x
Učitavanje

9.1 Piramide

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na uvodnim slikama možete vidjeti piramide koje je napravio čovjek i čudo su svjetske arhitekture i umjetnosti. Egipatske piramide bile su grobnice faraona, pune blaga i oslikanih zidova. U piramide koje su gradile Maye uglavnom se ne može ući. Moderne piramide, kao ova u Parizu, služe uljepšavanju okoliša.

Piramide su uglata tijela i u ovoj ćemo ih jedinici detaljnije upoznati.

O piramidi i njezinim elementima

Primjer 1.

Slika prikazuje piramidu

Promotrimo nacrtanu piramidu.

Baza ili osnovka piramide je mnogokut A B C D E .

Pobočke piramide su trokuti A B V , B C V , D C V , D E V i E A V .

Sve pobočke zajedno čine pobočje piramide. Točke A , B , C , D i E vrhovi su baze. Točka V , nasuprot bazi, vrh je piramide i zajednički vrh svih pobočki.

Osnovni bridovi, A B ¯ , B C ¯ , C D ¯ , D E ¯ , E A ¯ , pripadaju bazi.

Bočni bridovi, A V ¯ , B V ¯ , C V ¯ , D V ¯ , E V ¯ , zajednički su dvjema pobočkama.

Piramida je uglato geometrijsko tijelo kojemu je jedna strana mnogokut, a sve su ostale strane trokuti s jednim zajedničkim vrhom. 

Piramidu nazivamo prema broju vrhova baze n .

n
Naziv piramide
Baza
3 trostrana piramida
trokut
4 četverostrana piramida
četverokut
5 peterostrana piramida
peterokut
6 šesterostrana piramida
šesterokut
7 sedmerostrana piramida
sedmerokut
8 osmerostrana piramida
osmerokut
9 deveterostrana piramida
deveterokut
10 deseterostrana piramida
deseterokut

Zadatak 1.

Povežite broj vrhova baze i broj trokuta pobočja. Što uočavate?

 Spojite parove.


Na slici je trostrana piramida
Na slici je četverostrana piramida

 ​
Na slici je peterostrana piramida

 ​
Na slici je šesterostrana piramida

 ​
Na slici je sedmerostrana piramida

Pomoć:

 Prebrojite vrhove baze te trokute pobočja.

Postupak:

 Broj trokuta u pobočju jednak je broju vrhova baze piramide.

Broj trokuta u pobočju jednak je broju vrhova baze piramide.

Vrhovi, bridovi i strane piramide

Zadatak 2.

Za neku piramidu povežimo broj vrhova piramide, broj strana piramide i broj bridova piramide. Koristeći u tablici zadane podatke odredi vrijednost nepoznatih podataka računajući u bilježnici (na papir).

Naziv piramide Broj vrhova baze n Broj vrhova piramide V Broj bridova piramide B Broj strana piramide S Veza broja vrhova, strana i bridova piramide
Trostrana piramida
Trostrana piramida
Četverostrana piramida
Četverostrana piramida
Peterostrana piramida
Peterostrana piramida
Šesterostrana piramida
Šesterostrana piramida
Sedmerostrana piramida
Sedmerostrana piramida
Osmerostrana piramida
Osmerostrana piramida
Naziv piramide Broj vrhova baze n Broj vrhova piramide V Broj bridova piramide B Broj strana piramide S Veza broja vrhova, strana i bridova piramide
Trostrana piramida 3 4 6 4 4 + 4 = 6 + 2
Četverostrana piramida 4 5 8 5 5 + 5 = 8 + 2
Peterostrana piramida 5 6 10 6 6 + 6 = 10 + 2
Šesterostrana piramida 6 7 12 7 7 + 7 = 12 + 2
Sedmerostrana piramida 7 8 14 8 8 + 8 = 14 + 2
Osmerostrana piramida 8 9 16 9 9 + 9 = 16 + 2

Uočimo!

 • Broj je vrhova za jedan veći od broja vrhova baze piramide, V = n + 1 .
 • Broj je bridova dvostruko veći od broja vrhova (bridova) baze piramide, B = 2 n .
 • Broj strana jednak je broju vrhova piramide, S = V .
 • Zbroj vrhova i strana i broj bridova razlikuje se za 2 , V + S = B + 2 .

Zadatak 3.

Riješimo kviz o bridovima, stranama i vrhovima piramide.

 1. Dvadeseterostrana piramida ima  vrh  brida i  stranu.

  Pomoć:

  Broj je vrhova za jedan veći od broja vrhova baze.

