x
Učitavanje

9.4 Pravilna šesterostrana piramida

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Slika prikazuje kulu s krovom oblika pravilne šesterostrane piramide.

Krov kule ima oblik pravilne piramide. U njegovu je pobočju šest sukladnih jednakokračnih trokuta. Što je baza te piramide? Kako nazivamo takve piramide?

Baza je te piramide pravilni šesterokut.

Takve piramide nazivaju se pravilne (uspravne) šesterostrane piramide.


Koristeći sljedeću interakciju, istražite pravilnu šesterostranu piramidu. Koristite mogućnost promjene visine i rotacije nacrtane piramide.

Povećaj ili smanji interakciju

Uspravnu piramidu kojoj je baza pravilni šesterokut nazivamo pravilna šesterostrana piramida.

U mreži pravilne šesterostrane piramide

Mreža pravilne šesterostrane piramide sastoji se od jednog pravilnog šesterokuta - to je baza piramide i šest međusobno sukladnih jednakokračnih trokuta - pobočki piramide. Pobočke zajedno čine pobočje piramide.  

Slika prikazuje mrežu pravilne šesterostrane piramide s istaknutim nazivima odgovarajućih dijelova.

Primjer 1.

Sljedeća interakcija omogućava prikaz nastajanja jedne od mogućih mreža pravilne šesterostrane piramide. Istaknute točke omogućavaju promjenu duljine osnovnoga brida i visine piramide.

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 2.

Animacija prikazuje još neke mreže pravilne šesterostrane piramide.

Oplošje pravilne šesterostrane piramide

Slika prikazuje piramidu, njezinu mrežu te te formule za površinu strana pravilne šesterostrane piramide.

Baza je pravilne šesterostrane piramide pravilni šesterokut sa stranicom duljine a , pa je površina baze jednaka B = 6 · a 2 3 4 .

Pobočke pravilne šesterostrane piramide sukladni su jednakokračni trokuti s osnovicama duljine a i visinom na osnovicu duljine v , pa je površina svakoga od njih jednaka p 1 = 1 2 a .

Površina pobočja pravilne šesterostrane piramide jednaka je P = 6 · p 1 = 6 · 1 2 a v , tj. P = 3 a v .

Oplošje pravilne šesterostrane piramide (kao i svake uspravne piramide) računa se prema formuli ​ O = B + P .

Primjer 3.

Opseg je baze pravilne šesterostrane piramide 24 cm , a duljina je visine pobočke te piramide 11 cm .

Koliko je oplošje te piramide?

Slika prikazuje pravilnu šesterostranu piramidu, njezinu bazu te pobočku.

Baza je te piramide pravilni šesterokut pa je njegov opseg šest puta dulji od stranice. Dakle, duljina je osnovnog brida te piramide a = o : 6 = 24 : 6 , tj. a = 4 cm .

Površina baze tada se računa kao B = 6 · a 2 3 4 , pa uvrštavanjem dobivamo da je B = 6 · 4 2 3 4 tj. B = 24 3 41.57   cm 2 .

Površina pobočja računa se kao P = 3 a v i jednaka je P = 3 · 4 · 11   =   132   cm 2 .

Tada je oplošje piramide jednako O = B + P .

Uvrštavanjem dobivamo da je O = 24 3 + 132   cm 2 , tj. približno 173.57 cm 2 .


Zadatak 1.

Duljina je osnovnoga brida pravilne šesterostrane piramide 10 cm , a duljina je bočnoga brida 13 cm . Koliko je oplošje ove piramide?

Slika prikazuje pravilnu šesterostranu piramidu, njezinu bazu te pobočku.

Baza je pravilne šesterostrane piramide pravilni šesterokut sa stranicom duljine a , pa je površina baze jednaka B = 6 · a 2 3 4 .

Uvrštavanjem dobivamo da je B = 6 · 10 2 3 4 = 150 3   cm 2 , što je približno 259.81   cm 2 .

Primjenom Pitagorina poučka na polovinu jednakokračnog trokuta (pobočke), uz oznake kao na slici, dobivamo v 2 = b 2 - a 2 2 . Uvrštavanjem zadanih podataka dobivamo da je v = 13 2 - 5 2 = 144 , tj. v = 12 cm .

Površinu pobočja računamo kao P = 3 a v , pa nakon uvrštavanja dobivamo da je ta površina P = 3 · 10 · 12 = 360   cm 2 .

Oplošje je te piramide O = 150 3 + 360   cm 2 , što je približno 619.81 cm 2 .


Obujam (volumen) pravilne šesterostrane piramide

Slika prikazuje pravilnu šesterostranu prizmu i piramidu sukladnih baza i jednakih visina.

Volumen pravilne šesterostrane piramide računamo (kao i volumen svake uspravne piramide) kao trećinu umnoška površine baze i duljine visine, tj. prema formuli V = 1 3 B h .

Primjer 4.

Duljina je osnovnog brida pravilne šesterostrane piramide 6 cm , a duljina njezine visine 7.5 cm . Koliki je volumen ove piramide?

Površina baze računa se kao B = 6 · a 2 3 4 , pa uvrštavanjem dobivamo da je B = 6 · 6 2 3 4 = 54 3   cm 2 , što je približno 93.53   cm 2 .

Uvrštavanjem odgovarajućih podataka u izraz za volumen piramide V = 1 3 B h dobivamo da je V = 1 3 · 54 3 · 7.5 = 135 3   cm 3 , što je približno 233.83 cm 3 .


Zadatak 2.

Površina je baze pravilne šesterostrane piramide 1 152 3   cm 2 , a njezino je oplošje 3 600 3   cm 2 . Koliki je volumen te piramide?

Slika prikazuje pravilnu šesterostrana piramida i njezin presjek.

Površina baze računa se kao B = 6 · a 2 3 4 , pa uvrštavanjem dobivamo da je 6 · a 2 3 4 = 1 152 3 te je a 2 = 768 i a = 768 = 16 3 cm .

Oplošje piramide računa se po formuli O = P + B te je površina pobočja P = 3 600 3 - 1 152 3 = 2 448 3 cm 2 .

Iz formule za površinu pobočja P = 3 a v dobivamo da je 2 448 3 = 3 · 16 3 · v , tj. da je v = 51 cm . Primjenom Pitagorina poučka na trokut koji povezuje visinu piramide, visinu karakterističnog trokuta pravilnog šesterokuta koji sačinjava bazu te visine trokuta pobočke, dobivamo da je h 2 = v 2 - v a 2 .

S obzirom na to da je v a = a 3 2 = 16 3 · 3 2 = 24 cm , slijedi h = 51 2 - 24 2 = 45 cm i V = 1 153 3 · 45 3 = 17 295 3 cm 3 .

Slika prikazuje piramidu i dijagonalni presjek pravilne šesterostrane piramide.

Drugi način određivanja visine piramide i njezina volumena: 

Iz formule za površinu pobočja P = 3 a v dobivamo da je  2 448 3 = 3 · 16 3 · v , tj. da je v = 51 cm .

Primjenom Pitagorina poučka na trokut koji povezuje visinu piramide, duljinu bočnog brida i duljinu stranice karakterističnog trokuta pravilnog šesterokuta dobivamo da je h 2 = b 2 - a 2 , odakle uvrštavanjem nalazimo da je h = 45   cm .

Volumen određujemo kao u prethodnom načinu rješavanja.


Zadatak 3.

Duljina je osnovnoga brida pravilne šesterostrane piramide 4 cm , a duljina visine njezine pobočke 6 cm . Izračunajte volumen te piramide.

Visina karakterističnog trokuta baze iznosi  v a = a 3 2 = 4 3 2 = 2 3 cm .

Primjenom Pitagorina poučka na trokut koji povezuje visinu piramide, visinu karakterističnoga trokuta pravilnoga šesterokuta koji sačinjava bazu te visine trokuta pobočke, dobivamo da je h 2 = v 2 - v a 2 , tj. da je

h = 6 2 - 2 3 2 = 24 = 2 6 cm .

Iz V = 1 3 B h , slijedi da je V = 1 3 · 6 4 2 3 4 · 2 6 = 16 18 = 16 · 3 2 = 48 2 cm 3 .


Zadatak 4.

