoznanicama. Metodu supstitucije primijenit ćemo i ovdje. Iz linearne jednadžbe izrazit ćemo jednu nepoznanicu s pomoću druge te ju uvrstiti u drugu kvadratnu jednadžbu.

Moguće je također primijeniti metodu suprotnih koeficijenata.

Primjer 1.

Pronađimo sjecišta pravca y = 2 x + 3 i parabole y = - x 2 + 6 x .

Lijeve strane jednakosti su jednake, pa izjednačimo i desne:

2 x + 3 = - x 2 + 6 x .

Sređivanjem izraza dobit ćemo kvadratnu jednadžbu:

x 2 - 4 x + 3 = 0 .

Riješimo je s pomoću poznate formule.

x 1,2 = - b ± b 2 - 4 a c 2 a = 4 ± 16 - 4 · 1 · 3 2 · 1 = 4 ± 2 2

x 1 = 3 , x 2 = 1

Rješenja uvrstimo u jednadžbu pravca kako bismo dobili vrijednost y koordinate:

y 1 = 2 · 3 + 3 = 9

y 2 = 2 · 1 + 3 = 5 .

Točke u kojima se pravac i parabola sijeku su 3 , 9 i 1 , 5 .

Pravac je sekanta parabole.

Pogledajmo grafički prikaz.

Na slici je grafički prikaz rješenja zadatka.
Grafički prikaz rješenja

Primjer 2.

Pronađimo sjecišta pravca y = - 4 x + 4 i parabole y - 4 = - x + 1 2 .

Umjesto y, u drugu jednadžbu uvrstimo - 4 x + 4 .

- 4 x + 4 - 4 = - x + 1 2

Jednadžbu sredimo:

x + 1 2 = 4 x

x 2 + 2 x - 4 x + 1 = 0

x 2 - 2 x + 1 = 0  .

Jedina vrijednost koja zadovoljava tu jednadžbu je x = 1 .

y = - 4 · 1 + 4  

y = 0  

Dobili smo samo jednu točku 1 , 0 . Što to znači? Sijeku li se parabola i pravac?

Parabola i pravac dodiruju se, tj. imaju jednu zajedničku točku. Pravac je tangenta parabole.

Primjer 3.

Odredimo sjecišta pravca y = x + 2 i parabole y = 2 x 2 + 3 .

x + 2 = 2 · x 2 + 3

- 2 x 2 + x - 1 = 0

Rješenja te kvadratne jednadžbe nisu realna. Sijeku li se pravac i parabola?

U ovom slučaju pravac i parabola nemaju zajedničkih točaka.

Na slici je grafički prikaz rješenja zadataka.
Pravac i parabola se sijeku

Diskriminanta i broj sjecišta

Pri traženju sjecišta kvadratne i linearne funkcije rješavamo kvadratnu jednadžbu. Možemo li prije rješavanja znati postoje li dva sjecišta, jedna dodirna točka ili se pravac i parabola ne sijeku?

Pozorno pogledajte primjere i uočite da:

 1. ​ako kvadratna jednadžba ima dva različita realna rješenja, onda postoje dvije zajedničke točke, tj. pravac i parabola se sijeku
 2. ako kvadratna jednadžba ima dva ista realna rješenja, onda se pravac i parabola dodiruju, tj. pravac je tangenta parabole
 3. ako kvadratna jedndažba ima dva kompleksna rješenja, onda pravac i parabola nemaju zajedničkih točaka.

Možemo li znati rješenja kvadratne jednadžbe prije njezina rješavanja?

Sjetite se diskriminante kvadratne jdnadžbe. S pomoću nje možemo ispitati vrstu rješenja te zaključiti kakav je položaj zadanog pravca i parabole.

Pri rješavanju sustava jednadžbi y = k x + l i y = a x 2 + b x + c  dolazimo do kvadratne jednadžbe a x 2 + b - k · x + c - l = 0 .

