x
Učitavanje

9.5 Pravilna trostrana piramida

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici je prikazan tetraedar
Pravilna trostrana piramida

Najpravilnija od svih piramida je tetraedar, (tetra=četiri).

Tetraedar je pravilna trostrana piramida.

Baza i tri pobočke su jednakostranični trokuti.

Sve strane tetraedra sukladni su jednakostranični trokuti.

Svi bridovi tetraedra jednake su duljine.

Mreža pravilne trostrane piramide

U videu pogledajmo opis pravilne trostrane piramide.

Pravilna trostrana piramida ima:

 • bazu koja je jednakostranični trokut​
 • pobočke su sukladni jednakokračni trokuti
 • pobočje se sastoji od tri sukladna jednakokračna trokuta.

Primjer 1.

Slika prikazuje trostrana pravilnu piramidu s istaknutim duljinama bridova

Nacrtajmo prikaz pravilne trostrane piramide uz oznake.

a duljina osnovnog brida, brida baze
b duljina bočnog brida

Jedan je od prvih koraka određivanje ravninskog prikaza pravilne trostrane piramide, odnosno mreže pravilne trostrane piramide.

Mreža mora prikazivati sve strane piramide.

Zadatak 1.

Odredimo dijelove mreže pravilne trostrane piramide koji odgovaraju bazi, pobočkama i pobočju.

 1. Povuci nazive strana piramide na odgovarajuće crte na mreži piramide.

  Na slici je prikazan jednakostraničan trokut nad čijim stranicama su nacrtani jednakokračni trokuti

  POBOČKA

  BAZA

  null
  null
 2. Povuci nazive strana piramide na odgovarajuće crte na mreži piramide.

  Na slici je nacrtan jednakostranični trokut spojen s jednim od tri jednakokračna trokuta koji se spajaju na krakovima.

   BAZA

   POBOČJE

  null
  null
 3. Je li na slici prikaz mreže pravilne trostrane piramide?

  Na slici su prikazana dva jednakokračna trokuta spojena na krakovima te jednakostranični spojen s dva jednakokračna na osnovicama.


  null
  null
 4. Je li na slici ravninski prikaz pravilne trostrane piramide?

  Na slici je jednakostraničan trokut nad čijim stranicama su dva jednakokračna trokuta, a treći jednkokračni trokut je s jednim od prijašnjih spojen u vrhu koji spaja krakove.

   

   

Primjer 2.

Na slici su tri prikaza. Svaki se sastoji od jednakostraničnog trokuta nad čijim stranicama su sukladni jednakokračni trokuti.

Na slici su tri prikaza. Svaki se sastoji od jednakostraničnog trokuta nad čijim su stranicama sukladni jednakokračni trokuti. Proučite jesu li svi prikazi ujedno i mreže pravilne trostrane piramide.

Animacija koja slijedi pomoći će nam u odgovoru na pitanje.

Slika prikazuje odnos različite prikaze od koji je samo onaj pod C) prikaz mreže pravilne trostrane piramide

Samo je prikaz pod c) mreža pravilne trostrane piramide.

Nije svaki prikaz koji se sastoji od jednakostraničnog trokuta nad čijim stranicama su sukladni jednakokračni trokuti mreža pravilne trostrane piramide.

Kako bi piramida postojala, duljina bočnog brida mora biti veća od dvije trećine duljine visine baze b > 2 3 v a .

Ako uvrstimo duljinu visine baze v a izraženu duljinom brida a , 2 3 v a = 2 3 · a 3 2 = a 3 3 proizlazi da je uvjet postojanja pravilne trostrane piramide b > a 3 3 , gdje je b duljina bočnoga, a a  osnovnoga brida.


Pravilna trostrana piramida postoji ako za duljine osnovnoga brida a i bočnoga brida b   vrijedi b > a 3 3 , a , b R + .

Oplošje pravilne trostrane piramide

Primjer 3.

Odredimo oplošje pravilne trostrane piramide.

Oplošje pravilne trostrane piramide jednako je površini njezine mreže.

Na slici je prikazan šiljastokutni trokut s istaknute sve tri visine

Prisjetimo se!

