x
Učitavanje

Aktivnosti za samostalno učenje

  Europska unija, Zajedno do fondova EU
  Sadržaj jedinice
  Povećanje slova
  Smanjenje slova
  Početna veličina slova Početna veličina slova
  Visoki kontrast
  a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
  Upute za korištenje

  Na početku...

  Slika prikazuje gusarski brod.

  Ekipa znanstvenika s kojima radite testira vremeplov. Tijekom jednog od eksperimenata zabunom ste poslani na otočje u Karibima i napali su vas gusari. Baterija koja je potrebna za rad vašeg vremeplova gusarima se učinila vrijednom te su vam je ukrali i sakrili. Bez te ćete baterije ostati zatočeni u tome vremenu i nikada se nećete moći vratiti svojim obiteljima.


  Slika prikazuje papigu.

  Saznali ste da se neki od gusara koji su vas opljačkali često sastaju u obližnjoj krčmi. Vlasnik krčme ima vrlo brbljavu papigu koja svašta čuje i svašta zna. No ona voli matematiku te se želi malo zabaviti. Obećala vam je odati važnu tajnu samo ako točno riješite matematičke zadatke koje vam postavi.

  Rotacijska tijela

  Valjak, stožac i kuglu često nazivamo rotacijskim tijelima. Za to postoji jednostavan razlog – ta tijela mogu nastati (nastaju) rotacijom nekog lika u prostoru.

  Primjerice, rotiramo li pravokutnik oko neke od njegovih stranica, nastat će valjak.

  Rotiramo li pravokutni trokut oko neke od njegovih kateta, nastat će stožac.

  Rotiramo li polukrug (ili krug) oko njegova promjera, nastat će kugla.

  Povećaj ili smanji interakciju

  Zadatak 1.

  O tim je tijelima bilo riječi u prethodnim jedinicama. Riješite sljedeće zadatke primjenjujući naučeno o valjku, stošcu i kugli, uzimajući u obzir da je riječ o rotacijskim tijelima.

  1. List papira formata A4 297 mm × 210 mm savijen je u plašt valjka. Izračunajte volumen nastalog tijela?

   Pomoć:

   Savijanjem istog pravokutnog komada papira mogu nastati dva različita valjka.

   null
  2. Slika prikazuje valjak nastao rotacijom pravokutnika oko jedne stranice.

   Pravokutnik sa stranicama duljina 3 cm i 4 cm rotira se oko svoje kraće stranice. Oplošje dobivenog valjka je približno cm 2 , a volumen tog valjka je približno cm 3 . ​

   Pomoć:

   Rotira li se pravokutnik oko svoje kraće stranice, onda je r = 4 cm i h = 3 cm .

   null
  3. Slika prikazuje valjak nastao rotacijom pravokutnika oko jedne stranice..

   Pravokutnik sa stranicama duljina 3 cm i 4 cm rotira se oko svoje dulje stranice. Oplošje nastalog valjka iznosi približno cm 2 , a  volumen tog valjka je približno cm 3 .

   Pomoć:

   Ako pravokutnik rotira oko svoje dulje stranice, onda je r = 3 cm i h = 4 cm .

   null
  4. Pravokutni trokut s katetama duljina 3 cm i 4 cm rotira se

   – oko svoje kraće katete

   – oko svoje dulje katete.

   Spojite odgovarajuće parove.

   Slika prikazuje stožac nastavo rotacijom pravokutnog trokuta oko svoje katete.


   Polumjer baze drugog stošca
     4 cm
   Volumen prvog stošca

   24 π cm 2
   Oplošje prvog stošca
     3 cm
    Oplošje drugog stošca
   36 π cm 2
    Volumen drugog stošca
   16 π cm 3  
   Polumjer baze prvog stošca
   12 π cm 3
   null
  5. Polukrug površine 50 π   cm 2 rotira se oko svog promjera. Koliki je volumen nastale kugle?

   null

  Kutak za znatiželjne

  Ako od uspravnog stošca, ravninom koja je paralelna s bazom, odrežemo manji stožac, dobit ćemo...

  Krnji stožac

  Zanimljivost

  Na poveznici  pogledajte videoisječak o krnjem stošcu.

  Slika prikazuje krnji stožac.

