x
Učitavanje

4.2 Primjena Pitagorina poučka

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Kvadrati od kockica izgrađeni nad stranicama pravokutnog trokuta.

Petra je izgradila kvadrate nad stranicama pravokutnog trokuta. Prebrojila je da je za izgradnju najmanjeg kvadrata trebala 9 kockica, a za izgradnju najvećega 25 kockica. Koliko je kockica trebala za izgradnju kvadrata nad duljom katetom? Može li se zadatak riješiti bez prebrojavanja?

Za izgradnju kvadrata nad duljom katetom Petri je bilo potrebno 16 kockica, što se može odrediti prebrojavanjem. Kako bismo do rješenja došli brže, možemo prebrojiti samo broj kockica u jednome redu, 4 , te kvadriranjem izračunati ukupan broj kockica 4 2 = 16 .

No zadatak se može riješiti i bez ikakva prebrojavanja s pomoću primjene Pitagorina poučka.

Zbroj površina kvadrata nad katetama pravokutnog trokuta jednak je površini kvadrata nad njegovom hipotenuzom.

Zatim je 9 + x = 25 , odnosno x = 16 .


S pomoću animacije koja slijedi prisjetite se Pitagorina poučka.

Zadatak 1.

Slika prikazuje pravokutan trokut nad čijim stranicama su nacrtani kvadrati. Površine kvadrata nad katetama iznose 64 i 225.

Kolika je površina kvadrata nad hipotenuzom? Kolike su duljine stranica pravokutnog trokuta sa slike?

Površina kvadrata nad hipotenuzom iznosi p = 64 + 225 = 289 .

Duljina kraće katete iznosi 64 = 8 , duljina dulje katete 225 = 15 , a duljina hipotenuze 289 = 17 .


Primjer 1.

Zadan je pravokutni trokut s pravim kutom u vrhu C . Izračunajte duljinu treće stranice tog trokuta ako je zadano:

 1. a = 40 cm , b = 9 cm
 2. b = 9 cm , c = 15 cm
 3. c = 29 cm , a = 21 cm .
Slika prikazuje trokut ABC s označenim stranicama.
 1. a = 40 cm

  b = 9 cm

  c = ?

  Površina kvadrata nad stranicom a iznosi 40 2 = 1 600 , a površina kvadrata nad stranicom b iznosi 9 2 = 81 . Zato je površina kvadrata nad hipotenuzom 1 600 + 81 = 1 681 c = 1681 = 41 cm .

  Kraće, poznate podatke možemo uvrstiti u općenitu formulu Pitagorina poučka.

  c 2 = a 2 + b 2

  c 2 = 40 2 + 9 2

  c 2 = 1 681

  c = 1 681 = 41 cm

 2. b = 9 cm

  c = 15 cm

  a = ?

  a 2 = c 2 - b 2

  a 2 = 15 2 - 9 2

  a 2 = 144

  a = 144 = 12 cm

 3. c = 29 cm

  a = 21 cm

  b = ?

  b 2 = c 2 - a 2

  b 2 = 29 2 - 21 2

  b 2 = 400

  b = 400 = 20 cm


Zadatak 2.

Zadan je pravokutni trokut A B C s katetama duljine a = 12 cm i b = 35 cm . Izračunajte duljinu hipotenuze tog trokuta.

a = 12 cm

b = 35 cm

c = ?

c 2 = a 2 + b 2

c 2 = 12 2 + 35 2

c 2 = 1 369

c = 1 369 = 37 cm

Duljina hipotenuze tog trokuta iznosi 37 cm .


Primjer 2.

Zadan je pravokutni trokut A B C   s hipotenuzom duljine c = 53 cm i katetom duljine a = 45 cm . Izračunajte duljinu druge katete tog trokuta.

c = 53 cm

a = 45 cm

b = ?

b 2 = c 2 - a 2

b 2 = 53 2 - 45 2

b 2 = 784

b = 784 = 28 cm

Duljina druge katete tog trokuta iznosi 28 cm .


Zadatak 3.

Slika prikazuje pravokutne trokute s istaknutim duljinama kateta (7 i 2.4 te 4.5 i 2.4)..

Izračunajte duljine nepoznatih stranica (duljine stranica izražene su u centimetrima).

 1. Neka je duljina hipotenuze x . Tada je x 2 = 7 2 + 2.4 2 , iz čega slijedi da je x 2 = 54.76 , tj. x = 54.76 = 7.4 cm .
 2. Neka je duljina hipotenuze y . Tada je y 2 = 4.5 2 + 2.4 2 , iz čega slijedi da je y 2 = 26.01, tj. y = 26.01 = 5.1 cm .

