x
Učitavanje

4.6 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračni trokut

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Slika prikazuje drvenu krovnu konstrukciju

Napravljen je projekt za kuću. Prema projektu visina krova trebala je biti tri metra.

Širina kuće kojoj se krov diže iznosi 5 metara.

Kako će izvođač izračunati ukupnu duljinu greda koje čine kostur krova prikazanog na slici?

Jednakokračni trokut i Pitagorin poučak

Visina trokuta jest okomica iz vrha trokuta na pravac kojem pripada suprotna stranica.

Crtanjem visine na osnovicu jednakokračnog trokuta dobijemo dva sukladna pravokutna trokuta. Pravokutni trokut potreban nam je kako bismo mogli primijeniti Pitagorin poučak.

Slika prikazuje jednakokračni trokut s visinom na osnovicu

Uz oznake na slici jednakokračni trokut:

 • ima dvije sukladne stranice A B ¯ i A C ¯ koje nazivamo krakovi jednakokračnog trokuta
 • treću stranicu B C ¯  nazivamo osnovica jednakokračnog trokuta
 • kutovi uz osnovicu sukladni su, A B C B C A
 • visina na osnovicu dijeli osnovicu na dva jednaka dijela.
Slika prikazuje jednakokračni trokut s visinama na krakove

Preostale dvije visine jednakokračnog trokuta okomice su na krakove trokuta.

U jednakokračnom trokutu Pitagorin poučak na pravokutnom trokutu nastalom povlačenjem visine na osnovicu, uz oznake na slici, glasi:

a 2 2 + v a 2 = b 2 .

Katete imaju duljine​ a 2 i v a . Hipotenuza je duljine​ b .

Primjer 1.

Slika prikazuje jednakokračni trokut s visinom na krak.

Napišimo kako glasi Pitagorin poučak ako nacrtamo visinu na krak jednakokračnog trokuta.

Uočavamo dva pravokutna trokuta pa imamo i dvije formule za Pitagorin poučak:

Slika prikazuje mali pravokutni trokut u jednakokračnom trokutu nastao povlačenjem visine na krak

Prva formula za Pitagorin poučak glasi: p 2 + v b 2 = a 2 , gdje su duljine kateta​ p i v b , a duljina hipotenuze a .

Slika prikazuje veliki pravokutni u jednakokračnom trokutu nastao povlačenjem visine na krak

Druga formula za Pitagorin poučak glasi: q 2 + v b 2 = b 2 , gdje su duljine kateta q  i v b , a duljina hipotenuze b .

Zadatak 1.

U sljedećim zadatcima odaberite jedan točan odgovor.

 1. Simbolima zapiši Pitagorin poučak za istaknuti pravokutni trokut uz oznake kao na slici.

  Slika prikazuje jednakokračni trokut s osnovicom duljine k, a krakovima duljine n. S istaknutim pravokutnim trokutom koji ima katetu visinu na osnovicu, a hipotenuza je krak trokuta. Istaknute su mjere stranica.

  null
  null
 2. Simbolima zapiši Pitagorin poučak za istaknuti pravokutni trokut uz oznake kao na slici.

  Slika prikazuje jednakokračni trokut s osnovicom duljine n, a krakovima duljine k. S istaknutim pravokutnim trokutom koji ima katetu visinu na osnovicu, a hipotenuza je krak trokuta. Istaknute su mjere stranica.

  null
  null
 3. Simbolima zapiši Pitagorin poučak za istaknuti pravokutni trokut uz oznake kao na slici.

  Slika prikazuje jednakokračni trokut s osnovicom duljine 2m, a krakovima duljine n. S istaknutim pravokutnim trokutom koji ima katetu visinu na osnovicu, a hipotenuza je krak trokuta. Istaknute su mjere stranica.

  null
  null
 4. Simbolima zapiši Pitagorin poučak za istaknuti pravokutni trokut uz oznake kao na slici.

  Slika prikazuje jednakokračni trokut s osnovicom duljine m , a krakovima duljine b. S istaknutim pravokutnim trokutom koji ima za hipotenuzu osnovicu, a kateta visina na krak.

  null
  null

Zadatak 2.

