x
Učitavanje

Aktivnosti za samostalno učenje

  Europska unija, Zajedno do fondova EU
  Sadržaj jedinice
  Povećanje slova
  Smanjenje slova
  Početna veličina slova Početna veličina slova
  Visoki kontrast
  a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
  Upute za korištenje

  Na početku...

  Promotrite jednakosti.

  Slika prikazuje uzorke koji nastaju kod nekih množenja i kvadriranja.
  Na slici je zapis kvadrata prirodnih brojeva do 9 kao zbroja uzastopnih neparnih brojeva.

  Matematika je puna zanimljivih zakonitosti koje se jako lijepo daju opisati.

  U ovoj ćete jedinici promatrati i opisati različite zakonitosti te samostalno istraživati nove ideje vezane za kvadriranje.

  Kutak za znatiželjne

  Gaussova dosjetka

  Poznata je anegdota o matematičaru Carlu Friedrichu Gaussu kojem je učitelj zadao izračunati zbroj prvih 100 brojeva. Na učiteljevo iznenađenje, Gauss je u trenutku došao do točnog rezultata. Naime, on je združio prvi i posljednji broj, drugi i pretposljednji itd. Uočio je da takvih parova ima 50 te da je zbroj svakog para 101 . Na osnovi toga zaključio je da je zbroj prvih 100 prirodnih brojeva jednak 50 · 101 = 5 050 .

  Općenito, za zbroj n uzastopnih prirodnih brojeva 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + . . . + n vrijedi:

  S n = n 2 · 1 + n = n n + 1 2

  Na ilustraciji je matematičar Carl Friedrich Gauss.

  Način na koji je Gauss riješio taj zadatak naziva se Gaussova dosjetka.

  Izvod formule za zbroj prvih n prirodnih brojeva

  Zadatak 1.

  Odredite zbroj prvih 1 000 prirodnih brojeva.

  S 1 000 = 1 000 2 · 1 + 1 000 = 1 000 1 000 + 1 2 = 500 500  

  Zbroj prvih 1 000 brojeva je 500 500 .


  Pogledajmo sada zbrojeve uzastopnih neparnih brojeva.

  1 = 1 = 1 2

  1 + 3 = 4 = 2 2

  1 + 3 + 5 = 9 = 3 2

  1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4 2

  1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5 2

  1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36 = 6 2

  1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = 49 = 7 2

  1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 = 64 = 8 2

  1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 = 81 = 9 2

  Uočavamo da je zbroj prvih n uzastopnih neparnih prirodnih brojeva jednak kvadratu prirodnog broja n . Provjerimo zbog čega je to tako.

  Kako bismo dobili niz od n neparnih članova iz niza uzastopnih prirodnih brojeva, morali smo oduzeti sve parne brojeve. Zato je takav niz morao sadržavati 2 n - 1 članova (posljednji je broj tog niza neparan), a vrijednost je njegova posljednjeg člana 2 n - 1 .

  Odrediti zbroj prvih n uzastopnih neparnih prirodnih brojeva znači izračunati zbroj 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + + ( 2 n - 1 ) .

  Vidimo da u prvih n neparnih prirodnih brojeva ima n 2 parova, a zbroj je svakog para 2 n - 1 + 1 = 2 n . Zato je zbroj prvih n uzastopnih neparnih prirodnih brojeva jednak n 2 · 2 n = n 2 .

  Uočimo.

  1 + 3 + 5 + . . . + 2 n - 1

  = 2 · 1 - 1 + 2 · 2 - 1 + 2 · 3 - 1 + . . . + 2 n - 1

  = 2 · 1 + 2 · 2 + 2 · 3 + . . . 2 · n - 1 + 1 + 1 + . . . + 1

  = 2 · 1 + 2 + 3 + . . . + n - n = n n + 1 - n = n 2

  Trokutasti i kvadratni brojevi

  Na slici je dan slikovni prikaz trokutastih brojeva.

