x
Učitavanje

9.2 Oplošje i obujam piramide

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Fotografija prikazuje Cestijevu piramidu u u Rimu.

Cestijeva piramida u Rimu izgrađena je između 18. i 12. stoljeća prije Krista, kao grobnica Gaja Cestija Epulona. Baza je piramide kvadrat sa stranicom duljine 29.6 metara, a visina piramide iznosi 36.4 metara.

Koja je vrsta piramide Cestijeva piramida? Kojega su oblika strane te piramide?

Cestijeva je piramida pravilna uspravna četverostrana piramida. Strane te piramide čine kvadrat (baza) i četiri jednakokračna trokuta (pobočke).


Pomicanjem klizača istražite različite pravilne piramide te promotrite koji su likovi njihove strane.

Povećaj ili smanji interakciju

Od mreže do piramide

Zadatak 1.

Promotrite piramide na slikama. Na papiru nacrtajte i dopunite tablicu.

Naziv piramide Broj vrhova Broj bridova Broj strana
       
       
       
pravilna n -terostrana      

Prikazane piramide nazivaju se redom: pravilna trostrana piramida, pravilna četverostrana piramida i pravilna peterostrana piramida.

Naziv piramide Broj vrhova Broj bridova Broj strana
pravilna trostrana 4 6 4
pravilna četverostrana 5 8 5
pravilna peterostrana 6 10 6
pravilna n-terostrana n + 1 2 n n + 1

Mreža geometrijskoga tijela ravninski je prikaz svih ploha koje omeđuju to tijelo.

Razrežemo li n -terostranu piramidu duž n bridova (od kojih je najmanje jedan pobočni brid) pa sve nastale likove razvijemo u ravninu, dobit ćemo mrežu piramide.

Mreža n -terostrane piramide ravninski je prikaz pobočja i baze piramide. ​

Primjer 1.

Slika prikazuje razne mreze pravilne četverostrane piramide.

Na slikama je prikazano nekoliko različitih mreža pravilne četverostrane piramide.

Primjer 2.

Slika prikazuje razne mreže raznih pravilnih piramida.

Na sljedećim su slikama prikazane mreže nekih pravilnih piramida.

Zadatak 2.

Mreža svake uspravne piramide može se prikazati na više različitih načina. Promotrite slike i odgovorite na pitanja.

 1. Koje od sljedećih slika prikazuju mrežu pravilne četverostrane piramide?

  Slika prikazuje rezličite mreže pravilne četverostrane piramide

  null
  null
 2. Koja od sljedećih slika ne prikazuje mrežu pravilne trostrane piramide?

  Slika moguće mreže pravilne trostrane piramide.

  Slika moguće mreže pravilne trostrane piramide.

  Slika moguće mreže pravilne trostrane piramide.

  Slika moguće mreže pravilne trostrane piramide.

  null
  null

Oplošje piramide

Podsjetimo se: Piramida je geometrijsko tijelo omeđeno jednim mnogokutom (koji nazivamo bazom ili osnovkom piramide) te s n trokuta (koje nazivamo pobočkama i koji čine pobočje piramide).

Piramida je uspravna ako su pobočni bridovi jednakih duljina, tj. ako su njezine pobočke jednakokračni trokuti.

Bazu i pobočke jednim imenom nazivamo stranama piramide.

Slika prikazuje četverostranu piramidu i njezinu mrežu.

Oplošje geometrijskoga tijela zbroj je površina svih strana (likova) koje omeđuju to tijelo.

Označimo li površinu baze piramide B , a površinu njezina pobočja P , onda ćemo oplošje te piramide izračunati tako da zbrojimo površinu baze i površinu pobočja.

O = B + P .

Primjer 3.

Izračunajmo oplošje piramide ako je površina njezine baze 35.5   cm 2 , a površina njezina pobočja iznosi 42.3   cm 2 .

Oplošje piramide računamo prema formuli O = B + P , pa uvrštavanjem dobivamo O = 35.5 + 42.3 = 77.8 cm 2 .


Primjer 4.

Oplošje je neke piramide 7 866 mm 2 , a površina njezine baze 37.75   cm 2 . Kolika je površina pobočja te piramide? 

Oplošje piramide računamo prema formuli O = B + P , pa uvrštavanjem dobivamo 78.66 = 37.75 + P , odakle je P = 78.66 - 37.75 = 40.91 cm 2 .


Primjer 5.

Oplošje je neke piramide 615.7   cm 2 , a površina njezina pobočja 2.33   dm 2 . Kolika je površina baze te piramide? 

Oplošje piramide računamo prema formuli O = B + P , pa uvrštavanjem dobivamo 615.7 = B + 233 , odakle je B = 615.7 233 = 382.7 cm 2 .


Zadatak 3.

Primjenjujući formulu za oplošje piramide O = B + P , izračunajte i na crtu upišite odgovarajući broj.

