x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Točke E i F polovišta su stranica B C ¯ i D A ¯ kvadrata A B C D . Koje su od sljedećih tvrdnji točne?

Na slici je kvadrat ABCD i polovišta susjednih stranica E i F koja određuju vektor EF

null
2
Na slici je prikazan vektor AB, A(-5, 4) i B(1, -2).  u koordinatnom sustavu i točke C(3, 4) i D
Vektor ​ A B zadan je u pravokutnom koordinatnom sustavu koordinatama svojih rubnih točaka A - 5 , 4 i B 1 , - 2 .
Vektor C D jednak je vektoru A B i počinje u točki C 3 , 4 . Završna točka D ima koordinate D ( , ) .
Vektor E F suprotan je vektoru A B i počinje u točki E 5 , - 9 . Završna točka F ima koordinate F ( ,   ) .
null
null
3

Točke E , F , G i H redom su polovišta stranica kvadrata A B C D , kao na slici. Povežite parove međusobno jednakih vektora.

Na slici ke kvadrat ABCD i polovišta stranica redom počevši od stranice AB: H, E, F, G.

A H
F E   ​
G H
F C   ​
F H   ​
C D   ​
E G   ​
C B   ​
null
null
4

 Nacrtanim vektorima pridružite odgovarajuću vrijednost.

Na slici je 5 vektora u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini

a + b   

a   -   b   

b   -   a   ​

null
null
5

Točke G i H redom su polovišta stranica ​ D E i E F , a točka S je središte kružnice opisane pravilnom šesterokutu A B C D E F . Neka je a = A F i b   =   A B .

Koji su vektori jednaki zbroju vektora a i b ?

Na slici je pravilni šesterokut ABCDEF i na njemu istaknuti vektori AF i AB.

null
null
6

Točke G i H redom su polovišta stranica​ D E ¯ i E F ¯ , a točka S je središte opisane kružnice pravilnog šesterokuta A B C D E F . Neka je a = A B i b = B C . Koji je vektor jednak razlici a - b zadanih vektora?

Na slici je prikaz Točke G i H redom su polovišta stranica​ DE i EF, a točka S je središte opisane kružnice pravilnog šesterokuta ABCDEF.adani su vektori A=AB,  b=BC

null
null
7

U koordinatnoj ravnini zadani su nekolinearni vektori a i b . Na slici označite zbroj ​ a + b , razliku a - b i razliku b   -   a .

U koordinatnoj ravnini zadani su nekolinearni vektori a i b

a + b    ​

a   -   b   ​

b - a    ​

 

null
8
Promotrite sliku i nadopunite rečenicu nazivom preslikavanja kojim se lik A preslikava na lik B .
Na slici su dva nepravilna lika A i B u kvadratnoj mreži.

Lik B dobiven je   lika A .
null
9
Promotrite sliku i dopunite rečenicu nazivom preslikavanja kojim se lik A preslikava na lik B .
Na slici su dva nepravilna lika A i B u kvadratnoj mreži.

Lik B dobiven je   lika A .
null
null
10

Promotrite sliku. Koje preslikavanje preslikava lik A na lik B ?

Na slici su dva nepravilna lika A i B u kvadratnoj mreži.

null
null
11

 Promotrite sliku. Lik B dobiven je translacijom lika A .

Na slici su dva nepravilna lika A i B u kvadratnoj mreži.

null
null
12

 Koji su od likova na slici osnosimetrični?

prepoznavanje osnosimetričnih likova

 

13
Promotrite sliku.
Na slici je simetričan lik upisan u kvadrat . Vrhovi lika i kvadrata su zajednički.
Lik na slici ima   osi simetrije.
null
14

 Promotrite sliku.

Na slici su tri figure oblika pravilne šesterokrake zvijezde jednoliko podijeljenih unutrašnjosti različito obojenih.

Koji je od tih likova centralnosimetričan?

15

Koliko najmanje kvadratića treba obojiti da bi nacrtani lik bio osnosimetričan s obzirom na istaknutu os simetrije?

Na slici je figura sastavljena od kvadrata i pravokutnika u koordinatnoj ravnini.

null

osna simetrija


16

Koliko najmanje kvadratića treba obojiti da bi nacrtani lik bio osnosimetričan s obzirom na istaknutu os simetrije?