Površina trokuta p jednaka je polovini umnoška duljine stranice trokuta i duljine pripadajuće visine na tu stranicu​ p = a · v a 2 = b · v b 2 = c · v c 2 , gdje su a , b i c duljine stranica trokuta, a v a , v b i v c  pripadajuće visine.

Slika prikazuje jednakostranični trokut s istaknutim visinama

Površina jednakostraničnog trokuta ovisi samo o duljini njegove stranice a i jednaka je p = a 2 3 4 .

Sve visine jednakostraničnog trokuta jednake su duljine v a  i isto ovise samo o duljini stranice a . Izraz za visinu jednakostraničnog trokuta stranice duljine a  je v a = a 3 2 .

Slika prikazuje mrežu pravilne trostrane piramide

Istaknimo elemente mreže potrebne za određivanje njezine površine, odnosno oplošja pravilne trostrane piramide.

Površina mreže pravilne trostrane piramide jednaka je zbroju površina svih njezinih trokuta:

 • ​duljina visine pobočke, v
 • duljina visine baze, v a
 • površine jednakostraničnog trokuta baze duljine stranice a , B = a 2 3 4
 • površine triju sukladnih jednakokračnih trokuta pobočja, P = 3 · a · v 2 .

Uz oznake sa slike, oplošje je pravilne trostrane piramide:

O = B + P O = a 2 3 4 + 3 · a · v 2

Formulu možemo ostaviti ovako, a možemo i izlučiti zajednički faktor a 2 .

O = a 2 3 4 + 3 · a · v 2 O = a 2 ( a 3 2 + 3 v )

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu

Oplošje pravilne trostrane piramide O brida duljine a i visine pobočke v iznosi O = a 2 3 4 + 3 · a · v 2

Primjer 4.

Izračunajmo oplošje O pravilne trostrane piramide brida duljine a = 6 dm i duljine visine pobočke v = 4 dm .

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu

O = B + P

O = a 2 3 4 + 3 · a · v 2

O = 6 2 3 4 + 3 · 6 · 4 2 2 1

O = 36 9 3 4 1 + 36

O = 9 3 + 36

O = 9 3 + 4 dm 2


Zadatak 2.

U tablici su zadani duljina brida baze a i duljina visine pobočke v . Prepišite tablicu u bilježnicu i izračunajte oplošje pravilne trostrane piramide.

Duljina brida baze a cm Duljina visine pobočke v cm Oplošje O cm 2
16
15
40 21
30 36
Duljina brida baze a [ cm ] Duljina visine pobočke v [ cm ]   Oplošje O [ cm 2 ]  
16
15   64 3 + 360  
40 21   400 3 + 1260  
30   36   225 3 + 1620  

Zadatak 3.

Zadana je duljina brida a = 3 m tetraedra (pravilne trostrane piramide sa svim bridovima jednake duljine). Izračunajte oplošje tog tetraedra.

Slika prikazuje tetraedar

Kako tetraedar ima sve bridove jednake duljine, strane su mu jednakostranični trokuti duljine brida a .

Stoga je oplošje jednako zbroju površina četiriju jednakostraničnih trokuta brida duljine a .

O = 4 1 · a 2 3 4 1 O = a 2 3 O = 3 2 3 O = 3 3 m 2


Zanimljivost

Mreža tetraedra s bridom duljine a jednakostranični je trokut s bridom duljine 2 a .

Zadatak 4.

Odredimo izraz za oplošje tetraedra brida duljine a .

Oplošje tetraedra jednako je površini jednakostraničnog trokuta stranice duljine 2 a .

p = 2 a 2 3 4 p = 4 1 a 2 3 4 1 p = a 2 3  


Slika prikazuje tetraedar

Oplošje tetraedra brida duljine a  iznosi O = a 2 3 .

Primjer 5.

Oplošje pravilne trostrane piramide iznosi O = 4 3 + 20 cm 2 . Duljina osnovnog brida iznosi a = 4 cm . Odredimo površinu pobočja P te pravilne trostrane piramide.