 1. Duljina pobočnoga brida pravilne šesterostrane piramide može biti jednaka duljini osnovnoga brida.

  Pomoć:

  Ako bi u pravilnoj šesterostranoj piramidi vrijedilo da je a = b , onda bi pobočke te piramide bili jednakostranični trokuti. Ti trokuti bili bi sukladni s karakterističnim trokutima pravilnoga šeterokuta i od njih se ne bi mogla „sagraditi" piramida.

  null
 2. Dvije pravilne šesterostrane piramide imaju sukladne baze, a duljine njihovih visina odnose se kao 1 : 3 . Volumen veće piramide 3 je puta veći od volumena manje piramide.

  null
 3. Dvije pravilne šesterostrane piramide imaju jednake visine, a duljine njihovih osnovnih bridova odnose se kao 1 : 3 . Volumen veće piramide 3 je puta veći od volumena manje piramide.

  Pomoć:

  Ako se brid pravilnoga šesterokuta utrostruči, njegova će se površina povećati devet puta.

  null
 4. Koja slika ne prikazuje mrežu pravilne šesterostrane piramide?

  Slika prikazuje moguće mreže pravilne šesterostrane piramide.

  Pomoć:

  Duljina osnovnog brida pravilne šesterostrane piramide mora biti kraća od duljine njezina pobočnog brida.

  null
 5. Duljina je osnovnog brida pravilne šesterostrane piramide 16 cm , a duljina bočnog brida 17 cm . Koliko je oplošje te piramide?

  null
 6. Površina je pobočja pravilne šesterostrane piramide 72   cm 2 , a najdulja dijagonala baze duga je 8 cm . Koliki je volumen te piramide?

  null

Kutak za znatiželjne

Presjeci pravilne šesterostrane piramide

Pravilnu šesterostranu piramidu možemo presjeći ravninom koja prolazi njezinim vrhom i dvama nasuprotnim vrhovima baze. Dobiveni će presjek biti jednakokračni trokut s osnovicom duljine 2 a i krakovima duljine b . Visina na osnovicu tog trokuta je i visina promatrane piramide. ​

Takav presjek sadrži najdulju dijagonalu baze pa ga zovemo (najveći) dijagonalni presjek pravilne šesterostrane piramide.

Sljedeća interakcija prikazuje presjek pravilne šesterostrane piramide ravninom koja prolazi njezinim vrhom i dvama nasuprotnim vrhovima baze. Rotirajte piramidu kako biste bolje uočili nastali presjek. Interakcija će vam pomoći u rješavanju zadataka koji slijede.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 5.

Duljina je osnovnog brida pravilne šesterostrane piramide 12 cm . Ta je piramida presječena ravninom koja prolazi njezinim vrhom i dvama nasuprotnim vrhovima baze. Površina je dobivenog presjeka 600   cm 2 . Koliki je volumen te piramide?

Površina presjeka pravilne šesterostrane piramide koji prolazi vrhovima piramide i dvama nasuprotnim vrhovima baze računa se prema formuli p = 1 2 · 2 a · h , tj. p = a h . Iz toga slijedi da je 12 h = 600 i h = 50   cm .

Površina baze piramide iznosi B = 6 · a 2 3 4 = 6 · 12 2 3 4 = 216 3 cm 2 , a obujam V = 1 3 B h = 1 3 · 216 3 · 50 = 3 600 3 cm 3 .


Zadatak 6.

Najveći je dijagonalni presjek pravilne šesterostrane piramide jednakostraničan trokut čija je površina jednaka 144 3   cm 2 . Izračunajte volumen te piramide.

Slika prikazuje najveći dijagonalni presjek pravilne šesterostrane piramide pri čemu je presjek jednakostraničan trokut

Formula za površinu najvećeg dijagonalnog presjeka pravilne piramide u obliku jednakostraničnog trokuta je p d p = 2 a 2 3 4 ​.

Iz toga slijedi da je 144 3 = 2 a 2 3 4 , a zatim 4 a 2 = 576 i a = 12 cm .

Visina te piramide jednaka je visini jednakostraničnog trokuta presjeka te piramide, tj. h = ( 2 a ) 3 2 . Stoga je h = 24 3 2 = 12 3 cm .