Dodatno uvježbajte izračunavanje duljina nepoznatih stranica pravokutnog trokuta (duljine stranica izražene su u centimetrima).

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 4.

Slika prikazuje pravokutan trokut s hipotenuzom duljine 5.3 i katetom duljine 2.8 te pravokutan trokut s hipotenuzom duljine 6.5 i katetom duljine 6.

Izračunajte duljine nepoznatih stranica te opseg i površinu pravokutnih trokuta na slikama (svi su podatci zadani u centimetrima).

Slika prikazuje pravokutni trokut s katetama a i b te hipotenuzom c
 1. Neka je duljina nepoznate katete a . Tada je a 2 = 5.3 2 - 2.8 2 , iz čega slijedi da je a 2 = 20.25 , tj. a = 20.25 = 4.5 cm .

  Opseg trokuta jednak je zbroju duljina njegovih stranica te je o = 4.5 + 2.8 + 5.3 = 12.6 cm .

  Površina pravokutnog trokuta jednaka je polovini umnoška njegovih kateta te je p = 4.5 · 2.8 2 = 6.3 cm 2 .

  Prisjetimo se, za pravokutni trokut sa standardnim oznakama sa slike vrijedi:

  p = a · b 2 .

 2. Neka je duljina nepoznate katete b . Tada je b 2 = 6.5 2 - 6 2 , iz čega slijedi da je b 2 = 6.25 , tj. b = 6.25 = 2.5 cm .

  o = 6 + 2.5 + 6.5 = 15 cm

  p = 6 · 2.5 2 = 7.5 cm 2 .


Zadatak 5.

Trokut E F G pravokutan je s pravim kutom pri vrhu E , pri čemu je E F = 5 cm i F G = 13 cm . Izračunajte duljinu treće stranice tog trokuta.

Taj je zadatak rješavalo nekoliko učenika. Provjerite njihova rješenja. Ispravite rješenja koja nisu ispravna.

 1. Markovo rješenje:

  E G 2 = 13 2 - 5 2 = 26 - 10 = 16 cm .

  Duljina stranice E G - iznosi 16 cm .

 2. Petrino rješenje:

  E G 2 = 13 2 - 5 2 = 8 2 = 64 cm .

  Duljina stranice E G - iznosi 64 cm .

 3. Janovo rješenje:

  E G 2 = 13 2 - 5 2 = 169 - 25 = 144 cm .

  Duljina stranice E G - iznosi 72 cm .

Slika prikazuje pravokutan trokut s katetama duljine x i 5 te hipotenuzom duljine 13 cm.

Sva su tri rješenja netočna.

 1. Marko je, umjesto kvadriranja, brojeve 13 i 5 pomnožio brojem 2 . Dobiveno rješenje nije korjenovao.
 2. Petra nije primijenila točan redoslijed računskih radnji. Prvo je trebala kvadrirati brojeve 13 i 5 , a zatim ih oduzeti. Također, dobiveno rješenje nije korjenovala.
 3. Jan je pogriješio u posljednjem koraku. Umjesto da korjenuje broj 144 , on ga je podijelio brojem 2 .

Točno rješenje zadatka jest:

E G 2 = 13 2 - 5 2 = 8 2 = 169 - 25 = 144 cm

E G = 144 = 12 cm .


Zanimljivost

Pitagorine trojke uređene su trojke prirodnih brojeva ( x , y , z ) pri čemu su x , y  duljine kateta, a z  duljina hipotenuze pravokutnog trokuta, tj. vrijedi da je x 2 + y 2 = z 2 . Više o Pitagorinim trojkama pročitajte na stranicama Hrvatske enciklopedije.

Zadatak 6.

Provjerite svoje znanje prije proučavanja složenijih zadataka.

 1. Kolika je površina najvećeg kvadrata?
  Na slici su prikazani kadrati nad stranicama pravokutnog trokuta
  null
  null
 2. Na odgovarajuća mjesta upišite preostale oznake stranica pravokutnog trokuta n 2 - m 2 = o 2 .

  Slika prikazuje pravokutan trokut s katetom o.

  m

  n

  null
  null
 3. Ako su duljine kateta pravokutnog trokuta 2 dm i 21 cm , kolika je duljina njegove hipotenuze?

  null
 4. Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta s katetama duljine 15 cm i 36 cm iznosi 39 cm .

  null

  Postupak:

  15 2 + 36 2 = 39   ​

 5. Povežite sliku s odgovarajućom duljinom nepoznate katete. Duljine svih stranica izražene su u centimetrima.

  Slika prikazuje pravokutni trokut s hipotenuzom duljine 15 cm i jednom katetom duljine 6 cm

  null
 6. Povežite sliku s odgovarajućom duljinom nepoznate katete. Duljine svih stranica izražene su u centimetrima.

  Slika prikazuje pravokutni trokut s hipotenuzom duljine 12 cm i jednom katetom duljine 7 cm

  null
  null
 7. Povežite sliku s odgovarajućom duljinom nepoznate katete. Duljine svih stranica izražene su u centimetrima.

  Slika prikazuje pravokutni trokut s hipotenuzom duljine 20 cm i jednom katetom duljine 18 cm

  null
  null

Zadatak 7.

Pravokutan trokut nacrtan nad hipotenuzom pravokutnog trokuta

Odredite duljinu stranice x ako su duljine svih stranica izražene u centimetrima.

Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta sa stranicama 6 cm i 8 cm iznosi c = 6 2 + 8 2 = 100 = 10 cm .

Duljina katete x drugoga pravokutnog trokuta iznosi x = 14 2 - 10 2 = 196 - 100 = 96 9.8 cm .


Zadatak 8.

Slika prikazuje deltoid (duljine stranica iznose redom 10, 10, 17 i 17 cm, a duljina kraće dijagonale iznosi 16 cm).

Nacrtan je četverokut kojemu su po dvije susjedne stranice jednakih duljina, a dijagonale međusobno okomite (deltoid).

Duljine njegovih stranica izražene su u centimetrima. Odredite duljinu dužine A C - .

Duljina stranice A C - jednaka je zbroju duljina stranica A E - i E C - .

A E = 10 2 - 8 2 = 36 = 6 cm

E C = 17 2 - 8 2 = 225 = 15 cm

Duljina stranice A C - iznosi 6 + 15 = 21 cm .


Zadatak 9.

Slika prikazuje četiri dužine nacrtane u mreži kvadratića.

Izračunajte duljine nacrtanih dužina. Rezultat zaokružite na najbližu desetinku centimetra.

Slika prikazuje četiri dužine iz prethodnog zadatka u mreži kvadratića s nadopunom do pravokutnog trokuta.

Ako docrtamo pravokutne trokute tako da zadane dužine budu hipotenuze, zadatke možemo riješiti primjenom Pitagorina poučka:

 1. A B 2 = 2.5 2 + 1 2

  A B 2 = 6.25 + 1 = 7.25

  A B = 7.25 2.7 cm

  ili kraće

  A B = 2.5 2 + 1 2 = 6.25 + 1 = 7.25 2.7 cm

 2. C D = 2 2 + 1 2 = 4 + 1 = 5 2.2 cm

 3. E F = 3 2 + 0.5 2 = 9 + 0.25 = 9.25 3.0 cm .


Zadatak 10.

Ako se drugi grad nalazi 24 kilometra istočno i 10 kilometara južno od prvoga grada, kolika je njihova zračna udaljenost?

Udaljenost gradova, d , može se prikazati bilo kojim od prikazanih dvaju međusobno sukladnih pravokutnih trokuta.

  d = 24 2 + 10 2 = 26 km

Udaljenost između gradova iznosi 26 kilometara.


Zadatak 11.

Određivanje udaljenosti dviju točaka možete uvježbati i s pomoću sljedeće aktivnosti.

Upišite koordinatu vrha C trokuta A B C kako bi dužina A B - postala hipotenuza pravokutnog trokuta te provjerite svoje rješenje.

Nakon što ste upisali točno rješenje, prikazat će vam se pravokutnici u koje trebate upisati duljine kateta a i b .

Nakon što točno upišete duljine kateta, prikazat će se novi pravokutnik. Izračunajte  udaljenost točaka A i B ,   tj. duljinu hipotenuze tog trokuta pa je upišite u taj pravokutnik. Rješenja, prema potrebi, zaokružite na dvije decimale.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 12.

Ivona i njezina majka puštale su bespilotnu letjelicu po  svojemu susjedstvu. Ivona je letjelicu pustila u zrak s raskrižja Ulice Ivana Trnskog i Ulice Ferde Livadića te je letjela putanjom ucrtanom crvenim linijama. Sletjela je na raskrižju Maksimirske ceste i Ulice Ferde Livadića. Koju je udaljenost prešla bespilotna letjelica?  

Slika plana dijela grada opisanog u zadatku.

