x
Učitavanje

10.1 Valjak

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Slika prikazuje pločicu za hokej na ledu.

Hokej na ledu ekipni je zimski sport. Igraju dvije momčadi sa šest igrača na klizaljkama. Cilj je igre pogoditi u protivnički gol pločicom koja se naziva pak. Koji oblik ima pak? Kakvo je to geometrijsko tijelo?

Pak ima oblik valjka. Valjak je oblo geometrijsko tijelo jer ima jednu zakrivljenu plohu.


Valjak često susrećemo u predmetima iz svakodnevnog života kao i u arhitekturi.

Zanimljivost

Valjak je rotacijsko tijelo. Pogledajte animaciju i objasnite zašto.

Mreža valjka

Zadatak 1.

Slika prikazuje konzervu kukuruza.

Promotrimo konzervu. Svaka konzerva oko svoje zakrivljene plohe ima papirnatu etiketu. Zamislite da ste etiketu skinuli i izravnali. Koji biste oblik dobili?

Kad bismo izravnali papirnatu etiketu, dobili bismo pravokutnik.


Zadatak 2.

Promotrite mrežu uspravnog valjka. Od čega se sastoji mreža valjka?

Povećaj ili smanji interakciju

Mreža valjka sastoji se od dvaju sukladnih krugova i pravokutnika.


Zadatak 3.

Koje su mreže valjka?

Slika prikazuje moguće mreže valjka.

Mreže valjka označene su slovima A i E .


Valjak je oblo geometrijsko tijelo omeđeno s dvama sukladnim krugovima koje nazivamo bazama valjka i zakrivljenom plohom koju nazivamo plaštem valjka.

Slika prikazuje valjak.

Baze valjka pripadaju usporednim ravninama, a kad se plašt valjka „razvije“ u ravninu, dobiva se pravokutnik.

Os valjka je pravac koji prolazi središtima gornje i donje baze valjka.

Valjak je uspravan ako je njegova os okomita na ravninu baze.  

Ako os valjka nije okomita na bazu valjka, taj je valjak kos. Mi ćemo proučavati samo uspravne valjke.

Izvodnica valjka je dužina koja pripada plaštu valjka, usporedna je s njegovom osi, a rubne točke pripadaju kružnicama koje omeđuju baze valjka.

Slika prikazuje valjak i neke njegove izvodnice.

(Na slici su istaknute izvodnice A A ' i B B ' . ) Sve izvodnice uspravnog valjka jednakih su duljina. Izvodnica valjka može biti dulja ili kraća, ali i jednaka duljini promjera baze.

Visina valjka h je udaljenost njegovih baza. Za uspravni valjak visina je jednaka duljini njegove izvodnice.

Oplošje valjka

Prisjetimo se da je oplošje geometrijskog tijela jednako zbroju površina svih njegovih strana.

Valjak ima dvije baze i plašt te je opća formula za oplošje valjka O = 2 B + P .

Baze su valjka krugovi, dok je plašt pravokutna oblika.

Zadatak 4.

Baza valjka je krug s polumjerom r . Koja je formula za površinu baze valjka?

Formula za površinu baze (kruga) jednaka je umnošku kvadrata duljine njegova polumjera i broja π .

B = r 2 π


Zadatak 5.

Koje su dimenzije pravokutnika koji izgrađuje plašt valjka?

Kako glasi formula za površinu plašta valjka?

Pri rješavanju zadatka može vam pomoći animacija iz 2. zadatka.

Plašt je valjka pravokutnik s duljinom jednakom opsegu baze 2 r π te širinom jednakom visini valjka h .

Formula za površinu pravokutnika jednaka je umnošku duljina dviju susjednih stranica.

Iz toga slijedi da je P = 2 r π h .


Zadatak 6.

Kako glasi formula za oplošje valjka?

S obzirom na to da se valjak sastoji od dviju baza i plašta, znamo da vrijedi O = 2 B + P .

Iz toga slijedi da je formula za oplošje valjka O = 2 r 2 π + 2 r π · h , tj. O = 2 r π · ( r + h ) .


Oplošje se valjka računa po formuli O = 2 r 2 π + 2 r π · h , tj. O = 2 r π · ( r + h ) .

