x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Promotrite kvadar A B C D E F G H . Koji pravci ravnine A C G sijeku pravac C G u točki C ?

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH.

null
null
2

Promotrite kvadar A B C D E F G H . Koji su od pravaca određenih vrhovima tog kvadra paralelni s pravcem A E ?

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH.

null
null
3

Koji su pravci određeni vrhovima kvadra A B C D E F G H mimoilazni s pravcem C G ?

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH.

null
null
4

Promotrite kvadar A B C D E F G H i pravcima pridružite odgovarajući odnos prema pravcu B D .

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH i pravac BD.

Pravac H F
 paralelan je s pravcem B D .
Pravac E F
 mimosmjeran je s pravcem B D .
Pravac B F  
siječe pravac B D u točki D .
Pravac C D  
siječe pravac B D u točki B .
null
null
5

Koji je od parova pravaca određenih vrhovima kvadra A B C D E F G H par mimosmjernih pravaca?

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH.

null
null
6

Koje su ravnine kojima pripadaju strane kocke A B C D E F G H usporedne s pravcem E F ?

Slika prikazuje kocku ABCDEFGH.

null
null
7

Koji pravci određeni vrhovima kvadra A B C D E F G H probadaju ravninu A D H u točki H ?

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH.

null
null
8

Promotrite kvadar A B C D E F G H i pravcu pridružite odgovarajući odnos prema zadanim ravninama ili pravcima.

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH.

Pravac C F
mimosmjeran je s pravcem E D .
Pravac G E
paralelan je s ravninom A D H .
Pravac G F  
probada ravninu A B E točki E .
null
null
9

Promotrite kvadar A B C D E F G H . Ortogonalna je projekcija dužine A B ¯  na ravninu C G H :

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH.

null
null
10

Ortogonalna je projekcija dužine B H ¯   na ravninu A D H , a ortogonalna je projekcija pravca D H na ravninu E F G .

null
null
11

Ortogonalna projekcija dužine na ravninu uvijek je dužina jednake duljine.

null
null
12

Ako je pravac okomit na ravninu, onda je njegova ortogonalna projekcija na tu ravninu jedna točka.

null
null
13

Ako je dužina paralelna s ravninom projekcije, onda je njezina ortogonalna projekcija na tu ravninu dužina koja je kraća od zadane dužine.

null
null
14

 Ortogonalna je projekcija pravca A G na ravninu C B F pravac B G .

null
null
15
Duljine su bridova kvadra A B C D E F G H A B = 7 cm , B F = 6 cm i F G = 8 cm . Točka S sjecište je dijagonala strane E F G H .
Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH.

Udaljenost je točke S od ravnine A B C , a udaljenost je te točke od ravnine C D G  .
null
null
16
Točka P je od ravnine R udaljena 7 cm , a točka S je od iste ravnine udaljena 2 cm . Točke   P i S s iste su strane ravnine R . Duljina je dužine P S ¯ 13 cm . Duljina ortogonalne projekcije dužine P S ¯   na ravninu R iznosi centimetara.
null
null
17
Točka A je od ravnine R udaljena 5 cm , a točka B je od iste ravnine udaljena 1 cm , pri čemu su točke A i B s različitih strana ravnine R . Duljina je ortogonalne projekcije dužine A B ¯ na ravninu R 8 cm . Duljina je dužine A B ¯  ​  centimetara.
null
null
18

Neka je P polovište brida A B ¯ , a R polovište brida C G ¯ kocke A B C D E F G H . Usporedite duljine ortogonalnih projekcija dužine P R ¯ na ravninu C D H i na ravninu B C G .

Slika prikazuje kocku ABCDEFGH i dužinu PR.

null
null
19

Promotrite kvadar A B C D E F G H . U kakvu su položaju ravnine D C G i B G H ?

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH.

null
null
20

 Promotrite građevinu sastavljenu od 10 sukladnih kocaka.

Slika prikazuje tijelo izgrađeno od 10 kocaka.

Koja slika prikazuje nacrt te građevine?

Slika prikazuje različite poglede na tijelo izgrašeno od kocaka zadanog u zadatku.

null
null
21

Pravac i ravnina na slici

Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH, pravac BE i ravninu DCG.

null
null
22
Pravac i ravnina na slici međusobno su
Slika prikazuje kvadar ABCDEFGH, pravac BC i ravninu DCG.
.
null
null
23

Presjek ravnina na slici je pravac

Slika prikazuje presjek ravnina ABG i BCH.

null
null
24

Ravnine A B G i A B C okomite su na ravninu E A D .

Slika prikazuje ravnine ABG, ABC i EAD na modelu kvadra...

null
null
25
Presjek je ravnine A D G i ravnine D C G
Na slici su prikazane ravnine ADG i ravnine DCG na modelu kvadra.
 
null
null
26
Na slici je kocka A B C D E F G H . Istaknute su ravnine
Na slici su prikazane ravnine ABG i DCF na modelu kocke..
 .
null
null
27
Kut između istaknutih ravnina na modelu kocke A B C D E F G H iznosi
Na slici su prikazane ravnine ABC i ADG na modelu kocke.
 stupnjeva.
null
28

Ravnina kojoj pripadaju oba pravca D B i B H je:

Slika prikazuje kocku na kojoj su istaknuti pravci DB i BH.

 

null
29
Slika prikazuje staze kojima su išli mravi na modelu kocke.
Sjedište je crvenih mrava u točki A . Sjedište plavih u točki B . Koje dužine nedostaju pri opisu puta plavih mrava ako se putevi plavih i crvenih mrava ne smiju sjeći te ako se put plavih mrava također sastoji od četiri dužine određene vrhovima kocke?  i  .
null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje