x
Učitavanje

Aktivnosti za samostalno učenje

  Europska unija, Zajedno do fondova EU
  Sadržaj jedinice
  Povećanje slova
  Smanjenje slova
  Početna veličina slova Početna veličina slova
  Visoki kontrast
  a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
  Upute za korištenje

  Na početku...

  Pogledajte grafički prikaz prizme i piramide te se podsjetite sličnosti i razlike ovih dviju vrsta geometrijskih tijela.

  Pomičući točke na piramidi, mijenjajte izgled pripadne piramide i prizme. Koristeći alat za 3D rotaciju grafičkog prikaza, proučite tijela iz različitih kutova gledanja.

  Povećaj ili smanji interakciju

  Zadatak 1.

  Za početak, riješite nekoliko zadataka.

  1. Iz kocke s bridom duljine 3 dm izrezana je najveća moguća pravilna četverostrana piramida. Koliki je volumen izrezane piramide?

   null
   null
  2. Iz kocke s bridom duljine 3 dm izrezana je najveća moguća pravilna četverostrana piramida. Oplošje je dobivene piramide tri puta manje od oplošja početne kocke.

   null
  3. Iz pravilne šesterostrane piramide s osnovnim bridom duljine 4 cm i visinom duljine 6 cm izrezana je najveća moguća pravilna trostrana piramida. Koje su od sljedećih tvrdnji istinite?

   baza pravilne trostrane piramide unutar baze pravilne šesterostrane piramide
   null
  4. Kocka i pravilni tetraedar imaju jednaku duljinu osnovnog brida od 1 dm . Oplošje je kocke približno dm 2
   null
  5. Volumen je pravilne četverostrane piramide 2 100 cm 3 . Ta je piramida presječena ravninom koja prolazi vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih bridova baze. Površina je dobivenog presjeka 350 cm 2 . Duljina osnovnog brida te piramide iznosi cm .

   null
  6. Slika prikazuje kutiju za nakit opisanu u zadatku.

   Na slici je prikazana ukrasna kutija za pakiranje nakita. Baza joj je kvadrat površine 36   cm 2 , duljine bočnih bridova piramide jednake su duljini bridova baze, a ukupna je visina kutije 8 cm . Oplošje te kutije, zaokruženo na kvadratne centimetre iznosi cm 2 .

   Pomoć:

   Visina je piramide približno 4.24 cm ,  a visina donjeg dijela kutije 8 - 4.24 = 3.76 cm .

   Pobočke su piramide jednakostranični trokuti sa stranicom duljine 6 cm pa je površina pobočja piramide približno 62.35   cm 2 , dok je površina pobočja donjeg dijela kutije približno 90.24   cm 2 . Budući da je površina baze kutije 36   cm 2 , oplošje kutije iznosi približno 188.59   cm 2 .  

   null

  Keopsova piramida

  Keopsova piramida u Gizi jedno je od svjetskih čuda Staroga svijeta. Izgrađena je oko 2560. godine prije Krista, a za njezinu je izgradnju bilo potrebno oko 20 godina. Navodno je u njezinoj izgradnji sudjelovalo oko 100 000 ljudi.

  U Keopsovu je piramidu ugrađeno oko 2 milijuna kamenih blokova. Kut pobočki u odnosu na bazu iznosi 51 ° 52 ' , a svaka je pobočka „okrenuta'' prema jednoj od četiriju strana svijeta.

  Fotografija prikazuje Keopsovu piramidu.

  Zadatak 2.

  Baza je Keopsove piramide kvadrat. Kad je bila sagrađena, visina joj je bila 146.5 metara. (U međuvremenu su neki od kamenih blokova s vrha piramide nestali, pa je ona danas nekoliko metara niža). Duljina je brida baze piramide 230 metara. Izračunajte obujam Keopsove piramide (u metrima kubičnim). Rezultat zaokružite na najbližu desetinku.

  Baza je Keopsove piramide kvadrat sa stranicom duljine 230 m , pa je površina baze 230 2 , tj. 52 900 kvadratnih metara.

  Obujam Keopsove piramide izračunat ćemo uvrštavanjem dobivenog i zadanog podatka u izraz V = 1 3 B h .

  Dakle, V = 1 3 · 230 2 · 146.5 2 583 283.3 m 3 .


  Zadatak 3.

  Odredite oplošje Keopsove piramide.

  Slika prikazuje pravilnu četverostranu piramidu te trokut pravilne četverostrane piramide koji povezuje visinu, visinu pobočke i polovinu stranice a.

  Površina pobočja iznosi P = 2 a v .

  Visinu pobočke dobit ćemo primjenom Pitagorina poučka na trokut koji povezuje visinu piramide, visinu pobočke i polovinu stranice a , tj. v = 146.5 2 + 230 2 2 186.2 m .

  Površina pobočja iznosi P = 2 a v 2 · 230 · 186.2 85 652 m 2 , a površina baze 230 2 , tj. B = 230 2 = 52 900 m 2 .

  Oplošje piramide izračunat ćemo po formuli O = B + P  te ono iznosi O = 85 652 + 52 900 = 138 552 m 2 .


  Zadatak 4.

  Prosječna masa blokova od kojih je građena Keopsova piramida iznosi 2.5 t po kubnome metru. Kolika je ukupna masa kamena u Keopsovoj piramidi?

  Obujam Keopsove piramide iznosi 2 583 283.3 m 3 .

  Ukupna masa kamena iznosi 2 583 283.3 · 2.5 = 6 458 208.25 6 458 208 t .


  Zadatak 5.

  Kolika bi bila duljina zida (oblika kvadra) visokog 2 metra i širokog 30 cm koji bi se mogao napraviti od iste količine materijala s kojim je napravljena Keopsova piramida?

