x
Učitavanje

6.3 Translacija

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Maurits Cornelis Escher, nizozemski grafičar, rođen je 17. lipnja 1898. godine, a umro 27. ožujka 1972. godine. Brojna su njegova djela inspirirana matematikom.

Pretražite na internetu neke od njegovih radova izrađene olovkom. Posebice Eagle (orao), Two birds (dvije ptice) i Bird/Fish (ptica/riba) te prikazani rad inspiriran Escherovim slikama.

Što primjećujete u tim radovima? Na koji način nastaju likovi na njima?

Zanimljivost

Escherove radove možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Kao što ste mogli primijetiti, Escher uzima jedan lik, preslikava ga pomicanjem u određenom smjeru za istu udaljenost te prekriva cijelu ravninu pomoću toga lika bez da se likovi preklapaju ili da ostaje praznog prostora. Takvo prekrivanje ravnine naziva se popločavanje.

Preslikavanje koje svaku točku ravnine pomiče u istom smjeru i za istu udaljenost naziva se translacija.


Pojam translacije

Slika prikazuje vektor koji definira translaciju.

Neka je u ravnini zadan vektor a . Taj vektor određuje preslikavanje koje svakoj točki A te ravnine pridružuje točku A ' takvu da je A A ' = a .

Tako definirano preslikavanje svaku točku ravnine pomiče u istom smjeru i za istu udaljenost. Opisano preslikavanje nazivamo translacija (ili paralelni pomak) ravnine za vektor a .

Zanimljivost

Proučite značenje pojma translacija u fizici i biologiji na mrežnim stranicama Hrvatskoga jezičnog portala.

Zadatak 1.

Uz pomoć interakcije (pomičući klizače) proučite svojstva translacije.

Mijenja li translacija oblik lika? A veličinu kuta? A duljinu stranica?

Povećaj ili smanji interakciju

Zanimljivost

Pomoću interakcije u GeoGebri, mijenjanjem vektora možete dodatno proučiti svojstva translacije. ​

Na temelju prethodne aktivnosti slutimo da translacija ne mijenja ni oblik, ni veličinu lika (dakle ni veličine kutova, ni duljine stranica), već da samo pomiče svaku točku lika u istom smjeru i za istu udaljenost. Slutnje ćemo nešto kasnije provjeriti koristeći „matematičke alate".

Primjeri translacije u svijetu oko nas

Zadatak 2.

Promotrite zadane parove sličica. Je li druga slika nastala translacijom prve slike?


 1. Preslikavanja

  null
  null

 2. Slika prikazuje dva leptira.

  null
  null

 3. Slika prikazuje dvije ptice.

  null
  null

 4. Slika prikazuje dvije mačke.

  null
  null

 5. Slika prikazuje dva psa.

  null
  null

Translacija točke, dužine, trokuta...

Primjer 1.

Slika prikazuje postupak translacije točke.

Sliku točke A u zadanoj translaciji nalazimo tako da od točke A kao početne točke nanesemo zadani vektor (nacrtamo vektor jednak zadanom). Završna točka vektora slika je točke A u toj translaciji.

Konkretno, točkom A nacrtamo paralelu sa zadanim vektorom, a onda šestarom prenesemo duljinu vektora na nacrtanu paralelu (pazeći na orijentaciju vektora). Presjek kružnice i paralele je slika točke A koju označavamo A ' .

Translaciju točke možete dodatno proučiti pomoću interakcije. Pomičite klizač te nakon svakog pomaka klizača pritsnite tipku Prikaži. Početni vektor možete mijenjati pomicanjem njegovih rubnih točaka.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 3.

Nacrtajte točku zadanu koordinatom 10 , 1 te je translatirajte prema pravilu pod brojem 1. Zatim translatiranu točku translatirajte prema uputi 2. Preslikavanja nastavite na isti način tako da uvijek translatirate netom nacrtanu točku.

Kada ste završili s crtanjem, nacrtajte točku zadanu koordinatom 3 , 5 .

Za crtanje se možete poslužiti interakcijom. Točke crtate tako da odaberete alat Točka, a dužine tako da odaberete alat Dužina te krajnje točke dužine koju želite nacrtati.

Slika prikazuje upute za crtanje zadane vektorima.
Povećaj ili smanji interakciju
Slika prikazuje rješenje crteža zadanog vektorima translacije.

Da bismo odredili sliku nekog lika u zadanoj translaciji, dovoljno je translatirati točke značajne za taj lik (npr. rubne točke dužine, vrhove trokuta ili mnogokuta, bilo koje dvije točke pravca...).

Kako translatirati točku, dužinu i pravac, možete još jednom proučiti gledajući pripremljeni videosadržaj.  