Na slici je figura sastavljena od kvadrata i pravokutnika u koordinatnoj ravnini.

null

Postupak:

osna simetrija

 ​

17

Koliko najmanje kvadratića treba obojiti da bi nacrtani lik bio centralnosimetričan s obzirom na istaknuti centar simetrije.

Na slici je figura sastavljena od kvadrata i pravokutnika u koordinatnoj ravnini.

null

centralna simetrija


18
Promotrite sliku i nadopunite rečenicu.
Na slici je figura sastavljena od kvadrata i pravokutnika u koordinatnoj ravnini.
Da bi nacrtani lik bio osnosimetričan i centralnosimetričan s obzirom na istaknutu točku, potrebno je obojiti najmanje još  kvadratića.
null

Postupak:

osna i centralna simetrija

 ​

19

Odgovarajućom oznakom stupca označite na slici koja je polja još potrebno obojiti da bi nacrtani lik bio osnosimetričan s obzirom na istaknutu os.

Ako u nekom stupcu nije potrebno obojiti više ni jedno polje, slovo "postavite" preko oznake ispod tog stupca.

Na slici je prikaz kvadratne mreže s upisanim obojanim kvadratima.Vodoravni položaj je označen slovima A, B, C, D i E, a vertikalni brojevima 1, 2, 3, 4 i 5.Istaknuta je dijagonalaod gore lijevo ka dolje i desno.

A

B

C

D

E

 

 

20

Odgovarajućom oznakom stupca označite na slici koja je polja još potrebno obojiti da bi nacrtani lik bio osnosimetričan s obzirom na istaknutu os.

Ako u nekom stupcu nije potrebno obojiti više ni jedno polje, slovo "postavite" preko oznake ispod tog stupca.

Na slici je prikaz kvadratne mreže s upisanim obojanim kvadratima.Vodoravni položaj je označen slovima A, B, C, D i E, a vertikalni brojevima 1, 2, 3, 4 i 5.Istaknuta je dijagonala od dolje lijevo ka gore i desno.

A

B

C

D  

E

21

Promotrite sliku. Da bi nacrtani lik bio centralnosimetričan s obzirom na istaknutu točku, potrebno je obojiti najmanje četiri polja. Koja polja nije potrebno obojiti?

Na slici je prikaz kvadratne mreže s upisanim obojanim kvadratima.Vodoravni položaj je označen slovima A, B, C, D i E, a vertikalni brojevima 1, 2, 3, 4 i 5. Istaknuta je točka u sredini kvadrata.

22

 Koja je vrste simetrije koju ima lik na slici?

Na slici je zakrenuta peterokraka zvijezda.

null
null
23

Zadan je kvadrat i u njemu dijelovi obojeni s tri boje označene slovima P , Ž i C . Zadana slova povucite na sliku tako da zadani motiv rotirate za - 90 ° .

Na slici je kvadrat simetrično podijeljen na trokute i kvadrate. Istaknuti su dijelovi u boji: dva sukladna trokuta i kvadrat.

P

Ž

C

24

Zadan je jednakostranični trokut i u njemu dijelovi obojeni s dvije boje označene slovima B i C . Zadana slova povucite na sliku tako da zadani motiv rotirate za - 120 ° .

Na slici je jednakostranični trokut podijeljen na sukladne jednakostranične trokute njih 4. Svaki od njih je podijeljen na dva sukladna dijela. Dva su dijela obojana.Označeno je središte rotacije i istaknutsredišnji kut od 120 stupnjeva.

C

B

null
null
25

Zadan je pravilni šesterokut i u njemu dijelovi obojeni s tri boje označene slovima P , Z i C . Zadana slova povucite na sliku tako da zadani motiv rotirate za 120 ° .

Na slici je prikazan pravilni šesterokutpodijeljen na 12 sukladnih trokuta sa zajedničkim vrhom u središtu.Tri su trokuta obojana.Istaknuto je središte i središnji kut ujedno i kut jednog trokuta od 30 stupnjeva.

P

Z

C

null
null
26

Grupa od 12 najuzornijih vitezova sastaje se svaki mjesec za okruglim stolom kako bi razgovarali o svojim pustolovinama. Na prvome sastanku sjeli su kako je prikazano na slici. Na svakom sljedećem sastanku rotirali su se za jedan stolac udesno. Za koliki su se kut rotirali nakon pet mjeseci?