  Krnji stožac je geometrijsko tijelo koje nastaje presijecanjem stošca ravninom paralelnom s bazom i odbacivanjem manjega stošca.

  Slika prikazuje mrežu krnjeg stošca.

  Plašt krnjeg stošca sastoji se od dviju baza – krugova polumjera r 1 i r 2 i dijela kružnog vijenca (prstena) širine s .

  Slika prikazuje krnji stožac i njegove elemente.

  Promotrimo uspravni stožac s polumjerom baze duljine r 1 , visinom duljine h + h 2 i izvodnicom duljine s + s 2 od kojeg je odrezan stožac s polumjerom baze duljine r 2 , visinom duljine h 2 i izvodnicom duljine s 2 .

  Oplošje krnjeg stošca računamo kao zbroj površina obiju baza ( B 1 = r 1 2 π i B 2 = r 2 2 π ) i površine plašta (koji je razlika površine plašta početnog, velikog stošca P 1 = r 1 π ( s + s 2 ) i odrezanog, malog stošca P 2 = r 2 π s 2 .

  Volumen je krnjeg stošca jednak razlici volumena velikog i malog stošca.

  Uočite na slici da su, zbog činjenice da je A B C D , trokuti A B V i C D V međusobno slični (imaju kutove jednakih veličina). To znači da su duljine njihovih odgovarajućih stranica međusobno proporcionalne.

  Primjer 1.

  Od stošca s polumjerom baze duljine 6 cm s visinom duljine 4.5 cm odrezan je stožac kojemu je polumjer baze 2 cm . Izračunajmo oplošje i volumen nastaloga krnjeg stošca.

  Slika prikazuje presjek i nadopunu krnjeg stošca.

  Uz oznake kao na slici vrijedi r 1 = 6 cm , r 2 = 2 cm i h + h 2 = 4.5 cm .

  Trokuti A B V i C D V slični su s koeficijentom A B : C D = 6 : 2 = 3 : 1 = 3 , odakle zaklučujemo da je h 2 + h = 3 h 2 , tj. h = 2 h 2 .

  Slično zaključujemo da je s 2 + s = 3 s 2 , tj. s = 2 s 2 .

  Prema zadanim podatcima dobivamo da je h 2 = 1.5 cm i h = 3 cm .

  Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut C D V dobivamo da je s 2 = 2.5 cm pa je s = 5 cm .

  Uvrštavanjem u formule za površinu baze i plašta za veliki i mali stožac dobivamo:

  B 1 = r 1 2 π = 36 π cm 2
  B 2 = r 2 2 π = 4 π cm 2
  P 1 = r 1 π ( s + s 2 ) = 6 π · 7.5 = 45 π cm 2
  P 2 = r 2 π s 2 = 2 π · 2.5 = 5 π cm 2 .

  Oplošje je tog krnjeg stošca O = B 1 + B 2 + P 1 - P 2 = 36 π + 4 π + 45 π - 5 π = 80 π cm 2 .

  Volumen je velikog stošca V 1 = 1 3 B 1 ( h + h 2 ) = 1 3 · 36 π · 4.5 = 54 π cm 3 , a volumen je malog stošca V 2 = 1 3 B 2 h 2 = 1 3 · 4 π · 1.5 = 2 π cm 3 pa je volumen krnjeg stošca jednak V 1 - V 2 = 54 π - 2 π = 52 π cm 3 .


  Zanimljivost

  Oplošje i volumen krnjeg stošca mogu se izračunati na jednostavniji način. Naime, postoje gotove formule koje možete pronaći u raznim matematičkim priručnicima.

  Tako ćete u takvim priručnicima pronaći formule:

  O = r 1 2 + r 2 2 + ( r 1 + r 2 ) s · π i

  V = 1 3 r 1 2 + r 2 2 + r 1 · r 2 π · h .

  Istinitost tih formula posljedica je sličnosti trokuta A E C i C D V prikazanih na drugoj slici.

  Provjerite rješenje prethodnog zadatka primjenjujući te formule!

  Zadatak 2.

  Fotografija prikazuje posudu za cvijeće.

  Posuda za cvijeće ima oblik krnjeg stošca. Promjer je veće baze 60 cm , a manje 48 cm . Njezina je dubina 70 cm , a napunjena je zemljom do 80 % svoje visine. Koliki je volumen zemlje u posudi?

  Sanja želi bočnu stranu posude obojiti smeđom bojom. Kolika je površina koju treba obojiti?

  Uputa: Primijenite formule navedene u Zanimljivosti.

  Slika prikazuje oblik posude za cvijeće s dimenzijama.

  Volumen zemlje u posudi jednak je 80 % volumena posude.

  Budući da se volumen krnjeg stošca računa prema formuli

  V = 1 3 r 1 2 + r 2 2 + r 1 · r 2 π · h ,

  uvrštavanjem poznatih podataka dobivamo da je

  V = 1 3 30 2 + 24 2 + 30 · 24 π · 70 ,

  što je približno 160 900 cm 3 , tj. 160.9 litara.

  Volumen zemlje u posudi približno je 128.7 litara.

  Treba obojiti plašt krnjeg stošca. Njegova se površina računa prema formuli P = ( r 1 + r 2 ) s · π .

  Duljinu izvodnice nalazimo primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut s katetama duljina r 1 - r 2 i h (kao na slici) i ona je približno jednaka 70.3 cm .

  Uvrštavanjem u formulu za površinu plašta krnjeg stošca dobivamo P ( 30 + 24 ) · 70.3 · 3.14 = 11 920 cm 2 .


  Kutak za znatiželjne

  U svakodnevnom se životu geometrijska tijela često međusobno kombiniraju, dopunjavaju ili se iz jednih izrezuju druga... Evo nekoliko takvih zadataka.

  Kombinirana tijela

  Zadatak 3.

  Slika prikazuje našiljenu olovku.

  Marko je kupio grafitnu olovku oblika valjka. Želi započeti s njezinim korištenjem, no prije toga je mora naoštriti. Promjer olovke je 1 cm , a duljina noža šiljila koje upotrebljava Marko je 13 mm . Koliki je najmanji mogući obujam otpadnog materijala?  

  Šiljenjem olovke valjkasta oblika završetak postaje oblika stošca.

  Polumjer baze valjka i stošca je 5 mm , a duljina noža šiljila odredit će duljinu izvodnice stošca. Primjenom Pitagorina poučka dobiva se visina stošca 12 mm .

  Volumen otpadnog materijala jednak je razlici volumena valjka i volumena stošca jednakih polumjera baze 5 mm i jednakih visina 12 mm i iznosi 2 3 volumena valjka.

  Uvrštavanjem zadanih podataka dobiva se da je taj volumen jednak približno 628   mm 3 .


  Zadatak 4.

  Slika prikazuje šuplju valjkastu cijev.

  Volumen je šupljeg valjka 120 π   cm 3 . Promjer je vanjskog dijela 8 cm , a unutarnjeg 2 cm . Koliko je njegovo oplošje?

  Baza šupljeg valjka je kružni vijenac omeđen kružnicama polumjera 4 cm i 1 cm . Površina je baze jednaka B = r 1 2 π - r 2 2 π ,   što nakon uvrštavanja daje B = 15 π   cm 2 .

  Volumen valjka računa se prema formuli V = B h , odakle dobivamo da je visina tog valjka 8 cm .

  Oplošje tog valjka sastoji se od površina dviju baza te površina vanjskog i unutarnjeg plašta.

  Površina je vanjskog plašta jednaka P v = 2 r 1 π h = 2 · 4 · π · 8 = 64 π cm 2 , a unutarnjeg plašta P u = 2 r 2 π h = 2 · 1 · π · 8 = 16 π   cm 2 .

  Oplošje je jednako O = 2 · 15 π + 64 π + 16 π = 110 π   cm 2 .


  Zadatak 5.

  Slika prikazuje dvostruki stožac sa zajedničkom bazom.

  Trokut sa stranicama duljina a = 15 cm , b = 13 cm i c = 14 cm rotira se oko stranice A B ¯ . Izračunaj oplošje i obujam nastaloga rotacijskog tijela.

  Neka je točka E nožište visine iz vrha C na stranicu A B ¯ .

  Primjenom Pitagorina poučka na pravokutne trokute A C E i B C E dobivamo da je C E 2 = A C 2 - A E 2 i C E 2 = B C 2 - B E 2 .

