x
Učitavanje

4.8 Primjena Pitagorina poučka na romb

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici su prikazana dva viteška štita ukrašena rombovima. Na prvom štitu je pet manjih, a na drugom tri veća romba.

Ana i Matko pripremaju rekvizite za školsku dramsku skupinu. Ukrašavaju štitove koji su napravljeni prema uzoru na štitove srednjovjekovnih vitezova. Ana je na svojemu štitu nacrtala i obojila 5 rombova, svaki sa stranicom duljine 3 cm i duljom dijagonalom duljine 5 cm .

Matko je na svojemu štitu nacrtao i obojio 3 romba, svaki sa stranicom duljine 5 cm i duljom dijagonalom duljine 8 cm .

Čiji rombovi zauzimaju veću površinu?

Na slici je romb sa stranicama čijesu duljine označene a.

Romb je posebna vrsta paralelograma sa svim stranicama jednakih duljina.

Na slici su dva sukladna romba sa stranicama duljine a. U svakom rombu ucrtana je po jedna dijagonala. Duljina jedne dijagonale označena je slovom e, a druge slovom f.

Dijagonala romba je dužina koja spaja dva njegova nasuprotna vrha.

Romb ima dvije dijagonale koje su u pravilu, osim kad je riječ o kvadratu, različitih duljina.

Na slici je romb sa stramicom duljine a kojemu su ucrtane obje dijagonale. Duljine dijagonala su označene e i f. Dijagonale dijele romb na četiri sukladna pravokutna trokuta.

Dijagonale romba međusobno su okomite, a njihovo je sjecište zajedničko polovište za obje dijagonale.

Podsjetite se postupka kojim se izvodi formula za površinu romba.

Izvod formule za površinu romba
Na slici je romb sa stramicom duljine a kojemu su ucrtane obje dijagonale. Duljine dijagonala su označene e i f. Dijagonale dijele romb na četiri sukladna pravokutna trokuta.

Uz oznake kao na slici opseg romba računamo prema formuli o = 4 a , a površinu romba prema formuli p = e   ·   f 2 .

Dakle, da bi izračunali površine svojih rombova, Ana i Matko morat će izračunati duljinu druge dijagonale za svoj romb.

Kako će to učiniti?

Promotrimo romb sa stranicom duljine a i dijagonalama duljine e i f .

Dijagonale dijele romb na četiri sukladna pravokutna trokuta. Hipotenuza tih trokuta jest stranica romba, a njihove su katete polovine dijagonala.

Na slici je romb sa stranicom duljine a i obje njegove dijagonale. Istaknut je jedan od četiri sukladna pravokutna trokuta unutar romba. Katete tog trokuta su polovine dijagonala romba, a hipotenuza mu je stranica romba.

Na slici je jedan od četiri sukladna pravokutna trokuta unutar romba. Katete tog trokuta su polovine dijagonala romba, a hipotenuza mu je stranica romba.

Primijenimo li Pitagorin poučak na jedan od tih pravokutnih trokuta, dobit ćemo

a 2   =   e 2 2   +   f 2 2 .

Zanimljivost

Na slici je zastava države Sv. Vincent i Grenardini. Na zastavi se javlja motiv romba.

Sveti Vincent i Grenadini otočna je državica u Srednjoj Americi, u jugoistočnom dijelu Karipskoga mora, dio otočne skupine Malih Antila. Smješten je 35 km jugozapadno od Svete Lucije, 120 km sjeverno od Grenade i 160 km zapadno od Barbadosa.

Duljina stranice romba

Primjer 1.

Na slici je romb s istaknutim jednim pravokutnim trokutom. Katete tog trokuta su polovine dijagonala romba, a hipotenuza mu je stranica romba.

Izračunajmo duljinu stranice romba ako su duljine njegovih dijagonala e = 16 cm i f = 3 dm .


Primjenjujemo Pitagorin poučak na istaknuti pravokutni trokut:

a 2 = e 2 2 + f 2 2 .

Budući da je e = 16 cm i f = 3 dm = 30 cm , nakon uvrštavanja dobivamo redom:

a 2 = 16 2 2 + 30 2 2    

a 2 = 8 2 + 15 2

a 2 = 64 + 225

a 2 = 289 .

Iako svaka takva kvadratna jednadžba ima dva (međusobno suprotna) rješenja, negativno rješenje nema smisla. Zato zaključujemo da je

a = 289 ,

tj. da je a = 17 cm .


Zadatak 1.

Izračunajte duljinu stranice romba ako su duljine njegovih dijagonala jednake e = 28.8 c , f = 8.4 dm .

Na slici je romb s istaknutim jednim pravokutnim trokutom. Katete tog trokuta su polovine dijagonala romba, a hipotenuza mu je stranica romba.

Primjenjujemo Pitagorin poučak na istaknuti pravokutni trokut:

  a 2 = e 2 2 + f 2 2 .

Budući da je e = 28.8 cm i f = 8.4 dm = 84 cm , nakon uvrštavanja dobivamo:

a 2 = 14.4 2 + 42 2 = 207.36 + 1 764

a 2 = 1 971.36 .

Iako svaka takva kvadratna jednadžba ima dva (međusobno suprotna) rješenja, negativno rješenje nema smisla. Zato zaključujemo da je a = 44.4 cm .


Duljina dijagonale romba

Primjer 2.

Na slici je romb s istaknutim jednim pravokutnim trokutom. Katete tog trokuta su polovine dijagonala romba, a hipotenuza mu je stranica romba.

Duljina stranice romba jest a = 6.5 dm , a duljina jedne njegove dijagonale iznosi f = 66 cm. Izračunajmo duljinu druge dijagonale tog romba.


Primjenjujemo Pitagorin poučak na istaknuti pravokutni trokut:

a 2 = e 2 2 + f 2 2 .

Uvrštavanjem a = 6.5 dm i f = 66 cm dobivamo e = 112 cm .

Zadatak možemo riješiti i ovako:

Primjenjujemo Pitagorin poučak na istaknuti pravokutni trokut:

a 2 = e 2 2 + f 2 2 .

Budući da je a = 6.5 dm i f = 66 cm , nakon uvrštavanja dobivamo

65 2   = e 2 2 + 66 2 2 .

Tada je e 2 2 = 4 225 - 1 089 = 3 136   ,

pa je e 2 = 56 i e = 2 · 56 = 112   cm .


Zadatak 2.

Duljina stranice nekog romba jest a = 13 cm , a jedne njegove dijagonale e = 20.8 cm . Kolika je duljina druge dijagonale tog romba?

Primjenjujemo Pitagorin poučak na istaknuti pravokutni trokut:

a 2 = e 2 2 + f 2 2 .

Budući da je a = 13 cm i e = 20.8 cm , nakon uvrštavanja dobivamo:

13 2 = 10.4 2 + f 2 4

169 = 108.16 + f 2 4

f 2 4 = 60.84

f 2 = 243.36

f = 15.6 cm .


Uvježbajte određivanje duljine stranice i duljina dijagonala romba.

Riješite postavljeni zadatak (izračunajte duljinu stranice ili duljinu dijagonale). Rezultat upišite u predviđeno polje, a ako je potrebno, rezultat zaokružite na dvije decimale.

Provjerite točnost i odaberite novi zadatak.

Povećaj ili smanji interakciju

Opseg i površina romba

Zadatak 3.

Na slici su naušnice u obliku romba.

Maja želi kupiti naušnice prijateljici za rođendan. Na internetu je našla naušnice u obliku romba sa stranicom duljine 2.6 cm i duljom dijagonalom duljine 5 cm . Kolika je površina materijala bila potrebna za njihovu izradu?

Primjenom Pitagorina poučka dobiva se da je duljina druge dijagonale naušnice približno 1.4 cm . Površina svake od naušnica približno je 3.5 cm 2 , što znači da je za izradu para naušnica potrošeno oko 7 cm 2 materijala.


Zanimljivost

Zainteresirani učenici mogu provjeriti svoje znanje rješavajući interaktivne zadatke dostupne na poveznicama:

Vježbalica ‒ površina romba te Vježbalica ‒ primjena Pitagorina poučka na romb.

Zadatak 4.

Na slici je romb s istaknutim jednim pravokutnim trokutom. Katete tog trokuta su polovine dijagonala romba, a hipotenuza mu je stranica romba.

Za vježbu riješite nekoliko zadataka. U zadatcima su upotrebljene oznake kao na slici.

 1. Duljine dijagonala nekog romba jesu e = 54 mm i f = 12.96 cm . Duljina stranice tog romba jest 7 dm .

  null
  null
 2. Romb ima dijagonale duljine 32 mm i 12.6 cm .  

  null
  null
 3. Romb ima stranice duljine a te dijagonale duljie e i f .