Prouči jednakokračne trokute kojima je istaknut jedan pravokutni trokut.

 1. Za istaknuti pravokutni trokut, uz oznake kao na slici, zapisan je

  Pitagorin poučak a 2 + c 2 = b 2 .

  Na slici je jednakokračan trokut s krakovima duljine b i osnovicom duljine 2a. Istaknut je pravokutni trokut koji dijeli početni trokut visinom na dva sukladna trokuta

  null
  null
 2. Za istaknuti pravokutni trokut, uz oznake kao na slici, zapisan je ​

  Pitagorin poučak a 2 + c 2 = b 2 .  

  Na slici je jednakokračan trokut s krakovima duljine c i osnovicom duljine 2a. Istaknut je pravokutni trokut koji dijeli početni trokut visinom na dva sukladna trokuta

  null
  null
 3. Za istaknuti pravokutni trokut, uz oznake kao na slici, zapisan je ​

  Pitagorin poučak a 2 + c 2 = b 2 .

  Na slici je jednakokračan trokut s krakovima duljine a i osnovicom duljine 2b. Istaknut je pravokutni trokut koji dijeli početni trokut visinom na dva sukladna trokuta

  null
  null

Površina jednakokračnog trokuta

Primjer 2.

Slika prikazuje jednakokračni trokut sa krakovima duljine 5 i osnovicom duljine 6 centimetara

Izračunajmo površinu jednakokračnog trokuta na slici.

Slika prikazuje jednakokračni trokut sa krakovima duljine 5 i osnovicom duljine 6 centimetara. Istaknuta je visina na okomicu i tako nastao pravokutni trokut.

Za izračun površine trokuta na slici potrebna nam je duljina visine na jednu stranicu trokuta.

U ovom će slučaju to biti visina v a na osnovicu trokuta a = 6 cm .

Za istaknuti pravokutni trokut postavimo Pitagorin poučak kako bismo izračunali duljinu visine na osnovicu.

v a 2 + 3 2 = 5 2 v a 2 + 9 = 25 v a 2 = 25 - 9 v a 2 = 16 / v a = 4 cm

Izračunajmo površinu trokuta.

p = a · v a 2 p = 6 3 · 4 2 1 p = 12 cm 2  

Površina trokuta iznosi 12 cm 2 .


Zadatak 3.

Izračunajte i odgovorite.

 1. Na slici je jednakokračni trokut ABC s osnovicom duljine 10 i krakovima duljine 13.
  Površina jednakokračnog trokuta na slici iznosi  .

  Pomoć:

    5 2 + x 2 = 13 2


  Na slici je jednakokračni trokut ABC s osnovicom duljine 10 i krakovima duljine 13. Istaknut je pravokutni trokut dobiven crtanjem visine na osnovicu.

  Postupak:

  5 2 + x 2 = 13 2 x 2 = 13 2 - 5 2 x 2 = 13 - 5 · 13 + 5 x 2 = 8 · 18 x = 2 · 4 · 2 · 9 x = 4 2 3 2 x = 12

  p = 10 · 12 2 = 60

  Na slici je jednakokračni trokut ABC s osnovicom duljine 10 i krakovima duljine 13. Istaknut je pravokutni trokut dobiven crtanjem visine na osnovicu
 2. Na slici je jednakokračni trokut ABC s osnovicom duljine 30 i krakovima duljine 17.
  Površina jednakokračnog trokuta na slici iznosi .

  Pomoć:

  15 2 + x 2 = 17 2

  Na slici je jednakokračni trokut ABC s osnovicom duljine 30 i krakovima duljine 17.Istaknut je pravokutni trokut dobiven crtanjem visine na osnovicu

  Postupak:

  15 2 + x 2 = 17 2

  x 2 = 17 2 - 15 2

  x 2 = 17 - 15 · 17 + 15

  x 2 = 2 · 32

  x 2 = 64

  x = 8

  p = 8 · 30 2

  p = 120.

  Na slici je jednakokračni trokut ABC s osnovicom duljine 30 i krakovima duljine 17.Istaknut je pravokutni trokut dobiven crtanjem visine na osnovicu

 3. Na slici je jednakokračni trokut ABC s osnovicom duljine 18 i krakovima duljine 41.
  Površina jednakokračnog trokuta na slici iznosi  .