 ​

Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta računa se primjenom Pitagorina poučka.

prva kateta 2 + druga kateta 2 = hipotenuza 2

Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta s katetama duljine 176 m i 80 m iznosi:

x 2 = 176 2 + 80 2

x 2 = 37 376

x 193.33 193 m .

Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta s katetama duljine 176 m i 71 m iznosi:

y 2 = 176 2 + 71 2

y 2 = 36 017

y 189.78 190 m .

Ukupna udaljenost koju je prešla bespilotna letjelica iznosi približno:

193 + 190 = 383 m .


Zadatak 13.

Ljestve duljine 4 m prislonjene su na zid. Udaljenost baze ljestava od zida iznosi 85 cm . Do koje visine sežu ljestve? Rezultat zaokružite na najbliži centimetar.  

Slika prikazuje ljestve prislonjene na kuću.

Visina do koje dosežu ljestve jednaka je duljini druge katete pravokutnog trokuta sa zadane slike.

x = 400 2 - 85 2 391 cm

Ljestve dosežu do visine otprilike 391 cm .


Zadatak 14.

Tiana je zalupila kućna vrata, a zaboravila je uzeti ključeve. Opazila je da je prozor na drugom katu kuće ostao otvoren. U garaži je pronašla ljestve duljine 4.5 metara. Ako je visina zida od tla do donjeg ruba prozora 3.5 metara, a udaljenost od baze kuće do baze ljestava 60 cm , hoće li ljestve dosegnuti prozor?  

Slika prikazuje ljestve prislonjene uz kuću i djevojčicu koja je zaboravila ključeve.

Duljina ljestava potrebnih da dosegnu prozor treba biti 3.5 2 + 0.6 2 3.6 m , zato su Tianine ljestve dovoljno dugačke da dosegnu prozor.


Zadatak 15.

Duljine kateta pravokutnog trokuta iznose 72 cm i ( x - 1 ) cm , a duljina hipotenuze ( x + 5 ) cm . Odredite x te duljine preostalih dviju stranica tog trokuta.

Za pravokutni trokut sa zadanim duljinama stranica vrijedi:

( x + 5 ) 2 = 72 2 + ( x - 1 ) 2 .

Nakon kvadriranja dobivamo:

x 2 + 10 x + 25 = x 2 - 2 x + 1 + 72 2 .

Pojednostavnjivanjem dobivamo da je

10 x + 25 = - 2 x + 1 + 72.

Zato je

12 x = 48  

x = 4 .

Duljina druge katete iznosi x - 1 = 4 - 1 = 3 cm , a hipotenuze x + 5 = 4 + 5 = 9 cm .


Zadatak 16.

Hipotenuza je od jedne katete pravokutnog trokuta dulja za 2 cm . Duljina druge katete tog trokuta jest 12 cm . Odredite opseg i površinu tog trokuta.

Neka je x duljina prve katete tog trokuta. Tada je x + 2 duljina hipotenuze. Tada vrijedi

( x + 2 ) 2 = x 2 + 12 2 . Kvadriranjem obiju strana jednakosti dobivamo izraz x 2 + 4 x + 4 = x 2 + 144 , a nakon pojednostavnjivanja izraz 4 x + 4 = 144 . Iz toga slijedi da je 4 x = 140 , tj. x = 35 .

Duljine stranica toga trokuta jesu 12 cm , 35 cm i 37 cm .

Opseg je tog trokuta o = 12 + 35 + 37 = 84 cm .

Površina tog trokuta p = prva kateta · druga kateta 2 iznosi p = 12 · 35 2 = 210 cm 2 .


Zadatak 17.

Duljine kateta pravokutnog trokuta odnose se kao 3 : 4 . Kolike su duljine kateta tog trokuta ako je duljina hipotenuze 85 cm ?

Neka je a = 3 k i b = 4 k .

Tada vrijedi ( 3 k ) 2 + ( 4 k ) 2 = 85 2 . Iz toga slijedi da je 9 k 2 + 16 k 2 = 7 225 .

Zato je 25 k 2 = 7 225  i k 2 = 289 , odnosno k = 17 .

Dakle, a = 3 · 17 = 51 cm i b = 4 · 17 = 68 cm .

Možda ste iz omjera zamijetili da se radi o egipatskom trokutu kojemu su stranice u omjeru 3 : 4 : 5 . S obzirom na to da je duljina hipotenuze uvećana 17 puta, i duljine kateta bit će uvećane isti broj puta. Zato je duljina jedne katete 51 cm , a druge 68 cm .


