x
Učitavanje

Aktivnosti za samostalno učenje

  Europska unija, Zajedno do fondova EU
  Sadržaj jedinice
  Povećanje slova
  Smanjenje slova
  Početna veličina slova Početna veličina slova
  Visoki kontrast
  a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
  Upute za korištenje

  Na početku...

  Ponovimo ukratko što smo naučili u cjelini Pitagorin poučak.

  Otvorite svaku sličicu i riješite zadatak koji se iza nje krije. Rješenja zadataka pomoći će vam otkriti šifru za otključavanje animacije.

  Geoploča i Pitagorin poučak

  Geoploča je (drvena ili plastična) ploča s čavlićima koji su raspoređeni u kvadratnu mrežu oko kojih je moguće rastezati elastične (gumene) vrpce. Geoploča često služi za istraživanje matematičkih koncepata, posebice onih vezanih za geometriju.

  Zanimljivost

  Na sljedećoj poveznici možete se poigrati s interaktivnom geopločom.

  Praktična vježba

  Slika prikazuje geoploču na kojoj je istaknuta jedna točka.

  Na geoploči dimenzija 5 × 5 prikaži sve dužine međusobno različitih duljina kojima je jedna rubna točka na slici označena slovom A. Kolike su duljine tih dužina ako je udaljenost dviju susjednih točaka u retku (stupcu) 1 cm ? Možete li pronaći sva moguća različita rješenja?

    Prva skupina:

  Slika prikazuje rješenja zadatka na geoploči.

  Prvu skupinu čine dužine koje počinju i završavaju u istom retku.


  Druga skupina:

  Slika prikazuje rješenja zadatka na geoploči.

  Drugu skupinu čine dužine koje počinju u točki A, a završavaju na dijagonali geoploče.

  Duljine ovih dužina mogu se izračunati primjenom Pitagorina poučka.


  Treča skupina:

  Slika prikazuje rješenja zadatka na geoploči.

  Treču skupinu čine dužine koje počinju u točki A, a završavaju u drugom retku odozdo ako već nisu prebrojene u prethodnim dvama rješenjima.


  Četvrta skupina:

  Slika prikazuje rješenja zadatka na geoploči.

  Četvrtu skupinu čine dužine koje počinju u točki A, a završavaju u trećem ili četvrtom retku odozdo te nisu prebrojene u prethodnim trima rješenjima.

  Ukupno ima 14 dužina različite duljine koje se mogu prikazati na geoploči 5 × 5 .

  Kutak za znatiželjne

  Pitagorine trojke

  Uređena trojka brojeva ( a , b , c ) koja zadovoljava jednadžbu a 2 + b 2 = c 2 naziva se Pitagorina trojka.

  Trojka brojeva 3 , 4 i 5 Pitagorina je trojka jer vrijedi 3 2 + 4 2 = 5 2 .

  Brojevi 3 , 4 i 5 jesu osnovna Pitagorina trojka, a brojevi 6 , 8 i 10 takozvana izvedena Pitagorina trojka. Naime, udvostručivanjem vrijednosti članova osnovne Pitagorine trojke 3 , 4 i 5 dobili smo novu trojku. Na isti način dobit ćemo trojku 9 , 12 i 15 itd.

  Svaku Pitagorinu trojku možemo predočiti pravokutnim trokutom kojemu je najveći broj duljina hipotenuze. Takav trokut nazivamo Pitagorin trokut.​

  Zadatak 1.

  Pronađite još šest Pitagorinih trojki od kojih su barem dvije osnovne.

  Popis Pitagorinih trojki koje čine brojevi do 100 .