Oplošje pravilne trostrane piramide jednako je zbroju površine baze B i površine pobočja P . Površina baze zadana je duljinom osnovnog brida a = 4 cm i računamo je po formuli za površinu jednakostraničnog trokuta a 2 3 4 .

O = B + P 4 3 + 20 = a 2 3 4 + P 4 3 + 20 = 4 2 3 4 1 + P 4 3 + 20 = 4 3 + P P = 20 cm 2  

Površina pobočja P te pravilne trostrane piramide iznosi 20 cm 2 .

Uočimo: Taj smo podatak mogli očitati izravno iz zapisa iznosa oplošja.


Primjer 6.

piramida

Duljina brida baze pravilne trostrane piramide iznosi a = 30 m , bočnog brida b = 25 m . Odredimo oplošje te piramide.

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu s istaknutim pravokutnim trokutom na pobočki

Oplošje računamo po formuli O = a 2 3 4 + 3 · a · v 2 .

Duljina je osnovnog brida a zadana. Potrebnu duljinu visine pobočke v odredit ćemo primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut s katetama duljine a 2 i v i hipotenuzom duljine b .

v 2 + a 2 2 = b 2 v 2 + 30 2 2 = 25 2 v 2 + 15 2 = 625 v 2 = 625 - 225 v 2 = 400 / v = 20 m  

Izračunajmo oplošje.

O = a 2 3 4 + 3 · a · v 2 O = 30 2 3 4 + 3 · 30 · 20 10 2 1 O = 900 225 3 4 1 + 900 O = 225 3 + 900 O = 225 3 + 4 m 2  

Oplošje te piramide iznosi 225 3 + 4 m 2 .


Zadatak 5.

Riješite kviz.

 1. Duljina osnovnog brida pravilne trostrane piramide iznosi a = 2.4 dm , a duljina bočnog brida b = 2 dm . Oplošje te piramide iznosi

  Pomoć:

  O = a 2 3 4 + 3 · a · v a 2   

  Postupak:

  1. Izračunajmo duljinu visine pobočke v a potrebne za izračun oplošja.

  a 2 2 + v a 2 = b 2 2.4 2 2 + v a 2 = 2 2 v a 2 = 4 - 1.44 v a 2 = 2.56 v a = 1.6 dm

  2. Računanje oplošja.

  O = a 2 3 4 + 3 · a · v a 2 O = 2.4 2 3 4 + 3 · 2.4 · 1.6 2 O = 1.44 3 + 5.76 dm 2

 2. Oplošje pravilne trostrane piramide iznosi O = 196 3 + 2016 kvadratnih metara. Duljina visine pobočke iznosi v = 48 metara. Duljina brida baze iznosi  metara. Duljina bočnog brida iznosi  metara.

  Pomoć:

  O = B + P   ​

  Postupak:

  O = B + P O = 196 3 + 2 016

  B = a 2 3 4 196 3 = a 2 3 4 a 2 = 196 · 4 a = 28 m

  a 2 2 + v a 2 = b 2 14 2 + 48 2 = b 2 b 2 = 2 500 b = 50 m

 3. Oplošje pravilne trostrane piramide čije je pobočje prikazano na slici iznosi

  Na slici su prikazanatri jednakokračna trokuta po dva spojeni na krakovima.

  Pomoć:

  O = a 2 3 4 + 3 · a · v a 2   ​

  Postupak:

  a 2 2 + v 2 = b 2 9 2 + v 2 = 41 2 v = 40 cm

   ​

  O = a 2 3 4 + 3 · a · v a 2 O = 18 2 3 4 + 3 · 18 · 40 2 O = 81 3 + 1   080 cm 2  

Zadatak 6.

Uvježbajte određivanja oplošja O pravilne trostrane prizme u beskonačnoj zbirci koja slijedi. Naizmjenično će biti zadani duljina brida osnovice a , duljina bočnog brida b i duljina visine pobočke v .

Za računanje s 3 koristite njegovu približnu vrijednost 3 1.73 .

Interakcija ima odstupanje od računalnog izračuna ± 0.05 . (Ako imate veće odstupanje od zadanog i program javlja da vam rezultat nije točan, a ako je rezultat vrlo blizu točnome, smatrajte da ste postupak i izračun dobro napravili).

Povećaj ili smanji interakciju

Visina piramide

visina

Visina je piramide okomica iz vrha piramide na bazu piramide. Točka u kojoj visina dodiruje bazu piramide zove se nožište visine piramide koje označavamo s N . Duljinu visine piramide označavamo s h .

Primjer 7.

U animaciji koja slijedi proučimo gdje se na bazi piramide nalazi nožište visine pravilne trostrane piramide.

Na slici se prikazuje nožište piramide N u presjeku visina baze
Nožište piramide N u presjeku visina baze

Nožište je visine pravilne trostrane piramide u sjecištu visina baze koja je jednakostranični trokut.

Na slici je prikazana pravilna trostrana piramida s istaknutim visinama baze, pobočke i piramide same

U pravilnoj trostranoj piramidi razlikujemo tri visine.

 • visina piramide, V N ¯ s duljinom V N = h  
 • visina pobočke piramide, V N 1 ¯ s duljinom V N 1 = v  
 • visina baze piramide, B N 1 ¯ s duljinom ​ B N 1 = v a  

Primjer 8.

Točka N nožišta visine pravilne piramide dijeli visinu baze na dva dijela. Postoji li pravilnost? U interakciji koja slijedi proučite kako, u kojem omjeru, nožište visine pravilne trostrane piramide dijeli visinu baze. U tablici se nižu podatci za duljine brida A B u prvome stupcu. U drugome i trećemu stupcu nižu se odgovarajuće duljine dijelova visine N N 1 i N C čiji odnos treba promatrati.

Povećaj ili smanji interakciju

Nožište N visine pravilne piramide V N ¯ dijeli visinu baze piramide u omjeru 2 : 1 od vrha baze

 • B N : N N 1 = 2 : 1

 • B N = 2 3 v a

 • N N 1 = 1 3 v a

Slika prikazuje zašto je visina piramide okomita na sve tri visine baze

Odnos visine pravilne trostrane piramide i visina baze te piramide.

Primjer 9.

U sljedećoj interakciji uočimo tri različita pravokutna trokuta u pravilnoj trostranoj piramidi. Nakon odabira trokuta odaberite zakretanje slike i proučite njihove položaje.

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 10.

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu s istaknutim pravokutnim trokutom na pobočki

Promotrimo pravokutni trokut na pobočki.

Pravokutni trokut V N 1 A , gdje su A i V vrhovi piramide, a N 1 nožište visine pobočke.

Odredimo duljine kateta i hipotenuze tog pravokutnog trokuta.

 • Duljine kateta su: duljina visine pobočke v i pola duljine brida baze, a 2 .
 • Duljina hipotenuze jednaka je duljini bočnoga brida b .

Primjer 11.

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu s istaknutim pravokutnim trokutom s katetom koja je visina piramide i hipotenuzom koja je visina pobočke

Promotrimo pravokutni trokut N N 1 V unutar piramide.

Odredimo duljine kateta i hipotenuze tog pravokutnog trokuta.

 • Duljine kateta su: duljina visine piramide h  i trećina duljine visine baze, 1 3 v a .
 • Duljina hipotenuze jednaka je duljini visine pobočke, v .

Primjer 12.

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu s istaknutim pravokutnim trokutom s katetom koja je visina piramide i hipotenuzom koja je bočni brid piramide

Promotrimo pravokutni trokut V N B unutar piramide.

Odredimo duljine kateta i hipotenuze toga pravokutnog trokuta.

 • Duljine kateta su: duljina visine piramide h  i dvije trećine duljine visine baze 2 3 v a .
 • Duljina hipotenuze jednaka je duljini bočnoga brida b .

Zadatak 7.

Rješavajući sljedeći kviz, ponovit ćete Pitagorin poučak.