  Pomoć:

  9 2 + x 2 = 41 2

  Na slici je jednakokračni trokut ABC s osnovicom duljine 18 i krakovima duljine 41. Istaknut je pravokutni trokut dobiven crtanjem visine na osnovicu


  Postupak:

  9 2 + x 2 = 41 2

  x 2 = 41 2 - 9 2

  x 2 = 41 - 9 · 41 + 9

  x 2 = 32 · 50

  x 2 = 16 · 2 · 50

  x 2 = 16 · 100

  x = 4 · 10

  x = 40

  p = 18 · 40 2

  p = 360

  Na slici je jednakokračni trokut ABC s osnovicom duljine 18 i krakovima duljine 41. Istaknut je pravokutni trokut dobiven crtanjem visine na osnovicu
   

 4. Na slici je jednakokračni praokutni trokut ABC s hipotenuzom duljine 32.
  Površina jednakokračnog trokuta na slici iznosi .

  Pomoć:

  Pitagorinim poučkom x 2 + x 2 = 32 2 ili primjenom izvedene formule za dijagonalu kvadrata d = a 2 .  ​

  Na slici je jednakokračni praokutni trokut ABC s hipotenuzom duljine 32.

  Postupak:

  p = 16 2 · 16 2 2 = 256

  x 2 + x 2 = 32 2

  2 x 2 = 32 2

  x = 512 = 16 2

  ​ili

  d = a 2

  32 = a 2

  a = 32 2 · 2 2 = 32 2 2 2 = 32 2 2 = 16 2

  Na slici je jednakokračni praokutni trokut ABC s hipotenuzom duljine 32.

Zadatak 4.

Zadane su duljine stranica jednakokračnog trokuta, osnovica a i krak b . Vaš je zadatak  izračunati i upisati iznos površine trokuta (nakon upisa iznosa stisnuti tipku ENTER). Riješite točno sve zadatke iz sljedeće aktivnosti i naučit ćete nešto zanimljivo.

Povećaj ili smanji interakciju

Opseg jednakokračnog trokuta

Primjer 3.

Slika prikazuje jednakokračni trokut zadan duljinom osnovice 60 cm i duljinom visine na osnovicu 16 cm.

Izračunajmo opseg jednakokračnog trokuta kojem je osnovica duljine 60 cm , a visina 16 cm .

Za izračun opsega trokuta potrebne su nam duljine svih triju stranica.

Duljina je osnovice zadana a = 60 cm , a treba izračunati duljinu kraka b .

Primjenom Pitagorina poučka izračunajmo duljinu kraka. Krak je hipotenuza pravokutnog trokuta s katetama 16 cm i 30 cm .

Uz oznake kao na slici vrijedi:

16 2 + 30 2 = b 2

b 2 = 256 + 900

b 2 = 1 156

b = 34 cm.

Izračunajmo opseg jednakokračnog trokuta.

o = 2 b + a  

o = 2 · 34 + 60

o = 128 cm

Opseg zadanog trokuta je 128 cm .


Povezani sadržaji

Slika prikazuje dva jednakokračna trokuta u koordinatnom sustavu osnosimetrična s obzirom na y - os

Izračunajte opseg lika na slici.

Lik na slici osnosimetričan je s obzirom na os y (sastoji se od dvaju sukladnih jednakokračnih trokuta).

Koordinate vrhova su cjelobrojne. Jedinična dužina duga je 1 cm .

Slika prikazuje dva jednakokračna trokuta u koordinatnom sustavu osnosimetrična s obzirom na y-os. istaknute su duljine visine jednog trokuta i duljina osnovice.

Kako je lik osnosimetričan, dovoljno je izračunati opseg samo za jedan trokut.

Za izračun opsega trokuta potrebne su nam duljine svih triju stranica.

Duljinu osnovice očitamo sa slike, ona iznosi a = 6 cm , a treba izračunati duljinu kraka b .

Duljinu visine očitamo sa slike, ona iznosi 4 cm .  

