x
Učitavanje

8.6 Pravilna trostrana prizma

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Zadatak 1.

Helena ima dva jednakostranična trokuta sa stranicom duljine 5   cm te tri kvadrata sa stranicom duljine 5   cm . Zaključila je da od njih može napraviti prizmu. Kako se naziva ta prizma? Koliko ima vrhova, koliko bridova, a koliko strana?

Ta se prizma naziva pravilna uspravna trostrana prizma.

Pravilna trostrana prizma ima 6 vrhova, 9 bridova i 5 strana.


Promotrite animaciju koja pokazuje kako iz mreže nastaje pravilna trostrana prizma te kako se prizma "rastvara" u mrežu.

Proučite animaciju u kojoj se imenuju dijelovi prizme.

U mreži pravilne trostrane prizme

Uspravnu trostranu prizmu kojoj je baza jednakostraničan trokut nazivamo pravilna trostrana prizma.

Slika prikazuje pravilnu trostranu prizmu i njezinu bazu.

Razrežemo li pravilnu trostranu prizmu duž jednoga bočnog brida i duž dvaju bridova na svakoj bazi, a zatim dobivene likove razvijemo u ravninu, dobit ćemo mrežu pravilne trostrane prizme. ​  

Slika prikazuje mrežu pravilne trostrane prizme.

Mreža se pravilne trostrane prizme sastoji od dvaju sukladnih jednakostraničnih trokuta sa stranicom duljine a (bazom prizme) te od triju sukladnih pravokutnika sa stranicama duljina a i h (pobočkama prizme). ​

Slika prikazuje dvije mreže pravilne trostrane prizme s nazivima njihovih dijelova.

Sve pobočke prizme sačinjavaju njezino pobočje.

Zadatak 2.

 1. Istaknutim elementima pravilne trostrane prizme pridružite odgovarajući naziv.

  Slika prikazuje pravilnu trostranu prizmu.

   osnovni brid

   visina

   visina baze

   baza

   pobočka

   

   

 2. Na slici je prikazana mreža pravilne trostrane prizme.

  mreža pravilne trostrane prizme

 3. Na slici je prikazana mreža pravilne trostrane prizme.

  mreža pravilne trostrane prizme

  null
  null

Oplošje pravilne trostrane prizme

Oplošje je prizme zbroj površina svih njezinih strana.
​Oplošje svake (pa tako i pravilne trostrane) prizme računamo po formuli O = 2 B + P .

Slika prikazuje bazu pravilne trostrane prizme te formule za visinu i površinu baze.

Primjenom Pitagorina poučka na polovinu jednakostraničnog trokuta sa stranicom duljine a dobivamo da je duljina visine baze jednaka v = a 3 2 .

Površina se jednakostraničnog trokuta sa stranicom duljine a (bazom prizme) računa po formuli ​ B =   a 2 3 4 .

Slika prikazuje površinu pravilne trostrane prizme i izvod formule za površinu pobočja.

Površina je pobočke te prizme (pravokutnika sa stranicama duljina a i h ) p 1 = a h , a površina je pobočja tada P = 3 a h .

Slika prikazuje mrežu pravilne trostrane prizme u koju su ispisane formule za površinu svake strane.
Na slici su prikazane površine svih strana pravilne trostrane prizme.

Primjer 1.

Izračunajmo oplošje pravilne trostrane prizme s osnovnim bridom duljine a = 4 cm i visinom h = 5.5 cm .

Površina je baze te prizme jednaka B = a 2 3 4 = 4 2   ·   3 4 = 4 3   cm 2 , a površina je pobočja P = 3 a h = 3 · 4 · 5.5 = 66   cm 2 .

Oplošje je te prizme jednako O = 2 B + P = 2 · 4 3 + 66 13.9 + 66 = 79.9   cm 2 .


Zadatak 3.

Površina je pobočja pravilne trostrane prizme 135   cm 2 , a njezina je visina 75 mm . Izračunajte oplošje te prizme.

Budući da se površina pobočja pravilne trostrane prizme računa prema formuli

P = 3 a h , nakon uvrštavanja zadanih podataka dobivamo: 135 = 3 · a · 7.5 , iz čega slijedi da je a = 6 cm .

Tada je površina baze jednaka B = a 2 3 4 = 6 2   ·   3 4 = 9 3   cm 2 , što znači da je oplošje te prizme O = 2 B + P = 2 · 9 3 + 135 31.2 + 135 = 166.2   cm 2 .


Volumen (obujam) pravilne trostrane prizme

Slika prikazuje pravilnu trostranu prizmu s osjenčanom bazom i istaknutom visinom prizme.

Volumen pravilne trostrane prizme jednak je umnošku površine baze i visine prizme, tj. računamo ga prema formuli V = B h .

Primjer 2.

Izračunajmo volumen pravilne trostrane prizme s osnovnim bridom duljine a = 4 cm i visinom h = 5.5 cm .

Površina je baze te prizme jednaka B = a 2 3 4 = 4 2   ·   3 4 = 4 3   cm 2 pa je njezin volumen V = B h = 4 3 · 5.5 = 22 3 38.1   cm 3 .


Zadatak 4.

Izračunajte oplošje i volumen pravilne trostrane prizme kojoj je duljina osnovnog brida jednaka duljini visine i iznosi 5 cm .

Oplošje te prizme jednako je zbroju površina svih njezinih strana: O = 2 B + P .

B = a 2 3 4 = 5 2 3 4 = 25 3 4 = 6.25 3 cm 2

P = 3 a h = 3 a 2 = 3 · 5 2 = 75 cm 2

O = 2 · 6.25 3 + 75 = 12.5 3 + 75 96.7 cm 2

Volumen te prizme jednak je umnošku površine baze i duljine visine, tj. računa se prema formuli V = B h . Uvrštavanjem u formulu za volumen dobivamo  V = B h = 6.25 3 · 5 = 31.25 3 54.1   cm 3 .


Zadatak 5.

Uvježbajte određivanje oplošja i obujma (volumena) pravilne trostrane prizme za zadanu duljinu brida te visinu.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 6.

Volumen pravilne trostrane prizme iznosi 81   cm 3 , a opseg je njezine baze  18 cm . Koliko je oplošje te prizme?

Duljina brida baze te prizme iznosi a = 18 : 3 = 6 cm pa je površina baze jednaka B = a 2 3 4 = 6 2   ·   3 4 = 9 3   cm 2 .

Uvrštavanjem dobivenog podatka u izraz za volumen, V = B h , dobivamo 81 = 9 3 · h , odakle je h = 3 3 5.2   cm .

Površina je pobočja tada ​ P = 3 a h = 3 · 6 · 3 3 = 36 3 62.4   cm 2 , a oplošje je O = 2 B + P = 2 · 9 3 + 36 3 = 54 3 93.5   cm 2 .


Zadatak 7.

Slika prikazuje pravilnu trostranu prizmu.

Čokolada je pakirana u kutiju koja ima oblik pravilne trostrane prizme s osnovnim bridom a duljine 3 cm i visinom h duljine 12 cm . Koliki je najveći mogući obujam čokolade u kutiji? Koliko je kartona potrebno za izradu kutije?

Površina je baze te prizme B = a 2 3 4 = 3 2 3 4 = 9 3 4 = 2.25 3 cm 2 , a površina pobočja P = 3 a h = 3 · 3 · 12 = 108   cm 2 .

Najveći mogući obujam čokolade u kutiji je V = B h = 2.25 3 · 12 = 27 3 46.8   cm 3 .

Oplošje te prizme računamo po formuli O = 2 B + P i zato uvrštavanjem dobivamo O = 2 B + P = 2 · 2.25   3 + 108 = 4.5   3 + 108 115.8   cm 2 . To je najmanja potrebna površina kartona za izradu kutije.


Zadatak 8.

 1. Duljina je osnovnog brida pravilne trostrane prizme 5 cm , a duljina bočnog brida 5 3   cm . Koliko je oplošje te prizme? 3 cm 2 .

  Pomoć:

  B   =   6.25 3   cm 2  

  P   =   75 3   cm 2

  O = 2 B + P

   

 2. Površina je pobočja pravilne trostrane prizme 120 3 cm 2 , a duljina visine 5 3 cm . Duljina brida baze te prizme je   cm , a volumen te prizme je cm 3 .

   

 3. Volumen je pravilne trostrane prizme 50 3   cm 3 , a duljina je bočnog brida 8 cm . Kolika je duljina osnovnog brida te prizme?

   

Kutak za znatiželjne

Zadatak 9.

Oplošje je pravilne trostrane prizme pet puta veće od površine njezine baze. Duljina je osnovnog brida te prizme 4 cm . Kolika je duljina bočnog brida te prizme?

Ako je oplošje trostrane prizme pet puta veće od površine baze, onda na temelju izraza O = 2 B + P zaključujemo da je 5 B = 2 B + P , tj. P = 3 B . Iz toga slijedi da je površina pobočke jednaka površini baze, tj. da je a h = a 2 3 4 . Konačno se dobiva da je h = a 3 4 , tj. h = 3   cm .


Zadatak 10.

Pravilna trostrana prizma presječena je ravninom koja je određena visinama njezinih baza. Duljina je osnovnog brida prizme 10.4 cm , a duljina njezine visine 8 cm . Kolika je površina nastalog presjeka?

Površina nastalog presjeka je pravokutnik čija je jedna stranica jednaka visini baze, a druga visini prizme. Duljina brida baze iznosi v = a 3 2 = 10.4 3 2 9 cm . Površina presjeka iznosi p = v h = 9 · 8 = 72 cm 2 .

Slika prikazuje presjek pravilne trostrane prizme.

Povezani sadržaji

Zadatak 11.

Slika prikazuje kolač s jagodama oblika pravilne trostrane prizme.

Nika je napravila kolač s jagodama u obliku pravilne trostrane prizme. Opseg je baze tog kolača 1.8 dm , a visina je kolača 375 mm . Izračunajte oplošje i volumen te prizme. Rezultat zaokružite na jednu decimalu. 

Duljina brida baze iznosi a = 18 : 3 = 6 cm , površina baze B = a 2 3 4 = 6 2 3 4 = 9 3 cm 2 , a površina pobočja P = 3 · 6 · 37.5 = 675 cm 2 . Oplošje tog kolača iznosi O = 2 B + P = 2 · 9 3 + 675 706.2 cm 2 .

Obujam tog kolača iznosi V = B · h = 9 3 · 37.5 584.6 cm 3 .


Zadatak 12.

U drvenoj su gredi napravljena dva jednaka utora oblika pravilne trostrane prizme. Dubina je utora 10.4 mm , a duljina mu je 55 mm . Koliki je volumen otpadnog materijala?

Dubina je utora jednaka visini baze te prizme. Stoga iz a 3 2 = 10.4 dobivamo a = 12 mm . Površina je baze stoga B = a 2 3 4 = 12 2 3 4 62.4 mm 2 .

Volumen svake od tih prizmi je V = B h 62.4 · 55 3   432 mm 3 .

Ukupan volumen otpadnog materijala jednak je dvostrukom volumenu prizme te iznosi 2 · 3 432 6 864 mm 3 .

Na slici je jedan od dvaju utora u gredi. Utor je oblika pravilne trostrane prizme.

Zadatak 13.

Slika prikazuje lom svjetlosti kroz pravilnu trostranu prizmu.
Izvor: Prisms with high and low dispersion (autor Peo); https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Prisms_with_high_and_low_dispersion.png, GNU FDL i CC BY-SA 3.0. Slika je smanjena i rezana (GNU FDL i CC BY-SA 3.0)

Kada bijela svjetlost prođe kroz staklenu pravilnu trostranu prizmu, razlaže se na spektar duginih boja. Kako bi objasnila disperziju svjetlosti i nastanak duge, učiteljica fizike želi kupiti takvu prizmu. Pronašla je prizmu čija je duljina brida baze 3 cm , a obujam 15.59 cm 3 . Koliko je oplošje te prizme?

Oplošje prizme jednako je O = 2 B + P . Površina baze iznosi B = a 2 3 4 = 3 2 3 4 = 9 3 4 cm 2 . Za površinu pobočja treba nam visina prizme jer je P = 3 a h .

Visinu prizme možemo izračunati iz volumena prizme pa iznosi h = V : B = 15.59 : 9 3 4 4 cm .

Oplošje prizme iznosi O = 2 · a 2 3 4 + 3 a h = 2 · 9 3 4 + 3 · 3 · 4 = 43.8 cm 2 .


Zanimljivost

Ako želite, pogledajte kako tehnikom origamija izraditi kutijicu koja ima oblik pravilne uspravne trostrane prizme.

...i na kraju

U ovoj ste jedinici naučili:

Ako želite, možete razmisliti od koliko se međusobno različitih mreža može izgraditi pravilna trostrana prizma.

Rješavanjem zadataka koji slijede otkrit ćete šifru koju trebate upisati kako biste otključali zanimljivu animaciju sa svim mrežama pravilne trostrane prizme te provjerili svoj odgovor.

Zadatak 14.

 1. Izračunajte oplošje i volumen pravilne trostrane prizme s bridom baze duljine 0.8 dm i visinom 15 cm . Rezultat zaokružite na dvije decimale. Oplošje te prizme iznosi cm 2 , a volumen cm 3 . Zbroj znamenke desetice oplošja i znamenke stotica obujma dat će vam prvu znamenku šifre.
  null
 2. Staklena vaza ima oblik pravilne trostrane prizme s bridom baze duljine 8 cm . Kolika mora biti dubina te vaze da bismo u nju mogli uliti 1 litru vode? Zaokružite na najbliži centimetar. Dubina je te vaze približno cm . Znamenka jedinica rješenja dat će vam drugu znamenku šifre.

  Pomoć:

  1 l = 1 dm 3 = 10 3 cm 3   ​

  null
 3. Površina pobočja pravilne trostrane prizme iznosi 216 cm 2 , a njezina je visina 1.8 dm . Izračunajte oplošje i volumen te prizme. Rezultat zaokružite na dvije decimale. Oplošje te prizme iznosi cm 2 , a volumen cm 3 . Zbroj znamenke desetinki oplošja i znamenke stotinki obujma dat će vam treću znamenku šifre.
  null

Idemo na sljedeću jedinicu

8.7 Pravilna šesterostrana prizma