 1. Uz oznake na slici, Pitagorin poučak za istaknuti pravokutni trokut glasi:

  Na slici je pravilna trostrana piramida s istaknutim duljinama bridova i visinom te pravokutnim trokutom na pobočki.

  null
  null
 2. Uz oznake na slici, Pitagorin poučak za istaknuti pravokutni trokut glasi:

  Na slici je pravilna trostrana piramida s istaknutim duljinama bridova i visinom te pravokutnim trokutom u piramidi s visinom jednakom visini piramide, a hipotenuzom jednakom visini pobočke.

  null
  null
 3. Uz oznake na slici, Pitagorin poučak za istaknuti pravokutni trokut glasi:

  Na slici je pravilna trostrana piramida s istaknutim duljinama bridova i visinom te pravokutnim trokutom u piramidi s visinom jednakom visini piramide, a hipotenuzom jednakom bočnom bridu.

   

   

Volumen ili obujam piramide

Primjer 13.

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu s istaknutom duljinom visine i duljinom brida

Odredimo volumen pravilne trostrane piramide na slici.

Volumen V svake piramide jednak je trećini umnoška površine baze B i visine piramide h .

V = 1 3 · B · h

Baza je pravilne trostrane piramide jednakostranični trokut s duljinom stranice a i njegova površina B = a 2 3 4 .

Izračunajmo volumen zadane piramide.

V = 1 3 · B · h V = 1 3 · a 2 3 4 · h V = a 2 h 3 12 V = 3.5 2 · 4 1 · 3 12 3 V = 12.25 3 3 V = 4.08 3 ˙ 3 dm 3

Volumen zadane piramide iznosi 4.08 3 ˙ 3 dm 3 .


Volumen ili obujam pravilne trostrane piramide osnovnog brida duljine a i visine h računamo po formuli V = 1 3 B h .

Nakon uvrštavanja izraza za površinu baze pravilne trostrane piramide, iznosi V = a 2 h 3 12 .

Zadatak 8.

Ispravno izračunajte obujam (volumen) svake pravilne trostrane piramide zadane duljinom osnovnog brida i visinom piramide te otkrijte sliku u pozadini. U izračunu koristite približne vrijednosti 2 1.41 i 3 1.73 (osim u slučaju kvadriranja korijena).

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 14.

Izračunajmo oplošje i volumen pravilne trostrane piramide ako su zadane duljine osnovnoga brida a = 12 cm i bočnoga brida b = 10 cm .

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu s istaknutim pravokutnim trokutom na pobočki

Izračunajmo prvo oplošje, ​ O = a 2 3 4 + 3 · a · v 2 .

Duljinu osnovnoga brida a imamo zadanu. Potrebna nam je duljina visine pobočke v koju ćemo izračunati primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut.

b 2 = v 2 + a 2 2 10 2 = v 2 + 12 2 2 10 2 = v 2 + 6 2 v 2 = 100 - 36 v 2 = 64 v = 8 cm

Sada možemo izračunati oplošje.

O = a 2 3 4 + 3 · a · v 2 O = 12 2 3 4 + 3 · 12 · 8 4 2 1 O = 144 36 3 4 1 + 144 O = 36 3 + 144 O = 36 ( 3 + 4 ) cm 2

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu s istaknutim pravokutnim trokutom s katetom koja je visina piramide i hipotenuzom koja je bočni brid piramide

Izračunajmo volumen te piramide​ V = 1 3 B h = a 2 h 3 12 . Potrebno je izračunati duljinu visine piramide.

Kako imamo poznatu duljinu osnovnog brida a i bočnog brida b , duljinu visine ćemo izračunati primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut.

Duljina visine baze v a koja je jednakostranični trokut osnovnog brida duljine a jednaka je v a = a 3 2 .

h 2 + 2 3 v a 2 = b 2 h 2 + 2 1 3 · a 3 2 1 2 = b 2 h 2 + 1 3 1 · 12 4 3 1 2 = 10 2 h 2 + 4 3 2 = 100 h 2 + 16 · 3 = 100 h 2 = 100 - 48 h 2 = 52 h = 52 = 4 · 13 h = 2 13 cm

Izračunajmo volumen.

V = 1 3 B h V = 1 3 a 2 3 4 h V = 12 2 3 · 2 13 12 1 V = 24 39 cm 3


Zadatak 9.