Duljinu kraka treba izračunati primjenjujući Pitagorin poučak na pravokutni trokut s katetama duljine 4 i 3 te hipotenuzom duljine b .

a 2 2 + v = b 2

3 2 + 4 2 = b 2

9 + 16 = b 2

b 2 = 25 /

b = 5 cm

Trokut s katetama 3 i 4 i hipotenuzom duljine 5 jest takozvani egipatski trokut.

Opseg lika iznosi:

o = 2 · 2 b + a o = 2 · 2 · 5 + 6 o = 2 · 10 + 6 o = 32 cm .


Opseg i površina jednakokračnog trokuta

Zadatak 5.

Na slici je jednakokračni trokut sa zadanim duljinama krakova korijen iz 17 i duljinom visine 4 na osnovicu.

Izračunajte opseg i površinu trokuta na slici.

Na slici je jednakokračni trokut sa zadanim duljinama krakova korijen iz 17 i duljinom visine 4 na osnovicu. iStaknut je pravokutni trokut nastao crtanjem visine na osnovicu.

Jednakokračni trokut

Za izračun opsega trokuta potrebne su nam duljine svih triju stranica. 

Duljina krakova zadana je b = 17 jediničnih dužina. Potrebno je odrediti duljinu osnovice a zadanog trokuta.

Primjenjujući Pitagorin poučak za pravokutni trokut s katetama duljine 4 i x   te hipotenuzom duljine 17 , izračunajmo duljinu polovice osnovice x .

x 2 + 4 2 = 17 2

x 2 + 16 = 17

x 2 = 17 - 16

x 2 = 1 /  

x = 1

Duljina osnovice jest a = 2 x = 2 jedinične dužine.

Opseg je jednak zbroju duljina krakova i duljine osnovice.

o = 2 b + a  

o = 2 · 17 + 2  

o = 2 17 + 2

o = 2 1 + 17

Opseg iznosi 2 1 + 17 jediničnih dužina.

Površina trokuta jednaka je polovini umnoška duljine osnovice a = 2 i duljine v a = 4 na tu osnovicu.

p = a · v a 2  

p = 2 · 4 2

p = 4

Površina trokuta iznosi 4 jedinična kvadrata.


Zadatak 6.

Na slici je jednakokračni trokut sa zadanim duljinama krakova korijen iz 34 i duljinom visine 5 na osnovicu.

Izračunajte opseg i površinu trokuta na slici.

Na slici je jednakokračni trokut sa zadanim duljinama krakova korijen iz 34 i duljinom visine 5 na osnovicu.

Za izračun opsega trokuta potrebne su nam duljine svih triju stranica. Duljina krakova trokuta zadana je b = 34 jedinične dužine. Potrebno je odrediti duljinu osnovice a = 2 x tog trokuta.

Primjenjujući Pitagorin poučak za pravokutni trokut s katetama duljine 5 i x   te hipotenuzom duljine 34 , izračunajmo duljinu polovice osnovice x .

x 2 + 5 2 = 34 2

x 2 + 25 = 34

x 2 = 34 - 25

x 2 = 9 /  

x = 3

Duljina osnovice je a = 2 x = 6 jedinične dužine.

Opseg je jednak zbroju duljina krakova i duljine osnovice.

o = 2 b + a  

o = 2 · 34 + 6  

o = 2 34 + 6

o = 2 3 + 34

Opseg iznosi 2 3 + 34 jedinične dužine.

Površina trokuta jednaka je polovini umnoška duljine osnovice, a = 6 , i duljine visine, v a = 5 , na tu osnovicu.

p = a · v a 2  

p = 6 · 5 2

p = 15

Površina trokuta iznosi 15 jediničnih kvadrata.


Zadatak 7.

Na slici je jednakokračni trokut sa zadanim duljinama krakova korijen iz 13 i duljinom visine 2 na osnovicu.

 Izračunajte opseg i površinu trokuta na slici.

Na slici je jednakokračni trokut sa zadanim duljinama krakova korijen iz 13 i duljinom visine 2 na osnovicu.

Za izračun opsega trokuta potrebne su nam duljine svih triju stranica.