  Trojke Osnovne ili ne? Trojke Osnovne ili ne?
  3 , 4 , 5 osnovne 11 , 60 , 61 osnovne
  6 , 8 , 10 2 × 3,4,5 39 , 52 , 65 13 × 3,4,5
  5 , 12 , 13 osnovne 25 , 60 , 65 5 × 5,12,13
  9 , 12 , 15 3 × 3,4,5 33 , 56 , 65 osnovne
  8 , 15 , 17 osnovne 16 , 63 , 65 osnovne
  12 , 16 , 20 4 × 3,4,5 32 , 60 , 68 4 × 8,15,17
  15 , 20 , 25 5 × 3,4,5 42 , 56 , 70 14 × 3,4,5
  7 , 24 , 25 osnovne 48 , 55 , 73 osnovne
  10 , 24 , 26 5 × 5,12,13 24 , 70 , 74 2 × 12,35,37
  20 , 21 , 29 osnovne 45 , 60 , 75 15 × 3,4,5
  18 , 24 , 30 6 × 3,4,5 21 , 72 , 75 3 × 7,24,25
  16 , 30 , 34 2 × 8,15,17 30 , 72 , 78 6 × 5,12,13
  21 , 28 , 35 7 × 3,4,5 48 , 64 , 80 16 × 3,4,5
  12 , 35 , 37 osnovne 18 , 80 , 82 2 × 9,40,41
  15 , 36 , 39 3 × 5,12,13 51 , 68 , 85 17 × 3,4,5
  24 , 32 , 40 8 × 3,4,5 40 , 75 , 85 5 × 8,15,17
  9 , 40 , 41 osnovne 36 , 77 , 85 osnovne
  27 , 36 , 45 9 × 3,4,5 13 , 84 , 85 osnovne
  30 , 40 , 50 10 × 3,4,5 60 , 63 , 87 3 × 20,21,29
  14 , 48 , 50 2 × 7,24,25 39 , 80 , 89 osnovne
  24 , 45 , 51 3 × 8,15,17 54 , 72 , 90 18 × 3,4,5
  20 , 48 , 52 4 × 5,12,13 35 , 84 , 91 7 × 5,12,13
  28 , 45 , 53 osnovne 57 , 76 , 95 19 × 3,4,5
  33 , 44 , 55 11 × 3,4,5 65 , 72 , 97 osnovne
  40 , 42 , 58 2 × 20,21,29 60 , 80 , 100 20 × 3,4,5
  36 , 48 , 60 12 × 3,4,5 28 , 96 , 100 4 × 7,24,25

  Zadatak 2.

   Pronađite jedina dva Pitagorina trokuta kojima je površina jednaka njegovu opsegu.

  To su trokuti sa stranicama duljina 6 , 8 i 10 te 5 , 12 i 13 .


  Zadatak 3.

  Duljina hipotenuze u nekom Pitagorinu trokutu iznosi 65 cm . Koje su moguće duljine kateta tog trokuta izražene u centimetrima?

  Moguće duljine kateta tog trokuta iznose 3 9 , 52 , 65 cm ; 25 , 60 , 65 cm ; 33 , 56 , 65 cm ; 16 , 63 , 65 cm .


  Zadatak 4.

  Promotrite niz brojeva 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 ... Koji je sljedeći član tog niza? Kako nastaje taj niz?

  Sljedeći je član niza broj 21 .

  Svaki sljedeći član niza (počevši od trećeg) jednak je zbroju prethodnih dvaju članova niza.


  Niz prirodnih brojeva u kojem je svaki član niza (počevši od trećeg člana) jednak zbroju prethodnih dvaju članova naziva se Fibonaccijev niz.

  1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 ...

  Iz Fibonaccijeva niza možemo dobiti trojku brojeva koja izgrađuje Pitagorin trokut (Pitagorine trojke) i to na sljedeći način:

  1. Uzmimo četiri uzastopna broja Fibonaccijeva niza.​
  2. Duljina prve katete jednaka je dvostrukom umnošku dvaju unutarnjih članova.
  3. Duljina druge katete jednaka je umnošku dvaju vanjskih članova.
  4. Duljina hipotenuze jednaka je zbroju kvadrata dvaju unutarnjih članova.

  Uzmimo, primjerice, prva četiri člana Fibonaccijeva niza, tj. brojeve 1 , 1 , 2 i 3 .

  Duljina prve katete jest 2 · ( 1 · 2 ) = 4 .

  Duljina druge katete jest 1 · 3 = 3 .

  Duljina hipotenuze jest 1 2 + 2 2 = 5 .

  Opisanim postupkom dobili smo Pitagorinu trojku ( 3 , 4 , 5 ).

  Zadatak 5.

  Koristeći se Fibonaccijevim nizom, pronađite još dvije Pitagorine trojke brojeva.

  1. Uzmimo, primjerice, brojeve 1 , 2 , 3 i 5 .

   Duljina prve katete jest 2 · ( 2 · 3 ) = 12 .

   Duljina druge katete jest 1 · 5 = 5 .

   Duljina hipotenuze jest 2 2 + 3 2 = 13 .

   Opisanim postupkom dobili smo Pitagorinu trojku ( 5 , 12 , 13 ).​

  2. Uzmimo, primjerice, brojeve 2 , 3 , 5 i 8 .

   Duljina prve katete jest 2 · ( 3 · 5 ) = 30 .

   Duljina druge katete jest 2 · 8 = 16 .

   Duljina hipotenuze jest 3 2 + 5 2 = 34 .