  Duljina tog zida iznosila bi  a = V : ( b · c ) = 2 583 283.3 : ( 0.3 · 2 ) = 4 305 472.17 m .


  Zadatak 6.

  U dolini Gize postoje još dvije manje piramide: Kefrenova i Mikerinova. Obje su piramide pravilne četverostrane, a pri njihovoj gradnji korišten je istovrsni kamen kao i za Keopsovu piramidu. Duljina je osnovnog brida Kefrenove piramide 214.5   m , a njezina visina 143.5 m . Duljina je osnovnog brida Mikerinove piramide 110 m , a visina joj je 68.8 m .

  Izračunajte obujam i masu potrošenog kamena za izgradnju svake od tih piramida.

  Volumen Kefrenove piramide iznosi V = 1 3 B h = 1 3 · ( 214.5 ) 2 · 143.5 = 2 200 823.6 m 3 , a Mikerinove V = 1 3 B h = 1 3 · ( 110 ) 2 · 68.8 = 277 493.3 m 3 .

  Masa kamena potrebnog za izgradnju Kefrenove piramide iznosi 2 200 823.6 · 2.5 = 5 502 059 t , a Mikerinove piramide 277 493.3 · 2.5 = 693 733.25 t .


  Krnja piramida

  Krnja ja piramida geometrijsko tijelo koje nastaje presijecanjem piramide ravninom paralelnom s bazom i odbacivanjem manje piramide.

  Ako je baza početne piramide pravilan mnogokut, onda  je i krnja piramida pravilna.

  Slika prikazuje nastanak krnje četverostrane piramide.

  Pravilna krnja četverostrana piramida geometrijsko je tijelo koje nastaje presijecanjem (pravilne) četverostrane piramide ravninom paralelnom s bazom i odbacivanjem manje piramide.

  Slika prikazuje nastanak krnje trostrane piramide.

  Pravilna krnja trostrana piramida geometrijsko je tijelo koje nastaje presijecanjem (pravilne) trostrane piramide ravninom paralelnom s bazom i odbacivanjem manje piramide.

  Najpoznatije građevine u obliku krnje piramide

  Zanimljivost

  Krajem je 2016. godine na poveznici objavljen članak koji govori o načinu gradnje meksičkih (krnjih) piramida.

  Zanimljivost

  Više o piramidi u North Dakoti (SAD) pročitajte na poveznici 1 i poveznici 2.

  Kutak za znatiželjne

  Računanje oplošja i volumena krnje četverostrane piramide dio je gradiva kojim ćete se baviti u srednjoj školi. Nestrpljivi mogu proučiti materijale dostupne na poveznici.

  Od uporabnih predmeta u obliku krnje piramide nalazimo sjenila za svjetiljke, posude za cvijeće ili „čaše" za kokice.

  Zadatak 7.

  Slika prikazuje krnju četverostranu piramidu i njenu mrežu.

  Na slici je prikazana krnja četverostrana piramida i njezina mreža.

  Duljine su osnovnih bridova veće baze 10 cm , a manje baze 4 cm , a duljine su bočnih bridova 5 cm . Koliko je oplošje ove krnje piramide?

  Slika prikazuje pobočku krnje piramide.

  Površina je veće baze B 1 = 10 2 = 100 cm 2 , a manje B 2 = 4 2 = 16 cm 2 .

  Za izračunavanje površine pobočja potrebna je duljina visine pobočke, dakle, duljina visine jednakokračnog trapeza. Uz oznake kao na slici, primjenom Pitagorina poučka dobiva se da je v = 5 2 - 3 2 = 16 = 4 cm .

  Površina svake od četriju pobočki jednaka je p 1 = 10 + 4 2 · 4 = 28 cm 2 pa je površina pobočja P = 4 · 28 = 112 cm 2 .

  Oplošje te krnje piramide računamo kao O = B 1 + B 2 + P i ono iznosi O = 100 + 16 + 112 = 228 cm 2 .


  Zadatak 8.

  Slika prikazuje posudu oblika krnje četverostrane piramide.

  Posuda za cvijeće ima oblik krnje četverostrane piramide. Površina je dna (manje baze piramide) 8   dm 2 , a površina veće baze (otvora lonca) 18   dm 2 . Duljina je bočnog brida posude 5 dm .

  Kolika je dubina te posude?

  Slika prikazuje posudu za cvijeće i njen presjek.

  Uz oznake kao na slikama i podatke iz zadatka vrijedi a 2 = 8 pa je a = 8 dm i d 2 = 8 · 2 = 4 dm . Nadalje je c 2 = 18 pa je c = 18 dm i d 1 = 18 · 2 = 6 dm .

  Istaknuti je presjek krnje piramide jednakokračni trapez čije su osnovice dijagonale baza, a krakovi su mu bočni bridovi te piramide.

  Uz dobivene duljine dijagonala i poznatu duljinu bočnog brida, primjenom Pitagorina poučka dobiva se da je h = 5 2 - 1 2 = 24 , tj. h 4.9 dm .


  ...i na kraju

  U ovoj ste jedinici naučili:

  Za kraj, možete provjeriti svoje znanje rješavajući slučaj ubojstva u Egiptu.

  Zadatak 9.

  Tijekom važnog iskapanja na jednom od nalazišta u Egiptu dogodilo se ubojstvo. Ubijen je glavni arheolog, gospodin Žakšica. Riješite sve zadatke te pomoću rješenja eliminirajte osumnjičenike, oružja i lokacije (ona koja kraj sebe imaju zapisana broj koji odgovara rješenju nekog od zadataka). Na kraju će vam preostati ubojica, oružje kojim je počinjeno ubojstvo te lokacija na kojoj se ono odigralo.