Zanimljivost

Na sljedećoj poveznici možete pogledati videosadržaj (na engleskom jeziku) koji objašnjava zašto se površina kruga računa prema formuli p = r 2 π .

Slika prikazuje mrežu valjka.

Primjer 1.

Izračunajmo oplošje valjka kojemu je duljina polumjera baze 4 cm , a visina 6 cm .

Oplošje valjka jednako je O = 2 · 4 · π · ( 4 + 6 ) = 80 π cm 2 .  


Primjer 2.

Oplošje valjka iznosi 120 π cm 2 , a duljina je njegova polumjera baze 5 cm . Kolika je visina tog valjka?

Uvrštavanjem u formulu O = 2 r π · ( r + h ) dobit ćemo 120 π = 2 · 5 · π · ( 5 + h ) .

Budući da je 120 π = 10 π · ( 5 + h ) , tada je 12 = 5 + h i h = 7 cm .

Zadatak možemo riješiti i tako da prvo odredimo površinu baze valjka koju računamo prema formuli B = r 2 π , odakle uvrštavanjem slijedi da je B = 25 π cm 2 .

Uvrštavanjem podataka o oplošju i površini baze u formulu za oplošje valjka O = 2 B + P dobivamo da je P = 120 π - 2 · 25 π , tj. da je P = 70 π cm 2 .

Budući da se površina plašta valjka računa prema formuli P = 2 r π · h , uvrštavanjem poznatih podataka dobivamo da je h = 70 π : 2 · 5 π , tj. da je h = 7 cm .


Primjer 3.

Oplošje je uspravnog valjka 180 π cm 2 , a duljina polumjera baze i duljina visine u omjeru su 2 : 3 . Kolika je duljina visine tog valjka?

Iz uvjeta r : h = 2 : 3 slijedi da je h = 1.5 r .

Uvrstimo li taj uvjet u formulu za oplošje valjka O = 2 r π · ( r + h ) , dobit ćemo 180 π = 2 r π · ( r + 1.5 r ) , tj. 180 π = 5 r 2 π .

Iz toga slijedi  36 = r 2 te r = 6 cm .  

Prema tome, duljina je visine tog valjka h = 1.5 · 6 , tj. h = 9 cm .


Zadatak 7.

 1. Valjak je geometrijsko tijelo omeđeno s dvama sukladnim i zakrivljenom plohom.
  null
 2. Što je os valjka?

  null
  null
 3. Visina valjaka je udaljenost njegovih baza.

  null
  null
 4. Sve izvodnice uspravnog valjka jednakih su duljina.

  null

   

 5. Izračunajte oplošje valjka ako je duljina promjera njegove baze 8 cm , a duljina njegove visine 6.5 cm . π cm 2  

   

 6. Oplošje uspravnog valjka je 112 π cm 2 , a duljina polumjera baze i duljina visine su u omjeru 2 : 5 . Kolika je duljina visine tog valjka? cm

  Pomoć:

  h = 2.5 r  

Zadatak 8.

U nekoj se tvornici pakiraju konzerve tune čija je duljina polumjera baze 4   cm , a visina 12 cm . U sklopu nove kampanje voditelji marketinga angažirali su dizajnere da im izrade nove naljepnice za konzerve. Kolika treba biti površina naljepnica ako svaka naljepnica u potpunosti treba prekriti plašt valjka?

Površina se plašta valjka računa prema formuli P = 2 r π h .

Uvrštavanjem zadanih podataka u formulu dobivamo P = 2 · 4 · π · 12 = 96 π 301.6 302 cm 2 .

Površina naljepnice treba iznositi 302 cm 2 .


Kutak za znatiželjne

Oplošje valjka iznosi 48 π cm 2 , a visina valjka 5 cm . Kolika je duljina polumjera baze tog valjka ako je duljina polumjera prirodan broj u centimetrima?

Uvrštavanjem u formulu O = 2 r 2 π + 2 r π · h dobit ćemo 48 π = 2 r 2 π + 2 r π · 5 .

Izlučivanjem te dijeljenjem obiju strana s 2 π dobit ćemo 24 = r 2 + 5 r , tj. 24 = r ( r + 5 ) .