  Spojite parove podataka.

  a = 5.1 cm i f = 48 mm  
  f = 12.6 cm  
  p = 52.8 cm 2 i f = 9.6 cm  
  o = 26 dm  
  e = 66 cm i f = 11.2 dm
  a = 7.3 cm
   
  a = 17 cm i e = 16 cm
  p = 240 mm 2   ​  
    o = 26 cm i e = 3.2 cm  
  e = 9 cm  
  null
  null
 4. Izračunaj površine zadanih rombova sa stranicom duljine a i dijagonalama duljine e i f . Rombove razvrstaj prema njihovoj površini.  

  a = 42.5 cm , f = 84 cm

  Površina veća od 10   dm 2    

  Površina manja od 10   dm 2    

  Pomoć:

  Romb s istaknutim pravokutnim trokutom

  Primijenite Pitagorin poučak na istaknuti trokut pa izračunajte duljinu druge dijagonale, a zatim i površinu romba.

  null
 5. Romb ima stranicu duljine a te dijagonale duljine e i f . Spoji parove.

  p = 330 cm 2 , f = 6 dm  
  p = 93.6 cm 2
   
  a = 97 mm , e = 13 cm
  p = 5 544 cm 2   ​  
  e = 11 dm , f = 96 cm
  p = 93.6 cm 2
   
  o = 340 cm , f = 72 cm
   
  a = 30.5 cm  
  a = 29 cm , e = 4 dm
   
  f = 42 cm  

  Pomoć:

  Romb

  Primijenite Pitagorin poučak na istaknuti trokut i izračunajte nepoznati element romba. Zatim koristite formule za opseg i površinu romba.

  null

Rombovi su oko nas

Zanimljivost

Njemačka tvornica automobila Borgward ima zanimljiv logotip ‒ veliki romb. Automobili u toj tvornici proizvodili su se od 1929. do 1961. godine, a proizvodnja je obnovljena 2008. godine.

Zadatak 5.

Na slici je logotip Borgward automobila. Logotip je oblika romba koji je podijeljen na pravokutne trokute.

Na slici je logotip automobila Borgward.

 1. Logotip automobila Borgward u obliku je romba. Duljina stranice tog romba je 12.4   cm , a duljina kraće dijagonale 15.3   cm . Kolika je duljina dijagonale tog romba?

  null
  null
 2. Na teretnim automobila logotip je sličan ovome, ali ima stranicu duljine 15.5   cm . Površina logotipa na teretnim kamionima približno je 233   cm 2 .

  null
  null

Zanimljivost

Na slici je leđni mišić rhombus major.

Veliki rombični mišić (lat. musculus rhomboideus major) mišić je stražnje strane trupa koji veže kralježnicu i lopaticu. Povlači lopaticu gore i prema kralježnici pa je važan za ispravno držanje ramena.

Zadatak 6.

Slika prikazuje logo sportske marke Umbro. Logo se sastoji od dva romba. Manji romb smješten je unutar većega, stranice su im paralelne, a dijagonale im se sijeku u istoj točki.

Britanska sportska marka Umbro također ima logotip u obliku romba.

Na jednoj tenisici duljina veće dijagonale vanjskog romba iznosi 4.4 cm , a duljina je njegove kraće dijagonale 1.9 cm . Površina manjeg romba četiri je puta manja od površine većeg romba. Kolika je duljina stranice manjeg romba?

Na slici je logo marke Umbro s oznakama vrhova unutarnjeg i vanjskog romba i ucrtanim dijagonalama.

Uz oznake kao na slici vrijedi A B = 4.4 c m , C D = 1.9 cm   i p A D B C = 4 · p E G F H .

Primijenite li Pitagorin poučak na pravokutni trokut A D I , dobit ćete da je A D 2 = 5.7425 , tj. da je A D 2.4 cm .

Rombovi A D B C i E G F H slični su, a površina manjeg romba četiri je puta manja od površine većeg romba. Budući da se površine sličnih likova odnose kao kvadrati duljina njihovih stranica, zaključujemo da je omjer sličnosti duljina stranica tih rombova jednak 2 . Duljina stranice manjeg romba približno je 1.2 cm .


Zadatak 7.