  Prirodne brojeve možemo predočiti na geometrijski način. Primjerice, od određenog broja točkica možemo složiti različite oblike kao što su trokuti ili kvadrati. Tako nastaje, primjerice, niz trokutastih brojeva 1 , 3 , 6 , 10 , 15.. .

  i niz kvadratnih brojeva 1 , 4 , 9 , 16 , 25.. .

  Na slici je dan slikovni prikaz kvadratnih brojeva.
  Povećaj ili smanji interakciju

  Zadatak 2.

  Odredite sljedeća dva člana niza trokutastih brojeva 1 , 3 , 6 , 10 , 15.. .

  Na slici je dano vizualno pojašnjenje nastajanja niza. Sljedeći član niza dobiva se pribrajanjem prethodnog člana i rednog člana niza.

  Sljedeći su članovi niza trokutastih brojeva brojevi 21 i 28 .


  Zadatak 3.

  Odredite sljedeća dva člana niza kvadratnih brojeva 1 , 4 , 9 , 16 , 25.. .

  Vrijednost svakog člana niza jednaka je kvadratu njegova rednoga broja u nizu. Zato je šesti član toga niza 36 , a sedmi 49 .


  Zadatak 4.

  Kolika je vrijednost 21 . člana niza kvadratnih brojeva?

  Vrijednost je 21 . člana niza 21 2 = 441 .


  Zadatak 5.

  Promotrimo brojeve 13 i 16 i njihove kvadrate.

  13 2 = 169 

  16 2 = 256  

  Provjerite zbrojeve znamenaka dobivenih kvadrata. Što zamjećujete?

  Zbroj znamenaka kvadrata broja 13 je 16 , a zbroj znamenaka kvadrata broja 16 je 13 . Zgodno, zar ne?


  Aktivnosti za samostalan rad

  Zadatak 6.

  Rina promatra brojevne izraze s prirodnim brojevima...

  2 · 4 + 1 = 9

  4 · 6 + 1 = 25  

  5 · 7 + 1 = 36  

  9 · 11 + 1 = 100  

  Nakon nekoliko primjera uočava da ako pomnoži dva broja koja se razlikuju za dva te umnožak uveća za jedan, zbroj je jednak kvadratu broja između početnih dvaju brojeva. Zanima je vrijedi li to uvijek?

  Pretpostavimo da je srednji broj jednak n. Izraze koje tada promatra može zapisati u obliku ( n - 1 ) n + 1 + 1 . Iz toga slijedi da je n 2 - 1 + 1 = n 2 .

  Dakle, zakonitost koju je uočila na tih nekoliko jednakosti vrijedit će za sve takve izraze s prirodnim brojevima.


  Zadatak 7.

  Promotrite, istražite i opišite zakonitost.

  2 · 1 - 1 = ?

  5 · 4 - 4 = ?

  4 · 3 - 3 = ?

  9 · 8 - 8 = ?

  Rješavanjem svakog od zadanih izraza dobivamo kvadrat nekoga prirodnog broja. Ako pretpostavimo da je prvi broj n , tada možemo pisati:

  n n - 1 - n - 1 = n - 1 n - 1 = ( n - 1 ) 2

  Ako pretpostavimo da je drugi broj n , tada možemo pisati:

  n + 1 n - n = n 2 + n - n = n 2


  Zadatak 8.

  Postoji li prirodni broj čija je dvostruka vrijednost jednaka njegovu kvadratu? Objasnite.

  2 n = n 2

  Ako podijelimo obje strane jednakosti brojem n , n N , dobivamo da je 2 = n .

  Dvostruka vrijednost broja dva je 4 , što je jednako kvadratu broja 2 , tj. vrijedi:

  2 · 2 = 2 2  

  4 = 4 .


  Zadatak 9.

  Postoji li broj čija je dvostruka vrijednost veća od njegova kvadrata? Objasnite.

  2 n > n 2  

  Ako obje strane jednakosti podijelimo brojem n , n N , dobivamo 2 > n .

  Postoji samo jedno rješenje, a to je broj 1 .

  Dvostruka vrijednost broja 1 veća je od kvadrata broja 1 .

  2 · 1 > 1 2

  2 > 1


  Zadatak 10.