Translacija točke, dužine i pravca

Primjer 2.

Slika prikazuje vektor a i dužinu AB.

U ravnini je zadan vektor a i dužina A B ¯ . Translatirajmo dužinu A B ¯ za zadani vektor a .

Slika prikazuje postupak translacije dužine AB za vektor a.

Da bismo translatirali dužinu A B ¯ , moramo translatirati njezine rubne točke A i B .

Točkama A i B nacrtamo paralele sa zadanim vektorom a  pa šestarom prenesemo njegovu duljinu na nacrtane paralele.


Budući da je A A ' B B ' i A A ' = B B ' , zaključujemo da je četverokut A A ' B ' B paralelogram. Odatle slijedi da je i A B = A ' B ' .

Translacija čuva duljinu dužine, tj. translatirana je dužina sukladna početnoj dužini.

Translaciju dužine možete dodatno proučiti pomoću interakcije. Pomičite klizač te nakon svakog pomaka klizača pritsnite tipku Prikaži. Početni vektor i dužinu možete mijenjati pomicanjem njihovih rubnih točaka.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 4.

Slika prikazuje vektor a i pravac p.

Zadan je pravac p i vektor a . Translatirajte pravac p za zadani vektor.​

Slika prikazuje postupak translacije pravca p za vektor a.

Izaberite bilo koje dvije točke A i B pravca p pa ih translatirajte za zadani vektor.

Budući da je A A ' B B ' i A A ' = B B ' , zaključujemo da je četverokut A A ' B ' B paralelogram. Zato je A B A ' B ' , tj. p p ' (translatirani je pravac paralelan polaznom).

Zadatak 5.

Točka D je polovište stranice B C ¯ trokuta A B C . Translatirajte trokut A B C za vektor A D .

Slika prikazuje translaciju trokuta ABC za zadani vektor.

U toj se translaciji točka A preslika u točku D . Slike vrhova B i C nalaze se na paralelama sa zadanim vektorom, pri čemu je B B ' = C C ' = A D .

Četverokuti A B B ' A ' , A C C ' A ' i C B B ' C ' su paralelogrami pa je A B = A ' B ' , A C = A ' C ' i B C = B ' C ' .

Translatirani trokut sukladan je polaznom, pa su njihovi odgovarajući kutovi međusobno sukladni.


Proučite translaciju trokuta pomoću interakcije. Pomičite klizač te nakon svakog pomaka klizača pritsnite tipku Prikaži. Početni vektor i trokut možete mijenjati pomicanjem  rubnih točaka vektora, odnosno vrhova trokuta.

Povećaj ili smanji interakciju

Proučite translaciju trokuta i pomoću sljedeće animacije.

Translacija trokuta

Zadatak 6.

Slika prikazuje vektor a i kružnicu k.

Zadana je kružnica k i vektor a . Translatirajte kružnicu k za zadani vektor.

Slika prikazuje postupak translacije kružnice k za vektor a.

Kružnicu translatiramo tako da translatiramo neke njezine dvije značajne točke, npr. središte S i neku točku T koja pripada kružnici.

Pri tome, S S ' = T T ' i S T = S ' T ' .
Translatirana slika kružnice je kružnica jednakog polumjera.


Translacija čuva duljinu dužine, tj. translatirana je dužina sukladna početnoj dužini.

Translatirani je pravac paralelan početnom pravcu.

Translacija čuva veličinu kutova, tj. translatirani je kut sukladan početnom kutu.

Dakle, translacija je preslikavanje ravnine koje čuva oblik i veličinu likova.

Translacija u koordinatnom sustavu

Primjer 3.

Slika prikazuje vektor translacije i trokut nactrane u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini.

U pravokutnom koordinatnom sustavu zadan je trokut A B C i vektor a . Odredimo koordinate vrhova slike A ' B ' C ' trokuta A B C u translaciji zadanoj ovim vektorom.

Prvi način - U koordinatnom sustavu nacrtajte odgovarajuću sliku i očitajte koordinate. Učinite to uz pomoć interakcije. Točke crtate tako da odaberete alat Točka, a dužine tako da odaberete alat Dužina te krajnje točke dužine koju želite nacrtati.


Povećaj ili smanji interakciju

Drugi način - Koristeći mrežu kvadratića, prebrojite da je apscisa završne točke zadanog vektora za 2 veća od apscise njegove početne točke, a ordinata završne točke za 6 manja od ordinate početne točke. Prema tome, apscise koordinata vrhova trokuta A B C treba povećati za 2 , a ordinate smanjiti za 6 .

A - 6 , 7 pa je A ' - 4 , 1

B - 1 , 5 pa je B ' 1 , - 1

C - 4 , 3 pa je C ' - 2 , - 3


Primjer 4.