Duljina krakova trokuta zadana je b = 13 jediničnih dužina. Potrebno je odrediti duljinu osnovice a toga trokuta a = 2 x .

Primjenjujući Pitagorin poučak za pravokutni trokut s katetama duljine 2 i x   te hipotenuzom duljine 13  izračunajmo duljinu polovice osnovice x .

2 2 + x 2 = 13 2

x 2 = 13 - 4

x 2 = 9

x = 3

Duljina osnovice iznosi​ a = 2 x = 2 · 3 = 6 jediničnih dužina.

Opseg je jednak zbroju duljina krakova i duljine osnovice.

o = a + 2 b  

o = 6 + 2 · 13  

o = 6 + 2 13

Opseg iznosi  6 + 2 13 jediničnih dužina.

Površina trokuta jednaka je polovini umnoška duljine osnovice, a = 6 , i duljine visine,  v a = 2 , na tu osnovicu.

p = a · v a 2  

p = 6 · 2 2 = 6

Površina iznosi 6 jediničnih kvadrata.


Zadatak 8.

Na slici je jednakokračni trokut sa zadanim duljinama krakova korijen iz 20 i duljinom visine 4 na osnovicu.

Izračunajte opseg i površinu trokuta na slici.

Na slici je jednakokračni trokut sa zadanim duljinama krakova korijen iz 20 i duljinom visine 4 na osnovicu.

Za izračun opsega trokuta potrebne su nam duljine svih triju stranica.

Duljina krakova trokuta je b = 20 jediničnih dužina. Potrebno je odrediti duljinu osnovice a toga trokuta.

Primjenjujući Pitagorin poučak za pravokutni trokut s katetama duljine 4 i x   te hipotenuzom duljine 20 , izračunajmo duljinu polovice osnovice x .

x 2 + 4 2 = 20 2
x 2 = 20 - 16
x 2 = 4
x = 2  

Duljina osnovice je a = 2 x = 4 jediničnih dužina.

Opseg je jednak zbroju duljina krakova i duljine osnovice.

o = a + 2 b  

o = 4 + 2 · 20  

o = 4 + 2 20

o = 4 + 2 4 · 5

o = 4 + 2 4 5

o = 4 + 2 · 2 5

o = 4 + 4 5

o = 4 1 + 5

Opseg iznosi 4 1 + 5 jediničnih dužina.

Površina trokuta jednaka je polovini umnoška duljine osnovice, a = 4 , i duljine visine, v a = 4 , na tu osnovicu.

p = a · v a 2  

p = 4 · 4 2 = 8

Površina iznosi 8 jediničnih kvadrata.


Na zadane slike jednakokračnih trokuta upišite simbole tako da za istaknuti pravokutni trokut vrijedi Pitagorin poučak.

 1. Zadan je jednakokračni trokut s osnovicom duljine a i krakovima duljine b . Povuci oznake na sredine linija tako da vrijedi​ a 2 2 + v a 2 = b 2 .

  Na slici je jednakokračni trokut s istaknutom visinom na osnovicu.

  1 2 a

  b

  v a

  null
  null
 2. Zadan je jednakokračni trokut s osnovicom duljine 2 k i krakovima duljine m .  Povuci oznake na sredine linija tako da vrijedi m 2 - n 2 = k 2 .

  Na slici je jednakokračni trokut s istaknutom visinom na osnovicu.

  m

  n

  k

  null
  null
 3. Zadan je jednakokračni trokut s osnovicom duljine 2 n i krakovima duljine m .  Povuci oznake na sredine linija tako da vrijedi m 2 - n 2 = k 2 .

  Na slici je jednakokračni trokut s istaknutom visinom na osnovicu.

  n

  m

  k

  null
  null

Zadatak 9.

U tablici su zadani podatci o nekim duljinama u jednakokračnim trokutima. Koristeći se u tablici zadanim podatcima, odredi vrijednost nepoznatih podataka računajući u bilježnici (na papir).