  Izjednačavanjem desnih strana tih jednakosti dobivamo A C 2 - A E 2 = B C 2 - B E 2 .

  Uvrštavanjem poznatih podataka, uz uvažavanje činjenice da je B E = A B - A E = 15 - x , dobivamo 13 2 - x 2 = 15 2 - ( 14 - x ) 2 .

  Dalje je redom:

  169 - x 2 = 225 - ( 196 - 28 x + x 2 )
  169 - x 2 = 225 - 196 + 28 x - x 2
  28 x = 140
  x = A E = 5 cm .

  Tada je E B = 14 - 5 = 9 cm i C E 2 = 13 2 - 5 2 pa je C E = 12 cm .

  Nastalo se rotacijsko tijelo sastoji od dvaju stožaca sa zajedničkom bazom polumjera 12 cm .

  Visina je jednog stošca 5 cm , a drugoga 9 cm pa su njihovi volumeni jednaki V 1 = 1 3 · 12 2 · π · 5 = 240 π cm 3 i V 2 = 1 3 · 12 2 · π · 9 = 432 π cm 3 . Ukupan je volumen tijela jednak V 1 = 672 π cm 3 .

  Duljina je izvodnice jednog stošca 13 cm , a drugoga 15 cm pa su površine njihovih plaštova jednake P 1 = 12 · 13 π = 156 π cm 2 i P 2 = 12 · 15 π = 180 π cm 2 .

  Oplošje tog tijela jednako je zbroju površina obaju plašteva i iznosi O = 336 π cm 2 .


  Zadatak 6.

  Kotao oblika valjka s obje strane zatvoren je polukuglama. Promjer je kotla 2 m , a njegova ukupna duljina 5.5 m . Koliko litara vode stane u taj kotao?

  Slika prikazuje kotao obika valjka zatvoren polukuglama - presjek

  Površina baze valjka (i glavnog presjeka kugle) računa se kao B = r 2 π   pa uvrštavanjem dobivamo da je B 3.14   m 2 314   dm 2 .

  Volumen valjka tada je jednak V v 314 · 35 = 10 990   dm 3 .

  Volumen dviju polukugli jednak je volumenu cijele kugle s polumjerom duljine 10 dm .

  Taj je volumen jednak V k = 4 3 · 10 3 π 4 186.7   dm 3 .

  Volumen kotla jednak je zbroju volumena valjka i kugle i iznosi približno 15 176.7   dm 3 ,   tj. 15 176.7 litara.


  Zadatak 7.

  Čaša ima oblik valjka i njezin je obujam 2 dl . Čaša je ispunjena sokom do 75 % svoje visine. Maja želi rashladiti sok tako da u njega ubaci nekoliko kuglica leda. Svaka kuglica ima promjer 3 cm . Koliko najviše kuglica smije staviti u čašu da se sok ne bi prelio iz čaše?

  Obujam čaše je 2 dl , tj. 200   cm 3 , a soka u njoj 150   cm 3 . Dakle, praznog prostora u čaši ima najviše 50   cm 3 . Svaka kuglica leda ima obujam od približno 14.13   cm 3 pa Maja u čašu smije dodati najviše 3 kuglice leda.


  Zadatak 8.

  Slika prikazuje mornarsku škrinju.

  Stara mornarska škrinja ima oblik pravilne četverostrane prizme s osnovnim bridom duljine 60 cm i visinom 90 cm . Njezin poklopac ima oblik poluvaljka. Koliki je volumen škrinje?

  Volumen je prizme jednak V p r i z m e = 60 · 60 · 90 = 324 000   cm 3 , a volumen je poluvaljka  V p o l u v a l j k a = 1 2 · 30 2 π · 90 = 40 500 π 127 170   cm 3 .

  Volumen je škrinje približno 451 170   cm 3 .


  ...i na kraju

  U ovoj ste jedinici naučili:

  Pred vama je igra nalik na Escape room. Tragovi postoje, ali nisu lako uočljivi. Kako biste spasili otetog psića morate pažljivo čitati upute, točno riješiti postavljene zadatke i dobro promotriti male detalje u interakciji. Sretno!

  Povećaj ili smanji interakciju