Na slici je zaštitni znak korporacije Mitsubishi Motors. Sastavljen je od tri sukladna romba koji imaju jedan zajednički vrh.

Zaštitni znak japanske korporacije Mitsubishi Motors sastavljen je od triju rombova. Duljina stranica svakoga od tih rombova jednaka je duljini kraće dijagonale. Izračunajte površinu tog znaka ako je duljina stranice romba 4 cm .

Na slici je Mitsubishijev logo s dodatnim oznakama - dijagonalama jednog od rombova i istaknutim jednim pravokutnim trokutom.

Primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut dobiva se da je A S = 4 3 6.93 cm  pa je površina romba A B S D jednaka p = 4   ·   4 3 2 = 8 3 13.86 cm 2

Površina cijelog znaka tri je puta veća od površine romba A B S D i iznosi 24 3 41.57 cm 2 .


Na slici je Mitsubishijev znak s oznakama vrhova jednog od rombova.

Zadatak se može rješavati i na drugi način. Naime, uz oznake kao na slici zaključujemo da su trokuti A B D i B S D jednakostranični. Zato je duljina dijagonale A S ¯  romba A B S D dva puta veća od duljine visine jednakostraničnog trokuta A B D .

Zanimljivost

Fotografija prikazuje ribu romb. Naziv je dobila zbog oblika sličnog geometrijskom liku.

Romb, rumbač ili dijamant tri su različita naziva za vrlo atraktivnu ribu, naročito kad su u pitanju veći primjerci. Romb je plosnata oblika, kao što mu i samo ime kaže ‒ u obliku romba, vrlo sličan listu, ali tamnije boje. Može narasti do 95 cm duljine i mase čak 10 kg , ali takvi su primjerci vrlo rijetki. U Jadranu je vrlo rijedak, a u nekim je dijelovima i potpuna nepoznanica.

Kutak za znatiželjne

Zadatak 8.

Za one koji se žele okušati u malo složenijim zadatcima:

 1. Površina nekog romba jest 336   cm 2 , a duljina jedne njegove dijagonale jest 48 cm . Koliki je opseg tog romba?

  Pomoć:

  Prvo izračunajte duljinu druge dijagonale, a zatim primjenom Pitagorina poučka duljinu stranica romba.

  Postupak:

  Duljina druge dijagonale jest 14 cm , duljina stranice jest 25 cm , a opseg 100 cm .

 2. Opseg nekog romba jest 48 cm , a njegova kraća dijagonala jednake je duljine kao njegova stranica. Kolika je površina tog romba?  

  Postupak:

  Duljina stranice i duljina kraće dijagonale jednake su i iznose po 12 cm . Dulja dijagonala ima 12 3 cm   pa je površina romba 72 3   cm 2 .  

 3. Kraća dijagonala nekog romba dijeli taj romb na dva jednakostranična trokuta. Površina je tog romba 1 568 3 mm 2 . Opseg je tog romba 224 3   mm .  

  Pomoć:

  Ako je romb kraćom dijagonalom podijeljen na dva jednakostranična trokuta, onda je dulja dijagonala tog romba dvostruko dulja od visine jednakostraničnog trokuta, tj. ako je e = a , onda je f = 2 · e 3 2 = e 3 .  

  Postupak:

  Koristeći se formulom za površinu romba, prvo se dobiva e = a = 56 mm . Zato je opseg tog romba jednak 224 mm .  

...i na kraju

U ovoj ste jedinici naučili:

Sada možete riješiti početni zadatak.

Ana:

Ana je na svojemu štitu nacrtala i obojila 5 rombova, svaki sa stranicom duljine 3 cm i duljom dijagonalom duljine 5 cm .

Primijenite li Pitagorin poučak, izračunat ćete da je duljina druge dijagonale tih rombova približno 3.3 cm . Površina jednog Anina romba je 8.25 cm 2 , a svih pet rombova ima površinu 41.25 cm 2 .

Matko:

Matko je na svojemu štitu nacrtao i obojio samo 3 romba, svaki sa stranicom duljine 5 cm i duljom dijagonalom duljine 8 cm .

Primijenite li Pitagorin poučak, izračunat ćete da je duljina druge dijagonale tih rombova 6 cm . Površina jednog Matkova romba je 24 cm 2 , a sva tri romba imaju površinu 72 cm 2 .

Idemo na sljedeću jedinicu

4.9 Primjena Pitagorina poučka na trapez