Volumen pravilne šesterostrane piramide računa se prema formuli V = 1 3 B h , tj. V = 1 3 · 216 3 · 12 3 = 2 592 cm 3


Pravilnu šesterostranu piramidu možemo presjeći ravninom koja prolazi njezinim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih bridova baze. Dobiveni će presjek biti jednakokračni trokut s osnovicom duljine 2 v a i krakovima duljine v . Visina na osnovicu tog trokuta je i visina promatrane piramide.

Sljedeća interakcija prikazuje presjek pravilne šesterostrane piramide ravninom koja prolazi njezinim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih bridova baze. Rotirajte piramidu kako biste bolje uočili nastali presjek. Interakcija će vam pomoći u rješavanju zadatka koji slijedi.

 ​

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 7.

Površina je pobočja pravilne šesterostrane piramide 30 3   cm 2 , a duljina visine njezine pobočke 5 cm . Ta je piramida presječena ravninom koja je određena njezinim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih bridova baze. Kolika je površina tog presjeka?

Slika prikazuje presjek pravilne šesterostrane piramide ravninom koja prolazi njezinim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih bridova baze

Formula za pobočje pravilne šesterostrane prizme je P = 3 a v .

Iz toga slijedi 30 3 = 3 · a · 5 i a = 2 3 cm .

Visina karakterističnog trokuta baze iznosi v a = a 3 2 = 2 3 · 3 2 = 3 cm .

Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut koji povezuje visinu pobočke, visinu piramide i visinu karakterističnog trokuta baze, dobivamo h = v 2 - v a 2 = 5 2 - 3 2 = 4 cm.

Površina dijagonalnog presjeka iznosi p d p = 1 2 h 2 v a = 1 2 · 4 · 2 · 3 = 12 cm 2 .


Primijenite naučeno

Zadatak 8.

Slika prikazuje čašu oblika pravilne šesterostrane piramide.

Čaša za sladoled ima oblik pravilne šesterostrane piramide. Duljina je osnovnog brida čaše 6 cm, a duljina bočnog brida 10 cm. Koliki je volumen čaše?

Slika prikazuje presjek pravilne šesterostrane piramide ravninom koja prolazi njezinim vrhom i dvama nasuprotnim vrhovima baze.

Visina je te piramide h 2 = v 2 - a 2 = 100 - 36 = 64 = 8 cm .

Baza piramide iznosi B = 6 · a 2 3 4 = 6 · 6 2 3 4 = 54 3 cm 2 te je volumen V = 1 3 B h = 1 3 · 54 3 · 8 = 144 3 cm 3 , što je približno 249.42   cm 3 .


Zadatak 9.

Slika prikazuje sjenilo svjetiljke oblika pravilne šesterostrane piramide.

Sjenilo svjetiljke ima oblik pravilne šesterostrane piramide s osnovnim bridom duljine 20 cm i bočnim bridom duljine 26 cm . Kolika je površina materijala potrebna za njegovu izradu?

Površina materijala jednaka je površini pobočja.

Primjenom Pitagorina poučka na polovicu trokuta pobočke dobivamo  v = b 2 - a 2 2 = 26 2 - 10 2 = 24 cm .

Površina pobočja jednaka je P = 3 a v = 3 · 20 · 24 = 1 440 cm 2 .


...i na kraju

U ovoj ste jedinici naučili:

Za kraj, riješite sljedeći zadatak:

Zadatak 10.

Slika prikazuje šesterokutnu kulu s krovom oblika pravilne šesterostrane piramide.

Krov je kule u obliku pravilne šesterostrane piramide. Pobočke su te piramide jednakokračni trokuti, pri čemu je duljina osnovice svakoga od tih trokuta jednaka 250 cm , dok je duljina njihovih krakova 400 cm . Kolika je površina krova?

Primjenom Pitagorina poučka na polovinu jednakokračnog trokuta s osnovicom duljine 250 cm i krakovima duljine 400 cm dobivamo da je duljina visine jednakokračnog trokuta (pobočke piramide) jednaka v = 400 2 - 125 2 = 160 000 - 15 625 = 144 375 , tj. v 380   cm .

Površina svakog od tih trokuta jednaka je približno p 1 1 2 · 250 · 380   = 47 500   cm 2 pa je površina cijelog krova približno P = 6 p 1 6 · 47 500   = 285 000 cm 2   = 2.85 m 2 .

Idemo na sljedeću jedinicu

9.5 Pravilna trostrana piramida