Na slici je prikaz okruglog stola podijeljenog na 12 sukladnih isječaka. Oko stola je 12 stolica gdje svaka pripada jednom isješku. Stolice su obojane s četiri boje. Uzorak se ponavlja: 1-crveno, 2, plavo, 3 zeleno i 4 bijelo.

null
27

Grupa od 12 najuzornijih vitezova sastaje se svaki mjesec za okruglim stolom kako bi razgovarali o svojim pustolovinama. Na prvome sastanku sjeli su kako je prikazano na slici. Na svakom sljedećem sastanku rotirali su se za jedan stolac udesno. Kolika je najmanja veličina kuta za koji se trebaju rotirati kako bi sjeli na sljedeći stolac po boji jednak onome s prvog sastanka?

Na slici je prikaz okruglog stola podijeljenog na 12 sukladnih isječaka. Oko stola je 12 stolica gdje svaka pripada jednom isješku. Stolice su obojane s četiri boje. Uzorak se ponavlja: 1-crveno, 2, plavo, 3 zeleno i 4 bijelo.

null
28

Odredite najmanjii kut rotacije nakon kojeg vrhovi jednakostraničnog trokuta sa svojim rotiranim slikama čine vrhove pravilnog šesterokuta. Središte rotacije je točka S , sjecište simetrala unutarnjih kutova trokuta.

Na slici je jednakostranični trokut s istaknutim njegovim središtem.

null
null
29

Koji lik nastaje preslikavanjem lika na slici centralnom simetrijom s obzirom na središte S ? Točka S je polovište stranice kojoj pripada.

Na slici je pravokutni trokut s istaknutom točkom S na polovištu hipotenuze.

Na slici je pravokutnik.

na slici je deltoid.

null
null
30

Koji lik nastaje preslikavanjem lika na slici centralnom simetrijom s obzirom na središte S ? Točka S je polovište stranice kojoj pripada.

Na slici je pravokutni trapez i istaknuta točka S polovište visine trapeza.

Na slici je jednakokračni trapez.

Na slici je romb.

null
null
31

Četverokuti čije dijagonale raspolavljaju jedna drugu su:

32

Na slikama su prikazane kombinacije dvaju preslikavanja u ravnini. Početni je lik obojen. Slika nastala nakon prvog preslikavanja označena je rednim brojem 1 . , a slika nastala nakon drugog preslikavanja rednim brojem 2 .

Povežite slike s odgovarajućim preslikavanjima.

rotacija i centralna
osna simetrija i centralna simetrija
centralna simetrija i rotacija
 ​
rotacija i translacija
 ​
33

Je li figura na slici osnosimetrična?

Na slici je figura oblika pravilne šesterokrake zvijezde podijeljen na 12 sukladnih jednakostraničnih trokuta različito obojanih.ijeljen

34

 Koja od figura na slici predstavlja rotaciju?

Na slici je figura oblika pravilne šesterokrake zvijezde podijeljen na 12 sukladnih jednakostraničnih trokuta različito obojanih

Na slici je figura oblika pravilne šesterokrake zvijezde podijeljen na 12 sukladnih jednakostraničnih trokuta različito obojanih

null
35

 Opiši kretanje ove živahne i spretne mačke na slici koristeći preslikavanja ravnine.

Na slici su mačke koje položajem tijela opisuju preslikavanja.

TRANSLACIJA

ROTACIJA​

+   SMJERU

CENTRALNA

SIMETRIJA

ROTACIJA U

-   SMJERU

OSNA

SIMETRIJA

 

36

Dužina ima jednu os simetrije.

Postupak:

Dužina ima dvije osi simetrije, jedna je simetrala dužine, a druga je pravac kojoj ta dužina pripada.

37

Pravokutnik se preko svoje dijagonale osnom simetrijom preslikava na samoga sebe.

null
38

Svaki se paralelogram centralnom simetrijom preko sjecišta svojih dijagonala preslikava na samoga sebe.

null
null
39

Točke koje se nalaze na osi simetrije preslikat će se same u sebe.

null
null
40

Kompozicija dviju uzastopnih translacija za zadane vektore a i b jednaka je translaciji za zbroj tih vektora.

null
null
41

Translacijom kvadrata uvijek dobivamo njemu sukladan kvadrat koji s početnim kvadratom nema ni jednu zajedničku točku.

null

Postupak:

Početni kvadrat i njegova translatirana slika mogu, ali ne moraju imati zajedničkih točaka.

ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje