x
Učitavanje

Aktivnosti za samostalno učenje

  Europska unija, Zajedno do fondova EU
  Sadržaj jedinice
  Povećanje slova
  Smanjenje slova
  Početna veličina slova Početna veličina slova
  Visoki kontrast
  a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
  Upute za korištenje

  Na početku...

  Za početak se kratko prisjetimo osnovnog o prizmama. ​

  Zadatak 1.

  1. Povežite odgovarajuće pretvorbe mjernih jedinica.

   5 m 3   ​
   50 000 cm 2  
   5 m 2
   50 cm
   5 dm
   5 000 000 cm 3   ​
   5 km
   5 000 m
   5 dm 3  
   5 000 cm 3   ​
   5 dm 2
   500 cm 2
   null
   null
  2. Koju prizmu možemo složiti iz dva sukladna jednakostranična trokuta sa stranicama duljine a te tri pravokutnika širine a i duljine b ?

   null
   null
  3. Koju prizmu možemo složiti iz šest sukladnih kvadrata?
   null
   null
  4. Iz prikazane mreže može se sastaviti pravilna uspravna šesterostrana prizma.

   Mreža prizme

   null
   null
  5. Mreža pravilne peterostrane prizme sastoji se od pravilna peterokuta te pravokutnika.
   null
   null
  6. Upiši brojkom broj strana uspravne prizme čija je baza trapez.
   null
   null
  7. Koliko kockica nedostaje na slici da bi kvadar bio potpuno pun?
   Kvadar s kockicama
   null
   null
  8. Koliko kockica nedostaje na slici da bi kvadar bio potpuno pun?
   Kvadar s kockicama
   null
   null
  9. Koliko kockica nedostaje na slici da bi kvadar bio potpuno pun?

   Kvadar s kockicama
   null
   null

  Platonova tijela

  Platonova su tijela pravilni poliedri, tj. uglata geometrijska tijela kojima su sve strane sukladni pravilni mnogokuti pri čemu se u svakom vrhu siječe isti broj strana. Kutovi među stranama jednakih su veličina.

  Postoji pet Platonovih tijela: tetraedar, kocka (heksaedar), oktaedar, dodekaedar i ikosaedar.

  Nazvana su po Platonu koji o njima raspravlja u matematičkom dijalogu Timej.

  Zanimljivost

  Slika prikazuje Platona.

  Više o Platonu i Platonovim tijelima možete pročitati na mrežnim stranicama Hrvatske enciklopedije.

  Slika prikazuje Platonova tijela.
  Platonova tijela

  U animaciji koja slijedi pogledajte Platonova tijela i njihove mreže.

  Zanimljivost

  Mreže Platonovih tijela možete pronaći i ispisati na sljedećoj poveznici. Tu možete pronaći i neobične igraće „kockice“ koje možete izraditi iz mreža Platonovih tijela.

  Također pogledajte i videozapis s prikazima papirnatih modela Platonovih tijela.

  Platonovo tijelo
  strana (vrsta mnogokuta)
  broj strana
  grčki naziv broja koji odgovara broju strana
  naziv Platonova tijela
  Tetraedar
  jednakostranični trokut
  4 tetra tetraedar
  Kocka
  kvadrat 6 heksa heksaedar
  Oktaedar
  jednakostranični trokut
  8 okto oktaedar
  Dodekaedar
  pravilni peterokut
  12 dodeka dodekaedar
  Ikosaedar
  jednakostranični trokut
  20 ikosi ikosaedar

   ​

  Zanimljivost

  Platonova su tijela bila poznata i neolitskim narodima koji su živjeli čak 1 000 godina prije Platona. Više pročitajte u članku Platonova tijela objavljenom u mrežnom časopisu Nova Akropola.

  Zadatak 2.

  Promotrite Platonova tijela. Što možete reći o stranama tih tijela? A o bridovima?

  Strane svakog tijela sukladni su mnogokuti. Ti su mnogokuti ili jednakostranični trokuti ili kvadrati ili pravilni peterokuti. Svi su bridovi svakog od Platonovih tijela međusobno sukladni, tj. istih su duljina.


  Zadatak 3.

  Povežite Platonovo tijelo s njegovom odgovarajućom mrežom.

  Slika prikazuje mrežu tetraedra.
  Slika prikazuje mrežu heksaedra (kocke).
  Slika prikazuje mrežu oktaedra.
  Slika prikazuje mrežu dodekaedra.
  Slika prikazuje mrežu ikosaedra.
  null
  null

  Zadatak 4.

  Prepišite i popunite tablicu u bilježnicu.

  Platonovo tijelo
  tetraedar heksaedar (kocka)
  oktaedar dodekaedar ikosaedar
  broj strana

  broj vrhova
  broj bridova

  Što primjećujete?

  Platonovo tijelo
  tetraedar heksaedar (kocka)
  oktaedar dodekaedar ikosaedar
  broj strana
  4
  6 8 12 20
  broj vrhova
  4 8 6 20 12
  broj bridova
  6 12 12 30 30

  Zbroj broja strana i broja vrhova za dva je veći od broja bridova.


  Neka je S broj strana, V broj vrhova, a B broj bridova nekoga uglatoga geometrijskog tijela. Tada vrijedi S + V = B + 2 , tj.

  S + V - B = 2 .

  Ta je formula poznata pod nazivom Eulerova formula.

  Zanimljivost

  Više o Leonhardu Euleru možete pročitati na mrežnim stranicama Hrvatske enciklopedije.

  Zadatak 5.

  Neka prizma ima 10 strana i 16 vrhova. Koliko ima bridova?

  Ako prizma ima 10 strana, tada ima 2 baze i 8 pobočki. Dakle, ta je prizma osmerostrana i stoga ima 24 brida.

  Zadatak se može riješiti i primjenom Eulerove formule.

  S + V - B = 2

  10 + 16 - B = 2

  B = 24


  Zadatak 6.

  1. Kako se naziva tijelo na slici?
   Slika prikazuje tetraedar.
   null
   null
  2. Prikazana mreža je mreža kojeg od navedenih Platonovih tijela?

   Slika prikazuje mrežu kocke.

   null
   null
  3. Prikazana mreža je mreža kojeg od navedenih Platonovih tijela?

   Slika prikazuje mrežu oktaedra.

   null
   null
  4. Koja su svojstva svih Platonovih tijela?

   null
   null

  Arhimedova tijela

  Zanimljivost

  Slika prikazuje Arhimeda.

   Više o Arhimedu pročitajte na mrežnim stranicama Hrvatske enciklopedije.

  Arhimedova su tijela uglata geometrijska tijela kojima strane čine dvije ili više različitih vrsta pravilnih mnogokuta, pri čemu se u svakom vrhu siječe isti broj i ista kombinacija strana.

  Zanimljivost

  Zanimljivu podjelu Arhimedovih tijela s obzirom na način njihova nastanka možete pogledati na sljedećem plakatu.

  Postoji ukupno 13 Arhimedovih tijela, a najpoznatije je tijelo nogometna lopta, koja se sastoji od 20 pravilnih šesterokuta i 12 pravilnih peterokuta. 

  Slika prikazuje najpoznatije Arhimedovo tijelo, nogometnu loptu.

  Zanimljivost

  Mreže Arhimedovih tijela možete pronaći i ispisati na sljedećoj poveznici. Također pogledajte i videozapis s prikazima papirnatih modela Arhimedovih tijela.

  Ne propustite pogledati i različite papirnate radove povezane s nogometnom loptom.

  ...i na kraju

  U ovoj ste jedinici naučili:

  Za kraj, ako želite, istražite Johnsonova tijela (Johnsonove poliedre).