   Opisanim postupkom dobili smo Pitagorinu trojku ( 16 , 30 , 34 ).


  Zadatak 6.

  Što će se dogoditi ako umjesto prva dva člana Fibonaccijeva niza upišemo neka druga dva prirodna broja te nastavimo niz koristeći se istim pravilom Fibonaccijeva niza za određivanje ostalih brojeva niza? Hoće li postupak iz prethodnog zadatka i dalje davati Pitagorine trojke? Provjerite.

  Počnimo, primjerice, s brojevima 2 i 5 . Tada je niz koji nastaje 2 , 5 , 7 , 12 , 19 itd.

  Uzmimo, primjerice, brojeve 2 , 5 , 7 i 12 .

  Duljina prve katete jest 2 · ( 5 · 7 ) = 70 .

  Duljina druge katete jest 2 · 12 = 24 .

  Duljina hipotenuze jest 5 2 + 7 2 = 74 .

  70 2 + 24 2 = 4 900 + 576 = 74 2  

  Opisanim postupkom dobili smo Pitagorinu trojku ( 24 , 70 , 74 ).


  Osnovne Pitagorine trojke ( a , b , c ) možemo pronaći tako da odaberemo bilo koja dva prirodna broja m i n , pri čemu je m > n , i uvrstimo u sljedeće formule:

  a = m 2 - n 2 , b = 2 m n , c = m 2 + n 2 .

  Zadatak 7.

  Odredite još dvije osnovne Pitagorine trojke koristeći se prethodno zadanim formulama.

  1. Neka je m = 6 , a n = 4 . Tada vrijedi:

   a = 6 2 - 4 2 = 36 - 16 = 20

   b = 2 · 6 · 4 = 48

   c = 6 2 + 4 2 = 36 + 16 = 52.

   Opisanim postupkom dobili smo također Pitagorinu trojku ( 20 , 48 , 52 ).

  2. Neka je

   m = 7 , a n = 6 . Tada vrijedi:

   a = 7 2 - 6 2 = 49 - 36 = 13

   b = 2 · 7 · 6 = 84

   c = 7 2 + 6 2 = 49 + 36 = 85.

   Opisanim postupkom dobili smo Pitagorinu trojku ( 13 , 84 , 85 ).


  Zanimljivost

  Evo još nekih zanimljivosti koje vrijede za svaki Pitagorin trokut.

  1. Duljina jedne njegove stranice višekratnik je broja 3 .
  2. Duljina jedne njegove stranice višekratnik je broja 4 .
  3. Duljina jedne njegove stranice višekratnik je broja 5 .
  4. Površina mu je uvijek višekratnik broja 6 .

  Možete li iz tih tvrdnji i sami napisati neku zanimljivost koja uvijek vrijedi za Pitagorin trokut?

  Pitagorine trojke možete određivati i s pomoću sljedeće aktivnosti.

  Zanimljivost

  Umnožak duljina dviju kateta uvijek je višekratnik broja 12 .

  Umnožak duljine jedne od kateta i duljine hipotenuze višekratnik je broja 15 , a umnožak duljine druge katete i duljine hipotenuze je višekratnik broja 20 .

  Umnožak duljina svih triju stranica višekratnik je broja 60 .

  Posebni trokuti

  Trokut s veličinom kutova 30 ° , 60 ° , 90 °  

  Slika prikazuje 30, 60, 90 trokut.

  v = a 3 2  

  Duljina stranice pravokutnog trokuta nasuprot kutu od 30 ° jednaka je polovici duljine hipotenuze tog trokuta.

  Zadatak 8.

  U jednakostraničnom trokutu A B C , kojemu je duljina stranice a = 3 cm , nacrtana je visina. Kolika je duljina te visine?

  v = a 3 2

  v = 3 3 2 cm

  Duljina visine iznosi 3 3 2 cm .


  Zadatak 9.

  Kolika je duljina stranice romba kojemu je duljina dulje dijagonale 4 3 cm  ako je veličina šiljastog kuta koji zatvaraju stranice romba 60 ° ?

  Slika prikazuje romb prema uputama iz zadatka.

  Dijagonale romba raspolavljaju kutove između susjednih stranica i međusobno se sijeku pod pravim kutom. Zato se zadatak svodi na određivanje duljine stranice  trokuta s veličinom kutova 30 ° , 60 ° , 90 ° .

  Duljina stranice nasuprot kutu veličine 30 ° jednaka je polovini duljine hipotenuze.

  a 2 = ( 2 3 ) 2 + ( a 2 ) 2

  a 2 = 12 + a 2 4

  4 a 2 - a 2 = 48

  a 2 = 16

  a = 4 cm

  Duljina stranice romba iznosi 4 cm .