Trebamo pronaći dva broja koja pomnožena zajedno daju 24, pri čemu je jedan broj za pet manji od drugog.

Parovi prirodnih brojeva čiji je umnožak 24 su 1 i 24 , 2 i 12 , 3 i 8 , 4 i 6 .

Od toga samo par brojeva 3 i 8 zadovoljava drugi uvjet.

S obzirom na to da je 24 = 3 · ( 3 + 5 ) , slijedi da je r = 3 cm .


Volumen (obujam) valjka

Zadatak 9.

Koristeći se sljedećom aktivnošću, pomičući klizač, promotrite kako se mijenja volumen (obujam) valjka u ovisnosti o njegovoj visini. Što se događa ako udvostručimo visinu, a duljina polumjera valjka ostane nepromijenjena? Ako utrostručimo visinu? Ako visinu prepolovimo?

Povećaj ili smanji interakciju

Povećavanjem visine valjka povećava se i njegov volumen. Ako duljina polumjera ostane nepromijenjena, udvostručavanjem visine udvostručit će se i volumen. Utrostručavanjem visine utrostručit će se i volumen, a prepolavljanjem visine prepolovit će se i volumen.

Možemo reći da su visina i obujam valjka međusobno proporcionalne veličine.


Zadatak 10.

Koristeći se sljedećom aktivnošću, pomičući klizač, promotrite kako se mijenja volumen (obujam) valjka u ovisnosti o duljini polumjera njegove baze. Što se događa ako udvostručimo duljinu polumjera, a visina ostane nepromijenjena? Ako utrostručimo duljinu polumjera? Ako duljinu polumjera prepolovimo?

Povećaj ili smanji interakciju

Povećavanjem duljine polumjera baze valjka povećava se i njegov volumen. Ako visina valjka ostane nepromijenjena, udvostručavanjem duljine polumjera baze učetverostručit će se volumen. Utrostručavanjem duljine polumjera volumen će se uvećati 9 puta, a prepolavljanjem duljine polumjera volumen će se smanjiti četiri puta.

Možemo reći da su kvadrat duljine polumjera valjka i obujam valjka međusobno proporcionalne veličine.


Opća formula za volumen valjka je V = B · h , tj.   V = r 2 π h .

Primjer 4.

Polumjer je baze uspravnog valjka jednak 3 cm , a duljina je njegove visine 5 cm . Izračunajmo volumen tog valjka.

Uvrštavanjem zadanih podataka u formulu za volumen valjka dobivamo da volumen valjka iznosi

V = r 2 π h = 3 2 π · 5 = 45 π cm 3 .


Zadatak 11.

Izračunajte volumen valjka promjera duljine 9 cm ako mu je visina 68 mm .

Duljina polumjera valjka kojem je promjer 9 cm iznosi 4.5 cm . Visina je tog valjka 6.8 cm .

Uvrštavanjem zadanih podataka u formulu za volumen valjka dobiva se

V = r 2 π h = 4.5 2 π · 6.8 = 137.7 π cm 3 .


Zadatak 12.

Slika prikazuje kolut sira.

Na tržnici se prodaju koluti sira koji imaju oblik valjka. Jedna se vrsta sira prodaje u kolutu s polumjerom duljine 8 cm i visinom 6 cm te u kolutu s polumjerom duljine 6 cm i visinom 11 cm . Cijene su jednake za kolute obiju dimenzija. Koji je kolut sira povoljniji? Rezultat zaokružite na najbliže cijelo te pri računanju upotrijebite π 3.14 .

Uvrštavanjem u formulu za volumen dobit ćemo da je volumen prvog sira

V 1 = r 2 π h = 8 2 π · 6 = 384 π cm 3 , što je približno 1 206   cm 3 , a drugog

V 2 = 6 2 π · 11 = 396 π cm 3 , što je približno 1 243   cm 3 .

Volumen drugog sira veći je od volumena prvog sira, stoga je drugi sir povoljniji.


Zadatak 13.

Obujam je uspravnog valjka 50.4 π cm 3 , a duljina je njegove visine 56 mm . Kolika je duljina polumjera tog valjka?