Ovisno o diskriminanti, kvadratna jednadžba može imati: ​

 • ​​dva različita realna rješenja za D > 0
 • dva jednaka realna rješenja za D = 0
 • dva kompleksna rješenja za D < 0.

Ovisnost broja sjecišta o diskriminanti:

 • ​ako je D > 0 , pravac siječe parabolu u dvjema točkama
 • ako je D = 0 , pravac dodiruje parabolu
 • ako je D < 0 , pravac i parabola nemaju zajedničkih točaka.

 1. Povežite diskriminantu i broj sjecišta pravca i parabole

  D = 0
  D > 0  
  D < 0   ​
  null
  null
 2. Pravac koji siječe parabolu njezina je .
  null
  null
 3. Pravac koji dodiruje parabolu u jednoj njezinoj točki njezina je .
  null
  null

Zadatak 1.

Analitički odredite sjecišta pravca i parabole.

 1. y = 8 x + 3 i y = x 2 + 4 x - 9
 2. y + x = 5 i y + 3 x 2 = - 7 x + 2
 3. y = - 3 x - 10 i y = 5 x 2 - 2
 1. - 2 , - 13 i 6 , 51
 2. - 1 , 6
 3. Pravac i parabola se ne sijeku.​

Pogledajte u sljedećem videozapisu kako s pomoću GeoGebre možete grafički pronaći sjecišta parabole i pravca. Nakon što riješite analitički, rješenja možete brzo i lako provjeriti.

Primjer 4.

Na slici je grafički prikaz rješenja zadataka.

Riješimo sustav kvadratne i linearne funkcije grafički.

y = x - 5

y = x 2 - 6 x + 5

U istom koordinatnom sustavu nacrtajmo graf linearne i kvadratne funkcije.

Prvo nađimo sjecište grafa linearne funkcije s koodinatnim osima.

x = 0 , y = 0 - 5 = - 5

y = 0 , x = 5

Imamo dvije točke 0 , - 5 i 5, 0 .

Za kvadratnu funkciju izračunajmo nultočke.

x 1,2 = 6 ± 36 - 4 · 1 · 5 2 · 1 = 6 ± 4 2

5, 0 i 1, 0  su nultočke. Izračunajmo x koordinatu tjemena kao aritmetičku sredinu nulišta.

x 0 = x 1 + x 2 2 = 5 + 1 2 = 3

y 0 = 3 2 - 6 · 3 + 5 = 9 - 18 + 5 = - 4

Imamo i točku C ( 0, 5 ) .

Nacrtajmo i potražimo točke u kojima se sijeku.

Vidimo da su sjecišta točke 5, 0 i 2 , - 3 .

Kutak za znatiželjne

Presjek dviju parabola pronalazimo rješavajući sustav dviju kvadratnih jednadžbi.

Takav sustav također se svodi na rješavanje kvadratne jednadžbe.

Dvije parabole mogu biti u sljedećem položaju:

Možemo li opisati njihov položaj s pomoću diskriminante kvadratne jednadžbe?

Riješite sustav.

f ( x ) = x 2 + 3 x

g ( x ) = x 2 + 3 x + 4

Izjednačimo desne strane.

x 2 + 3 x = x 2 + 3 x + 4

0 = 4

Dobili smo neistinitu jednakost pa zaključujemo da sustav nema rješenja. Parabole se ne sijeku.

Jesmo li mogli predvidjeti rješenje?

...i na kraju

Za kraj riješimo zadatak s početka.

Putanja projektila je kvadratna funkcija f x = - 1 500 x 2 + 3 25 x + 2 , a kosina je linearna funkcija g x = 3 20 x .

- x 2 - 15 x + 1 000 = 0

x 1 = 25 x 2 = - 40

Drugo rješenje je negativno pa ga ne uzimamo za rješenje.

y = 3 20 · 25 = 15 4 = 3.75

Točka udara projektila je 25, 3.75 .

Problem možemo riješiti i grafički.

Na slici je grafički prikaz rješenja zadanog problema s početka jedinice..

Idemo na sljedeću jedinicu

3.5 Kvadratne nejednadžbe