Izračunaj volumen pravilne trostrane piramide kojoj su zadane duljina visine pobočke v = 3.9 dm i duljina visine piramide h = 3.6 cm .

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu s istaknutim pravokutnim trokutom s katetom koja je visina piramide i hipotenuzom koja je visina pobočke

Za izračun volumena pravilne trostrane piramide potrebna nam je visina piramide koja je zadana i duljina brida baze koja je nepoznata. To treba izračunati primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut.

Duljina visine baze, osnovnog brida duljine a koja je jednakostranični trokut jednaka je v a = a 3 2 .

v 2 = h 2 + 1 3 v a 2 3.9 2 = 3.6 2 + 1 3 · a 3 2 2 15.21 = 12.96 + a 2 3 2 6 2 3 a 2 36 = 15.21 - 12.96 a 2 12 = 2.25 a 2 = 12 · 2.25 a 2 = 27 a = 27 a = 3 3 cm

Izračunajmo volumen.

V = 1 3 B h V = 1 3 · a 2 3 4 · h V = 3 3 2 3 12 · 3.6 V = 3 2 3 2 3 · 3.6 12 V = 9 3 · 3 · 3.6 3 12 4 V = 32.4 3 4 V = 8.1 3 cm 3


Zadatak 10.

Izračunaj volumen tetraedra duljine brida 20 m .

Slika prikazuje tetraedar s istaknutim pravokutnim trokutom s katetom koja je visina piramide i hipotenuzom koja je visina pobočke

Tetraedar je pravilna trostrana piramida. Duljinu brida baze imamo. Potrebno je izračunati visinu piramide primjenom Pitagorina poučka na istaknuti trokut.

Duljina visine pobočke jednaka je duljini visine baze, tj. duljini visine jednakostraničnog trokuta stranice duljine a = 20 m .

v = v a = a 3 2 = 20 3 2 = 10 3 m

Postavimo Pitagorin poučak za istaknuti trokut.

v 2 = 1 3 v a 2 + h 2 10 3 2 = 1 3 · 10 3 2 + h 2 10 2 · 3 2 = 10 2 · 3 2 3 2 + h 2 300 = 100 3 + h 2 h 2 = 300 - 100 3 h 2 = 900 - 100 3 h 2 = 800 3 h = 400 · 2 · 3 3 · 3 h = 20 6 3 m

Slika prikazuje tetraedar s istaknutim pravokutnim trokutom s katetom koja je visina piramide i hipotenuzom koja je visina pobočke

Izračunajmo volumen zadanog tetraedra.

V = 1 3 B h V = 1 3 · a 2 3 4 · h V = 20 2 3 12 · 20 6 3 V = 20 3 18 36 V = 8 000 2 000 9 · 2 36 9 V = 2 000 · 3 1 2 9 3 V = 2 000 2 3 V = 666 . 6 ¯ 2 m 3


Kutak za znatiželjne

Slika prikazuje tetraedar s istaknutim pravokutnim trokutom s katetom koja je visina piramide i hipotenuzom koja je visina pobočke

Tetraedar je tijelo sa svim bridovima iste duljine. Odredimo izraz za izračun volumena tetraedra brida duljine a .

Visinu tetraedra računamo iz jednog od pravokutnih trokuta na visini baze.

Kako su sve strane tetraedra sukladne, visina pobočja jednaka je visini baze v = v a = a 3 2 s bridom/stranicom duljine a .

v 2 = 1 3 v a 2 + h 2 v a 2 = 1 3 v a 2 + h 2 h 2 = v a 2 - 1 3 v a 2 h 2 = v a 2 - 1 9 v a 2 h 2 = 8 9 v a 2 / h = 8 9 v a 2 h = 4 2 3 v a h = 2 2 3 v a

Uvrstimo izraz za visinu jednakostraničnog trokuta v a = a 3 2 .

h = 2 2 3 v a h = 2 1 2 3 · a 3 2 1 h = a 6 3

I na kraju volumen:

V = 1 3 B h V = 1 3 a 2 3 4 · a 6 3 V = a 3 18 36 V = a 3 9 · 2 36 V = a 3 3 2 36 V = a 3 2 12

Volumen ili obujam tetraedra brida duljine a je V = a 3 2 12 .