Uvrštavanjem zadanih podataka u formulu za obujam valjka dobivamo 50.4 π = r 2 π · 5.6 , iz čega slijedi da je r 2 = 9 i r = 3 cm .

Duljina polumjera tog valjka iznosi 3 cm .  


Zadatak 14.

Oplošje valjka iznosi 280 π cm 2 , a duljina promjera baze 1.4 dm . Odredite volumen tog valjka.

Ako je duljina promjera baze 1.4 dm , tada je duljina polumjera 7 cm .

Uvrštavanjem poznatih podataka u formulu za oplošje valjka O = 2 r π · ( r + h ) dobivamo da je 280 π = 2 · 7 · π · ( 7 + h ) .

Kraćenjem obiju strana izaza s 14 π dobit ćemo 20 = 7 + h .

Iz toga slijedi da je h = 13 cm .

Volumen valjka izračunat ćemo prema formuli V = r 2 π h .

On iznosi V = r 2 π h = 7 2 π · 13 = 637 π cm 3 .


Zadatak 15.

Volumen valjka iznosi 1 218.75 π cm 3 , a duljina polumjera baze 12.5 cm . Koliko je oplošje tog valjka?

Uvrštavanjem zadanih podataka u formulu za obujam dobit ćemo 1 218.75 π = 12.5 2 π h .

Iz toga slijedi da je 1 218.75 π = 156.25 π h .

Dijeljenjem obiju strana s 156.25 π dobit ćemo h = 7.8 cm .

Oplošje valjka izračunat ćemo prema formuli O = 2 r π · ( r + h ) .

Iz toga slijedi da je O = 2 · 12.5 · π · ( 12.5 + 7.8 ) = 507.5 π cm 2 .


Zadatak 16.

Površina je plašta valjka 48.16 π cm 2 , a opseg baze 86 π mm . Odredite oplošje i obujam valjka.

Iz površine plašta valjka dobit ćemo visinu valjka, a iz opsega baze duljinu polumjera baze.

Opseg se baze valjka računa prema formuli o = 2 r π te je 86 π = 2 r π .

Dijeljenjem obiju strana jednadžbe s 2 π dobivamo da je r = 43 mm , tj. r = 4.3 cm .

Površina se plašta računa prema formuli P = 2 r π h te je 48.16 π = 2 · 4.3 · π h .

Dijeljenjem obiju strana jednadžbe s 8.6 π dobivamo da je h = 5.6 cm .

Oplošje valjka iznosi O = 2 B + P = 2 · 4.3 2 π + 48.16 π = 36.98 π + 48.16 π = 85.14 π cm 2 ,

a volumen V = 4.3 2 π · 5.6 = 103.544 π cm 3 .  


Presjeci valjka

Zadatak 17.

Možete li prerezati valjak tako da dobijete pravokutnik? A krug?

Slike prikazuju presjeke valjka ravninom usporednom te ravninom okomitom na bazu valjka.

Rezanjem valjka ravninom koja sadrži os valjka i dva međusobno usporedna promjera njegovih baza dobit ćemo pravokutnik.

Rezanjem valjka ravninom koja je usporedna s ravninama kojima pripadaju baze valjka dobivamo krug.


S pomoću aktivnosti istražite dva osna presjeka valjka.

Povećaj ili smanji interakciju

Osni presjek valjka je pravokutnik koji nastaje kad se valjak presiječe ravninom koja sadrži os valjka i dva međusobno usporedna promjera njegovih baza. Njegova je površina jednaka umnošku duljine promjera baze i duljine visine valjka.

Formula za površinu osnog presjeka valjka čija je duljina polumjera baze r , a visina h je p o p = 2 r h .

Primjer 5.

Torta u obliku bubamare

Slastičar je izradio rođendansku tortu u kalupu valjkasta oblika promjera 28 cm , visoku 4 cm . Tortu je prerezao na dva jednaka dijela rezom koji je prošao središtima obiju baza torte kako bi iz tih dvaju dijelova izradio krila božje ovčice. Kolika je površina nastalog presjeka?

Površina osnog presjeka iznosi p o p = 28 · 4 = 112 cm 2 .


Zadatak 18.