  Postupak:

  21 vrh; 40 bridova; 21 strana

 2. Piramida koja ima 56 bridova ima  vrhova.

  Pomoć:

  Broj bridova dvostruko je veći od broja vrhova piramide.

  Postupak:

  56 : 2 + 1 = 29   ​

 3. Postoji li piramida sa 77 bridova?

  Pomoć:

  Broj bridova dvostruko je veći od broja vrhova baze piramide.

  Postupak:

  Broj bridova je paran broj pa, prema tome, ne postoji piramida sa 77 bridova.

 4. Postoji li piramida sa 105 vrhova?

  Pomoć:

  Broj je vrhova piramide za jedan veći od broja vrhova baze piramide.

  Postupak:

  Postoji, 105 - 1 = 104 . To je stočetverostrana piramida.

 5. Koliko vrhova ima 99 -erostrana piramida?

 6. Zbroj vrhova i strana piramide iznosi 50 . Broj bridova te piramide iznosi   .
  null
  null

Pravilna piramida

Primjer 2.

piramide

Promotrimo piramide na slici.

Piramida A B C D V 1 nema sve bočne bridove jednake duljine. To je kosa piramida.

Piramida E F G H V 2 ima sve bočne bridove jednake duljine, E V 2 = F V 2 = G V 2 = H V 2 = b

Uspravna piramida ima sve bočne bridove jednake duljine.

Primjer 3.

Na slici je pravilna uspravna šesteostrana piramida ABCDEFV

Baza je piramide na slici A B C D E F pravilni mnogokut i svi su joj bočni bridovi jednake duljine. Takvu piramidu nazivamo pravilna piramida.

Piramida kojoj je baza pravilni mnogokut, a svi bočni bridovi jednake duljine, pravilna je piramida.

Primjer 4.

Pravilne piramide nazivamo prema broju vrhova baze, n .

n Naziv
Baza
3 pravilna trostrana piramida
jednakostranični trokut
4 pravilna četverostrana piramida kvadrat
5 pravilna peterostrana piramida pravilni peterokut
6 pravilna šesterostrana piramida
pravilni šesterokut
piramide
Pravilne piramide

Visina piramide

piramida

U ovome ćemo dijelu istražiti pojam visine piramide.

Primjer 5.

U sljedećoj interakciji pomicanjem zelene točke istražite koja je najkraća udaljenost vrha piramide i baze piramide. Svakako koristite i alat rotacije (drugi s lijeva) kako biste bolje proučili izgled piramide. Kada dobijete povratnu informaciju, rotirajte piramidu i promotrite dužinu čije su krajnje točke vrh piramide i pogođena točka baze.

Povećaj ili smanji interakciju
visina piramide

Najkraća udaljenost od vrha piramide do baze piramide pripada pravcu kojemu pripada vrh piramide i koji je okomit na ravninu baze piramide.

Pravac V N okomica je na bazu koja prolazi vrhom piramide.

Točka N probodište je okomice i baze piramide.

Dužina V N ¯ visina je piramide.

Točka probodišta N dobiva ulogu nožišta visine piramide.

Duljinu visine piramide najčešće ćemo označavati s V N = h .


Visina piramide najkraća je udaljenost vrha i baze piramide.

Nožište visine pravilne uspravne piramide nalazi se u središtu opisane kružnice baze. To je točka koja je jednako udaljena od svih vrhova pravilnog mnogokuta.

Zadatak 4.

Riješite kviz.

 1. Na sliku povucite elemente piramide na odgovarajuće mjesto.


  Na slici je pravilna četverostrana piramida s istaknutom bazom i jednom pobočkom

  Baza

  Pobočka

  Vrh piramide

  null
  null
 2. Na sliku povucite elemente piramide na odgovarajuće mjesto.

  Na slici je pravilna četverostrana piramida s istaknutom visinom piramide

   Brid baze

  Bočni brid

  Visina

  piramide

  Dijagonala

  baze

  null
  null
 3. Piramida je  geometrijsko tijelo kojemu je jedna strana , a sve su ostale strane koji imaju jedan zajednički vrh.
  null
  null
 4. Baza je pravilne piramide   , a bočni su bridovi  .
  null
  null
 5. Najkraća udaljenost od vrha piramide do baze piramide je  piramide.

  null
  null
 6. Odaberite prikaz piramide.

  Na slici je trostrana prizma

  Na slici je trostrana piramida

  Na slici je trostrana piramida

  Na slici je trostrana prizma

  Na slici je četverostrana piramida

  Na slici je trostrana piramida

  null
  null

Mreža piramide

Ponovimo!