Povezani sadržaji

Slika prikazuje tetraedar upisan kocki s vrhovima u vrhovima kocke
Tetraedar upisan u kocku

Izračunajte omjer volumena kocke i njoj upisanog tetraedra kao na slici.

Volumen kocke brida duljine a je V k = a 3 .

Duljina brida ovoga tetraedra jednaka je duljini plošne dijagonale kocke, odnosno duljini dijagonale kvadrata sa stranicom duljine a , d = a 2 .

Volumen tetraedra brida duljine a 2 .

V t = a 2 3 2 12 V t = a 3 2 · 2 · 2 · 2 12 V t = 4 a 3 12 V t = a 3 3

Omjer volumena kocke i tetraedra je

V k : V t = a 3 : a 3 3 = a 3 · 3 a 3 = 3.

Omjer je 3 : 1 , odnosno kocka ima tri puta veći volumen od ovako upisanog tetraedra.


Zadatak 11.

Riješite kviz

 1. Volumen pravilne trostrane piramide osnovnoga brida duljine a = 7.5 dm i visine piramide duljine h = 8 dm iznosi

  Pomoć:

  V = a 3 h 3 12   ​

  Postupak:

  V = a 2 h 3 12 V = 7.5 2 · 8 3 12 V = 56.25 · 8 3 12 V = 37.5 3 dm 3  

 2. Volumen pravilne trostrane piramide osnovnoga brida duljine a = 2 3 m i visine piramide duljine h = 3 4 m iznosi

  Pomoć:

  V = a 2 h 3 12   ​

  Postupak:

  V = a 2 h 3 12 V = 2 3 2 · 3 4 3 12 V = 4 9 · 3 4 3 12 V = 3 36 m 3    ​

 3. Volumen pravilne trostrane piramide osnovnoga brida duljine a = 4 cm i visine piramide duljine h = 3 cm iznosi cm 3 .

  Pomoć:

  V = a 2 h 3 12   ​

  Postupak:

  V = a 2 h 3 12 V = 4 2 3 3 12 V = 16 · 3 12 V = 4 cm   ​

 4. Volumen pravilne trostrane piramide iste duljine osnovnoga brida i visine piramide, a = h = 2 3 jedinične duljine iznosi  kubnih jedinica.

  Pomoć:

  V = a 2 h 3 12   ​

  Postupak:

  V = a 2 h 3 12 V = 2 3 2 · 2 3 3 12 V = 4 · 3 · 2 · 3 12 V = 6   ​

 5. Koja od pravilnih trostranih piramida uz zadane mjere ima volumen V = 12 3 mm 3 ?

  pravilna trostrana piramida

  pravilna trostrana piramida

  pravilna trostrana piramida

  Pomoć:

  V = a 2 h 3 12   ​

  Postupak:

  h 2 = b 2 - 2 3 · a 3 2 2 h 2 = 5 2 - 2 3 · 4 3 3 2 2 h 2 = 25 - 4 2 h 2 = 9 h = 3 mm

  V = a 2 h 3 12 V = 4 3 2 3 3 12 V = 16 · 3 · 3 3 12 V = 12 3 mm 3  

 6. Koja od pravilnih trostranih piramida uz zadane mjere ima volumen V = 2 352 3 cm 3 ?

  pravilna trostrana piramida

  pravilna trostrana piramida

  Pomoć:

  V = a 2 h 3 12   ​

  Postupak:

  Piramida s duljinim visine h = 48 cm i bočnim bridom duljine b = 50 cm .