Površina je osnog presjeka valjka 18.24 cm 2 , a duljina je njegove visine 38 mm . Kolika je duljina polumjera baze tog valjka?

Uvrštavanjem zadanih podataka u formulu za površinu osnog presjeka valjka dobivamo 18.24 = 2 r · 3.8 .

Dijeljenjem obiju strana sa 7.6 dobivamo da je r = 2.4 cm .


U posebnom slučaju, ako je duljina visine valjka jednaka promjeru njegove baze, osni je presjek valjka kvadrat. Takav valjak nazivamo jednakostraničnim valjkom.

Valjak kojemu je promjer baze jednake duljine kao i visina nazivamo jednakostraničnim valjkom.

Zadatak 19.

Osni je presjek valjka kvadrat s površinom 3.24 dm 2 . Koliko je oplošje tog valjka?

Iz činjenice da je osni presjek valjka kvadrat, poznato nam je da je h = 2 r .

Stoga je 3.24 = 2 r · ( 2 r ) te 3.24 = 4 r 2 .

Dijeljenjem obiju strana jednadžbe s 4 , a zatim korjenovanjem obiju strana dobivamo da je r = 0.9 dm , tj. r = 9 cm .

S obzirom na to da je duljina visine dvostruko veća od duljine polumjera baze, dobivamo h = 18 cm .

Oplošje se valjka računa prema formuli O = 2 B + P , tj. O = 2 r π ( r + h ) .

Stoga slijedi O = 2 · 9 π ( 9 + 18 ) = 486 π cm 2 .


...i na kraju

U ovoj ste jedinici naučili:

Za kraj možete riješiti još neke zadatke u kojima se traži određivanje oplošja i obujma valjka te zadatke procjene.

Zadatak 20.

S pomoću sljedeće aktivnosti, pomičući istaknute točke, odaberite duljinu visine i duljinu polumjera baze valjka. Izračunajte oplošje i volumen svog valjka te provjerite svoje rješenje.

Povećaj ili smanji interakciju
PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Ante ima dva sukladna papirnata kruga i pravokutnik. Duljina jedne stranice pravokutnika jednaka je opsegu sukladnih krugova. Može li Ante od dijelova koje ima napraviti valjak?

null
2

Valjak je oblo geometrijsko tijelo jer su mu baze krugovi.

null

Postupak:

Valjak je oblo geometrijsko tijelo jer mu je plašt dio zakrivljene plohe.

3
Valjak kojem je osni presjek kvadrat naziva se  valjak.
null
4
Osni je presjek valjka pravokutnik kojemu je jedna stranica visina valjka, a druga  baze tog valjka.
null
null
5

Kod police s kanticama boje u pakiranju oblika valjka napisana je akcija. Kupci za dvostruku cijenu mogu kupiti po odabiru kanticu boje čija je visina dvostruko veća ili čija je duljina polumjera dvostruko veća od kantice koja se prodaje po uobičajenoj cijeni.

Odaberite točnu tvrdnju.

null
null
6
Slastičar je za vjenčanje napravio tortu na tri kata. Visina svakog kata iznosi 6 cm . Promjer najnižega kata iznosi 36 cm , a promjer je svakog sljedećeg kata za 4 cm manji od promjera prethodnog kata. Koliki je obujam te torte? Rješenje zaokružite na najbliže cijelo te za približnu vrijednost broja π upotrijebite 3.14 .
Slika prikazuje svadbenu tortu na tri kata. Svaki kat torte je valjkastog oblika.
π cm 3
null
null
7
Obujam valjka iznosi 147 π cm 3 , a duljina visine valjka 3 cm . Odredite oplošje tog valjka. π cm 2
null
null
8
Osni presjek valjka je kvadrat površine 1 024 cm 2 . Odredite volumen tog valjka. π cm 3   ​
null
null
9
Površina baze valjka iznosi 1.21 π cm 2 , a duljina njegove visine 6 cm . Oplošje tog valjka iznosi π cm 2 , a volumen π cm 3 .  
null
null
10
Duljina polumjera baze valjka iznosi 17 cm , a obujam 1 445 π cm 2 . Oplošje tog valjka iznosi π cm 3 .  

 

null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

10.2 Stožac