  Zadatak 10.

  Duljina dijagonale pravokutnika iznosi 10 cm , a dijagonale međusobno zatvaraju kut od 60 ° . Odredite opseg tog pravokutnika.

  Slika prikazuje pravokutnik prema uputama iz zadatka.

  Dijagonale pravokutnika međusobno se raspolavljaju i sukladne su. Zato je trokut S E G jednakokračan. Zbog činjenice da se dijagonale sijeku pod kutom od 60 ° , trokut S E G je jednakostraničan. Dakle, duljina stranice G E -  iznosi 5 cm , tj. G E = 5 cm .

  Duljina druge katete trokuta F E G računa se s pomoću Pitagorina poučka.

  F E = 10 2 - 5 2 = 75 = 5 3 cm  

  Opseg pravokutnika jednak je zbroju duljina njegovih stranica.

  o = 2 · ( 5 3 + 5 ) = 10 ( 3 + 1 ) cm  


  Trokut s kutovima veličina 45 ° , 45 ° , 90 °

  Slika prikazuje 45, 45, 90 trokut.

  Trokut A B C  preslikavanjem preko dužine A B -  možemo dopuniti do kvadrata.

  Duljina dijagonale kvadrata jednaka je d = a 2  jer je

  a 2 + a 2 = d 2

  2 a 2 = d 2

  a 2 = d , tj.

  d = a 2 .

  Odnos kateta i hipotenuze zato je 1 : 1 : 2 .

  Zadatak 11.

  Duljina visine trapeza iznosi 4 cm , a kraće osnovice 8 cm . Veličine kutova uz dulju osnovicu su 60 ° i 45 ° . Odredite opseg tog trapeza.

  Slika prikazuje trapez prema uputama iz zadatka.

  Nakon što nacrtamo skicu sa svim zadanim elementima, uočit ćemo da se trapez može rastaviti na pravokutnik i dva trokuta, od kojih jedan s kutovima veličina 30 ° , 60 ° , 90 ° , a drugi s kutovima veličina 45 ° , 45 ° , 90 ° .

  Trokut D F C jednakokračni je pravokutni trokut, zato je F C = 4 cm te D C = 4 2 cm .

  Nadalje, prisjetimo se da je u trokutu s veličinama kutova 30 ° , 60 ° , 90 ° duljina stranice nasuprot kutu od 30 ° jednaka jednoj polovini duljine hipotenuze. Primjenom Pitagorina poučka na trokut A B E dobivamo A B 2 = 4 2 + ( A B 2 ) 2 , tj. A B 2 = 64 3 i A B = 8 3 = 8 3 3 cm .

  Opseg trapeza iznosi o = 8 3 3 + 4 3 3 + 8 + 4 + 4 2 + 8 = 20 + 4 3 + 4 2 = 4 ( 5 + 3 + 2 ) cm .


  Zadatak 12.

  Veličine dvaju kutova nekog trokuta iznose 45 ° i 75 ° . Iz vrha najvećeg kuta ​nacrtana je visina na suprotnu stranicu. Odredite opseg i površinu tog trokuta ako je duljina nacrtane visine 5 cm .

  Slika prikazuje trokut prema uputama iz zadatka.

  Veličina trećeg kuta toga trokuta iznosi 60 ° . Nakon što ucrtamo visinu iz vrha najvećeg kuta, kuta H , dobit ćemo dva posebna trokuta, trokut s kutovima veličina 30 ° , 60 ° , 90 ° te trokut s kutovima veličina 45 ° , 45 ° , 90 ° .

  Sa skice vidimo da je G J = 5 cm,   a G H = 5 2 cm te H I 2 - ( H I 2 ) 2 = 5 2 .

  Također, 3 4 H I 2 = 25  i H I = 10 3 = 10 3 3 .

  Opseg tog trokuta iznosi o = ( 5 + 5 3 3 ) + 10 3 3 + 5 2 = 5 ( 1 + 3 + 2 ) cm .

  Površina tog trokuta iznosi p = 1 2 ( 5 + 5 3 3 ) · 5 = 12.5 ( 1 + 3 ) cm 2 .


  ...i na kraju

  Za kraj, ako želite, možete istražiti poštanske marke posvećene Pitagori te pripremiti kratku prezentaciju koja sadržava Pitagorinu biografiju i pregled tiskanih maraka posvećenih Pitagori i Pitagorinu poučku. Također, možete samostalno istražiti doprinos Pitagore i njegovih sljedbenika glazbi i likovnoj umjetnosti.