Slika prikazuje vektor translacije i četverokut ABCD u koordinatnom sustavu u ravnini.

Četverokut A B C D nacrtan je u pravokutnom koordinatnom sustavu. Translatirajmo taj četverokut za 7 jedinica gore i 9 jedinica desno.

Prvi način:

Slika prikazuje postupak translacije četverokuta u dva koraka - gore pa desno.

Translaciju za „ 7 jedinica gore i 9 jedinica desno" možemo shvatiti na dva načina.

Prvi je način da postupimo prema uputi pa četverokut prvo translatiramo 7 jedinica gore, a onda dobivenu sliku translatiramo još za 9 jedinica desno.

Provjerite što će se dogoditi ako prvo napravite translaciju za 9 jedinica desno, a onda za 7 jedinica gore.


Drugi način:

Slika prikazuje izravnu translacija četverokuta u koordinatnom sustavu u ravnini.

Drugi način je definirati vektor translacije koji je „usmjerena" hipotenuza trokuta s vertikalnom katetom duljine 7 i horizontalnom katetom duljine 9 , pa zadani četverokut translatirati za taj vektor.


Zadatak 7.

Koristeći postojeću interakciju, nacrtajte trokut A B C s vrhovima A - 6 , 7 , B - 4 , 3 i C - 1 , 4 . Translatirajte taj trokut „ 5 jedinica desno i 4 jedinice dolje". Odredite koordinate točaka A ' , B ' i C ' .

Točke crtate tako da odaberete alat Točka, a dužine tako da odaberete alat Dužina te krajnje točke dužine koju želite nacrtati.

Povećaj ili smanji interakciju

A ' - 1 , 3 , B ' 1 , - 1 , C ' 4 , 0


Primjer 5.

Točka T ' - 6 , - 4 dobivena je translacijom točke T za 5 jedinica dolje i 7 jedinica lijevo. Koje su koordinate točke T ?

Slika prikazuje postupak određivanja polazne točke (originala) nakon translacije u koordinatnom sustavu u ravnini.

Potrebno je točku T ' „vratiti" na njezin početni položaj koristeći korake jednake duljine, ali orijentirane suprotno - 5 jedinica gore pa 7 jedinica desno (ili 7 jedinica desno pa 5 jedinica gore). Na taj način dolazimo do točke T 1 , 1 .


Zadatak 8.

Slika prikazuje vektor translacije i translatirani trokut u koordinatnom sustavu u ravnini.

Trokut A ' B ' C ' dobiven je translacijom trokuta A B C za zadani vektor nacrtan u koordinatnom sustavu. Odredite koordinate vrhova trokuta A B C .

A 4 , 3 , B 8 , 0 , C 5 , - 2


Zadatak 9.

Koristeći interakciju, uvježbajte translatirati zadani lik u koordinatnom sustavu. Zadatak riješite pomicanjem/postavljanjem točaka A ' , B ' , C ' i D ' na odgovarajuće mjesto.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 10.

 1. Koji je od likova dobiven translacijom lika A ?

  likovi u mreži kvadratića


  null
  null
 2. Koji je od automobila dobiven translacijom automobila sa slike A .

  automobili dobiveni translacijom

  null
  null
 3. Četverotut M N O P translatirajte za oba vektora prikazana na slici. Koja od točaka ima dobro određene koordinate?

  translacija četverokuta

  null
  null

...i na kraju

 U ovoj ste cjelini naučili:

Za kraj, možete procijeniti svoje znanje.

Ako želite, možete se poigrati i sa sljedećom slagalicom.

Zadatak 11.

Translatirajte svaki lik za zadani vektor translacije (lik i vektor, kojim ga treba translatirati, odgovarajuće su boje). U pravokutnike upišite odgovarajuće koordinate vrhova translatiranog lika.

Povećaj ili smanji interakciju
PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Koji je trokut dobiven translacijom trokuta označenog slovom A ?

Slika prikazuje trokut u mreži kvadratića i trokute koji su mogući rezultati translacije početnog vektora.


null
null
2

Koji je vektor dužinu A B ¯ preslikao u dužinu A ' B ' ¯ ?

Slika prikazuje dužinu AB te dužinu A'B' dobivenu translacijom dužine AB.

null
null
3

Translacijom se trokut uvijek preslika u trokut istog oblika i iste veličine s kojim nema zajedničkih točaka.

null
null
4

Koji od likova nije nastao translacijom lika A ?

Slika prikazuje lik u mreži kvadratića i njemu sukladne likove koji su mogući rezultati translacije početnog lika.

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

6.4 Osna simetrija