  1. Prvo treba izračunati duljinu osnovnog brida a iz visine baze v a .

  Visinu baze računamo iz istaknutoga pravokutnog trokuta.

  h 2 + 2 3 v a 2 = b 2 48 2 + 2 3 v a 2 = 50 2 2 3 v a 2 = 50 - 48 50 + 48 2 3 v a 2 = 196 / 2 3 v a = 14 v a = 14 · 3 2 v a = 21 cm

  2. Sada duljinu brida baze iz visine baze.

  v a = a 3 2 21 = a 3 2 a = 42 3 · 3 3 a = 42 3 3 2 a = 42 3 3 a = 14 3

  3. I na kraju obujam.

  V = a 2 h 3 12 V = 14 3 2 48 3 12 V = 196 · 3 · 48 3 12 V = 2 352 3 cm 3

  Na slici je pravilna trostrana piramida s istaknutim duljinama bridova i visinom te pravokutnim trokutom u piramidi s visinom jednakom visini piramide, a hipotenuzom jednakom bočnom bridu.

Zanimljivost

Može li ravninski prikaz tetraedra biti pravokutnik?

Otkrijte odgovarajuće pločice. Potrebno je iz oplošja tetraedra izračunati volumen (obujam) tetraedra ili obrnuto. Kada pogodite ispravan par, pločice ostanu okrenute.

Trokutni brojevi

Trokutni brojevi su brojevi čiji prikaz množine može oblikovati trokut.

U sljedećoj interakciji istražite trokutne brojeve za n = 1 , 2 , 3 , 4 i 5 . Broj je pokušaja neograničen.

Slika prikazuje prvih sedam trokutnih brojeva
Prvih sedam trokutnih brojeva

Trokutni brojevi prikazani su izrazom n n + 1 2 . Trokutni broj jednak je polovini umnoška dvaju uzastopnih prirodnih brojeva.

Znači da za svaki prirodni broj n postoji jedan prirodni broj oblika n n + 1 2 koji je trokutni broj.

Lako možete otkriti koji je sljedeći trokutni broj za n = 6 .

n 6
7
8
9
10
11 12 13 14
T n n -ti trokutni broj
21 28 36 45 55 66 78 91 105

Kutak za znatiželjne

Ispitajte je li 200 trokutni broj?

Pretpostavimo kako 200 jest trokutni broj. Tada za njega vrijedi 200 = n · n + 1 2

Pojednostavnimo ekvivalentni izraz n n + 1 = 400 . Brojevi n i n + 1 prikazuju dva uzastopna prirodna broja. Kad bi 200 bio trokutni broj, postojala bi dva uzastopna prirodna broja čiji je umnožak jednak 400 .

Međutim, znamo da je 400 = 20 · 20 . Faktori moraju biti dva uzastopna prirodna broja.

19 · 20 = 380 , a 20 · 21 = 420 .

Broj 200 nije trokutni broj jer ne postoji prirodni broj n tako da vrijedi n n + 1 2 = 200 .


Tetraedarski brojevi

U animaciji koja slijedi opisano je kako nastaju tetraedarski brojevi i njihovu povezanost s trokutnim brojevima.

Tetraedarski su brojevi brojevi čiji prikaz množine oblikuje tetraedar.

Tetraedarski su brojevi prikazani izrazom n n + 1 n + 2 6 .

Tetraedarski broj jednak je šestini umnoška bilo koja tri uzastopna prirodna broja.

Znači da za svaki prirodni broj n postoji jedan prirodni broj oblika n n + 1 n + 2 6 koji je tetraedarski broj.

Odredite nekoliko sljedećih tetraedarskih brojeva nakon broja 84 .

n 8 9 10 11 12 13
T n n -ti tetraedarski broj
120 165 220 286 364 455
Slika prikazuje modele tetraedarskih brojeva izrađene od plastelina
Modeli tetraedarskih brojeva od plastelina

Zanimljivost

Više o povezanosti trokutnih i tetraedarskih brojeva pročitajte na poveznici Pascalov trokut.

Pokus

Napravite od plastelina kuglice približno jednakih oblika i složite što više tetraedarskih brojeva.

...i na kraju

Slika prikazuje pravilnu trostranu piramidu

Pravilna trostrana piramida ima kao bazu jednakostraničan trokut, a pobočke su jednakokračni trokuti.

Oplošje pravilne trostrane piramide O brida duljine a i visine pobočke v a iznosi O = a 2 3 4 + 3 · a · v 2

Volumen (obujam) pravilne trostrane pramide iznosi V = a 2 h 3 12 .