 1. Površina baze piramide iznosi 57.4 cm 2 , a površina njezina pobočja 82.3 cm 2 . Oplošje te piramide iznosi cm 2 .
  null
  null
 2. Oplošje je piramide 5 884 cm 2 , a površina njezina pobočja 2 372 cm 2 . Površina je baze te piramide cm 2 .
  null
  null
 3. Oplošje je piramide 78 620 mm 2 , a površina njezine baze 308.5 cm 2 . Površina je pobočja te piramide cm 2 .
  null
  null

Zadatak 4.

Uz pomoć interakcije uvježbajte računanje oplošja piramide.

Povećaj ili smanji interakciju

Obujam (volumen) piramide

Obujam (volumen) geometrijskoga tijela mjera je prostora koju zauzima to tijelo. Osnovna je mjerna jedinica za obujam (volumen) kubni (kubični) metar 1 m 3 . Obujam tijela mjerimo brojem jediničnih kocaka koje sadrži to tijelo.

Primjer 6.

Slika prikazuje prizmu i piramidu sukladnih baza i jednakih visina.

Promotrimo prizmu i piramidu koje imaju sukladne baze i jednake visine. Prema slici i modelima zaključujemo da veći obujam ima prizma.

U kakvu su odnosu volumen te prizme i piramide?

Omjer obujma prizme i obujma piramide s jednakom površinom baze i jednakom visinom moguće je provjeriti eksperimentalno, koristeći odgovarajuće modele prizme i piramide.

Eksperimentalni izvod formule za volumen piramide pogledajmo u videoisječku.


Odnos obujma prizme i piramide sa sukladnom bazom i visinom jednake duljine

Pogledajte sljedeći videoisječak. U kojem su odnosu volumen prizme i piramide jednakih visina i sukladnih baza?

Na temelju video-isječka eksperimenta s prelijevanjem vode zaključujemo da je volumen piramide tri puta manji od volumena odgovarajuće prizme, tj. da je V ( piramide ) = 1 3 V ( prizme ) .

Budući da volumen uspravne prizme s bazom površine B i visinom h računamo prema formuli V = B h , onda je volumen piramide s istom površinom baze i istom visinom jednak V = 1 3 B h .  

U sljedećoj animaciji pogledajte kako rastaviti kocku na tri piramide jednakih volumena. Baza prizme (kocke) i svake piramide sukladne su te su visina prizme (kocke) i visine piramida jednakih duljina.

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 7.

Izračunajmo volumen piramide kojoj je površina baze jednaka 24.6   cm 2 , a visina 3.4 cm.

Volumen piramide računamo prema formuli V = 1 3 B h , pa uvrštavanjem dobivamo V = 1 3 · 24.6 · 3.4 = 27.88   cm 3 .


Primjer 8.

Izračunajmo površinu baze piramide kojoj je volumen jednak 94.5   cm 3 , a visina 42 mm .

Volumen piramide računamo prema formuli V = 1 3 B h , pa uvrštavanjem dobivamo 94.5 = 1 3 · B · 4.2 , odakle je 4.2 · B = 283.5 , odnosno B = 67.5   cm 2 .  


Primjer 9.

Izračunajmo visinu piramide kojoj je obujam jednak 4.41   dm 3 , a površina baze 210   cm 2 .  

Volumen piramide računamo prema formuli V = 1 3 B h , pa uvrštavanjem dobivamo 4.41 = 1 3 · 2.1 · h , odakle je 2.1 · h = 13.23 , odnosno h = 6.3   dm .    


Zadatak 5.

Primjenjujući formulu za volumen piramide ( V = 1 3 B h ), izračunajte i na crtu upišite odgovarajući broj.

 1. Površina je baze piramide 51.6 cm 2 , a visina te piramide 7 cm . Volumen je te piramide cm 3 .
  null
  null
 2. Površina je baze piramide 37.8 cm 2 , a volumen je te piramide 154 980 mm 3 . Visina je te piramide cm .
  null
  null
 3. Volumen je neke piramide 711.48 cm 3 , a duljina je njezine visine 14.7 cm . Površina je baze te piramide cm 2 .
  null
  null

Zadatak 6.

Uz pomoć interakcije uvježbajte primjenjivati formulu za volumen (obujam) piramide.

Povećaj ili smanji interakciju

Zanimljivost

Nutricionisti, znanstvenici i liječnici često govore o piramidi zdravih namirnica. Na poveznici je dostupan članak na engleskome jeziku sa savjetima o zdravoj prehrani.

Piramide oko nas

...i na kraju

 U ovoj ste jedinici naučili:

Za kraj, istražite različite lokacije na Zemlji na kojima su izgrađene piramide.

Idemo na sljedeću jedinicu

9.3 Pravilna četverostrana piramida