Zadatak 18.

Omjer kateta pravokutnog trokuta A B C  s pravim kutom pri vrhu C   jest 20 : 21 . Odredite duljine njegovih stranica ako je opseg tog trokuta 210 mm .

Neka je a = 20 k i b = 21 k .

Iz Pitagorina poučka slijedi da je c 2 = ( 20 k ) 2 + ( 21 k ) 2 , odnosno c 2 = 400 k 2 + 441 k 2 .

Duljina hipotenuze jest c = 841 k 2 = 29 k .

Iz formule za opseg dobivamo da je 20 k + 21 k + 29 k = 210 , tj.  k = 3 .

Duljine stranica su zato a = 20 k = 20 · 3 = 60 cm i ​ b = 21 k = 21 · 3 = 63 cm i c = 29 k = 29 · 3 = 87 cm .


...i na kraju

U ovoj ste jedinici naučili:

Za kraj pogledajte videozapis u kojem je prikazan origami dokaz Pitagorina poučka te procijenite svoje znanje.

PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Ako je duljina jedne katete 99 mm , a druge 20 mm , tada je duljina hipotenuze 101 mm .

Postupak:

99 2 + 20 2 = 10 201 = 101   ​

2

Ako je duljina hipotenuze 15 cm , a duljina jedne katete pravokutnog trokuta 8 cm , kolika je duljina druge katete tog trokuta?

Postupak:

15 2 - 8 2 = 161   ​

3

Kolika je duljina stranice y ?

Slika prikazuje pravokutan trokut s nacrtanim pravokutnim trokutom nad njegovom hipotenuzom

 

Postupak:

( 5 x ) 2 + ( 3 x ) 2 = 34 2

25 x 2 + 9 x 2 = 34

34 x 2 = 34

x 2 = 1

x = 1

1 2 + 34 2 = y 2

35 = y 2

35 = y  

4
Kolika je duljina katete x pravokutnog trokuta sa slike?

Slika prikazuje pravokutan trokut s hipotenuzom duljine 65 i jednom katetom duljine 60
Odgovor:

Postupak:

x = 65 2 - 60 2 = 625 = 25   ​

5
Petronas Twin Tower neboderi su u Kuala Lumpuru u Maleziji. Ti su neboderi povezani mostom, a most podupire željezna konstrukcija od dva dijela, svaki duljine 56 metara. Ako je vertikalna udaljenost između mjesta na kojima je željezna konstrukcija spojena na zgrade i mjesta na kojima je most spojen na zgrade 48 metara, kolika je ukupna duljina mosta? Rezultat zaokružite na najbliži metar.
Fotografija prikazuje Petronas Twin Towers.
Odgovor: metara

Postupak:

Duljina mosta = 2 · 56 2 - 48 2 58 m   ​

6
Fotografija prikazuje nogometno igralište.
Šimun je krenuo kući nakon nogometnog treninga kada se sjetio da je zaboravio bočicu vode. Dimenzije igrališta su 100 m sa 75 m . Za koliko je udaljenost koju treba prijeći da dođe do bočice manja od udaljenosti koju bi prešao kad bi išao po rubovima igrališta? metara
null

Postupak:

( 100 + 75 ) - 100 2 + 75 2 = 175 - 125 = 50  

7
Slika prikazuje vodeni tobogan te pravokutan trokut s katetama 9 i 12.
U vodenom parku postavljen je vodeni tobogan. Visina tobogana jest 9 metara, horizontalna udaljenost koju zauzima tobogan pri tlu jest 12 metara. Kolika je duljina tobogana?  metara
null

Postupak:

d = 9 2 + 12 2 = 225 = 15

8

Povežite zadatak i njegovo rješenje. Sve su duljine stranica izražene u centimetrima.

Napomena:

Ne zaboravite djelomično korjenovati rješenje.

Slika prikazuje pravokutan trokut sa katetama duljine 4 i 12

null

 

9

Povežite zadatak i njegovo rješenje. Sve su duljine stranica izražene u centimetrima.

Napomena:

Ne zaboravite djelomično korjenovati rješenje.

Slika prikazuje pravokutan trokut s hipotenuzom duljine 16 i katetom duljine 7

10

Povežite zadatak i njegovo rješenje. Sve su duljine stranica izražene u centimetrima.

Napomena:

Ne zaboravite djelomično korjenovati rješenje.

Slika prikazuje pravokutan trokut s hipotenuzom duljine 14 i katetom 7

 

ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

4.3 Obrat Pitagorina poučka