  Ako neki broj povećamo šest puta, za koliko će se puta povećati njegov kvadrat?

  Ako neki broj n povećamo šest puta, dobit ćemo broj 6 n . Nakon što 6 n kvadriramo, dobit ćemo 36 n 2 . Zato će se kvadrat tog broja povećati 36 puta.


  Zadatak 11.

  Koliko se promijeni površina kvadrata ako njegovu stranicu najprije povećamo za 10 % , a zatim smanjimo za 10 % ?

  Ako stranicu kvadrata povećamo za 10 % , duljina njegove stranice bit će 1.1a . Nakon što smanjimo duljinu te stranice za 10 % , duljina stranice konačnog kvadrata iznosit će 0.99a .

  Površina tog kvadrata iznosit će ( 0.99a ) 2 = 0.9801 a 2 .

  Dakle, ukupna se površina smanjila za 100 % - 98.01 % = 1.99 % .


  Zadatak 12.

  Na crtu upišite odgovarajući broj.

  1. Ako neki broj povećamo tri puta, koliko će se puta povećati njegov kvadrat? Njegov će se kvadrat povećati puta.
   null
   null
  2. Ako neki broj smanjimo četiri puta, koliko će se puta smanjiti njegov kvadrat? Njegov će se kvadrat smanjiti  puta.
   null
   null
  3. Ako neki broj smanjimo za 30 % , za koliko će se posto smanjiti njegov kvadrat? Njegov će se kvadrat smanjiti  posto.
   null
   null
  4. Ako neki broj povećamo za 10 % , za koliko će se posto povećati njegov kvadrat? Njegov će se kvadrat povećati  posto.
   null
   null
  5. Duljina stranice kvadrata povećala se pet puta. Za koliko se puta promijenila njegova površina? Njegova se površina povećala  puta.
   null
   null
  6. Duljina stranice kvadrata povećala se za 40 % . Za koliko se posto povećala njegova površina? Njegova se površina povećala  posto.
   null
   null
  7. Za koliko se posto promijeni površina kvadrata ako njegovu stranicu najprije smanjimo za 25 % , a zatim povećamo za 20 % ? Površina kvadrata smanji se posto.
   null
   null

  Zadatak 13.

  Omjer je duljina stranica dvaju kvadrata 1 : 3 . U kojem su omjeru njihove površine?

  Omjer njihovih površina bit će 1 : 9 .


  Zadatak 14.

  Površine dvaju kvadrata razlikuju se za 21 cm 2 , a duljine njihovih stranica izražene su prirodnim brojevima (u centimetrima). Kolike su duljine stranica tog kvadrata?

  Pretpostavimo da je duljina dulje stranice x , a kraće y . Tada vrijedi x 2 - y 2 = 21 . S obzirom na to da je x 2 - y 2 = x + y · x - y , broj 21 prikazat ćemo u obliku umnoška dvaju prirodnih brojeva (od kojih je veći jednak vrijednosti x + y , a manji vrijednosti x - y ). Broj 21 možemo zapisati kao 21 · 1 i 7 · 3 pa se zadatak svodi na rješavanje dvaju sustava linearnih jednadžbi:

  x + y = 21 x - y = 1 ili x + y = 7 x - y = 3

  Rješavanjem prvog sustava dobivamo x = 11 , = 10 , a drugog x = 5 , y = 2 . Zadatak ima dva rješenja: duljine stranica kvadrata mogu biti  11 cm i 10 cm ili 5 cm  i 2 cm.  


  Zadatak 15.

  Zbroj kvadrata triju uzastopnih neparnih prirodnih brojeva iznosi 1 883 . Koji su to brojevi? ​

  x - 2 2 + x 2 + x + 2 2 = 1 883

  x 2 - 4 x + 4 + x 2 + x 2 + 4 x + 4 = 1 883  

  3 x 2 = 1 883 - 4 - 4

  3 x 2 = 1 875  

  x 2 = 625  

  x = 25  

  To su brojevi 23 , 25 i 27 .


  ...i na kraju

  Složite devet kvadratića tako da svi zadaci i sva rješenja koja se dodiruju odgovaraju.