Definirali smo piramidu kao uglato geometrijsko tijelo kojemu je jedna strana mnogokut, a sve su ostale strane trokuti s jednim zajedničkim vrhom. Pobočje piramide sastoji se od onoliko trokuta koliko baza ima vrhova.

Mreža je geometrijskog tijela njegov ravninski prikaz.

Zadatak 5.

Odredimo koji od prikaza opisuje mrežu piramide.

 1. Na slici je mreža piramide.

  Na slici je pravokutnik nad čijim stranicama su jednakokračni trokuti sukladnih krakova  null

   

 2. Na slici je mreža piramide.

  Na slici je pravokutnik kojem su nad kraćim stranicama raznostranični trokuti, a nad duljim jednakokračni trokuti

  null
 3. Na slici je mreža piramide.

  Na slici je pravokutnik nad čijim su stranicama jednkokračni trokuti krakova različite duljine

  null
 4. Na slici je mreža piramide.

  Na slici je jednakostraničan trokut nad čijim stranicama su tri sukladna jednakostranična trokuta.


  null
  null
 5. Na slici je mreža piramide.

  Na slici je raznostraničan trokut nad čijim stranicama su raznostranični trokuti međusobno različitih duljina stranica

  null
 6. Povucite nazive na odgovarajuće crte.

  Na slici je pravlni osmerokut nad čijim jednom stranicom je niz od osam sukladnih jednakokračnih trokuta spojenih na krakovima

  BAZA

  POBOČJE

  null

Mreža pravilne piramide

Ponovimo!

Piramida kojoj je baza pravilni mnogokut, a svi bočni bridovi jednake duljine, pravilna je uspravna piramida.  

Pobočje pravilne piramide sastoji se od sukladnih trokuta.

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 6.

USPOREDBA

Na slikama su prikazane mreže jedne pravilne i jedne nepravilne četverostrane piramide. Mreža pravilne piramide sastoji se od pravilnog mnogokuta i sukladnih jednakokračnih trokuta.

mreže

Postoje različiti načini prikaza mreže pravilne piramide. Na slici su dva različita prikaza mreže pravilne četverostrane piramide.

Zadatak 6.

Spojimo pravilnu piramidu i njezinu mrežu

 1. Odaberite pravi dvodimenzionalni lik za trodimenzionalnu konstrukciju.

  Na slici piramida s bazom koja je trokut

  null
  null

 2. Na slici je pravilna četverostrana piramida  null
  null

 3. Na slici je peterostrana piramida


  null
  null

 4. Na slici je šesterostrana piramida  null
  null

Već smo se prije susreli s Platonovim tijelima. Sve su strane Platonovih tijela istovrsni sukladni pravilni mnogokuti.

Tetraedar je piramida sa svim bridovima jednake duljine.

Oktaedar je nastao spajanjem dviju pravilnih četverostranih piramida svih bridova jednake duljine.

I tetraedar i oktaedar imaju strane koje su jednakostranični trokuti.

Zanimljivost

Proučimo kocku i oktaedar. Kocka je prizma, a oktaedar je nastao spajanjem baza pravilnih četverostranih piramida.​

 • Odredimo kocki i oktaedru polovišta svih bridova i spojimo ih.
 • Vanjske dijelove kocke koji su pravilne trostrane piramide odrežimo.
 • Vanjske dijelove oktaedra koji su pravilne četverostrane piramide odrežimo.

U oba slučaja dobijemo identično uglato tijelo koje nazivamo kubooktaedar i vrsta je Arhimedovih tijela. Sastoji se od 6 kvadrata i 8 jednakostraničnih trokuta.

platonova tijela

Zanimljivost

O Arhimedovim tijelima pročitajte više na poveznici na engleskome ili na hrvatskom. Također, u osmome modulu u jedinici Aktivnosti za samostalno učenje.

...i na kraju

Piramida je uglato geometrijsko tijelo kojemu je jedna strana mnogokut, a sve su ostale strane trokuti s jednim zajedničkim vrhom.

Piramida kojoj je baza pravilni mnogokut, a svi bočni bridovi jednake duljine, pravilna je piramida.

Piramidu koristimo za razne prikaze. Na primjeru vidimo dvije piramide pravilne prehrane različita tumačenja. Treća prikazuje razine ljudskih potreba, a posljednja učinkovitost zapamćivanja.

Idemo na sljedeću jedinicu

9.2 Oplošje i obujam piramide