Duljina osnovice cm   a Duljina kraka cm     b Duljina visine na osnovicu  cm   v a Površina cm 2   k p Opseg  cm   o
2 2 5
2 10 - 2 10 + 2
8 + 2 8 - 2
2 2 + 1 2 + 1
80 5
Duljina osnovice  cm   a Duljina kraka  cm   b Duljina visine na osnovicu  cm   v a Površina  cm 2   p Opseg  cm   o
2 2 5 3 6 2 2 + 5
2 10 - 2 2 6 10 + 2 8 2 10 - 2 + 4 6
8 8 + 2 8 - 2 4 8 - 2 = 4 2 8 + 2 8 + 2
2 2 + 1 2 + 2 2 + 1 3 + 2 2 2 = 3 2 + 2 4 2 + 6
80 5 10 6 5

Primjena

Primjer 4.

Slika prikazuje pravokutni trokut s jednim kutom od 60° i hipotenuzom duljine 7 m

Izračunajmo opseg i površinu trokuta na slici.

Slika prikazuje pravokutni trokut s jednim kutom od 60° i hipotenuzom duljine 7 m koji je osnosimetrično preko dulje katete nadopunjen do jednakostraničnog trokuta

Ako trokut preslikamo osnosimetrično preko stranice nasuprot kutu od 60 ° , dobit ćemo jednakostranični trokut. Svaki je jednakostranični trokut jednakokračan.

 Opseg iznosi​ o = 3 · 7 = 21 metar.

Da bismo izračunali površinu, potrebno je izračunati duljinu visine.

7 2 2 + v a 2 = 7

v a 2 = 49 - 12.25

v a 2 = 36.75

v 6.06 m

Površina trokuta ABC  iznosi:

P = 3.5 · 6.06 2

P = 10.605 m 2 .


Zadatak 10.

Slika prikazuje rampu za sketeboard u obliku jednakokračnog trokuta krakova duljine 5 metara.

Prijatelji su sami napravili rampu za skateboard. Upotrijebili su dvije daske duljine 5 metara i složili ih kao na slici pod kutom od 30 ° prema tlu.

Koliko je rampa visoka?

Slika prikazuje pravokutni trokut s jednim kutom od 60° i hipotenuzom duljine 7 m koji je osnosimetrično preko dulje katete nadopunjen do jednakostraničnog trokuta

Visina rampe jednaka je polovini duljine daske, 2.5 m (vidi sliku).


Zadatak 11.

U parku je cvjetnjak u obliku pravilnog osmerokuta.

Glavna dijagonala duga je 10 metara, a opseg mu je 30.84 metra.

Kolika je površina tog cvjetnjaka?

Proučimo rješenje zadatka u animaciji.


Zadatak 12.

Na slici je prikaz ljuljačka u obliku slova A s istaknutim dimenzijama

Konstrukcija ljuljačke sastoji se od četiriju drvenih greda duljine 250 cm u obliku slova A kao na slici. U podnožju su grede razmaknute 120 cm . Kolika je visina ljuljačke?

Na slici je prikaz jednakokračnog trokuta s istaknutim duljinama krakova 250 cm i osnovica 120 cm.

Rješenje je duljina visine h   jednakokračnog trokuta.

Postavimo Pitagorin poučak za pravokutni trokut.

60 2 + h 2 = 250 2 h 2 = 250 2 - 60 2 h 2 = 250 - 60 250 + 60 h 2 = 190 · 310 h 2 = 58 900 / h 242.7 cm

Visina ljuljačke približno je 242.7 cm .


...i na kraju

Slika prikazuje drvenu krovnu konstrukciju s upisanim podacima

Riješimo sada uvodni zadatak.

Koliko je dužinskih metara greda bilo potrebno planirati za konstrukciju krova na slici?

Uočimo jednakokračni trokut duljine osnovice 5 m i visine 3 m .

Duljinu grede izračunat ćemo iz pravokutnog trokuta s katetama 2.5 m i 3 m .

Duljina grede jest duljina hipotenuze.

Uz oznake na slici:

3 2 + 2.5 2 = x 2

x 2 = 9 + 6.25

x 2 = 15.25

x 3.91 m.

Duljina grede iznosi približno 4 metra.

Ima ih ukupno 22 .

Najmanja je duljina svih greda oko 88 metara.

Idemo na sljedeću jedinicu

4.7 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični trokut