x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Koji od sljedećih iskaza vrijede za zadani trokut s oznakama na slici?

Na slici je pravokutan trokut  sa katetama duljine s, r i hipotenuzom duljine t

null
null
2

Koji od sljedećih iskaza vrijede za zadani trokut s oznakama na slici?

Na slici je pravokutan trokut  sa katetama duljine 2/3 y i 1/2 xt i hipotenuzom duljine 3/4z.

3
Kolika je duljina hipotenuze pravokutnog trokuta ako su duljine njegovih kateta 2 5 cm i 2 11 izražena u centimetrima? Upišite broj.

Pomoć:

2 5 2 + ( 2 11 ) 2 = c 2

c 2 = 20 + 44

Postupak:

2 5 2 + ( 2 11 ) 2 = c 2

c 2 = 20 + 44  

c 2 = 64
c = 8

4
Dopunite iskaz Pitagorina poučka.  nad hipotenuzom  trokuta jednaka je kvadrata nad njegovim katetama.

Postupak:

Površina kvadrata nad hipotenuzom pravokutnog trokuta jednaka je zbroju površina kvadrata nad njegovim katetama.

5
Kolika je duljina katete pravokutnog trokuta iskazana u centimetrima ako je duljina hipotenuze 35 cm , a duljina druge katete 28 cm ? Upišite broj.

Postupak:

Duljina druge katete iskazana u centimetrima iznosi 21 .

6

Zadane su duljine triju stranica trokuta. Koji su od trokuta pravokutni?

Pomoć:

Ako je zbroj površina kvadrata nad kraćim stranicama trokuta jednak površini kvadrata nad njegovom najduljom stranicom, onda je taj trokut pravokutan.

 

7

Građevinari su postavili temelje za kuću, obavili mjerenja te na skicu upisali izmjerene duljine.

Je li istaknuti kut pravi?

Pravokutnik sa stranicama 8 m i 15 m s ucrtanom dijagonalom duljine 17 m

8

Kolika je duljina dijagonale kvadrata na slici?

Na slici je kvadrat sa stranicom duljine a i istaknutom jednom  dijagonalom.

9

Duljina dijagonale pravokutnika na slici iznosi ​ 13 2   centimetara.

Na slici je pravokutnik sa stranicama duljine 4 cm i 6 cm  i istaknutom jednom dijagonalom.

null
null
10
Na slici je jednakokračni trokut s krakovima duljine b, visinom na osnovicu duljine 4  i osnovicom duljine 6.
Duljina kraka izražena u centimetrima jednakokračnog trokuta na slici iznosi
null
null
11
Duljina osnovice jednakokračnog trokuta iznosi 10 cm .
Duljina visine na osnovicu iznosi 12 cm . Opseg toga jednakokračnog trokuta iznosi cm , a površina cm 2 ​.
12

Može li se čovjek visok 180 cm u cijelosti ispružiti na krevet u obliku kvadrata stranice duljine 160 cm ?

null
null
13
Duljine stranica igrališta u obliku pravokutnika iznose 20 i 21 metar.
Na slici je prikaz igrališta oblika kvadrata ABCD.

A B + B C - A C =    metara.
14

Spoji odgovarajuće parove.

Duljina stranice pravokutnika iznosi 8 dm , a duljina dijagonale 17 dm .
P = 120 dm 2  
Duljina stranica krakova jednakokračnog trokuta jest 10 dm , a duljina osnovice 12 dm .
P = 48 dm 2   
Duljina dijagonale kvadrata iznosi 7 2 dm .
P = 49 dm 2   ​
null
null
15

Duljina stranice jednakostraničnog trokuta iznosi 6 centimetara.

Duljina visine tog trokuta iznosi:

null
null
16
Duljine dijagonala romba iznose 8 i 6 centimetara. Opseg romba iznosi centimetara.
null
null
17
Duljine osnovica jednakokračnog trapeza iznose 8 i 4 , a duljina kraka 2 5 . Površina tog trapeza iznosi
null
null
18

U kvadratnoj mreži prikaz je romba upisanog u pravokutnik. Jedinični kvadrat ima površinu ​ 1 cm 2 .

Vrhovi romba polovišta su stranica pravokutnika.

Opseg romba jednak je 10 cm .

Na slici u kvadratnoj mreži je romb upisan u pravokutnik stranica duljine 3 i 4 jedinična kvadrata. Vrhovi romba su na polovištima stranica kvadrata.

null
null
19

Majstor ima na raspolaganju pet dasaka različitih duljina: 27 , 45 , 36 , 48 i 50 centimetara.
Koristeći se trima, od njih želi napraviti policu kakvu je nacrtao, a prikazana je na slici.

Na slici je prikazana polica s pravim kutem sastavljena od tri na krajevima međusobno spojenedaske
Odabrat će daske duljina (brojeve upišite od najmanjega do najvećega) centimetara, centimetara i centimetara.

null
null
20
Jedna kateta pravokutnog trokuta iznosi 28 .
Hipotenuza i druga kateta razlikuju se za 14 . Površina tog trokuta iznosi .
null
null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje